Disputatio physica de glacie quam ex consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsalensi præside ... Joanne Bilberg ... publice proponit Rolandus Björner Fied. [sic] Uplandus. In auditorio Gustaviano majori ad diem 19 Octob. anno 1689

Full text

(1)

ν.

f.

DlSfVTAtlO fSrSICA de

GLACIE

Quam

Ex Gonfetiiu

Ampliffima:

Fa-cultatis

Philofophicae

in

Regia

cademia Upfalcnfi

PRMSIVM

%yfmplißimo

Vir»

DN.

JOANNE

Geomet: Prof;Ordin;

Publice proponit

ROLANDUS

953

Fiedc Uplandus.

In Kjiitiitorio Gufiavtano

Majori,

ad dkm 19

Offob.

Anno 1689· ups alis

ExeuditHENRICUS

£et)fe:/

S.R.M;

(2)
(3)

φφφφφ(φ

S*.

R", Mtis.

Magnse

FideiViro

Artis magna:

Artillerie

pertotum

Regnum

Sveciaj

adjacenteique

provincias

Ρrxfe&o

iummoj itrenuiffimo

Jllußrißimo

Generofißimoä{

DOMINO

Dn

johanni

Lib-BaroniacDominoin

SddrrttfiiS.

&c. &c.

Dominofuogratiofiifcmo,aetcrnavenc*

rationc fubmiflc colendo*

BAccefrma

i«eniifm rudiinentAhumlll·

wtdicAt&oprt>

(4)

% Advtod» Reverendo

Atfa

frjtcUrijfimo

Mag.

IOHANNI

0qj3ta^äB2l9t.

Praepofkaac Pafto¬ ri in

£una&0ta(>9

digniffimo, vigilan-tiffimoqueA^uncu^ lofuo CariiTimo& bcncfaftori magno

quovishonoris

cul

tu perpetim fufpicicndo. Pl* Revercndo Atfc

Clarijfwio

Dn« O L A O

EcclefiaeNycopenfis

ad OrientcmPaftori Attcntiffimo, prac-poiito

laudatiifimo

Avun€uloacPromo

tori fuo hooora-tiffimoaetatem devcnerando.

teverendo Atfc

Clarifltmo

¥

DsGEORGIOi

Paftori

Legionis Vefmanmcse

vigi-ato.ueetiamPaftori

Ia&gv6gittn0a

defignatoj Affini

ffio plurimum honorando. Ttftue hocce

fiecimeti.

fubrtiijji

d&t

(5)

tfefejit&feüll 'hjku

Thcf. I

Örporumhu)uå(7

iuni verfieftunaea-fflf

demqve materiap(i quod vcro

qux-dam hane vel il-Jam habeantqua-! 'lita tern, id pro·

venire dicimusex quinqve ifris modis Corporefo nimi«//

rum

magnrtudine»

figura,

Situ,

Motu,

& quiete*

Qtiodi

ad tom ättinet * videmusTaris multas vaHjgaicsJbsßS-^

ficro ejus däri, Exliteris enim akt/

phabcticiSj qute

quibusdam

ad

tiu·,

merum viginti quatuor aflurgunt, tot

oriuntui? cöhibinationcs, tor lingvxjr

tot vocabuiorum differential , quot

öemo unqvam concipere

potuit*

A vem

(6)

ff vein tantum funtZiphrae

Arithmetik,

quae cumaliter,atquealiter

difponantur,

multiplicem numerumnobis exhibere poffunt» Sed & numerum nemoadco

magnum proponere poteft, quin addi

aliquid poflit,aut demi. Quid Squod

in Mufica toni tantum fint feptem,ex

qnorum vario

fitu

ac

pofitura

, plus

mille Cantilenae, quarum ne una

qui-dem alteri fimilis, oriuntur. Si adcor»

pora pariter naturalia

defcendamus

multomajorem iniis

reperiemusvarie-tatem. Inter alia nobis documento

poteft efie

Glades,

quge in fe ipe&ata,

nihil aliud eft, quam aqua condenfata,

ex particularum alio atqvc alio fitu

€>rta : Non tarnen fecundum du£tum

ienfuum putabimus corpora illa con¬

denfata» utpote Gittern, & id genus

alia, plus infe materiae habere,

pro-ptcrea quod fint denfa 5

etiamfi

enim

denfitas & durities abfit, materia

ta-men una eademqveeft, Quarc etiam "

nobis äfTerere non eft integrum, plus

fubftantiscontineri in faxis & mctallis quam

(7)

3 «gl*

quam inaqua & aere ; quippe

quode·

adem materia & extenfioiniis eft, ac

in reliquis, etfi non adeo

cogapa&a.//

Thef. II

Qua itaqve inre effentia corporis

duri confiftac fiindagavcro, operseprc-tiumme fa&urum exiOimo. Corpus

durum id dicitur, cujus partes benein

ter ieper mutuumconta&umcohaerent

ac quiefcunt, icti

utRohaultius

loqui am at : Durum idem

ejje

quod componi·

tur ex

partibus

adeo juxta

fe

qutefcen-tibui) ut earum nexw drferies non o-mnino interrumpatur,a quapiam materia intertIlasfe commovente, Hinc

fcqui-tur corpus

illudduriflimum eflfe,

quod

plures partesiefe invicem immediate contingentes finerqqri^ pofiidet. Qua*/f

re ponimus dura ctiam habereörtum 6c originem quaecertis gradibus

åie

in¬ vicem recedunt, pro ut plus vel

mi-\ itus de materia mobili ieu fluida

par-ticipant, & hoc pro

modo

texturx» Quidam ftatuunt illud eflc corpus

du-ium , quod multum

materia

fub

(8)

VSfe 4 «3#

jgua mole eoncludit, corpus autem U«

quidum, quodparum materias iubam«· pla iuperficie continct, & fic duritiem

ti

condenfatiqpe.

&

liquiditatem

in

Un:is rarefa&ionc fitam eflc ftatuunt:

quam

icntentiam non approbandam efifocla-*

re in fequcntibus demonilrabimus.

TheC III.

De Glacie corporeifto condenfa*

tovarise variorüm funt fententias,quas

jam in medium proferre conabimur. Quidam dicnnt aquam in

congelatio-nc minui» utuidere eftapud Barth:

di-centern, congelationem nihil aliud effe cjuam aquae corruptioncm,quia

minu-itur liqöor cum gelafcit nec eadtm folöti quantitas invenitur. Demodo quo Glacics concrefcit, fovent qui·

dam hane opinionem, non multum -å noftra diverfam , dicentes : ignitas

parti du las pra nimio frigore in prima -aqtiae iuperficie dividi ; Hinc ne quid

Jnane remaneat, rpartes aquse eontra-ff

huntur

, atqv^fuperficiesignis Atomos

-implicit.

Sednonmultismorabimur,

(9)

5 *sto

enurnerando alioritm opiniones, prfc* frat eriim ipfam rera aggredi, &

confi-derare oranium primo, ubi Glacies generadpoffit, utexinde propius

vc-ritatem eruamus. Glades velinterra»

vel

fupra

terram,

vel in

aeré ebnere-feere

poteft,

In aerc congélata,

aliö

noraine grando

appellari

fölet.

quamquam (untqui opponuntfefehnic

fenrentise, dicentes, gläcietti hand, fivfc grandinem,in aere geiu

conftdnginöfi

poflfe, opinionem

ftiam

defénderé

flir¬

taηres, qüod quaelibét res inträ téttfti· nosiuse fpliEerae maneåt,

ficöt

ftfclise

fö-ltim in Coelo

fulgenr, Eiemeiita in

fuis

lods möranrur;

ideoqve

pto

avibus

aer, propifcibns aqua, pro

animalr-busterra defiderantür ; &

proindege-lu interrä täntumic (jlacies; ürtdefe»

quitür noti poife aerefn ha bete

potéri-tiam fufficientem ad congelahdaift d-quataingrandinefti. Ceterurö

deperi-entia teftätur, grandifies in aere coti

-gelari, & quamvis qusedäiii cörpora

habeantorigirtem tantum innno locö,

(10)

tarnen alia poffunt habere caufam in

,

pluribus, ut Giacies & ignita multa,

quae ubiqve poffunt gencrarh

Thei. IV.

Solidis equidem rationibus affir· mari poteft Gladem in aére conftringi licet contra,alii id ipfum negent. Qui»

dam enim dicunt grandinem generari .per antiperiftafin, atqve caliditatem

seftivam undiqve per aérem diffufam,

η

fua

preflione

ab omnibus

parti bus, fri»

/Igus in magnum cumulum reikre: at«

qveita frigore maxime feviente gran-dinationem ficri contendunt: verum

cxperientias hocipfum repugnat.

Ete-nim ncc adeo vehemens frigus adeiTe

ncceffe eft, ad eonftringcndam grandi»

tiem, quam ad generandam nivem,

quippe nix eft congeiatio vaporis non

coa&i, ut loquitur Cardanus . frigus

namqve adeo intcnfum eft, ut non

permittat vapores in guttas cogi, quo

in cafu grando oriretur, fedante con-denfatos conftringit,& ita nix

(11)

7

nitur. Tntueamur iimiliter cujus be#

lieficio vaporesin altum afcendant, Sc

quomodo deindein guttasfiveGlaciem

veriantur. Profcäocauiahujusafcen· ius edduplex, & Sol & ignis

fubtcrra-neus-j quando enim Sol altius eleva¬

tur, calore luo majorem operationeui

hisin terris efficit» adeo ut radij

iola-res & materia iabtilis,quae omnia loca

vacua occupat, poros terrae penetrent,

humoresqve his in meatibus colleäos

extrahant, & inaltum evocent. Hinc

ignis fubterraneus, fuas occupat vices

& incluihm hurnorem agitando per varios du£tns, ad fuperficiem terrae

propellit. Dari autcm ignem fubtcr· raneum, multo notius eil. quam ut

necefifum iit hoc loco demonilrare.

Quippe operatio Solaris fufficiens eflfe nequit, ad tantam humoris copiam e-// vocandam, ni ii ignis lubterraneus ad-//

juvaret ,· adde quod radij folares, ex

fententia dottorum virorum, ultra

de-cempedesterram penetrare nequeant, quae materia ad conftituendas nubes

non videtur

poife fuflicere.

(12)

t

ThcC V.

Poftquamitavaporcsevocatifuntj

pertorum aeremfparguntur , adeo re-naoti ab imvicem, ut difficulter jungr poffint; quare non tantum frigus re»

quiritur ad vaporcs in aquam conver-fjteηdos,

ied

etiamventi ocoidentales or-dinario curfui vaporum convcnierttes; vel etiäm duoventi édiverfis regionibns

flantes cos accumulant, unde etiam

nwtbes» Et fiquidem nubes conftat ex aqua: guttulis & glaciei particulis,ergo fubquaeftioncmmerito venit quomodo

in gutcas vertantur, & fiant rotunda

Quandoquidem aqua corpus tft liqui*

dum, non poteft fe ab hac materias

fubrilis circuitione liberare, illa enirn interiöra lambendo., unarnquamqve

guttam circumagtti åc proinde aerae*

qualiter ab omnibus patibuspremens, guttas fuperficietn rotundat. Deinde

guttisita formatis» fupetvenit frigus

easque

congelatSphsericåquam

habent ρ

figurainvariata; confitcndumveroeib

iepertri ktterdum grandines oblongas#

(13)

9

aiigulates,variamq,·

figuram

habentesj

tune autem in caufa eft. friqus tam

repnre fuperveniens, ut tantum tem¬

poris iis haud relinqvatur, qvo fatis perfe&e ac guttas

tormandas pöflint

jungi, adeoq; particulae vaporis

ficut

inveniuntur in lengum pcrreftae

con-ftringantur. Proinde non

infvetuméft

ctiam in terram eaderc grandines in·

folitae magnitudinis cujus rej non alia videtur efle caufa qvam qvod

grandines generentur in

altiffimis

nu.

bibus, & ddcendcndo deinde

incre-mentum accipiant, ubiplurimum

hu-moris in via occurrit, atqve ab ingen*

ti frigore ipfis

accedendo congelatur«

Thei. VI.

Locum ubi glacies generatur

fe-cimus & in aere,terra&fupraterram»

Ac de glacie quidem in a£re cortge-lata di&um eft, pro modulo

infeenijj

t mej, ieqvitur nune ut illam in

reliqvis

pariter locis excutiam.

Si

confidere-inusprimoqvomodo aqva

conerefcat;

iqvam leimus

confiftcrc

in

varia

(14)

10 «Ig*

iationc partium; Habet nimiruni 1

partes tenues, fiexiles, lubricas,

oblon-gas, atq$ alias alijs more angvillarü

incumbentes. Unde judieamusglaci-ff<m concrefcrc, qvando frigus adeö !

/fintepfum*efly

ut aqva fluida eüe

defi-nat, & partes ejus juxta fe mutuo co* ι

haereant aeqviefcant, adeoutomnem

agitationem amittant ac proindegla·

ciem five corpus durum componanr.

Qyamvisautempartesglaciejitainterfc uexi eoftaerent &qviefcuntnontarnen

abfolute negamus, qvin aliqvis itLgla?

etiam fit motus, qvandoqvidem cx mente praeftantiflimorum

Philo-fophorum abfolutaqviesinrerumnatu'

ra non datur.

TheC Vit

Atqve

ut reda via & ratione pro' ccdamus, primo loco qvse corpora conerefcere polTunt videamus. Certc

r corpora

fere

omniain qvibus aqveus

atu*** humor dominatur, in gl^ciemconver« P°ßunt, ut teitatur Du Hamek non

(15)

4ξ& 11

tarnenomniaaeqvefacile,fcd qvaedä ci*

tius&quaeda tardiusgelanturficut oleö

mulqéitius

conerefcit

qva aqva

vidHift*

nab. leg, ratio haec eft, qvod oleum

habet partes arborum ramis fimiles, qvjE veluti impcditse

inter/jiciuntur,

ideoq,· aqva etiam facilius 'in vapores

convertiturqvam oleum: Aqva verö Valde fluida eft, & partes habet laeves,

ac lubricas, angvillarum figuras

refc-renres, qvofit,·ut aqva decurrens non

tarn facile glaeiatur, ac

ftagrins,acic-cireo in paludibus multo citius oritur

glacies,aein fluminibus,tarn qvod ibi majoreft qvies,qvam qvod fübtiliores particulse, a radijs folaribus inaltum

evocatas fint.

Thefi VIII.

Cernimus autem aqvam in fuperfi·

cie/femper cpnftringi/quia

fuperfi:iest

aqvas eft inftar pellis pulmenti five pultis, adco ut fi aeus leviter aqvas

immittercturiupernataret,

neciubmer-geretur, Quodtarnen infundo marisy

non congeletur in Caufa eft ignis fub-#

terraneusqui quibusdam in

locis

ad<u>

(16)

ma-ix

magnum probet cffc£tum, ut Ther«

xnx exinde proveniant. Interim

per-eipimus alicubi aqvam in fundoma-ris primum eongelari, ut

d^finu

tra-ditur Livonico,ubi glacies primo in fundo eonerefcitdeinde afcendit

adfu-petficiem ibiq; una no&e

conftringi-tur,ut firma maneatglacies· Sicqvoq;

vir qvidam fide dignns ad oppidum

öljcgtUflD

Habitans, mihi retuht ;

Gladem autumno circa fundum pri·

mum eongelari, & inftar cruftae

lapi-des obtegere, deinde fenfimafeendere»

Qvodetiamb. mem: D. Hoff;hac

incivirate prope molendinas circatem«

plum cathedrale fe obfervafte

tefta-tus eft, feq; vidifle glacicm inftar

la-minae å fundoafeendere. Qvod fiex*

perientia hifee non refragatur, Cau«

fam huius Phqenomeni licet

tribue-re lapidibus circa fundum

qviefeen-tibus; Kamqvia rapides qviete gau·

Kdent majore; & proinde illis aqvam

ή »on moventibus facilius etiam qvies

éäqrae particulis communicatur.

(17)

m* ** -..«es*

4

de frlgus qvoq; & congelatio circay

lapidem.

Thcf. IX

Hic haud inepte qvaeri poteft, cur

glacies fiqvidem fit corpus durum Sc

grave, femper aqva? fupernatat ? Ve¬

rum qvidem eft, qvod aqvaprimum//

condenfatur anteqvam fiat glacies, η deindetarnen rarefeit,adeoutmajorem

locum obtineat; hinc videtur qvafi intumefeere, porisq; Sc foraminibus

magis hiat, atq; in congelatione, no· viipiritusacceduntqvicum aquafintlc· Vfores9 non eft mirum, fi non

depri-matur, fed magis emineat*

Qvodau-tem glacies congelatione rarefiat, in·/;τ'ψ

ftmmentis experiri poffumus. Qvod fi enim lagenam vitream,aqva dulei

repletam äeri frigido exponamusj Vi-dere licet in congelatione aqvam

amplius

fpatium

requirerc, adeo ut

fupra margines

quafi ebulliat,

vitrum-qve magna viinterdum

confringat.

Et fi denuo glaciem in aquam

fluidam

re. χ

(18)

Η

digerevclis,videbis eammagis condent fari. Unde conie&are poifum quod

calor & frigus, qvaedam corpora con»

denfent, qvsedam ycro rarefaciant,

idqve ex diverfopartium, cujusquecor*

poriscontextu,

figura

etiam & motu

apparet, Ceterum quod glacics certis tcmporibus aqvae fnpcrnatar, certisqj demergatur, fatis firma experientia

te-ftatur, Ratio eft qvod materia levis,

η qvalis eft

materia primi & iecundi

c-lf

lementi, aqvas ieviores cfficit,

adven-ptante autemfrigore aqva graviorevä* (}dit, utafcendar, ideoqveproportioifta

fita eftomninoin aequilibrio. Thef. X?

Porro videmus autumnaiitempo*

regiaciem

eonftantiorcm

elfe, quam

verno, adeo ut majora tunc pondera

poflit fuftinere»

Cujus rei alia

non

eft

caufaquam quod calor folistunc tem¬

poris

deficiat.

Primoautetn vere, &

maxime adulto » radii folares validius

terram concutiunt, adeoque glacies

(19)

«>

Friabilisredditur, valdeqvc porofa,ut

Imotum imprellum fuftinere nequcat,

Hincetiam reddererationempoiiumusi

cur glacies quamvis in aftatem refer·*

yetur,fempertarnen fit frigida, Narn fcimusaquam non poife geiu

conftrin-gi antcquam materia quse ejus partes interlabitur, plus folitofubtiliseft.quo

ipfo pori glaciei valde cxigui effirciun»

tur pro conditionc & eraffitie

hu-Jus materias, adcoutmajor illa omni*

Uo exdudatur, & ita pori glaciei

ar'ii

ctentur. Nec tarnen adinftarceraem6U lefciti quåndo igni admoveatur; fedex·*

tcriora tantum liquefcunt , quiä pori

non adeobenc inter fe cohaerent.ut

ca-y

lorejus interiora pcnctrare poflit.

Ce-ra vero habet partes ramofas

» quibus

aliquandomotis, totum movcri

necef-fum eft. Glacies itaqve uc hoc fimili nunc utamur * concipitur:

nobistanquam magnamolcs ovorum,'

in quadempta una particula5 ficutUno

ovo demtOj non ftåtim fequitur alte·» rum quoqve moveri, aut ficut in

cera·

contingitjftatim calefieri,

(20)

488» *6

Thef. XI.

Memoriatenendum eftquod fupra innuimuscorpora fere omnia

inquibus

aqveus humor dominatur in glaciem converti pofie, five hoc fiat hyberno

frigore, five seftivo fub aliarum

parti-cularum fivefalis&nivis mixtura»

A-quadulcis, aqua maris, urina,folutio

falis, aluminis, aeruginis»oleum

Anifi*

vinum, cerevifia, &id gcnus alia

con-creicere poßfuntntteftatur Du

Hamel*

Exccptistamenquibusdam, qualiafunt

aqua forris, fpiritus riitri,

falls

&c.

quas non nifi rariifime congelantur*

Quod autem liquores per glaciem,

&

nivem cum fåle fivenitro per mixtam

congelentur» mecum expertiiunt

plu-res, vafe enim nive repleto, cum ali-I! quantulum faLis inderem, cum nivc commixtum , poft aliquot moment#

temporis, invenivasmenfasfuper impo-fitum, huic adgelatum eife, &aquana

fubje&am vafi, in glaciemprorfus

mu-tatam, cujusrei caufaefle

potefhquod

ff

globuli

aetherci

circa aquam

validus

(21)

gitea-«ggfr "7

χ ,

gitenturquam circa nivcm,· 6c proinde

vJ*4*\

ficutfunt eraifiorcs, majorem

quoque,f" L&

vimhabentmovendi. Quofir, m adr

motanive, commodiorem in ea in ve?

niantlocum, & deuno corpore in ar»

liud tranfcendant. Iiii .vetoglobuli

qui circa nivem antea rnovebantnr» iocum validiorum h. c.

aquam/occüj-pant; hnccumperveninnt

aquanajni

•vi agitare ncqueunt, atque ita eam

•conerefcere fvnunt«. Sed;&;vinum quo? que aeftate codcm

modo

conglaeiace

poffumus, quod tamen

hyeme

noa

nifi frigoce maximefseviente

confirin*·

gipotefi.

.

. .. Thcf. ΧΙΪ.

Gladem in terra generari

poife

probatur his argumentis, at quia ter?

yaficcaeft»& .cxigua

cprjwjWaaqnain

fubire, penetrarc

.dividere,

*c ppr4$

?W demwm imi>ibi

pexcipimus;

φβ •fit, ,ut adveniente frigore congciptnr#

ficutinmagnisiimetis,

ohi

gladan*·

jdeo conftantem

congrcfccreeernimu%

JUin mediana ferc iftatem refervetur.

(22)

«8 mt

Sic ctiam videmus glacicm in antris

montiumumbrofis, multis diebus fer-vati,fiinterfäxa condatur. Cardanus

tefertex Munftero» In Valefiac

mon-»tium jugis glaciem inveniri, multis

^millibusannorum

duratam, & cxindc

voluntnonnulliconijccrc glaeiem tan» dem in Gryftallum vcrti,quia fucccifa

temporisomnem callorem amittit. & fic reftat duruslapis. Ego veroCryftal-lum exglacie fierl non arbitror,

quan-quam &compofitiovocis & multa alia

hoc ipfum fuadeanr, Qui utrinquc argumenta fcirc

defidcrat, adcat

Plin;

H.N.37 c. 2*&Solin.c. iy. cundcm·

queadloeum Cl*.

Salmäfium,

Thci. XIII.

.v»i t'1 ·' ' .. τ 'Γ·Η*ϊ$£

Afgumenti cquidem

dignitas

poftu* låret, ut in eodem explanando, ma¬ joraccederctcultura; quod ipfum, quO minus fiat, rerum nqcefTartarum efficit

anguftia, ρ ariter ac ingenii tenuitas,

BenevoiumproindeLeäorem

officiofc

(23)

com-ess» m*

compello, ut vilia hsccc boni

cönfu-iatjämaturior^,

maturiora

ex

pe&atu-rus. 'Quivcro höccandore caret, ipfe iuo judicio fiüatur, & fibigratuletut

iuos dotcs>iiCcalijsiua invidcat,\quippe

Cum omnibüs,eadem fortunae fclicitas,

idemquc iägenii vigor, coelitus nonfit conceffus.

*

Decetcro invicem omnes//

id agamus,utomniain bonarum

litcra-rum ac lcientiarum cedant incremcn*

tum, Deiqueomni potentis laudem.

CuifummoNuminifitgloriain fc-culafcculorum.

©rÖMrltöKiSJtÖ

183ΰίΧίϊΙ<£ΰ{.

!3Cg&

bidigf/Ätcirc

Btor/€(jt

fäil

οφ

gpcEltcjprijfar/

©omi ®br unga ä&r

fltjtftamiüijfafan/

2iit3rtttt>aciertsi5rof/i

£uifetfSretcin

©rt3mc&goMf0tf(åtiw

fat gwwt

omfalia3fat;

att

3 mietet

nätt

belfriftoer/

οφ

fö tntjfac/

Dcöti«wt6Wtttf«/«t3e9fäf4ngi

(24)

£(fcWfii

gt)ta

fett

€fe

uttw

33lomflranb2)at/

•^nsatnteb

Jitdlbwr

€fe

3 tnipat/

nö.ijer/

ifjfat·

$ar,fotf/£tcir 55tot;iom förr

päDtjg-bené

Ȍgcnrdtta,

5t?)Momi(latpa

£atu>3feec

rneb

IDbergiét

£>φ®^τ

omjtOct toAtji

tut

feffltg

femnenfBr/

©erfettffemöba

faß

uppä

ffflal

<£f)t

fittta

®iagianfebptö SCrent}

οφ

néij·

fampt©tone ate,

5dtbet<£^cfåpafan/

fätwU

fe»

Sfefetec.

N. S. ad

Tr^ßtntißimum

Ώη.

Refponitntein

r >

DE

GLACIE

Pulcrc dii&rentem

Åuciac utGladem

nitidiffitna

Solisimago;

Sictua

nunc

cultatn

doära

miner-va facit

Lübens metitoqj fcripfit

ELIAS

HAUBEF-\

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :