• No results found

Remissvar Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-05-04 Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling

Remissvar Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om

kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Luftfartsverket vill framhålla att den administrativa börda som läggs på upphandlande myndigheter och enheter bör stå i rimlig proportion till syftet med inhämtande av statistik på

upphandlingsområdet.

Luftfartsverket ställer sig överlag positiv till (i) förslaget om innehållet i annonser på det icke direktivstyrda området och (ii) förslaget om förtydliganden av bestämmelserna om annonsering av direktivstyrda upphandlingar. Luftfartsverket anser att

nämnda förslag är rimliga utifrån tolkningen att

direktupphandlingar som inte har annonserats inte heller behöver efterannonseras. Luftfartsverket anser dock att det behöver tydliggöras att denna tolkning är riktig.

Icke-direktivstyrda upphandlingar bör inte regleras på ett mer långtgående sätt än direktivstyrda upphandlingar. Enligt Försörjningsdirektivet (2014/25/EU) är det inte obligatoriskt att ange upphandlingens uppskattade värde i annonsen, det bör således inte heller vara obligatoriskt på det icke-direktivstyrda området. Därutöver anser Luftfartsverket att denna uppgift i vissa fall kan utgöra känslig information och att det även av denna anledning bör vara frivilligt att ange uppgiften i annonsen. Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt att dölja denna uppgift vid publicering för det fall uppgiften bedöms som känslig. Även detta bör vara möjligt vid upphandling på det icke-direktivstyrda området. Dokumentnummer D-2020-202495 Ärendenummer Ä-2020-011399 Er beteckning Fi2020/00495/OU Handläggare Lukacs, Izabella 011-19 21 77T 011-19 25 75F Izabella.Lukacs@Luftfartsverket.se

(2)

2020-05-04 Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling

Luftfartsverket föreslår att bedömningen avseende huruvida ett företag utgör ett litet eller medelstort företag bör göras av företaget självt. Luftfartsverket föreslår därför att det införs som en tvingande uppgift att fylla i när anbudsgivaren registrerar sig i en registrerad annonsdatabas. Anbudsgivaren bör vara den som är bäst lämpad att avgöra om denne är ett litet eller medelstort företag. Hantering enligt detta förslag bör minska risken för att upphandlande myndigheter och enheter gör felbedömningar, det bör vidare vara det mest effektiva förfaringssättet. Luftfartsverket har inga synpunkter på förslaget avseende nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik. Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektören efter föredragning av juristen Izabella Lukacs. I ärendet har även inköpare Pia Joutsenvirta, strategisk inköpschef Lars Nessvi och chefsjurist Petra Sernulf deltagit.

Norrköping

Ann Persson Grivas Generaldirektör

References

Related documents

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

Mot bakgrund av det stora behovet av förenklingar anser SKR att det är mycket förvånande att regeringen i denna promemoria föreslår ytterligare administrativa bördor för