Remissyttrande över promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2019-09-20 DIARIENR 1493-2019

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • Fax: 036-16 57 21 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16 R2B Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Ändringar i

lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter

det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

unionen

Ert dnr S2019/03691/SF

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslagen i promemorian kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildnings-mässigt. Granskningen har även omfattat bedömning av om förslagen har påver-kan på verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. Domstols-verket har bedömt att förslagen inte, i någon större mån, påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.

Domstolsverket har därför inte något att invända mot förslagen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande har varit juristen Sofia Odelberg.

Maria Corneliusson

Sofia Odelberg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :