• No results found

Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-05-25 DI-2020-5075

Ert diarienr

Fi2020/02322/S2

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Omställningsstöd till företag som fått minskad

omsättning på grund av coronaviruset

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta beslut har fattats av juristen Mattias Sandström.

References

Related documents

Förslaget innebär att företag vars sammanlagda nettoomsättning i mars och april i år minskat med 30 procent eller mer jämfört med samma månader 2019 kan vara berättigade

Det framgår inte om återkrav av omställningsstöd som har lämnats för indrivning ska betalas till Skatteverket eller till statens avräkningskonto..

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att kravet på F-skatt inte gäller sådana stiftelser, ideella föreningar och

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 15 maj 2020 med angiven svarstid den 25 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta

Vidare ser Region Kalmar län positivt på villkoret att sökande företag avhåller sig från utdelning av vinst för att komma i fråga för stöd.. Detta rimmar bra med EU:s krav

Region Norrbotten ser positivt på att Skatteverket handlägger och beslutar om omställningsstödet och vill poängtera att tydlighet och enkelhet är av stor vikt för att minimera

nettoomsättningen bör enligt Skatteverkets uppfattning fasta kostnader som är hänförlig till sådan verksamhet inte heller få ingå i underlaget för fasta kostnader enligt 9

Eftersom det kommer att vara en snabb hantering av ett mycket stort antal ansökningar finns en uppenbar risk för att företag kommer att kunna få stöd trots att de inte har rätt