• No results found

Remissvar Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HÖGSKOLAN DALARNA | SE-791 88 FALUN | +46 (0)23-77 80 00 | DU.SE REMISS 2020-08-25 HDa dnr 1.5-2020/633 Ert dnr U2020/03053/UH Utbildningsdepartementet Drottninggatan 16 103 33 Stockholm 1

Remissvar Ändringar i högskolelagen för att främja

den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

roll för det livslånga lärandet

Högskolan Dalarnas remissvar är väsentligen samma som SUHF:s. Akademisk frihet är – jämte autonomi – ett av de grundläggande akademiska kärnvärdena, som utgör förutsättningen för utbildning och forskning på vetenskaplig grund och för lärosätenas roll som oberoende och kritiskt reflekterande institutioner i samhället.

Högskolan Dalarna välkomnar att denna fundamentala princip på ett tydligare sätt formuleras i högskolelagen i form av en portalskrivning, och ser det som ett viktigt steg i rätt riktning.

Styr- och resursutredningen föreslog dock att en ändring i högskolelagen i linje med den nu föreslagna skulle innefatta såväl lärosätenas eget som statens ansvar för att främja och värna akademisk frihet.

Remisspromemorian däremot betonar den individuella akademiska friheten och lärosätenas ansvar, men lämnar statens ansvar utanför, varför promemorians perspektiv blir väsentligt snävare. Nuvarande förslag till ny formulering i 1 kap 6§ skulle i detta avseende förbättras genom en mindre förändring till:

För högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.

Vidare vill Högskolan specifikt betona utbildningens frihet, detta i en tid då inte bara forskningens frihet utan i hög grad också utbildningens är hotad på många håll i världen. Här hade en tydligare och mer långtgående skrivning varit önskvärd.

Vad gäller det livslånga lärandet instämmer Högskolan att detta är och bör vara en prioriterad fråga för sektorn. Sveriges system erbjuder redan idag unika möjligheter för lärosätena att bidra till livslångt lärande. Detta ansvar är således i väsentlig grad redan axlat.

Den föreslagna skrivningen utgör däremot en ytterligare reglering, vilket strider mot autonomiprincipen. Om regeringen önskar att förändra lärosätenas prioriteringar i riktning mot en högre grad av ansvarstagande för det livslånga lärandet kan detta på ett principiellt bättre sätt ske via

(2)

HÖGSKOLAN DALARNA | SE-791 88 FALUN | +46 (0)23-77 80 00 | DU.SE 2

anslagen till universitet och högskolor än genom en förändring i högskolelagen.

Remissen har handlagts av Sverker Johansson, senior rådgivare.

HÖGSKOLAN DALARNA

Martin Norsell Rektor

(3)

References

Related documents

För att möta det breda begreppet behövs såväl samordning och samarbete med andra aktörer i samhället, där såväl arbetslivets krav och önskemål liksom regional utveckling

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.. Verksamheten bedrivs

• att det skapas incitament och förutsättningar för lärosätena att arbeta med validering av yrkesverksammas kunskap för såväl arbetsliv som utbildningar för att möjliggöra