• No results found

Linköpings universitets remissyttrande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Linköpings universitets remissyttrande"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK OCH INDUSTRIELL UTVECKLING

Finansdepartementet

Dnr Fi2018-03212

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se

Linköpings universitets remissyttrande

Finansdepartementets remiss ”Lite mer lika. Översyn av

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)”

Linköpings universitet har anmodats att yttra sig över utredningen och gör det enligt nedan:

Bakgrund

Utredningen föreslår ändringar i delar av utjämningssystemet för att anpassa det till förändringar i omvärlden. De demografiska förhållandena framöver ställer ökade krav på ett fungerande kostnadsutjämningssystem som beaktar att

befolkning ökat snabbt i vissa delar av landet och minskar i andra och omflyttningar kan ge snabba och stora effekter på kommunnivå. Utjämningssystemet måste dock ses i sin helhet och det är viktigt att det ger förutsättningar för alla kommuner, växande och krympande, att bedriva välfärd med god kvalité. Prognoser om vad utfallen med förslaget skulle innebära på längre sikt, bland annat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekar på att färre kommuner och regioner

kommer få betala mer till betydligt fler. Detta är en problematik som utredningen ej diskuterar.

Forskning vid Linköpings universitet tex av Marc Keuschnigg, Selcan Mutgan och Peter Hedström1 pekar på att städer inte växer och förnyar sig av sig själva utan är

beroende av ett inflöde av personer med hög kompetens. Detta gör det än viktigare att beakta arbetsmarknadsregioner på annat sätt än idag vilket utredningen också berör men ej fullt ut beaktar. Josefina Syssner2 och andra forskare på Centrum för

kommunpolitiska studier (CKS) vid Linköpings universitet har lyft problemet med krympande kommuner. När befolkningen i nästan var tredje kommun krymper

1 Marc Keuschnigg, Selcan Mutgan och Peter Hedström, Urban scaling and the regional

divide, Science Advances 30 Jan 2019:Vol. 5, no. 1, eaav0042

2 Josefina Syssner, Politik för kommuner som krymper, Centrum för kommunpolitiska

(2)

utmanas utjämningssystemet. Men de ledande lokala företrädarna vägrar att tala om konsekvenserna, vilket gör det svårt för enskilda politiker och tjänstemän att presentera en berättelse om framtiden som gör det möjligt att anpassa kostymen till de ekonomiska realiteterna. Förändringar av kostnadsutjämningen får inte bli ett hinder för en öppnare diskussion om den verklighet som kommunerna möter. Frågan om sammangående mellan kommuner får ej hindras av ett förändrat kostnadsutjämningssystem utan bör stötta förändringar.

Det finns fyra utjämningsfaktorer i det svenska systemet: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, stukturbidrag samt regleringsposten där utredningen i enlighet med utredningsdirektiven fokuserat på kostnadsutjämningen. Men inom struktur-bidraget kompenseras tex för befolkningsunderlag och tidigare års arbetslöshets-nivå vilket också är del av kostnadsutjämningen. Linköpings universitet konstaterar att dessa kopplingar mellan systemen gör det svårt att endast, som i denna

utredning, lyfta förändringar i en del av utjämningssystemet.

Linköpings universitet vill nedan lyfta fram några delar som regeringen bör överväga i sin fortsatta beredning.

Konsekvenser av vad systemet syftar till

Den föreslagna modellen syftar till att skapa förutsättningar för kommuner att nyttja sitt självstyre och självbestämmande. Filosofin bakom utredningens förslag syftar till att kommunkollektivet skall stärkas och därmed bygga legitimitet för kommunsektorn som helhet. Detta är en bra ambitionsnivå. Men även om

regeringsformen stipulerar kommunalt självstyre reglerar staten på vissa områden kommunernas verksamhet. Regler sätts och kompenseras för när de införs. Det finns en risk att kommunerna inte ser att regeringen kompenserar för allt som regleras. Därmed väcks fråga om hur många olika kompensatoriska system som skall finnas för att stärka det kommunala självstyret. Detta är något som

utredningen inte diskuterar men som är en väsentlig aspekt.

En viktig aspekt är det ansvar som kommunerna har i att aktivt jobba med att få medborgarna i arbete och utbildning och därmed minska antalet individer i långvarigt försörjningsstöd. Kommunerna måste ha incitament att öka skatte-underlaget men har också ett självstyre som gör att man kan välja olika kostsamma lösningar på samma område vilket Linköpings universitet inte ser att utredningens förslag beaktar. Kostnader inom vissa områden blir högre inom mindre kommuner medan andra kostnader blir högre i mellanstora kommuner på pendlingsavstånd till storstadsregioner. I och med att det är flera variabler i den föreslagna statistiska modellen som hanteras på olika sätt (olika intervall med uppdateringar, olika referenspunkter etc,) blir staten inte neutral i alla dimensioner om kostnads-utjämningen. Men kraven inom olika områden är olika varför staten möjligen inte

(3)

skall vara neutral i alla dimensioner tex om hur liten en kommun kan vara för att kunna ta ansvar för alla kommunala ansvarsområden.

Utredningen föreslår inga incitament eller en incitamentsstruktur för att skapa en långsiktigt hållbar kommunstruktur. Det mest pekar på att små kommuner kommer att få det ännu svårare att hantera statliga krav på verksamheten framöver och därför skulle det vara eftersträvansvärt att utredningen beaktat att kommunsektorn som helhet måste sträva efter färre små kommuner. I det föreliggande förslaget uppmuntrar istället kostnadsutjämningssystemet kommuner att vara kvar som små kommuner och till och med att delar av kommuner skulle ekonomiskt kunna vinna på att bryta sig oss och etablera egna små kommuner. Grundläggande aspekter såsom avstånd till större orter ändras inte (tex avstånds och tidsmässiga variabler i modellen) men kommungränsen vilket för kommunkollektivet kan öka omfördel-ningen. På det sättet ”uppmuntrar” den föreslagna modellen bevarandet av en kommunstruktur som inte är långsiktigt hållbar.

Linköpings universitet menar att det föreslagna kostnadsutjämningssystemet beaktar att kommunerna har ansvar för flera svåra beslut som är nyckeln till en kommunsektor som balanserat, hållbart och inkluderande bidrar i hela Sverige. Men utredningen sätter också fokus på att det behovs en styrning om antalet kommuner och deras möjligheter till ansvarstagande vilket Linköping universitet saknar i utredningen.

Modellens transparens och möjlighet att följa upp

I utredningens direktiv lyfts att utredaren skall föreslå förenklingar, men istället har det blivit mer komplext på flera områden. I kapitel 3,2 lyfts att utredningen vill lyfta användningen av statistiska analysmetoder (mer specifikt regressionsanalyser). Det finns flera risker med att grunda modellen på regressionsanalyser då viktning av olika variabler, data av god kvalité, korrelationer mm får mycket stor betydelse. Svagheten med metodvalet är att det kan påverka kommunerna i hög grad mellan olika år. Metodvalet innebär en minskad transparens om hur systemet är uppbyggt och ger bilden av en skenbar exakthet.

Exempel på förenklande och positiva förändringar är:

- Modellen för hantering av vårdbehovsuppskattning (kapitel 8.6) förenklas då nuvarande modell visat sig omöjlig att följa upp pga för stor komplexitet. - Att lyfta in en parameter för vuxenutbildning är positivt men det är svårt att se hur SCBs data kan fånga allt via tex vuxnas utbildningsnivå när delar av vuxenutbildningen är språkstudier i svenska (ej höjande av utbildnings-nivå).

(4)

- Modellen för hantering av gleshetskomponenten avseende sjukvård baseras till stor del på gamla antaganden som går tillbaka till 1990-talet vilka ej är transparenta och representativa för dagens sjukvård.

- Gleshetsmodellen för skolor bygger på uppräkningar av kostnadsutveckling men tar inte hänsyn till hur tex tillgången till digitala lösningar kan hantera mindre skolors strukturella problem.

- Den kriterade IFO-variabeln föreslås tas bort vilket Linköpings universitet stödjer. Men att lyfta in en ny variabel ”barn i ekonomiskt utsatta hushåll” som baseras på en frivilligorganisations (Rädda Barnen) definition är Linköpings universitet mycket tveksam till. Detta är en variabel som inte i alla avseenden svarar upp mot att ingående variabler i modellen inte skall vara påverkbara.

- Viktigt att som utredningen lyfter beakta gränspendlingen, men även om den finns till Danmark, Norge och Finland så finns ingen statistik kring gränspendling till Finland. Därtill r senaste tillgängliga statistiken från 2014 vilket gör att en eventuell kommande förordning som beaktar gränspendling måste förtydliga hur man mäter detta så att all gränspendling beaktas på samma sätt. Detta anser Linköpings universitet vara ett grundkrav på en parameter i kommande kostnadsutjämningssystem.

Sammantaget ser Linköpings universitet att det finns steg i utredning mot en större transparens men att utredarna ej lyftas att nå hela vägen fram. Därmed kan

Linköpings universitet se att förslaget i remissen ej når hela vägen fram.

Systemets beständighet

Utredningar och kostnadsfördelningssystem sker med intervall och däremellan lämnas modell och system. Linköpings universitet ser att man för att skapa ett system som är beständigt över tid och kan stötta den kommunala sektorn som helhet behöver modellen kontinuerligt anpassas. Därmed behöver det klarläggas med vilka intervall översyn skall ske av parametrar och faktorer vilket över tid skulle göra hela kostnadsutjämningssystemet mindre känsligt. Det finns en risk med att kommunsektorn i stället för att ta de i de strukturella aspekterna som man själv kan kontrollera och överväga inväntar de större revisionerna som nu sker inom kostnadsutjämningssystemet. Mer kontinuerliga förändringar som fångar trenderna i samhällets utveckling skulle göra det mer förutsägbart.

Linköpings universitet noterar att utredningen lyfter att legitimiteten för systemet är god. Men Linköping universitet anser att det är svårt att få ett helhetsgrepp på systemet vilket försvårar skapandet av en stark legitimitet för det nya kostnads-fördelningssystemet. Kommer förslagen leda till att det möjliggör ett stärkt och starkt kommunalt självbestämmande vilket kräver ett transparent och tydligt system, där har denna utredning inte nått hela vägen fram. Vi ser med en med

(5)

statistiskt baserad modell som inte kontinuerligt förändras ett potentiellt framtida problem med legitimiteten och därmed systemets beständighet.

Slutsats

Linköpings universitets sammantagna bedömning är att utredningens föreslag till förändrad kostnadsutjämning överlag bygger på välmotiverade och välskrivna förslag men där det finns områden som kräver fortsatt utredande för att skapa en modell som har legitimitet och kan anpassas till förändringar över tid. Dock saknar Linköpings universitet att utredare inte tagit tydliga steg mot att öka transparensen och därmed kunnat föreslå att system som kunnat bilda bas för en längre tid än det nu lagda förslaget har förutsättningar för. Linköpings universitets bedömning är också att de olika förändringar som föreslås både var för sig och sammantaget har förutsättningar att stärka kommunkollektivet även om enskilda kommuner påverkas i olika riktning.

---

I detta ärende har Per-Olof Brehmer beslutat. I den slutgiltiga handläggningen har en arbetsgrupp deltagit bestående av professor Karl Wennberg, bitr

professor Josefina Syssner, Docent Bo Persson, universitetslektor Johan Wänström, utredare och forskarstuderande Eva Edström-Fors.

Linköping 2019-05-16

Per-Olof Brehmer Prefekt/Professor

References

Related documents

Ett lågt värde (nära noll) betyder en liten skillnad mellan kvinnor och män och ett högt värde (nära ett) betyder en stor skillnad. För den här indikatorn är det egentligen

Förslag till praktiska implikationer föreslås härmed att: i vilken grad socialsekreteraren bör hänvisa till föräldrarnas ansvar eller till barnet i olika situationer

Redan första dagen börjar introduktionen och under dina första veckor gör vi allt vi kan för att du ska trivas här hos oss, komma in i student- livet, lära dig hitta på campus

ledamöter:::: Cajsa Johansson, Göta Hannah Saldert, Göta Karolina Lioliou, Göta Suzanne Green, Göta Thomas Hartvigsson, Göta Tobias Olausson, Göta Cecilia Månsson, HHGS

Samverkan mellan universitet och kommun för ökad sysselsättning.. Mattias Severin,

I alla finita satser kräver alla lexikala verb ett subjekt för att satsen skall vara grammatisk vilket innebär att det finns ett subjekt för varje lexikalt verb i alla satser

Om Mittuniversitetet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av samtliga platser efter höstterminen 2015 måste lärosätet komma in med en ny ansökan

Undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sam manhang där kunskaper

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte när revisorn eller minst fem av medlemmarna begär det. Sådan begäran ska

Riksrevisionen rekommenderar Linköpings universitet att förbättra den interna styrningen och kontrollen i hantering och redovisning av universitetets tillgångar,

Med denna metod kan även miljöaspekter av liten eller medelstor omfattning, dvs som endast påträffas i begränsad utsträckning på universitetet, ändå bedömas ha stor

mindre är de från Drottningholm komna, drottning Lovisa U1rikas' f järilskåp. Alla fem tjänar fortfa- rande troget sitt syfte att förvara myntskatter, även om

Details of the gothic blind arcade of the south wall of the nave.. Detaljer av den norra långhusväggens gotiska

Antingen med station för både fjärr- och pendeltåg eller utan station då de tåg som inte ska stanna i Linköping bör kunna tjäna upp till fem minuters gångtid.. Tåg med

Samma plats kan där- med ses från olika perspektiv, där vissa as- sociationer förblir medan andra förändras eller försvinner när de materiella fakto- rerna avlägsnas

Lägg till konteringsrad, alternativt skicka fakturan till konterare genom att klicka på ej godkänd tillbaka eller vidare..  Om konteringsrad som har blivit signerad tidigare i

Significance: Spatial frequency domain imaging (SFDI) is a diffuse optical measurement tech- nique that can quantify tissue optical absorption ( μ a ) and reduced scattering ( μ s 0

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika strategier och metoder inom folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå

Styrelsen har påbörjat arbetet för att få in sponsorer med målet att kunna erbjuda fler personer möjlighet till träning och utveckla föreningen genom att förstärka

I övrigt anger nämnden att handlingar som upprättats eller inkommer via e-post gallras samt att e-post av tillfällig eller ringa betydelse gallras omgående med stöd av RA-FS

Styrelsens beslut att för- länga medlemskap 2020 till och med december 2021, medförde en del arbete i medlemsregistret.. It-gruppen har fått en ny medarbetare, Håkan

Viktig signal till kommunerna att ta detta arbete på allvar; att det krävs nya kompetenser inom socialtjänsten för att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad och också utgå

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor Ole Petter Ottersen i närvaro av universitetsdirektör Katarina Bjelke efter föredragning av handläggare Charlotte