• No results found

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr:

19/00972

2019-09-09 Ert dnr:Ku2019/01308/RS

SverigesKommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander

Avdelningen för Juridik Helena Linde

Kulturdepartementet 10333 STOCKHOLM

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner att innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna konsultera Sametinget som företrädare för det samiska folket.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare lämnat ett yttrande över promemorian ”Konsultation i frågor som rör det samiska folket (DS 2017:43)”. SKL kan konstatera att utkastet till lagrådsremiss går emot flera av de ståndpunkter som SKL framförde i sitt yttrande. SKL står fast vid de ståndpunkter som inlämnades i samband med den remissomgången men vill särskilt betona följande.

SKL var tydlig med att frågan om kommuner och regioner ska omfattas i den särskilda konsultationsordningen borde utredas vidare. Eftersom frågan inte utretts anser SKL att den särskilda konsultationsordningen i likhet med vad som gäller i Norge enbart ska gälla för regeringen, departement och andra statliga myndigheter och

verksamheter.

Kraven på kommunernas och regionernas samråd har också förstärkts i och med de förändringar av minoritetslagen som trädde i kraft den1 januari 2019. Det har bland annat tydliggjorts att kommunala förvaltningsmyndigheter inte enbart bör samråda med representanter som är utsedda av föreningar som företräder de nationella minoriteterna, utan även med personer som tillhör de nationella minoriteterna men som inte är organiserade inom föreningslivet. Därtill samråder kommuner med

samiska företrädare enligt annan lagstiftning, exempelvis i frågor avseende äldrevård, utbildning och planläggning enligt plan- och bygglagen. Kommuner och regioner har därmed redan ett omfattande samråd med samiska företrädare och formerna för samråd och konsultation kan utvecklas inom ramen för gällande lagstiftning.

I utkastet till lagrådsremissen betonas att den tillkommande konsultationen innebär ett mer långtgående krav på att konsultationen sker på ett visst sätt och därtill med andra företrädarejämfört med nuvarande samråd. Det innebär att detmåste ske flera samråd respektive konsultationer i respektive fråga. Det leder till ytterligare samråd och konsultationer för de kommuner och regioner som berörs och en förlängd ochen mer omfattande beslutsprocess. Mot denbakgrundenanser SKL att

konsekvensbeskrivningen är bristfällig och att de kostnader som den nya

(2)

Klicka här för att ange datum. Vårt dnr: 2(2)

Ert dnr:

lagstiftningen innebär för kommuner och regionerunderskattas. SKL anser att de kommuner och regioner som berörs av en tillkommande konsultationsordning ska få full kostnadstäckning.

- SKL hänvisar till SKL:s yttrande över promemorian ”Konsultation i frågor som rör det samiska folket (DS 2017:43).

- SKL anser att den föreslagna konsultationsordningen enbart ska gälla för regeringen, departement och andra statliga myndigheter och verksamheter.

- SKL anser att de kommuner och regioner som berörs av en tillkommande konsultationsordning ska få full kostnadstäckning.

Sveriges Kommuner och Landsting Verkställande direktörs underskrift

Avdelningschefs underskrift

References

Related documents

SKR instämmer i att använda de möjligheter som finns i förslaget till landsbygds- program 2021–2027 så att incitament ges för odlingssystem som inkluderar fång-

De föreslagna ändringarna innebär att det vid bedömningen om en skada är en allvarlig miljöskada även ska beaktas om skadan har en betydande negativ effekt på ett havsområdes

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering, säkerhet och

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det finns svårigheter att avgöra hur alla regelförändringarna kommer att slå eftersom det finns oklarheter i hur många nya

Som framgår av promemorian (s. 6) torde matgåvor som lämnas av allmänheten så gott som uteslutande vara undantagna från förmånsbeskattning redan med stöd av gällande rätt.

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering, säkerhet och miljö.

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering säkerhet och miljö.

Förändringarna i sak kommer att underlätta för kommunerna som tillsynsmyndigheter genom minskad administrativ börda och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig positiv