• No results found

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare av torv bland annat för:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare av torv bland annat för: "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Branschföreningen Svensk Torv

Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov ½ info@svensktorv.se ½ www.svensktorv.se ½ Org nr 802010-7069

Stockholm 28 april 2020

Remissvar av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Diarienummer: I2020/00777/E

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare av torv bland annat för:

• energiändamål

• yrkesmässig trädgårdsodling

• hobbyodling som substrat

• jordförbättring

• strö inom djurhållning

• odling av skogsplantor

Branschföreningens syfte är bland annat att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt. Branschföreningen Svensk Torv har ett femtiotal medlemsföretag.

Den promemoria som Infrastrukturdepartementet sänt ut, handlar i huvudsak om hur elcertifikatsystemet bör avslutas.

Några av branschföreningens medlemmar eldar energitorv i sina kraftvärmepannor.

Användningen av torv för energiproduktion ligger idag på omkring 1 TWh och har minskat främst på grund av att torvförbränning omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (ETS).

Dock är en del av den energiproduktion som utgörs av energitorv elcertifikatberättigad

produktion. Så energiproduktion med energitorv omfattas både av handel med utsläppsrätter och elcertifikatssystemet.

I sammanhanget vill vi framhålla att Svebio i rapporten ”Färdplan Bioenergi” menar att energitorv har en potential att öka till 5 TWh främst beroende på att energitorv kan använda sig av

redovisning av negativa utsläpp. Om dessa denna ökning skulle infrias kan behovet av elcertifikat också bli större än det är idag.

Ytterligare en aspekt vi vill föra fram är att då torv omfattas av elcertifikatssystemet har detta ett signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln. En bred och genomgripande analys av energitorvens situation är därför angelägen, särskilt då svavelgranulat som ersätter torv i fjärr- och kraftvärmeverken är klassat som ett skattefritt additiv medan torv inte är betraktas som ett additiv och måste betala skatt på svavlet vid förbränning.

Denna konkurrensfördel som fossilt svavel har överensstämmer inte med Sveriges

klimatambitioner och är ytterligare en omständighet som bör vägas in i synen på energitorv i Sverige.

I dagsläget är priset på elcertifikat väldigt låga och om priserna på elcertifikat blir varaktigt låga och närmar sig administrationskostnaderna anser branschföreningen Svensk Torv att en avveckling, med datumstopp 2035, av elcertifikatssystemet kan accepteras.

Sylvia Jonsson

VD, Branschföreningen Svensk Torv E-post: info@svensktorv.se

References

Related documents

100 mm-prover från Malmbanan. Undersökningen av prover från Äskya omfattade 4 dränerade skjuvförsök. Banverket har vidare tagit upp prover på torven som finns under

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE. Information

Punkten 3 i den paragrafen, som handlar om elintensiva företag, bör anpassas till den definition av sådana företag som enligt vad Lagrådet tidigare har förordat skall tas in i

Software pipelining Tasks execute in parallel in steady-state Static scheduling Moldable tasks Steady state Throughput constraint Optimize energy Streaming Task Collection.

Anse de delar av motionen som avser att verka för en biogasmack i kommunen och delägande av vindkraft bifallna, med hänsyn till beslut enligt punkten ovan

Det förklarar också varför man sannolikt inte kommer göra några fynd av mumifierade förhistoriska mosslik i Sverige, då det inte bevaras under dessa förhållanden, till skillnad

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 3-3,5 meter mäktigt lösjordslager bestående av torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och gyttja. Grundvattenytan ligger

-Experimenten visar att substratet gyttja från träsket har en bättre renande effekt i ljus och mörker jämfört med torv. Vilket motiverar en bortforsling av torv för att öka

Undersökningen har visat att sameldning av torv och trädbränslen har positiva effekter för att minimera askrelaterade driftsproblem. Detta gäller särskilt i fluid- bäddpannor

Provet som gjutits efter argonspolning innehåller fler stora inneslutningar, men inga markanta skillnader kan uttydas mellan de olika proverna.. Eftersom desoxidation sker

i miljo balken med besta mmelser om utsla pp av va xthusgaser ändå skulle införas vill vi framhålla vikten av att det i för arbetena till lagen måste framgå tydligt att den inte

Bioenergin har fått en mycket underordnad roll i strategin, trots att bioenergi står för 60 procent av den förnybara energin i EU, svarar för en stor del av tillväxten inom

I propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” (prop. 2016/17:179, s.34) angavs att Sverige skulle införa en stoppregel som

Sannolikt vore detta en betydligt snabbare och mer kostnadseffektiv väg mot att uppfylla syftet med bilstödet att; ”främja delaktigheten i samhället för personer

kraftvärmeanläggningar (dvs anläggningar som samtidigt producerar fjärrvärme och el) under 2013. Vissa styrmedel som är aktuella för kraftvärmeanläggningar har olika

För bearbetning av fyndigheter av energitorv krävs särskilt tillstånd, koncession, enligt lagen om vissa torvfyndigheter (“Torvlagen” SFS 1985:620). Diagram 3 beskriver

(För åren 1986–89 har SCB uppskattat produktionen hos företag fristående från STPF).. Skörd av energitorv 2015, regionalt fördelat 2. Source: Geological Survey of

(För åren 1986–89 har SCB uppskattat produktionen hos företag fristående från STPF).. Skörd av energitorv 2014, regionalt fördelat 2. Source: Geological Survey of

I de ursprungsundersökningar vars data används samlas data in från företag som har koncession för energitorvbrytning, företag som bryter torv för odling, företag

Kontaktperson: Stefan Holm Energimyndigheten, Amanda Högelin SCB Telefon: Stefan Holm 016-544 21 42, Amanda Högelin 08-506 945 15 Telefax: Amanda Högelin 08-506 943 48..

Statistik från olika källor sammanställs till ett samlat statistiskt meddelande, se A.12 Uppläggning och genomförande. 2.3 Redovisning

Med hjälp av resultaten från steg 1-3 ska ett förslag till referensmetod tas fram för inblandning, preparering och förvaring av stabiliserade torvprover..

I det följande inventeras en rad egenskaper hos lera och lerformationer som är av större eller mindre betydelse för bedömning av förutsättningarna att i dem deponera aktivt