Remiss av Promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Download (0)

Full text

(1)

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Postadress/Address: SE-114 82 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)8 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858

Finansdepartementet Vår referens/dnr: SN 16/2020 Skatte- och tullavdelningen

103 33 Stockholm

Stockholm Er referens/dnr: Fi2020/00307/S1

Stockholm, 2020-04-03

Remiss av Promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest

befolkade områden (regional skattereduktion)

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna

promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

yttrande.

SVENSKT NÄRINGSLIV

(2)

N S D

N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

Huvudmän i NSD är:

Stockholms Handelskammare * Föreningen Svenskt Näringsliv * Svensk Industriförening Svenska Bankföreningen * Svensk Försäkring * Fastighetsägarna Sverige

Kansli: Postadress 114 82 Stockholm, Besöksadress Storgatan 19 Telefon 08/553 430 00, Telefax 08/553 430 99

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen Er referens:

103 33 Stockholm Fi2020/00307/S1

Stockholm, 2020-04-03

Remiss av Promemorian Skattereduktion för boende i vissa

glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian. NSD avstyrker av nedan angivna skäl förslaget till skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden.

Skatteregler bör generellt sett utformas utifrån enhetlighet, dels för att undvika ett krångligt skattesystem, dels för att undvika skadliga snedvridningar i ekonomin. Förslaget i

promemorian innebär ett ytterligare avsteg från generell inkomstbeskattning och motiveras av regionalpolitiska skäl. Enligt skälen för förslaget syftar det till att överbrygga effekter av lägesnackdelar för företag och personer i landsbygd. En analys av hur effektivt syftet uppfylls genom just det aktuella förslaget saknas i promemorian. Enligt NSD:s bedömning torde effektiviteten vara svag. Med anledning av den rådande ekonomiska krisen finns starka skäl att, framför åtgärder som minskar skatteintäkterna från relativt stabila skattebaser som bygger på folkbokföringskommun, istället prioritera skattelättnader som kan underlätta för företag i hela landet att bibehålla anställda och fortsätta bedriva sin verksamhet. Vid en samlad bedömning anser NSD att förslaget ej bör genomföras.

Johan Lidefelt Richard Hellenius

Figure

Updating...

References

Related subjects :