Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 2020-06-10 Dnr 208/2020 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Telefon 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se KKV1 02 3, v2 .2 , 2 02 0-04 -20 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till

författningsändringar med allmänna regler för vissa

verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna

regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

M2018/01322/R

Konkurrensverket har inga synpunkter på ovan rubricerade remiss.

_____________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :