• No results found

Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivar-avgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivar-avgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss

2020-10-23 Fi2020/04264

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivar-avgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Remissinstanser

Almi Företagspartner AB Arbetsförmedlingen

Chalmers tekniska högskola Ekonomistyrningsverket FAR

Företagarna Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Stockholm

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) IT & Telekomföretagen

Karolinska institutet Konjunkturinstitutet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Landsorganisationen i Sverige (LO)

Lantbrukarnas Riksförbund Lunds universitet

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) Näringslivets Regelnämnd

Näringslivets Skattedelegation Pensionsmyndigheten

Regelrådet Riksrevisionen

(2)

2 (3)

Research Institutes of Sweden (RISE) Skatteverket

Småföretagarnas riksförbund Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) Swedish Incubators & Science Parks (SISP) Teknikföretagen

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Verket för innovationssystem (Vinnova) Vetenskapsrådet

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den

15 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange

diarienummer Fi2020/04264 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i

dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(3)

3 (3)

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Ingrid Björnsson Ämnesråd

References

Related documents

Foreign women, illegal aliens, trafficking for the purpose of prostitution – these issues were burning questions in the late 19th century.. The suppression of the illegal

För att möta framtidens behov inom hälso-och sjukvård behöver specialistsjuksköterskan inom intensivvård även ha kompetens inom e-hälsa då intensivvård är en vårdnivå

Arbetsförmedlingen delar bedömningen som framförs i promemorian om att förslaget på lång sikt inte har någon effekt på ekonomins sysselsättning i sin helhet, utan att

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Fi2020/04264). FAR får med anledning av detta

En inter- nationell jämförelse hade också varit på sin plats eftersom länder numera inte bara konkurre- rar med nivån för bolagsskattesatsen utan också vad gäller stöd

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor

I konsekvensutredningen anges att förslaget syftar till att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling genom att ytterligare förstärka nedsättningen

Det så kallade forskningsavdraget innebar att arbetsgivaravgiften, för en anställd, reduceras med 10 procent av bruttolönen upp till en viss taknivå, med reservation för

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Yngve Gripple. Vid den slutliga handläggningen har också följande

uppföljning och utvärdering, särskilt då företag upplever kravet på koppling till forskning som otydligt, som gavs i NSD:s remissyttrande 4 över promemorian Förstärkt

TCO anser att det är angeläget att goda villkor för forskning och utveckling bedriven i företag är av stor vikt för konkurrenskraft, utveckling och fler och bättre jobb.. Denna

Investeringar i forskning, utveckling och innovation är avgörande för hållbar tillväxt, för att möta samhällsutmaningar och för långsiktigt jobbskapande. Konkurrensen om

Detta medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån.. Ändringarna föreslås

Skatte- och tullavdelningen Jonas Ljungberg 08-4051797 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Rättssakkunnig Eveliina Kiviniemi 08-405 11 77 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Därtill vill vi instämma i vissa av de synpunkter som framförs i Innovationsföretagens remissvar (2019-11-02), i synnerhet behovet av att i kommande översyner tillse att anställda

Remissyttrande för promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivar- avgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Förvaltningsrätten har inget att invända mot

arbetsgivaravgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling. LO avstår från att yttra sig

I den slutliga handläggningen har stabschef Kajsa Möller, avdelningscheferna Lena Aronsson, Henrik Engström, Marie Evander, Erik Fransson, Carl-Magnus Löfström, Ole Settergren,

Vidare höjs det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige från

Den 1 april 2020 förstärktes nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling genom att taket för avdraget höjdes