Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Ärendenummer AD 3623/2020 851 81 Sundsvall 2020-12-04 0771-670 670 www.bolagsverket.se 1 (1) Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet

(Fi2020/04545)

Bolagsverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande chefsjuristen Lena Göransson Norrsjö. Föredragande har varit verksjuristen Ann Sofie Silversved.

Lena Göransson Norrsjö

Figure

Updating...

References

Related subjects :