• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Ärendenummer AD 3623/2020 851 81 Sundsvall 2020-12-04 0771-670 670 www.bolagsverket.se 1 (1) Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet

(Fi2020/04545)

Bolagsverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande chefsjuristen Lena Göransson Norrsjö. Föredragande har varit verksjuristen Ann Sofie Silversved.

Lena Göransson Norrsjö

References

Related documents

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Kreditföreningen Svensk Försäkring