• No results found

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2020-08-18 KSF 2020/617 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kanslienheten

Ett nytt regelverk för

arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över förslag till nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37).

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut en remiss där Höörs kommun ges möjlighet att yttra sig över ett förslag till nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen.

Ulrika Östhall Registrator 0413-281 73 Ulrika.osthall@hoor.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-08-18

2. Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, betänkande av utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

3. Remiss av betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 • Höör

Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41

kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

References

Related documents

Försäkringskassan har inga invändningar i sak mot förslagen men vi vill betona att vi behöver se de följdändringar som kommer att krävas i förordning (2017:819) om ersättning

Enligt IAF:s bedömning kan därför utredningens förslag leda till att en sökande som själv har vållat sitt inkomstbortfall skulle kunna få rätt till arbetslöshetsersättning

Den konstruktion som föreslås innebär att ersättningen, till skillnad från vad som är fallet i dagens försäkring, ska trappas av även för personer med en inkomst som

Från Krokoms kommuns sida vill vi säkerställa att kompetensutvisningarna inte ökar.”. Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C,

löneutmätningsbeslut där gäldenären får ersättning från arbetslöshetskassa att behöva räknas om för att anpassas till den nya månadsersättningen.. Denna omräkning kommer

- Utredningen har inte haft i uppdrag att lämna förslag till förändringar i regelverket för ekonomiskt bistånd, men sektorn ser att utformningen av arbetslöshetsförsäkringen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till det huvudsakliga förslaget att fler, däribland unga, har möjlighet att kvalificera sig för en

För att möjligheten till omställning inte ska kunna användas för att trappa ner inför pensionen bör arbetstagaren ha minst tre år kvar till lägsta ålder för uttag av allmän