• No results found

Beskrivning av ärendet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beskrivning av ärendet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (2) 2018-12-19 500-4492-2018 Avdelningen för tillsyn och prövning Ann-Sofie Fröberg 010-2240157

Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr

SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge

Yttrande över promemorian Verksamheter som kan undantas från

tillstånds- och anmälningsplikt

Ert dnr: M2018/01322/R

Länsstyrelsen Blekinge har begränsat yttrandet till den del av promemorian som rör mekanisk bearbetning och lagring samt användning för anläggningsändamål.

Eftersom införandet av allmänna regler skulle kunna innebära inskränkningar i miljöskyddet är det viktigt att överväga för vilka typer av verksamheter som allmänna regler ska gälla samt hur dessa regler utformas.

När det gäller bearbetning och återvinning av bygg- och rivningsavfall så kan detta avfall vara förorenat beroende på vilken verksamhet som förekommit på platsen. Förslaget avser undantag för avfallskoderna 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 och 17 01 07. Betong, tegel, klinker och keramik som utgör farligt avfall ingår inte i förslaget. Länsstyrelsen anser att föroreningar, även om halterna inte uppgår till nivåer av farligt avfall, kan innebära att det vid bearbetning och lagring krävs särskilda försiktighetsmått. Föroreningar i halter som underskrider farligt avfall kan också göra avfallet olämpligt att använda för anläggningsändamål, åtminstone på vissa platser. Länsstyrelsen anser att detta måste beaktas i de allmänna reglerna.

När det gäller användning av icke-förorenad jord och annat naturligt material på den plats där grävningen utförts anser länsstyrelsen att det måste tydliggöras att samrådskravet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken gäller även om verksamheten undantas tillstånds- och anmälningsplikt.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen Blekinge har beretts möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets delredovisning av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall.

Länsstyrelsen Blekinge har informerat övriga länsstyrelser om att remissen finns.

De som medverkat i ärendet

Beslutande i ärendet är avdelningschef Håkan Anderberg med miljöskyddshandläggare Ann-Sofie Fröberg som föredragande.

(2)

YTTRANDE 2 (2)

2018-12-19 500-4492-2018

Så här hanterar vi dina personuppgifter

References

Related documents

Regeringskansliet har remitterat två skrivelser från Naturvårdsverket, dels ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar

Länsstyrelsen instämmer i Naturvårdsverkets förslag om att obunden asfalt inte bör omfattas av allmänna regler eftersom användning av obunden asfalt i praktiken innebär att

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till

Förslagsställaren anger att tillstånds- och anmälningsplikt medför kostnader för verksamhetsutövare och myndigheter och syftet med förslagen om undantag är att säkerställa att

Vår tolkning är att det förslag som nu lagts fram bör motverka onödig administration samtidigt som det regelverk som följer av avfallsdirektivet uppfylls.. I ärendet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-03 ERT DATUM 2020-03-20 DIARIENR 2020/72-4 ER BETECKNING M2018/01322/R Regeringskansliet

Förslagen till författningsändringar med allmänna regler gäller dels för verksam- heter som biologiskt behandlar vissa avfallsslag (Förslag till författningsändringar med

SGU menar att PFAS är en självklar parameter att ta hänsyn till vid friklassning av i första hand jordmassor och vi efterfrågar därför rutiner för hur man kan säkerställa