• No results found

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-06-16 S2020/05401/SF S2020/05402/SF

Socialdepartementet

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 och tillfälliga bestämmelser om

förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Remissinstanser - Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 S2020/05402/SF

Anhörigas riksförbund Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen (DO) Domstolsverket Folkhälsomyndigheten Funktionsrätt Sverige Försäkringskassan (FK) Independent Living Institute

(2)

Intressegruppen för assistansberättigade (IFA) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Landsorganisationen i Sverige (LO)

Myndigheten för delaktighet (MFD) Riksdagens ombudsmän

Socialstyrelsen

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) Svenska läkaresällskapet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Sveriges Läkarförbund

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av sjukdomen covid-19. Ni ombeds att i ert remissvar enbart beakta de paragrafer som är nya i jämförelse till tidigare remitterat, dvs. 1, 5–9, 14 och 16 §§ samt de gemensamma bestämmelserna 10–12 §§.

(3)

Remissinstanser - Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

S2020/05401/SF Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arbetsförmedlingen Barncancerfonden Barnombudsmannen Centrala studiestödsnämnden (CSN) Diskrimineringsombudsmannen (DO) Domstolsverket Folkhälsomyndigheten Funktionsrätt Sverige Försäkringskassan (FK)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Landsorganisationen i Sverige (LO)

Myndigheten för delaktighet (MFD) Riksdagens ombudsmän

(4)

Statens skolverk Socialstyrelsen

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) Svenska barnläkarföreningen

Svenska läkaresällskapet Svenskt Näringsliv

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Sveriges Läkarförbund

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Remissvaren för respektive förslag ska ha kommit in till Socialdepartementet

senast onsdagen den 17 juni 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar

form (t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till kajsa.eliasson@regeringskansliet.se (avseende tillfälliga

bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning) och

erika.k.nilsson@regeringskansliet.se (avseende tillfälliga bestämmelser om

viss smittbärarpenning). Ange diarienummer S2020/05401/SF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Förslagen gäller extraordinära insatser under en begränsad tid. Vi ber er därför att ha överseende med den mycket korta remisstiden. Vi är även tacksamma om ni kan vara kortfattade i era svar.

(5)

Therese Karlberg Departementsråd

References

Related documents

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa?.

Samtidigt missas vissa grupper, särskilt anhöriga till de personer med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans eller närståendepenning, vilket betyder

Ansökan om smittbärarpenning ska undertecknas på heder och samvete. De uppgifter som ska lämnas i ansökan framgår i bestämmelsens andra stycke. Där framgår inte att sökanden

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser