• No results found

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
4
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Remiss 2020-10-14 S2019/02544 Socialdepartementet

Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik Departementssekreterare

Sandra Rosenälv 08-405 18 51

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Remissinstanser Akademikerförbundet SSR Barnombudsmannen Botkyrka kommun Boxholms kommun Datainspektionen Funktionsrätt Sverige

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar Föreningen Sveriges Socialchefer

Förvaltningsrätten i Jönköping Gislaveds kommun

Gällivare kommun Göteborgs kommun Hagfors kommun

(2)

2 (4) Helsingborgs kommun Hudiksvalls kommun Hultsfreds kommun Hällefors kommun Hörby kommun

Inspektionen för vård och omsorg Justitiekanslern Jämställdhetsmyndigheten Kammarrätten i Stockholm Karlskrona kommun Kiruna kommun Knivsta kommun Leksands kommun

Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)

Länsstyrelsen i Östergötlands län (kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck)

Malmö kommun Maskrosbarn Mora kommun

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Nässjö kommun

(3)

3 (4)

Riksdagens ombudsmän (JO) Ronneby kommun

Sandvikens kommun Skellefteå kommun Stockholms kommun Sundsvalls kommun

Sveriges Kommuner och Regioner Trollhättans kommun

Trosa kommun UNICEF – Sverige

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 14 januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2019/02544 och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

(4)

4 (4)

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Frågor under remisstiden besvaras av Sandra Rosenälv, Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, telefon 08-405 18 51. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på författningsförslagen i Socialstyrelsens rapport.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling kan dessutom laddas ned från Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Tony Malmborg Departementsråd

References

Related documents

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Socialnämnden i Nässjö kommun håller med utredningen om att det alltid finns risker förknippade med att bevilja insatser utan vårdnadshavares samtycke.. Men vi menar samtidigt

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är