• No results found

Yttrande över promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Box 2290, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen • Telefon: 08-561 670 00 • svea.hovratt@dom.se www.domstol.se/svea-hovratt Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.30

Yttrande

Datum 2020-12-03 Diarienummer HSV 2020/836

Yttrande över promemorian Ökad rättssäkerhet

och snabbare verkställighet i internationella

familjemål (Ds 2020:18)

Utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta har hovrätten ingen invändning mot förslagen i promemorian, men önskar framföra följande synpunkter.

Behövs det ett reservforum?

I den nya lagen med kompletterande bestämmelser till förordningen föreslås en något ändrad bestämmelse om tillfälliga åtgärder jämfört med den nu gällande (2 § i förslaget jämfört med 8 § i den nuvarande

kompletteringslagen).

Hovrätten har inga synpunkter på förslaget att forumfrågan – i enlighet med uttryckssättet i förordningen – ska avgöras utifrån den ort där barnet vistas, i stället för barnets hemvist.

Hovrätten har svårt att bedöma om barnets vistelseort i Sverige alltid är känd, i de situationer som beskrivs i artikel 15 i förordningen. Är det uteslutet att det kan uppstå fall där man vet att ett barn vistas i Sverige men hålls gömt? I promemorian konstateras det att föräldrabalkens reserv-forumregel inte kan tillämpas, eftersom ärendelagen är tillämplig processlag (se s. 68). Hovrätten vill mot denna bakgrund väcka frågan om det ändå finns behov av ett reservforum (eller ett förtydligande, om ett sådant redan har bedömts finnas i någon annan reglering).

Motsvarande frågeställning uppkommer även i förhållande till 5 § i förslaget till lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996-års Haagkonvention.

Konsekvenser av att målen handläggs av flera tingsrätter

Hovrätten konstaterar att de berörda målen även framöver kan aktualiseras på samtliga tingsrätter. En följd av att målen fortfarande kommer att vara utspridda och samtidigt är relativt sällsynta är att det ställs ännu högre krav på tydlighet i förarbetena. Bestämmelsen i 7 § i lagen med kompletterande bestämmelser till förordningen är ett sådant exempel där det skulle under-lätta för tillämparna med en författningskommentar där det anges i vilka fall tidsfrister och andra förutsättningar avgörs direkt av förordningen (och i vilka fall de i stället styrs av ärendelagen).

(2)

2 (2)

Det finns också behov av ett centralt stöd när det gäller utbildnings- och informationsinsatser inför ikraftträdandet, i första hand från Domstols-verket. Det gäller bl.a. kraven på underrättelser och ev. andra administrativa åtgärder från domstolarnas sida.

Den nuvarande instansordningen bör behållas

Mot bakgrund av att medlemsstaterna i förordningen anmodas att försöka begränsa antalet möjliga överklaganden av ett avgörande (som innebär att ett återlämnande av ett barn antingen beviljas eller vägras) har detta över-vägts i promemorian, och man har kommit till slutsatsen att den nuvarande instansordningen bör behållas.

Hovrätten instämmer i denna bedömning. Hovrätten delar uppfattningen att en förkortad instanskedja skulle få konsekvenser för prejudikatbildningen. Som också framhålls i promemorian krävs det prövningstillstånd både i hovrätten och i Högsta domstolen, och hovrättens erfarenhet är att förut-sättningarna redan är goda för att handlägga de aktuella ärendena skynd-samt. Mot denna bakgrund finns det inte tillräckliga skäl för att göra avsteg från den grundlagsfästa principen om att Högsta domstolen är sista instans.

Barnets möjlighet att uttrycka sina åsikter

Hovrätten välkomnar det förslag som innebär att förutsättningarna för att höra ett barn förbättras ytterligare. I linje med det anser hovrätten det angeläget att motsvarande förslag i betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) genomförs så snart det är möjligt.

_______________________

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Camilla Olsson samt hovrättsråden Amina Lundqvist och Christina Brobacke.

References

Related documents

Med stöd av Kronofogdemyndighetens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya coronaviruset undertecknas beslutet inte. Christina

Luleå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade departements- promemoria, förslag till ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i inter-

Länsstyrelsen Östergötland delar bedömningen att undantaget behövs för att säkerställa barnets rätt till säkerhet och trygghet, men anser att det måste vara tydligt för

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2020 a tt öve rlämna remissen ” Öka d rättssä ke rhet och sna bba re ve rkstäl lig het i

Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål. Jag avstår från

Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime - har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad departementspromemoria. GAPF har inget att invända mot innehållet

Rättshjälpsmyndigheten har – utifrån de utgångspunkter som myndigheten särskilt har att beakta (avsnitt 12.4) – efter genomgång av den remitterade promemorian och däri

För att kunna uppdatera uppgift om civilstånd och vårdnad i folkbokföringen finns behov för Skatteverket att, i enlighet med nu gällande bestämmelser, få underrättelse