• No results found

Att (ut)bilda ett folk:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Att (ut)bilda ett folk:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Att (ut)bilda ett folk:

Nationell och etnisk gemenskap

i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866 – 2016

av

Lina Spjut

Akademisk avhandling

Avhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik, som kommer att försvaras offentligt

fredag den 15 juni 2018 kl. 13,15

Hörsal P1, Prismahuset Örebro universitet Örebro Opponent: docent Samuel Edquist

Uppsala universitet Uppsala

Örebro universitet

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

(2)

Abstract

Lina Spjut (2018): Att (ut)bilda ett folk. Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866 – 2016.

English title: To educ(re)ate a people. National and ethnical communities in elementary school textbooks from Sweden and Finland 1866 – 2016. Örebro Studies in Education

In this comparative study, elementary school textbooks in history, geog-raphy and social science/civics from Sweden and Finland 1866 – 2016 are analysed and compared. The focus is textbooks’ expressions of imagined communities, identification and common history. The study has an asym-metric design, because the textbooks are all written in Swedish for pupils in a Swedish majority population in Sweden and a Finland-Swede minor-ity population in Finland.

The aim is to contribute a deeper understanding of textbooks’ role in creating and teaching imagined communities. Research questions focus on how imagined communities are mediated in textbooks and results are compared between Sweden and Finland and over time, and on similarities and differences in offered communities expressed through concepts and use of history. The thesis also raises questions about how present needs affect textbooks’ interpretations of the past and what that signifies. The-ory and method are inspired by Fairclough’s Critical Discourse Analysis. The theoretical framework is typologies of use of history, and the text-books have been contextualised through the contexts of school, curricula, politics, minorities, language policies and history culture. The textbooks’ development over time, between contexts and between school subjects are compared at all levels throughout the study.

Results show that textbooks have had, and still have a role in creating and educating pupils into national and ethnical identities; this is seen over the entire period of time studied, though with different approaches ac-cording to the school subject and country. Even though ethnical and na-tionalistic narratives are more implicit today, they are still visible in cur-rent textbooks.

Keywords: Role of textbooks, Imagined communities, Sweden, Finland, Comparative method, use of history

References

Related documents

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

Av 2012 års danska handlingsplan för Indien framgår att det finns en ambition att även ingå ett samförståndsavtal avseende högre utbildning vilket skulle främja utbildnings-,

Det är detta som Tyskland så effektivt lyckats med genom högnivåmöten där samarbeten inom forskning och innovation leder till förbättrade möjligheter för tyska företag i

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Swissnex kontor i Shanghai är ett initiativ från statliga sekretariatet för utbildning forsk- ning och har till uppgift att främja Schweiz som en ledande aktör inom forskning

The revision of the Electricity Act (2003), the Jawaharlal Nehru National Urban Renewa- ble Mission (2005), the Integrated Energy Policy (2007), and India’s draft low

Home financing is one means (among others) of achieving this aim. Planning, construction pro- cesses and the efficient use of existing property are other important examples.

• Social media presence is required to connect with the consumers on the personal level, share brands values and strengthen the brands identity in the eyes of the

The growing field of research on mathematics textbooks can be divided into three areas: 1) Research that focuses on the influences on textbooks; 2) Research that focuses on

In summary, this study shows that having high HbA1c at diagnosis is associated with poor metabolic control during childhood on a group level, thereby in part confirming previous

Projektet inkludera- de närradioföreläsningar på persiska kombinerat med en stödtelefon där iranier från hela Sverige kunde ringa in som anonyma individer och berätta

Samtidigt måste de fortleva som demokratier , utan att förfa lla till auktoritära lösningar för att tvinga fram förändringar.. En av de bästa böcker som skri- vits

Hade Kalmar kommun verkligen hållit en rågång gentemot Fanerdun hade kommunen varit mer restriktiv med att lägga tid och pengar på olika resor till Kina för att hjälpa Fanerdun

The Board of Regents shall not be required to receive any person as a patient, but immediately after the arrival at the hospital of all prospective patients,

Of Sweden’s 28 million hectares of forest land about two million hectares are protected for conservation purposes, mostly in national parks and nature reserves. In these areas,

En lärdom som vi ser med detta, och som i vår mening är ett viktigt kunskapsbidrag med studien ser vi vara vikten av att ta hänsyn till de behov och önskemål som uttrycks från

However, assuming that a more thorough overview of earlier research will not fundamentally change the picture presented in Lundin (2009), it is safe to conclude that

While values are active in governing the usage of volunteers in municipalities, the most important restriction appear to be through state action, restricting the domain for

Besides common factors, the integrative movement is interested in three other kinds of integration: the use of effective techniques from different orientations, so-called

Efter justering av outliners gjordes två oberoende t-test för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor i deras upplevelser av emotionella övergrepp H1, och

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på

At the last step of Hong Kong curriculum reform, in 2009, the New Senior Secondary (NSS) music curricu- lum was launched. Both the music curriculum construction and the

De vill genom denna rapport börja få svar på frågan, om det är lönsamt att odla alger till biodieselframställning under svenska förhållanden, för att sedan möjligen påbörja