• No results found

Unconventional monetary policy at the international, national and local level

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Unconventional monetary policy at the international, national and local level"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Unconventional monetary policy at the international, national

and local level

av

Martin Nordström

Akademisk avhandling

Avhandling för ekonomie doktorsexamen i nationalekonomi, som kommer att försvaras offentligt

tisdagen den 28 04 2020 kl. 13.15, BIO, Örebro universitet Opponent: Docent Jesper Lindé

IMF

Washington D.C., USA

Örebro universitet Handelshögskolan 701 82 ÖREBRO

(2)

Abstract

Martin Nordström (2020): Unconventional monetary policy at the international, national and local level. Örebro Studies in Economics 44. This thesis is based on four essays. The first investigates time-variation in the relationship between short interest rates and consumption in the USA and Sweden. Results based on Bayesian VAR models indicate that the short rate ceased to respond to consumption shocks when constrained by the zero lower bound. Analysis using shadow rates indicate that the Federal Reserve was able to conduct effective monetary policy through unconventional in-struments, but that the Riksbank was not.

The second essay investigates the relation between municipal and gov-ernment bond yields during the time when the Riksbank conducted quan-titative easing in terms of government bond purchases. According to the results the spread between municipal and government bonds increased on days when the Riksbank announced bond purchases. However, further analysis using VAR models suggests that this was reversed in the medium run and the spread decreased – at least temporarily.

The third essay studies the risks associated with municipal bonds. Due to previous bailouts it is not clear whether municipal debt has an implicit government guarantee. If there is a government guarantee municipal bonds should not be associated with credit risk, at least not in excess of govern-ment bonds. Analysis of the spread between governgovern-ment and municipal bonds, using a VAR model and looking at the variance decomposition and impulse-response functions, establishes that municipal bond yields are as-sociated with credit risk.

The final essay studies the forecasting accuracy of the policy rate path published by the Riksbank. For the period 2010 to 2014, the forecasting accuracy of the policy rate path was significantly worse than that of a fore-cast implicit in market prices. The poor forefore-casting accuracy during this period is attributed to that the Riksbank during this period had incentive to present a higher than expected policy rate path. This because it had rea-son to want long run interest rates to be high in order to discourage high debt levels due to high housing prices.

Keywords: Bayesian VAR, Cointegration, Forecast evaluation, Municipal

debt, Spread, Stochastic volatility, Sveriges Riksbank, Time-varying pa-rameters, Unconventional monetary policy

Martin Nordström, Örebro University School of Business Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, e-mail: martin.nordström@oru.se

References

Related documents

To make things even more dishearte- ning the crisis period was followed by a completely new economic landscape where several western countries had to face a zero lower bound

The second essay in the thesis, The Relation between mu- nicipal and government bond yields in an era of unconventional monetary policy, studies the effect of quantitative easing

51 The Minister ofjustice recommended in a circular letter to th& procureur généraux that similar measures should be taken in provincial centres after consultations between

Denied a theology of nature, I found philosophers of science, but they said phi- losophy of nature was too romantic and naïve.. So I equally had to fight philosophy to

Note that this text is provided by the contributing party and constitutes the opinion of the party and not necessarily that of SEB. SEB plays a role in enabling its stakeholders to

CICERO Shades of Green: The importance of including shipping and other high-emission sectors in the green transition The green bond framework from Teekay Shuttle

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

In this case, the inclusion of poison put options, dividend restrictions and equity restrictions increase the spread, and a higher (lower) Z’-score reduces (increases) bond

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

Av 2012 års danska handlingsplan för Indien framgår att det finns en ambition att även ingå ett samförståndsavtal avseende högre utbildning vilket skulle främja utbildnings-,

Det är detta som Tyskland så effektivt lyckats med genom högnivåmöten där samarbeten inom forskning och innovation leder till förbättrade möjligheter för tyska företag i

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Swissnex kontor i Shanghai är ett initiativ från statliga sekretariatet för utbildning forsk- ning och har till uppgift att främja Schweiz som en ledande aktör inom forskning

Aaltos universitet för fram att trots att lagändringen löst vissa ägandefrågor och bidragit till att universiteten har fått en struktur på plats som främjar kommersialisering

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

• Regeringen bör initiera ett brett arbete för att stimulera förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.. • Insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen