2020-05-14

Download (0)

Full text

(1)

1 (2)

DATUM

2020-05-14

DIARIENR

TAD 2020/8;4

Box 114, 871 23 Härnösand • Besöksadress: Backgränd 9 • Telefon: 0611-46 05 00 • Fax: • angermanlands.tingsratt@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar - Komplettering av departementspromemorian Straffrätts- liga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling (Ju2020/01217/L5)

Ångermanlands tingsrätt ställer sig bakom de slutsatser som redovisas i

promemorian och tillstyrker i huvudsak förslaget till reglering av behandling av personuppgifter. Tingsrätten anser dock att lagförslaget är för vagt utformat.

Ångermanlands tingsrätt anser att formuleringen av § 23 i lagförslaget har en mycket generell utformning och är allmänt hållen. Detta kan enligt tingsrättens uppfattning leda till vissa tillämpningssvårigheter. Ångermanlands tingsrätt in- stämmer i bedömningen att det bör införas en särskild bestämmelse som innebär att personuppgifter som avses i artikel 10 dataskyddsförordningen får behandlas hos butiker, badanläggningar och bibliotek. En sådan bestämmelse utgör ett un- dantag till den personuppgiftsbehandling som dataskyddsförordningen som ut- gångspunkt tillåter. Både privata och offentliga aktörer måste även med ett så- dant undantag förhålla sig till övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen.

Särskilt kan då nämnas artikel 5.1 där principer för behandling av personuppgif- ter kommer till uttryck. En personuppgiftsbehandling ska vara nödvändig i för- hållande till dess ändamål. Det föreslagna lagförslaget kan komma att innebära att det blir svårt för personuppgiftsansvariga att motivera varje åtgärd som måste vidtas eftersom undantaget är så generellt utformat. Ett exempel skulle kunna vara spridningskretsen av uppgifter, d.v.s. till hur många och vilka personer (anställda och uppdragstagare) en uppgift om tillträdesförbud får spridas inom ramen för principerna om ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering.

Samma problematik kan troligt uppstå inom privata sektorn vid bedömning av intresseavvägningen i förhållande till ändamålsbegränsningen.

Därutöver innebär en personuppgiftsbehandling på grund av beslut om tillträ-

desförbud per automatik att ytterligare personuppgiftsbehandlingar måste vidtas

av personuppgiftsansvarig. Med ett undantag som har en sådan generell utform-

ning som nu föreslås får personuppgiftsansvariga mycket liten ledning i frågan

hur undantaget ska läsas mot andra krav som ställs i dataskyddsförordningen, så

som skyldighet att informera registrerade, tillgodose registrerades rättigheter eller

beivra, hantera och följa upp personuppgiftsincidenter.

(2)

2 (2)

DATUM

2020-05-14

DIARIENR

TAD 2020/8;4

Ångermanlands tingsrätt kan därför se fördelar med en mer detaljerad formule- ring av undantaget där ramarna för tillåten personuppgiftsbehandling framgår på ett tydligare sätt. I övrigt har tingsrätten inga synpunkter på förslaget eller de slutsatser som redovisats.

_____________________

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Lena Wahlgren, rådmännen Magnus Wiklund, Anita Enocksson, Johan Ahlberg och Susanne Söderström Wallin samt tingsfiskalerna Mimmi Hägg, Sara Edvardsson (föredragande) och Charlotte Svensson Prozenko.

Lena Wahlgren

lagman

Figure

Updating...

References

Related subjects :