• No results found

Halmstads kommuns remissvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Halmstads kommuns remissvar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

2020-05-04 KS 2019/00221

Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad

035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(1)

Regeringskansliet Ju.l5@regeringskansliet.se Datum 2020-05-04 Diarienummer KS 2019/00221

Halmstads kommuns remissvar – komplettering av Ds 2019:1

Halmstads kommun har inbjudits till att inkomma med kompletterande synpunkter av

departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

Halmstads kommun har inget att erinra mot förslagen i promemorian.

För Halmstads kommun

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande

References

Related documents

Hovrätten, som tidigare avstyrkt förslaget om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, har i och för sig ingen erinran mot förslaget om komplettering.

I kompletteringen av departementspromemorian föreslås därför att person- uppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen ska få behandlas hos butiker, badanläggningar

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga

Enheten för Avtalsfrågor DATUM 2020-05-13 DIARIENUMMER

Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar godkänna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande om ” komplettering av Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och

A161.214/2020 000 Ju2020/01217/L5 ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L5@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress

Remiss av Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om

Justitiedepartementet har remitterat departementspromemorian Straffrättsliga åtgär- der mot tillgreppsbrott och vissa andra brott i fråga om personuppgiftsbehandling (Ds 2019:1),