• No results found

Remiss: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på Fel! Okänt namn på Sid

Fel! Okänt namn

dokumentegenska p.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 1 (1)

Fel! Okänt namn på Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn

dokumentegenska p.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Remiss: Kompletterande bestämmelser till

utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i

fråga om medborgarnas rättigheter

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Arbetsmiljöverket har granskat promemorian utifrån verkets uppgifter som ansvarig myndighet för arbetsmiljö-, arbetstids- och utstationeringsfrågor. Arbetsmiljöverket har inga synpunkter på förslaget.

De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Mikael Syk deltagit. Föredragande har varit Johanna Ingemansson Christiansson.

Erna Zelmin-Ekenhem

Johanna Ingemansson Christiansson Kopia skickad till:

ju.17@regeringskansliet.se Arbetsmarknadsdepartementet

References

Related documents

Lagstiftningsärendet behöver dock kompletteras med en närmare redovisning av vilken behandling av personuppgifter som kommer följa av förslaget, vilken dataskyddsreglering

Domstolsverket har, utifrån ovannämnda aspekter, inga synpunkter på de remit- terade förslag eller det material som presenteras i promemorian. Detta yttrande har beslutats

Även om det sannolikt handlar om ett begränsat antal personer framstår det därför som något inkonsekvent att det inte ställs något krav på den här gruppen att ansöka om

När kollegiet hanterar ärenden som aktualiseras genom SOLVIT, handlar det i vissa fall om problem som uppstått för EU-medborgare och deras familjemedlemmar i förhållande till

Regelrådet vidhåller tidigare bedömningar och finner att en utebliven beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning med anledning

På Skolverkets vägnar Joakim

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter, Ds 2020:5.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att regeringen måste tillse att förbundets medlemmar får relevant vägledning avseende prövningen av rätten att vistas i landet för