Yttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) YTTRANDE

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid

1 (1)

Yttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest

befolkade områden (regional skattereduktion)

(Fi2020/00307/S1)

Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade promemorian.

Jag avstår från att yttra mig över promemorian.

Elisabeth Rynning

Dan Johansson

Riksdagens ombudsmän Box 16327

103 26 Stockholm

Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A www.jo.se

E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning

YTTRANDE

Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 15-2020 Datum 2020-04-01

Figure

Updating...

References

Related subjects :