• No results found

EKONOMISKT RESULTAT FÖR LANDSTINGET BLEKINGE 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EKONOMISKT RESULTAT FÖR LANDSTINGET BLEKINGE 2015"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Landstinget Blekinge 2016-04-01 Landstingsdirektörens stab

Maria Gotthardsson

Till landstingsstyrelsen

EKONOMISKT RESULTAT FÖR LANDSTINGET BLEKINGE 2015

Sammanfattning

Landstinget har fått kritik från revisorerna för hanteringen av avskrivningskostnaderna i årets resultat. Med anledning av detta görs en resultatjustering med - 18 miljoner kronor. Vid övergången till komponentredovisning har landstingets fastigheter värderats cirka 18 miljoner kronor för högt vilket är en följd av att avskrivningar inte gjorts enligt plan och därmed uppgick till ett för lågt värde.

Landstingets gjorde 2015 ett negativt resultat på 16,0 miljoner kronor. Under 2015 fanns inga justeringar som påverkar balanskravsresultatet. Se balanskravsutredning nedan.

Resultatet innehåller en återbetalning från AFA-försäkring på 23,7 miljoner kronor Landstingets utdebitering 2015 låg kvar på 11,19 kronor.

Öronmärkningen av eget kapital för social investeringsfond ligger kvar med 20 miljoner kronor.

Mnkr

Balanskravsutredning 2015

Årets resultat -16,0

Avgår; samtliga realisationsvinster 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -16,0

Synnerliga skäl 0,0

Årets balanskravsresultat -16,0

Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0

SUMMA -16,0

(2)

I förvaltningsberättelsen, redovisas översiktlig information kring viktiga händelser under året. Dessutom ges översiktlig information kring verksamheternas resultat och landstingets ekonomi tillsammans med bokslutet för landstinget.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed årsredovisningen för Landstinget Blekinge 2015.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att årets resultat om -16 017 977,24 kronor minskar Landstingets egna kapital i 2015 års bokslut,

att öronmärkningen av eget kapital med 20 miljoner kronor för social investeringsfond överförs till 2016,

att godkänna 2015 års årsredovisning.

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja Monica Magnusson

References

Related documents

o NK beräknad på utfall aktuell period o NK beräknad direkt från redovisning o NK beräknad justerad för engångsposter.. o NK är beroende av när under året ex

Landstingsstyrelsen 10

vid annan allvarlig händelse då krisledningsnämndens ordförande i samråd med landstingsdirektören bedömer att krisledningsnämnden behöver informeras eller fatta

att årets resultat om 49 227 726 kronor ökar landstingets egna kapital i 2014 års bokslut att resultatet 2014 för offentlig primärvård, 1 275 280 kronor, och folktandvård,. 1

• Likvida medel har försämrats med 33,8 mnkr sedan mars föregående år. • Kassalikviditeten blev 269% • Soliditeten

Efter september visar Landstinget Blekinge ett ackumulerat resultat på 28,2 mnkr vilket är 15,5 mnkr bättre än budgeterat.. Den främsta orsaken till att resultatet visar överskott

Prognos efter oktober för Landstinget Blekinge 2015 är -15,5 mnkr, vilket är 32,2 mnkr sämre än budgeterat.. Prognosen bygger på den skatteprognos som gjorts av SKL per

Resultatet innehåller en återbetalning från AFA-försäkring på 23,7 miljoner kronor Landstingets utdebitering 2015 låg kvar på 11,19 kronor.. Öronmärkningen av eget kapital