K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 12 juni 2017 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 12 juni 2017 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande.

2 Anmälda förhinder.

3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

INFORMATIONSDEL:

5. Information om granskning av cancervården i Anders Hellqvist Landstinget Blekinge. E & Y

Kl. 10.20 – 10.50 BESLUTSDEL:

6. Planeringsdirektiv 2018.

7. Budgetomfördelningar över fem mnkr.

8. Kvartalsrapport mars 2017 för Landstinget Blekinge. 9. Förslag till åtgärder för budgetföljsamhet.

10. Förändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. 11. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

12. Reglemente för den finansiella verksamheten.

13. Antalet ledamöter i fullmäktige samt valkretsindelning inför landstingsvalet 2018. 14 Reviderad bolagsordning ALMI Blekinge.

15. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge län år 2016.

16. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordnings- förbundet i Blekinge (Finsam) län år 2016.

(2)

18. Svar på motion angående stoppa produkter som innehåller mikroplaster.

19. Svar på motion angående förbjud huvudduk/slöja hos vårdanställda i Landstinget Blekinge.

20. Svar på motion angående förändrade rutiner vid blodtransfusion. 21. Svar på motion angående specialistjour för primärvården.

22. Interpellationer och frågor.

23. Anmälan om inkomna motioner som ej behandlas av landstinget. 24. Återrapportering av inkomna motioner som bifallits samt åtgärd. 25. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom. Karlskrona den 29 maj 2017

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress

(3)

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05 Mötets öppnande Upprop Kl. 09.05-10.00 Plenum Kl. 10.00-10.20 Kaffepaus Kl. 10.20-12.30 Plenum forts Kl. 12.30-13.30 LUNCH Kl. 13.30- Plenum forts

Figure

Updating...

References

Related subjects :