Dissertatio chemica de arsenico, quam, consentiente amplissima fac. philosophica, præside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Andreas Pihl, Westmannus, in audit. gust. die 7 maji; anni 1777. H. a. m. s

Full text

(1)

*7.

//

DISSERTATIO CHEMICA

A

RSENICO

j

QJU AM,

CONSENTIENTE AMPL1SSIMA FAC.

PHILOSOFHICA,

praeside

yl-Li.

TORB.BERGMAN,

Chemiae Prof, R. et Ord,

, Equjte Aurat%;5,

Ord. de Wasa;

ACADEMKiE Im?«. N. C,, NEC NON ReGG.

SciENTlÄRUNV SoClETATUMj Upsalisnsis, Stockholmiensis, Lokdineksis,

Rerolikensismrmbro et Pajusjk.® Correseondente», PUBLICE FENTILANDAM SISTIT

Andreas

Pihl

Whstmannus, IN AODIT. GUST. DIE 7

(2)
(3)

DISSERTATIO CHEMICA

DE

ARSENICO.

§.

i-Introitus hifloricus.

rfenicum in terra? gremio reperitur, ve! forma

prteditum metallica, vel calcinatum, vel

deni-que fulphuri intime & folutionis more unitum;

ha?c verodiverfitas non potuit non primos latere

inven-cores, unde etiam quam diutiffime de ejusdem vera

in-dole mirnm in modum diftra&as fuerunt opiniones. Tem¬

pus, quo ab aliis

diftingvi

rnineraliis,

quove

jam

ufita-to nomine coeperit deiignari, denfa reconditum eft

ca-ligine. Simillimum eft veri hane

materiam iis primum

snnotuifte, qui in uftulandis & fundendis mineris

defu-darunt, & fuligine alba, &odore alliaceo, & perniciofo

deniqueeffeäu, non minus in enecandis

animaliis,

quam

in depravandis metallis, notabilem, immo

odiofiffiroam.

ARISTOTELES

Zccvfiocgclxnv»

ejusque difcipulus THEO-PHRASTUS ERESIUS fimul 'Aggevmov memorat, quod

DIOSCORIDI, aliisque circa initiumxtx Chriftianae

vi-ventibus Graecis 'Agaev'ikov' audit, hifce autem denomina-donibus ea tantum mineralia indicant, quae a PL1NIO,

aliisque latinis au&oribus Sandaracha &

Auripigmentum

vocantur. AVICENNA, faeculi undecimi cheraicus, qui

quantum

ha&enus conftat, primus

fubterranea in

lapides,

metalla, iales & fulphura diftinxit, non tantum de

arfeni-co albo loquitur, (ed, quod' notandum, de

eodem

(4)

bli-2 De

Arf

en

i

c o».

blimato a). Ultimus innotuit regulus, licet inter lapides

metallicos dudum auripigmentum & fänaaracham retu-lent THEOPHRASTUS.

AVTCENNA, & pofl illum ad nofixa usque tempo¬

re plures, inter fulphura arfenicura collocant; ALBER¬ TUS MAGNUS, aliique inter falina; BECCHERUS

ve-ro faponatam, ut vocat, vel falino fulphuream eidern

tribuit indolem. Certe, quum aquam fubeat arfenicum

album, falini quid inefle haud obfcure patet, licet illud

& in regulo, & ejusdem mineralifationibus, omnino la-teat. Quod hoc falinum acidas fit profapia? expetita cum alkalinis connubia luculenter innuunt, prsfertim quum

Celebfis MACQUERI experimenta hinc fåles & cryftal-lifabiles & neutrales procreare doceant /»), interim tamen ante noftrum SCHELIUM nemo hoc acidum purum e«

licere novit, fuasque nuper defcripfit. methodos

experi-entisfimusJnventor c\.

Quod ad fulphuream arfenici indolem attinet, quam"

urgent nonnulli,,

fateri

oportet

ipfum

regulum immo

etiam auripigmentum & refigallum accendi pofle, quod

tamen nullo modo valet de arfenico albo. Si igitur ex

hac fola judicandum fit proprietate, fulphuream quaiita-tem, teque ac dudum de falina obfervavimus, non nifi certo cuidam ftatui adfcribi pofle apparet. Sed praterea zincum, aliaque bene multa corpora, igne quoque

faci-le inflammantur, non ideo lulphurea vocanda, nifi hac denominatione phlogifti copiam & memorato effe&ui

adaptatam connexicnem, tantummododndicatas velimus.

Vul-a) Arfenicum ahud eft album, rtliud citrinum, aliud rubeum - - Albumi

tx eo interficit, & fuhlimatum ex en interficit, Avicenna. i) Mera. de I' Academie de Paris 1746. öt 1748».

(5)

De Ar

fe

?i

i

co. 3

Vulgo

quidem arfenicum metalla mineralifare dicitur, &

propterea inftar fulphufis habendum autumant non«

nulli, qui tarnen mineralilationi'S ideam ita extendunt,

ut (ub eadem omnem fere comprehendant mifcelam,

quam metallum quodpiam ingreditur. AH:, fi paullum adcuratius hancce fignificationem examinamus, eamdem

jufto latiorem facile confitebirour, quippe quas ita im«

plicat, ut hac appröbata nulla reperiri metalla nativa fi«

mul contendere oporteat. Scilicet aurum, quod

nati-vura audit, vix umquam perfefta gaudet puritate, Ted

vel argento vel cupro plus minus contaminatum ,

fimi-literque argentum auro vel cupro, platina ferro, cupruna

auro, argento vel ferro, & fic porro. Si igitur arfeni«

cum, quod alia numquam folvit metalla nifi regulinum

(§. vr, A) inftar mineralilantis confideratur, quid im-pedit, quo minus aurum argento cuprove, & in

gene-re quodvis metallum alio mineralifetur ? Certe eadem

utrobique adeft ratio. Multo debiliori fpecie metalla

ter-ris mineralifata dicuntur, quum ilia vix, nifi mechanice

immixfa fuis inhoereant matricibus.

Rei natura convenientiflirae metalla, quse menftrüo

foluta & vere larvata occurrunt, mineralilata appellantur. Sulphur heic pracipue adhibet natura, & quamvis acida

vitrioli & falis nonnumquam peregrinam quoque

imper-tiant faciem, hoc tarnen adeo raro & parce fa&um

repe-rimus, ut haj combinationes, ratione habita

lulphurata-rum, penitus fere evaneicant.

Aft forlan altius eft repetenda arfenici

rnineralifan-tis idea. Scilicet invifum hocce monticolis minerate

Al-chemiftis, qui metallorum

compofitionera fubtiliftimis

ratiociniis detegere ftrenue adlaborarunt, fuum magnum molientes opus, fufpicio orta

eft, de principio quodam

A 2

(6)

4 De

Arf

en

ico.

arfenicali, omni mefallo perficiendo fine conditione'

ne--eedario, de quo etiam noftris temporibus, pro anno

nempe 1773 fequens propofuit problema Regia

Scien-tiarum Academia Berolinenfis 1 Quid arjenico in mineris

prcefente efficit Natura? Num idoneisevinci

queai

experimcn*

tis, quod metall» re vera perficiat? Et ft ita, quomoda &r

quoasquehoc fiat? Frsemio decoracum fuit refponfum

Ce-leberrimi MONNET, in quo egregie & vere Arfenicurn

confideratur tamquam fcmimetalium a reliquis

diver-ium j quod tanto minus eorumdem ingredi poted com*

pa gera, quanto certius conftat, idera in multis mineris

omnino defiderari, & dum adeft, feraper incomrooda

caufari, vel fub abitu auferendo, vel madam depravan»

do. Certe bonuro cuprum asgre eliquatur e minera grifea, & eeque perfe&um probet argentum ejusdem minera vi¬

trea, ac rubra. Nemo hucusque ullum metallura arfenico

perficere potuit, & fi foreuito variis immixtura reperitur,

hoc non magis internam fociorum auget bonitatem, quam in galena plumbum proficit argento, vel hoc illL Si ad principiura arfenicale tantae iubtilitatis provocare

lubet, ut omnes fugiat fenfus, hoc fuis au&oribus

fcru-tandum relinquatur oportet.

Tandem inter eos, qui nofixo aevo in

proprietati-bus arfenici detegendis drenue defudarunt, rninime red» cendus efl Celeb. BRANDT, qui de eodcm varia vel

primus obfervavit, vel etiam adcuratius, quam ante ii-ium ullus, determinavit d). De Auripigmento eruditami

edidit exercitationem Cl. POTT <?), de Sandaracha

ve-terura dideruit J. G. LEHMAN /), & quas funt

rell-qua huc pertinentia fcripta g), §. fL

d) Confr. Afta Upf. pro anno 1733 & alibi psfllm.

e) Disf. inauguralis Hal« 1720. /) Pbyficalifche chym. Schriften 1761.

(7)

d?c»-Be Ar

fen i

ca. S

§. II.

Arfenicum Regulhwm.

Forma inficucturn metaliica efFoditur arfenicam in Bohemia, Hungaria, Saxonia, Hercynia & praeferdrn ad S. Marie aux Mines in Alfatia, ubi Baud ita pridem

multi centenarii in iucem extracli funt. Vocatur in Ger¬ mania Scherben cobolt, & haud raro Fliegenflein vel

Müc-kenpulvet, (ed quo jure nefcio, quum aquam non fubear,

ideoque, nifi phlogifto fpolietur, mpfcis enecandis

mi-nime idoneum.

Qya formam externam amorphum fa?pe repe-ritur, friabie & pulverulentum; interdum etiam compa-£tum, in lamellas cralliores convexas divifum,

fbperfi-cie (ubaculeaca vel micafea, Polituram admitcit, föd quas

cito in aéte obfcufatur.

Fra&ura recens granis parvis inftar aciei compofita

apparet, colore plumbeo, quee tarnen fponte flavefcit ,

dein fönfim nigreföens. Duritie cuprum

fuperare

vide-tur: fragilitate antimonium smulacur.

Arte quoque ex arföriico albo

adquiri potefl regu-lus, vebfublim3ndo cum oleo, fluxu nigro, aliove phio»

giftico additamento, vel fundendo cum duplo faponis

& cinerum clavellatorum, vel denique

praecipitando me-diante alio mefallo ex fandaracha vel

auripigmento cum

fulphure & alkali fixo fufis. Qui primo obtinetur mo¬

do cryftallinarn habet formam, plus minus

regulärem, octaédricam, pyramidalem vel etiam prismaticam. In¬

terdum venalis proftae regulus artificiaiis crasfas referens

placentas. Gravitas fpecifica radone aqute defHllatse eff

8,310 , ideoque pollex cubicus geometncus 16 circiter

lothonibus pondere tequivalet.

Regulino merito adnumeratur minerale, vulgo Mis~ A 3

(8)

6 De

Arfenico.

pickel

di£fum, quippe

quod

omni

privatum

fulphure

ar¬

fenico conftat ferroque in forma

metallica

unitis, &

li-cec pofterius anaticam,

immo

interdum duas

tertias

par-s tes efficist, magnes tarnen

iilud

repudiat.

Hoc

ignitum

arlenicalem efflat fumum & raox magoeti

fit

obfequio-furo , licet operatio in

tigillo

fine omni

phlogifto

pera-gatur.

Haud

diffieuiter igne

fluit Sc in

vafe

claufo

ma¬

xima arfenici regulini pars fuperiora

perlt,

religio in

fun-do ferro, Tale etiarn arte confiei

poteft.

Arfenicum reguünum

longe

facilius &

igne

eleva-tur, & fuum amictit phlogifion, quam

ullum

aliud

me-tallum, ideoque fundi

nequit, huic

namque

fini

major

requiritur calor, quam qui

calcinando,

volatilifando Sc

accendendo fufiieit, Secundum thermometrum

Svecanum

calore 180 graduum in vafe aperto

vifibilem

efflat fu¬

mum. Flamma ex albo casrulefcit

obfeura,

fuliginem

albam & odorem alliaceum fpargens. In

vafe claulc

re-gulus

metallicam

retinet

indoiem,

Sc

figura

determinata

fubiimatur igni

expofitus,

§. nr.

Arfenici

regulini

hnbitus,

aliis via ßcca

aämixti

materiis.

A) Arfenicum

forma

prasditum

regulina,

metallis

fufis additum cum pfecisque facile

colliquefcit,

fed

quae per

fe

malleo

obediunt,

fragilia

fiunt;

lutea

vel

rufefeentia pro dofi

albefcunt

,

albaque

grifeum

ad-quirunt

colorem,

Hanno

excepto,

quod nitentem

con-ffantemque hinc comparat

albedinem,

nec

platinas

u-nitum colori officit. Ferrum, mediante novo

focio

*

paullum

copiofiore,

mognetis

imperio

liberatur,

quan-tum autem huic effeffui fit neceflarium ,

vix

exa¬ kte determinari poteff, quum femper

ferri

quidquam

(9)

De Ar

fe ni

co„ 7 ffne dubio fufficit. Antimonium regulinum aegre

ad-mittit nottrum femimetaliura , vismucum vero omnecn

fere ejusdem unionem refpuere videtur. Hydrargyrus

pluriura horarum fufficiente calore & motu illud reve-ra fufcipit, in grifeum abiens amalgama.

Ope ignis arfenicum iterum expelli poeeft, Ted a« volans fecum partes quasdam fodalis plerumque

abri-pit, ne quidem auro & argento exceptis, fi vehemens &

iübitaneus adhibetur ignis gradüs, platina tarnen perfekte reüftit, immo ejusdem portiunculam retinet.

B) Cum falibus alkalinis fufione copulari nequit

ra-guius arfenici, antequam ptyogifti copia quantum fatis

fuerit diminuta. Si itaque regulus nitro fufo imroit-tkur , detonacione perafta arabo facile' coéunt &

o--mnino fimilis, ac cum arfenico aibo prodit unio

C) Cum acido arfenici ficco. (§. V) regulus

deftilla-tioni fubjeftus prius fubiimatur, quam illum adgredi poteft acidum, femimetaliura vero acido fufo immis-fum, mox accenditur & fuliginem fpargit albam.

Scili-cet acidum, phlogifto privatum, illud heic reguio eripit,

fibique ea quantitate appropriat, ut arfenicum

regene-ret album, viciflimque regulus

inflammabili

eo usque

fpoliatur, ut fub eadem prodeae forma calcis.

D) Cum fublimato corrofivo regulus in deftillatione butyrutn fumans, paullum mercurii dulcis &

bydrar-gyrum currentem exhibef. Mediante duplici attra&ione

beic principia commutantur invicem*. regulus fuum

phlo-gifton

bafi

porrigit fublimati corrofivi, quo h«c vere

ealcinata in hydrargyrum perfedum reducitur, acidum

autem falls calcem arfenici fufcipit.

(10)

s De Ar

fe nie

o.

E) Sulphur regulum facile folvit,

&

fundendo

&

fublimando, compofita prarbens flava vel rubca pro

di-verfa proportione (§. X, B ). Hepar\

regulum

folvit,

Ted

hic adeo laxe eidcm adhxret, ut ab omni alio me* tallo, quod illud fubire poceft,

praecipitetur.

§. IV.

Arjenici regulini

habitus,

aliis via

bumida

ad-mixti materiis.

A) Aqua fola nihil omnino heic

valet.

B) Acidum vitrioli non ni(i concentratum,

&

qui-dem igne adjuvante regulum

adgreditur,

cujus

pars

in-flammabiiis acidum phlogiflicans avoiat,

adeo

ut,

quod

remanet, arfenici albi inauat naturam, fimiliterque

fefe

gerat cum menftruo ac

illud.

Idem valet de acido nitri, quod tarnen

phlogifton

vehementius evellit.

Acidum falis nihil fere valet nifi ebulliens.

Acidum arfenici^ quod mox memorabimus

(§. V),

fub digeftione regulum in calcem albam commutat,

&

jpfum'phlogifto,

quod abftulit, totum in taiera

abit, fi

jufta adeft quandtate.

Alia heic prartereo acida, quum unionem

refpuant,

quamdiu regulina manet forma. Nullum namque me-tallum, niü plus minus phlogifto privatum, acida

fubi¬

re poteft. Impedimentum facillime reraovet nitrofura,

aegerrimc marinum, quippe quod phlogifto

ipfum

fcatet.

In noftro itaque cafu cum regulo eadem prodeunt

connu-bia ac cumarfenico albo, qua?defcribuntur in §.

VII, C.

Heic vero notetur oportet, folutiones reguli nativi

femper cum alkali phlogifticato cseruleum

berolinenfe

porrigere5 quod ferri evincit prüfentiam.

(11)

Pr«-De Årfenicö. 9

Prasterea obfervetur, quod regulus nonnulla diftin*

£le prscipitet rnetaila acidis foluta, qualia funt

aurutn &

platina in aqua regis, nec non argentum & hydrargyrus in acido tara vitriolico, quam nitrolo.

Argentum in

fpiculis nitidis perquam egregie inflar arboris Dianas in

confpeftum venire fölet, fi veto in folutione nitrofa

parum diluta nimis diu relinquitur, fpicula argentea iterura '

folvuntur, quura arfenicum interea fuerit phlogifto

paupe-ratura. Vismutura & antiraoniurn obfcurius deturbantur« Arfenicum & Ferrum in raifcela naturali, quas

Mis-fpickel vulgo audit, unita, acido falis vel aqua regis

fub digettionc feparari pofiimt. Scilicet prius menftruura hac methodo non nifi Ferrum adgreditur, & poflerius

f licet unrumque folvere queat, arfenicum tarnen non

fu-fcipif, quamdiu ferri quidquara reftat, idque vi

attra-äionis eleåivas. Ut autem orane arfenicum

folumque

in fundo remaneat, fubtiiidima requiritur pulverifatio,

menftruique & jußa copia & conveniens fortitudo. C) Alkalia via hurnida ferius quam ficca operan-tur, quum phlogifton prius fit rnmuendum, quam rea¬ lis obtineat unio. Hepar falinum aqua folutum fub co-&ura regulum pulverHatura adgreditur

, eteniin, quod

Ecido dein prasceps ruit, verum in fubliraatione

pra>

bet auripigroentum.

D) Olea ungvinofa regulum ebullientia folvunt,

mas-famque nigrarn,

émplaflri

gaudentem confiftentia, formant §. V.

'Arfenicum calcinatum,

Regulus perquam leni calore tantura phlogifti mjf-tit, ut in fuliginem abeat albam.- Omnes calces

metal-licae multum retinent inflammabiiis materias, etfi hoc refiduum formas metallicas non fufficiat. Idem etiam

va-lere de arfenico albo fequenti experimento

(12)

lo

D?

Arfe nie

o*

me patet. In parva retorta

arfenicum

calcinatum,

aci-do nitri humedatum, igni exponatur,

&

vapor

rufus

copiofe prodibit,

qui

colle&us

quater

vel

quinquies

ar¬

fenicum volumine excedit, &,

indieuto

examine,

nihil

aliud effe invenitur, quam

fluidum

illud

elafbeura,

quod

Ce!.. PRISTLEYO aér nitrofus audit.

Hic

femper

phlo-giffo

ahundac, &

vix

quidquam

praeterea

continet,

nid

acidi nitrofi porriunculam,

inftammabilis

copia

in

flui¬

dum elafbcum dilatatam. Älia documentaraox

videbimus.

R-aro Sc parce calx

arfenici nativa

occurrit

i'n Saxo¬

nia & Bohemia, copiofe vero

colligkur,

dum

uflulan-tur miner® cobalti , in longis

ftnoöfisque

Ipiraculis,

ex

asferibus conftruftis & horizontaliter

difpofitis.

H®c

fu-ligo

phlogifto adhuc

i

ta

reperitur

inquinata

,

ut

grifea

appareac , nova

fublimatione,

cum

vel

bne

cineribus

po-tafinis, plene dealbanda.

Elf haec

calx

volatilis

,

ipio

ta¬

rnen femimetallo fegnius

afcendit,

quippe

minimum

re-quirit 195

graduum

calorem.

Si

in

vafe

claufo_ igne

pauilum

forti

elevatur,

pellucida

inftar

vitri

prodit, in

aére tarnen fuperficies

dein

cito

opacitatem

albam

con-trahit, qu® vero in

gremio

terr®

cryftallina

reperitur,

huic mutationr non ed obnoxia.

Arfenicum album gravitate

gaudec

fpecißca

3,7öS

Sc vitrum circiter ^ooo..

In lingva acrem

fubdulcemque

tärde

excitat

(sporen®,

Arfenicum album re vera nihil eft aliud, quam

aci-durrs ab omni alio cognito

diverfum,

tanta

phlogifli

quantitate

foétum

7 quanta

ejusdem

coagulationi

lufficie.

Årfenici albi 100 partes 20

faltim

phlogifti adhuc

conti«

nent, Sc quidquid has

eveliere

poteft,

acido ejusdem

de-nudando idoneum ed:. Hoc aciduro,

alibi

ex

inftituto

examinandum b), per fe

fixum

eft, igne

vero

candens

ex

(13)

De

Arfenito".

II

«x ealore

phlogifton

fufcipit, arfenicum album

regene-rans, quod phlogifto ad latietatem usque oneratum

rc-gulinum prodit.

Veri eft Omillimum fingula mefalla non efte rsifi

a-cida diverfa, phlogifto intime faturata, quamvis tantus bic plerumque fic nexus, ut media eumdem plene dis-folvendi ha&enus ignoremus. Caices roetallicre femper

phlogifto plus minus fcatent, Sc plerarque fimul acidura continent aereum, quod loco inflamrnabilis, aere ambi»

ente abrepti, ab Gödern viciflirn recipiunt Sc pertinaciter

retinent, Nonnulla: tarnen calces acido aéreo fernper

ca-rere videntur, quales funt auri & platinas-, alkaübus licet

eératis pra;cipitacae, Num arfenicum album acido aéreo gaudeat non dum certo conftat. Aft hrec doftrina alio loco pleniore radiabk luce. Interea hinc patest quid de

falibus fulphuribusque metallorum fit tenendum, vete-rum licet de illis opiniones multum pariant obfcuritatis. Hinc quoque elucet, cur terra; & calces metallorum

arfenicum figant. Niccolum Sc cobaltum arfenico ple¬

rumque abundant, quod calcinatione fola abigi nequit, etenim dum magna pars vi ignis diflipatur, reliqua vel

phlogifton fenfim amittic, Sc inftar acidi fixi adhaeret,

vel fufione terris metallicis adunatur. Addito vero fub

candefcentia pulvere carbonum mox ingens fumi albi

rumpit copia, allium fpirans, quae nihil aliud eft, quam

,6rfenicale aciduna, phlogifto in formam calcis redaäum. $• VL

Arfenici calcindti

babitus,

aliis via ficca 'admixti materiis, A) Arfenicum album cum iisdem ac regulus metallis

colliquefcit, modo paulium diverfo. Nulla quidem calx

qua talis, metallis uniri poteft, atarfenicalis nihilo minus,

iisdem in crucibulo tfufis addsta, promte femet afTociar ,

(14)

12 De

ArJ etile

o.

fed, quod probe

effc nofandutn

,

mediante

phlogiftö

me>

eaili fufi redueta , ideoque, dum hoc

imperfe&um eft,

feraper fcorise fimul oriuntur, ex parte

caicinata &

ar-fenico albo confiatae'.

B) Arfenicum album in nitrum

fufura prcjectum

ve¬

hementem caufatur intumefeentiana & effervefeenciasn,

fed fine fcintillatione Si talis additio continuaturdonec

nova portio nulluni excitat motum, <k

mafta dein

bene

funditur, haec Arfenicum nitro fixum vocari folet. Sub

hac operatione acidum nltri phlogifto, calcis metallicse

volatilifatur, acidumque arfenici denudatum cum

baß

nitri copulatur, cryftalli vero obdneri nequeunt, quum

ignis vehementia

abundet alkali,

jufta

tarnen

proportio-ne & idoneo caloris gradu fieri poteft. Scilicet

alkali

vegetabile exiguam acidi

arfenicalis abundantiam

requi-rit, ut cryftalli prodeant, qualis etiam in

crucibulo

con-fervatur, modo ita temperetur ignis, ut vix rufeat

fun-dus, faeiiius autera fuccedit deftillapdo.

Refidua

deftil-lationum cum anatica portione nitri prismaeic?,

quadran*

gularis vel

flammantis inftitutarum,

fingula alkalia

arfe-nicata continent, qute cryftallifata haben poftunt. Quod

hsec aliis scidis decomponi nequeant vulgo

perhibetur,

fed fruftra. Per fe patet, fi, addito alio acido , illi re vera uniatur bafis alkalina, arfenicale tarnen feparatum3

tamquara per

fe folubiie, nullam pofte

caufarf

pra?ci-pitationem, & ne

quidem congrumationem. At

ex non

turbata folutionis limoiditate ha&enus unice aeftimatus

fuit compagis robur. In eo error

latuit, quod

arfenicum

album hos fales ingredi exiftimaverint chemici,

quam-vis ejusdem tantummodo acidum re vera

infit.

Itaque5

ut evidentius eventus cognofcatur, acido vitrioli folva«

tur alkali vegetabile arfenicatum, (fal neutralis arfenicalis

D. MACQUER) &, hoc facto, fpiritu vini reclificatis-ümo praeeipitetur eluatueque fal neutralis?

quod

faeüe

per«

(15)

De År

fen i

co.

13

perfidtur, eteöirn nec tartarus vkriokfus, nec alkali ve-getabile aiTenicatuna hoc fpiritu folvuntur. Sal hoc mo¬ do ab acido iibero feeretus mox dignofcitur, & in

no-flro cafu omnes monflrat taitari vicriolati proprietates.

En igicur indubkatam lälis arfenicalis via huraida

decom-poneionem i). Alkali nihil valet in hoc negotio, quura fe ipfutn deturbare nequeat. Sed horum ialium

natura

alibi adcuratius explorabitur.

Sal digeßivus, communis & ammoniacus arfenico non

mutantur. Ratio fine dubio ha?c eit 9 quod acidum

la-Iis phlogifto fua natura fit dotatum.

C) Mercuriusjublimatus corrcfivus, cum arfenico albo

deftiilatus, immufatus afcendit, qua?cumque adhibeantur

proportiones. Cd. POTT dudum obfervavk, quod heic

nullum orlatur butyrum arfenici, & certe oriri

nequit,

quum calx arfenici acidum lalis debilius, quam caix

hy-drargyri aterahat. Deflilletur butyrum arfenici, cui caix

hydrargyri eft admixta, initio quidem, antequara omne

öecomponi potuit, paullum

butyri

elevatur, mox vero föercurius fublimatus corrofivus, tandemque arfenicum

albnm prodeunt.

D) Alkali fixum cum arfenico albo igne

colliquelÉlt

& eodera fere modo fe habet, ac nitro iinkum,

f'egoius

tarnen phlogifton avolat,

'

E) Sulpbur arfenico albo facile combinatur,

illud-que reduck & mineraiifat, unde femper fub hifce nu«

ptiis ocior fpargitur penetranti/Timus acidi virrioli

vola-tiliSj

fulphuris

namque portio magnam pblogifli parte«!

calci arlenicali cedit. Praeterea cont» §§. VIII, IX Sc X.

Hepar quoquefalinum folvit arfenicum album, (ed

regulum lübentius adgreditur.

B 3

(16)

M De A

rf

en

i

c o,

Sulphur,

antimonlum crudum

&

arfenicum album

ana fundendo unica in vafe claufo, Lapidem de tribus

generant,

qui

etiam

Pyrmifon

vel

Magnes

arfenicaiis

vo>

catur: hic rubec & interdum peilucet.

§. VII.

Arfenici cnlcinati

balitus,

a

liis via

humid

a

im>

snixti materiis.

A) Aqua

deftillatae

partes go,

calore

roedio

ij gra* duum, unam arfenici albi folvunt, ebullientis autem

fufficiunt. Arfenicum vero folutum facilius aqua

retine-tur, quam prima vice

fufcipitur,

adeo

ut

calore

medio

Ij partes unam

fufpenfam

teuere

poflint.

Eodem

mo¬

do fe habent aiiae folutiones. Solutio tinSuram helio-tr-opii rufat,

fyrupum

violarum

viridem

efficit, falibus

neutralibus non mutatur, fed plerisque metallicis

prsci-pitatur k)> 6c quidem eo

modo,

ut

metallicae caices

ar-fenico unitae fundum petant^ fed lente»

Quaeri jam poteft, utrum

integrum,

an vero

folum

arfenicale acidum, cum calce metallica coéat,

phlogifton

menftruo alterius metall! porrigens? Certe,

ii

eos tantum

eonfideramus cafus, in quibus

menftruum

adefl

nitro-fum vel vitriolicum, duplicem heic agere

attraåionem,

baud improbabilis

föret conje&ura,

fed

quum e.

g.

cu-prum acido

falis,

(quod

phlogifton

non

fecernit

§.

IV),

seque ac

nitrofo

unitum,

limiliter

albidum

praebeae

praJ-cipitatum, hinc

arfenicum

album

integrum

calcibus

me¬

tallicis adunari patet.

B) Spiritus vini 70-80 partes uaam

arfenici

adju¬

vante calore folvunt.

C) Acidum

vitrioli

concentratum cum

arfenico

albo

(17)

De År

fen i

c o+

eoftum folvit portiunculam", quam tarnen fub

refrigera*

tione iterum deponit fub forma granorum

cryftaliino-mm. Hoc vitriokim Ionge diffkilius, quam arfenicum

album, aquam fubit, Ope eubi ferruminatorii in carba«

ne damms expofitum

mox copiofum emirtit fumum al¬

bum, fed firr.ul in globulurn fufione cogltury qui inkio

paullum ebullit, dein vero quietus, quamvis candeat,

non nifi lente confuraitur. Arfenicum album cito avo* lat, fufonem non fuflmens, Scmuito minus ignitionera.

Si acidum adfufum calore ad ficcum vaporat, h^c operatio pluries repetita arfenicum magis raagisque figit phlogifton auferendo, tandemque purum exhibet arfe¬

nici acidum..

Cum acido nitri fimiliter res fe habet. Dilutum

fol-yit eaicera, quae iterum cryfhllifadone prodit fub for¬

ma fere arfenici albi cry(lallifati , fed indole verus fal medius metallrcus, qui difficulter

aqua folvkur & in car-bone fiammae expofitus eodem fe modo

gerif, ac

devi-triolo arfenici dudura relatum eft,, pauliurn tamen citiu*

confumitur.

Acidum nitri concencrattim phlogifto calcem

effica-cius fpoliat, quod,. jufta doft ad ficcum abftrafta,

eo us»

que perduci pofeft, ut acidum arfenici folum remaneat Quod vulgo gummi arfenici audir, nihil eft aliud, quam

arfenicum plus minus dephiogifticaeum, femper

tamen albo pauperius*

Acidum falisr phlogifton inftar

principii contii\et, i*

deoque arfenicum album aliter adgreditur: concentratum

tertiam fui ponderis partem ebuliiens folvit, cujus

fub

refrigeratione baud exigua portio iterum fponte fepara-tur, fed acido faBs faturata. Hic fal, qui etiam

cryftal-linus haberi poteft, praecedentibus multo eft volatilior , uec ullo modo ignitionera

perfert: in vafe claufo torus

(18)

faci-De Arfen

i

c o.

facile fublimatur: aqua ebullience parce

folvitnr (§.

IX,

D).

H»c folutio egregie flavet & a

Bucyro

arfenici vix

dif-fert, nifi concentratioms

gradu (§ ill,

D).

Ipfa

acidi

Ta¬

lis indoles obftat, quominus eo mediance

acidum

denu*

detur arfenici, quod nihiio minus

faciliime

prodit,

G

ar*

fenico albo, in acido Talis ebuliiente ad

fatietatem

folu-to, inililletur acidi nitroG duplurn

(refpe&u

arfenici),

quo faEto ad ficcum vaporet liquidum , &

reGabic

acidum

arfenici, quod, ut acido

peregrino

penvtus

liberetur,

i-gne torqueatur,

donec

igniri

incipiat.

Arfenici

albi

*oo

partes hoc

modo

tandem

acidi

Gcci

80

exbibent.

Sub

operatione acidum

nitri

partem

inflammabilem

arfenici

albi, mediante Toiutione optime

diviG, melius

adtingit,

quam

puiveri

adfufum.

Hinc

quoque

intelligitur

cur

pr» aliis

acidis

aquam

regis

faciiius,

majori

quantitate&

jine Tubfequente cryftallifatione,

fubeat

arfenicum

album.

Alkali phlogiGicatum,

quod

acidis

Toluta

metalia

de-jicit,

arfenicum

intaåum

fere

relinquit

& in

vitriolico,

& in nitrofo, & in aqua regis, idque

vel ob inopiam

materia: folutse, vel ob indolem mutatara,

fed

e

mari-no illud divellit colore albido. Heic

Tollicite

evitetur

error, nam folutio föla aqua

praecipitatur,

nifi acidum

ialis quantum

fatis

abundac.

Prseterea

alkali

liberum,

quod in

lixivio

hocce

probatorio

femper

adeft, acido

fa-turatum fit oportet.

Acidum falis fub digeGione cum

magneGa

nigra

de-phlogiGicatur

&

in

auram

refolvitur

rubram,

qu»

in

va-fe claufo arfenicum album, aqua

folutum,

infkmmabi-li fpoliat, adeo ut aqua

dein &

acidum

arfenici

denu-datum, & marinum regeneratum

continere

reperiatur.

E-Vaporatione

ad

Gccum

prius

folum

obtinecur.

Reiiquorum acidoruna

in

arfenicum vires

non

dum

fatis funt examinaf». Acida arfenici

&

ftuoris

mineralis

(19)

De Ä

rfe

nie

o* 17

leat defalefedativo vix dubifo, quamvis fateri

oporfeat

boracem eo fämratam aribnicum aqua

folutum 11011 deji«

cere. Quod a faccharo nomen habet, arfenicum albura

facile fufeipit Sc cryftallos praebec prismaticas: idem fe-re valet de acido tartari\ acetum} nec non acida

formica-rum Sc pbosphori illud eciana adgrediuntur,

granaque

cry-ftailina exbibent, qua? aqua a?gre folvuntur,

nec ullum

connubium deiiquefcens hactenus detegere lieuif.

Ex allatisfacile patet arfenicales folutiones, acidis

fa-&as, in quibusdara cafibus ab indole confveta recedere,

quod phlogifto adeo laxe adha?renri, ut acidum

arfeni-ei denudari queat, adferibendum elfe antea evieimus.

D) Alkalia fixa aqua foluta arfenicum album fu«

feipiunt. Si eo, mediante calore, onerantur, maila pro«

dit fufca Sc tenax, qua? foliditatera adquirit Sc hepar ar-(enici vocatur, male olens. Acidis mineralibus arfenicum

qua partem prsecipitatur, portio tarnen fenfim pblogiflon

smirtit Sc ar&ius adunatur.

Solutio alkali volatili fa3a memoratam decompofitio-iicm facilius efficere videtur, quum acidis nihil excutiacur.

E) Hepatis falini folutio limpida guttatina, Sc fine

quas-fatione inftillata foiutioni arfenici albi, enatat, in fuper» ficie ftratum efficit grifeum, quod tandem totam turbaf

liquoris maflam.

§. VW,

Arfenicum mineralijatum.

Quod Sc regulinura & calcinatum fulphuri uniri qce*

at antea obfervavimus (§§. III, IV). Has

mirterahfatio-nes fponte natura exhibet, flavas vel rubras, non rmm-quam pellucidas Sc cryflallinas, FJavse iamellofam ad-fectare videntur formam, rubra? vero prismaticam.

In acervis minerarnm arfenicalitim uftulatis haud

ra-ro egregiae occurrunt cryllalli, partim tetraéd-ricac,

(20)

18 De Ar

fe

ni

co.

tim oitaedrica?, quarum nonnu!l£ cavas tantum

pyrami-des monftrant, trigorfås vel tetragonas,

triangulis

fingn-lis es filam'entis, iateribus refpe^ive parallelis, compofi-tis. Scilicet Pyramis cava tngona,

roinoribus faepe

op-pleta, continue magnicudine

decrefcencibus,

retraedrum,

octo vero tetraedra nre difpofita oFtaédrum generant. Ea

Via Picea ortam compagem, illi oranino iimilem, qua

via humida lal culinaris, digeftivus,& orunes foriaa

alii,, conftppwti reperiuntur.

Ferrum mineralifationes (imul inträns colorem al¬ bum, nitidum, metallicumque efficit. Huc peronenc

mi-neraiia , quae vulgo pyritae albi vel arfenicalis

nomine

ve¬

niunt«. Atfenicum cum argento fulphurato mineram ar«

genti rubram

conficit,

& cum argento cuproque

lulphu-rato mineram argenti a!bam vel gcifeam. Mineris

ftan-ni cryftaliifatis & cobalti calcinatis

mechanice

tantum

in-eile videtur*.

Gravitas fprcifica auripigmenti eft 3,315,

realgaris

vero circiter 3,22?.

Leni igne tota quanta fubliraantur

auripigmentum

& realgar, nifi heterogeneis inquinata, fufionem tarnen

fufllnent, & prius in vafe claufö hinc rufefcit. Pyrites

arfenicalis fublimatum exhibet plus minus rufurn, pro do-fi fulphuris prcefentis, maxima tarnen pars in

fundo

re-manek

§. IX.

Ärfemci mineral!fati Imfotus, aIiis via ßcca im-mixti materiis.

A) Metallorym, quar luhenter fulphuri & arfenico

a-dunantur , cerra dofis cum auripjgmento & rifigallo

co-pulari potefl. I.apidem, Pyrmifon dictum, antea me-moravimus (§. VIT, F), pluresque huc pertinentes mine¬

ras (§. VIII), quasetiana arteimitari licet. Argentum, me¬

(21)

dian-De

Arfenicö+

29

dianfe auripigroento fufione mineralifatum, ejusdem

mi-nerarn rubram exhibet. Cetera facilius conficiuntur.

B) Mitrum cum arfenico rnineralifafo alkalifatur, qua

parterr» namque cum fulphure, qua reiiquam cum arfe¬

nico, in mineraiifationibus (emper forma prs?dito

regu-lina, detonat. Alkali denudatum vel cum acido

fulphu-ris lalem procreat, qui vulgo polyehreftus vocatur, vel cum arfenico intime copulatur (§. VI, D).

C) Alkali fixum auripigmento vel rifigallo jufta do¬

li additum, & igni lublimatorio expoGtura, fulphurfigif,

arfenici vero raaximam partem mittit, maffa tarnen

he-patica quidquam retinet, &, fi alkali abundar, arfenici

fere nihil adfcendit.

D) Aurinigmentum cum dnplo vel triplo mercurii

fiiblimaticorrofivi in deftillatione duo prsebet liquida, quae commifceri nequeunt. Tandem aufto igne cionabaris

adfcendit. In recipiente butyrum arfenici fundum

pe-tit, pellucidum, ex ferrugineo fufcum, in aere aperto i-nitio fumum vifibilem albumque copiofe evomens,hu» midum attrahit aereum, quo fenfim pnecioitatur. Bu-tyri geneGs antea eft explicata {§. III, D; VI>C).

No-tatu eft dignifßmum, quod cum acido falis adeo tardc conjungatur, ut fe invicem repellera videantur, nec ul¬

tra certum terminum locum habet unio. Aqua

deftil-lata butyro addita pulverem album dejicit, qui vel

o-ptime lotus, quidquam acidi retinet, quum in deftilla¬

tione portiunculam butyri praebeat, quod etiam va'et de pulvere Algerotti. Fumus peculiari, penetrant?, & acidum vitrioli phlogiGicatum quodammodo referentc

odore organon

olfa&us adGcit, fioresque

albos deponif.

Liquor fupernatans, quem oleo comparant

au&o-res, flavefcit pellucidus, cum aqua & fpiritu vini pulve¬

rem album arfenicaiem mox fecernit; cum acidis

fortio-ribus non turbatur; cum alkalibus efFcrvefcit &

(22)

20 De A

rfen

i

c o*

plcatur. Si in curcubita longioris colli

fervatur,

nullo

cohibitus obturaculo, circa orificium flores albi fen ilra

coocrefcunt, laxi & non nuroquam cryftallinam

feftan-tes figuram. Tandem fub fpontanea evaporatsone

in-fundo liquoris cryflalii nafcuntur

péllucidce,

quas diffi-cillime aqua ebulliente folvuntur, (olutas vero addito al¬

kali arfenicurn demittunt» In aqua calcis tärde alba nu-becula eas circumdat. Igni expofitas nec crepitane, nec

pelluciditacem amittunt, fed totas quantae

fublimantur

fi-ne ullo arlenici odore, qui tarnen mox prodit, (i

phlo-gifton ignitum eas tangit. Hydra^gyri in eodem nulla

comparent vefligia, nec alkali, nec cupro. Si adeilet

mercurius fublimatus , hic fine dubio in aqua redaret,

poftquam eadem arfenicurn prascipitaverif. Terra

pon-derofa acido falls foluta, Sc liquori noftro inflillata,

nul-lam , ne leviflimam quidem efficit congrumacionera, hic

itaque acido vitrioli penitus caret /).

Ex allatis patet liquorem fupernatantern nihil efle

a-liud, quam butyrum magis dilutum , quod ob aquara

prasientem arfenicurn parcius recipit. Butyrum contineC

acidum conccntratifTimum, majori ideo arfenici

quanti-täte oneratum. Prius igitur liquidum copiofius

obtine-tur, fi mifcela mercurii fublimati & arfenici perno&et in cella, vel etiam aqua hemedefur, antequam deftilla^

tioni fubjiciatur. Quum acidum falis vulgare non nifl determinatarrt butyri quantitatem folvere queat, hinc

fequitur, ut iilud, quod faturatione completa fupereft,

admiftionem omnino refpuat. Acidum falis nimis dilu¬

tum butyrum praecipitat, quo vero fortius eo majorem

ejusdem folvere poteft quantitatem.

§■ X.

(23)

De Ar

fen

i

c o. §. X.

Arfenici mineralifati habitus, nliis via humida im»

* mixti materiis.

A) Aqua heic omniino ineffieax eflv

B) Acida pro re nata operanrur, praefertim nitro-fum & aqua regis. Prius mendruum, fi

concentratum,

rifigalii colorem rubrum cito deftruit, auripigraenti

ve-ro flavedinem non adficit9 agit namque in primis arfe¬

nicum calcinando, quod in rifigallo

non poteft non ru¬ brum cum flavo commutare.

Aqua regis arfenicum fub diutina digedione

fufci-pit, adeo ut fulphur tandem folum in fundo remaneat.

Hinc ratio fulphuris ad arfenicum eruere licet,

eamquein

crydallis rifigalii Puteolani circiter ur iad 19, & in

auripig-irento Georgiano ut 1 ad 9 inveni. Prudenter heic

opera¬ tio perfkiatur, ne abuna p rte quidquam

menftruo aufe-rendum, e;usdern vel inertia,vel inlufficiente quandtate,

intaffum relinquatur, nec ab altera minuatur,

quod in¬

tegrum marere debet. Color refidui totus grifeus efle

debet, nam quamdiu flava? adhuc parcicula* immixtse reperiuntur, arfenici quidquam reftat. Nimio aeftu vel

coclura , piaefertim fi acidum nitri forte adhibetur,

ful¬ phuris plus minus fimul deflruitur. Acidum enim nitri

phiogirfon

vitriolico eripit, adeo ut pofterius liberum

prodeat.

Si ferrum mineralifationibus ined, hoc orone vi at-tra&ionts prius quam adenicum folvirur, nifi fub

ipfa operstione, vel calore, vel acceflu aeris , vel denique

mendrui qualitafe, judo magis calcinetur.

Minera argenti rubra egregie

aqua forti

decompo-nitur, aigentum & arfenicum (ulcipiente, adeo ut tan¬ dem folum fulphur in fundo reffet. Hac via in

cenfe-nario cryftallorum pellucentium argenti

60, arlenici 27

& fulphuris 13 reperiuntur. Ferrum non

femper ined.

(24)

Mi-H2 De

Arfe ni

cum.

Minera argenti alba primum cum aqua fortr

trafta-fa argentum & cuprum roittit, dein aquae regis arfenici

refiduum probet, adeo ut tandem fulphur purum

obti-neri queat. Argentum a cupro feparatur fale communi.

C) Alkali ftxura caufticum cum auripigmenco &

a-qua coftum folucionem prsbet hepaticam foetentem,

qua: acramentum fympatheticuir quibusdam audit.

Auripigmentum cum aqua & duplo calcis viva

co-£tum liquorem exhibet, qui vini probatörius vocari fölet.

Heic hepar calcis operatur. Flae folutiones acidis inftillacis

fulphur arfenicumque fimul demittunt.

D) Oka quoque, calore adjuta-, tam auripigmentum,

quam rifigallum folyunt

§. XL UJus Arfenici.

Hunc articuium non nifi leviflime jam tangere licet. Quin in medicinu eximium pratftare queat ufum vix

dubitari poteft, & expenmenta dudum inftituta hane quoque thefin extra dubitatioms aleam ponunt m)y led

& qua dofin, & qua prarparationem

exquifitiflimam

re-quirit curam. Ex ej'usdem in prsccedentibus denudata

indole conftat, atrociffimum hocce veoenum inftar acidi maxime corrofiyi agere , eciam externe (§. V). Quum

itaque phlogifton & alkalina

efficaciffime acidorum

vires

compefcanC, hinc

facile

eruitur, quomodo mitigandum

fit arfenicum, & qua via eidem obviam eundum. Hinc

etiam elucet, cur rifigallum fit fere innoxium; cur

re-gulus mitius agat, quam

arfenicum album

, & hoc

le-nius, quam acidutn arfenici ficcum; cur tnermre Caro-libadenfes, quae alkali minerale continent non nifi aéreo

nu*

m) Conf. J. C. Bernhardts Chym. Verfuche 6c commentarius J. C„ Jacobi in A&is Mog. Tom. I.

(25)

De Ar

fen

i

c o*

23

rmnfom acido, morbis ex arfenico ortis

egregie

me-deantur ti) \ cur arfenicum interne

absque neceflaria cor-re&ione fumtum, inter alia

fymptomata irntando

con-vuifivos excitet rnotus, tam in

ventriculo, quam in

re-liquo corpore, ut aiia taceam corollaria, qua; ex che-mica arfenici analyfi praxi medicse

proficua eile poffunr.

Hoc unicum addo , quod arfenicum omniuro metallo¬

rum facillime inflammäbile

principiurn mittat (§. H), a•

deoque rmiigantibus phlogifticis caute fidendurn eiTTé,

cum in vifceribus p.hlogifton variis

rriodis evelli po/Iit. Sola difpoutione putredinofa

odorem alliaceum provoca-ri penerrsmlfTimum,

exemplum in theatro anatomico

Upfalieofi nuper obvlum monftravit.

Pfilothrum turcicum auripigmenturn cum alns con-tinet materiis, (ed vis depiiatoria re*5fcius

fotfan alkali

cauftico fimul ingrediend dl adkribenda. Atramento Jywpatbetico (§. X,

C) Phyfici corpornm

ftupendam evincere foient porofitatem

, nam fcripcura,

aceto lithargyrii fadla

3 per fe invifibilis inter pauca

mi-nuta e vaporibus hujus iiquoris

fufeefcit, quamvis plura foliorura chartaceorum millia fint interpofita.

Vina, natura vei retate nimis acida, faturninis

etiaro-num non numquam

edulcantur, quamvis plures dete-flabdis fceleris graves dederint

poenas. Itaque magni in-tere/l, ut impiurn mangonium faciie

detegi queat. In

hunc finem

vulgo adhibetur Liquor probatorius (§. X, C), quippe qui vino fincero inflillatus non nifi pulverena

fi.iventem praecipirat,

adulterato vero fufcum vel ni¬

grum. I lem etiam hepate falino obtinetur. Aft hoc medium foeda lucrandi

cupido eludere didicit, nifi

ite-ruta «) Cnfus feleftiffiinos nobis retulir Cel. Anatomin

Prof. D„ D. Ad>,

(26)

24 De

Årfenic

rum chemise ope frans denudacur. SciHcet 9 ü cref«

paullum vino eft foiutum, farllit hepar laiinura, etenina

calcareum album fimul decidens nigredinem roinuit:

co-piofus tartarus probatorium liquorem

fpernit,

quoniam

tartari acidum calcem arripit, falemque album

difficiiii-me folubfiem efficit.

Compofitiones metallicas interdum ingreditur

arfeni-cum, cuprum prajlercim & ftannum, ut autem tales, ex culina faltim, profcribantur, ornnis fvadet bumanitas.

Auripigmento grana plumbea interdum indurari foient.

Phofphorum a Meudero dictum intrat

arfenicum

re-gulinum.

Cakis in

vitrificando

vis dudum

Gebero

no¬

ta fuit, ideoque in ojficinis vitviariis vel pro

facilicanda

fufione, vel pro certa adquirenda opacitate , vel

deni-que pro

phlogifto

auferendo,

non raro

adhsbetur.

Mo-dum, quo cryftalli montan«, auripigmento,

arfenico

albo, antimonio crudo & fale ammoniaco in

crucibulo

commixtis, fuperimpofit« ignis vi tinguntur,

defcribit

NERI, eumque experiroento inftituto verum reperimus: maeulis rubineis, fulvis & opalinis egregie diftinftas

ob-tinuimus , fed fimul rimarum plenas, quod «gre evi* tari poteft.

In arte quoque

tin&ovia

nonnumquam juvare

autu-mant artifices. Pi£tores cum oleo ftepius

ufurpant &

auripigmentum

&

nfigallum, verique

eft fimile, lignum

pigmento,

cui

arfenicum

album eft

immix-tum, illitum , a vermibus non

corrofum iri.

f

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :