LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 21

Full text

(1)

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 21

Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finlands masskuldebrevsprogram av den 27 april 2004, fullständiga villkor för detta lån.

Lånets namn: Handelsbanken Kreditkorgobligation.

Betalningsombud: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland

Lånekapital: Högst 20 000 000 euro

Skuldebrevs nominella

belopp, enhetsstorlek: 500 euro

Lånets nummer: 21

Sista dag för teckning: 11.2.2005

Emissionsdag: 16.2.2005

Återbetalningsdag: 6.4.2010

Belopp som återbetalas: Lånekapitalets nominella belopp Teckningsställe: Handelsbankens kontor i Finland

Betalning av teckning: Teckningsförbindelsens belopp betalas vid teckning med referensbankgiro på så sätt att betalningen har krediterats det vid teckningen angivet konto med referensuppgifter senast på den andra bankdagen efter teckningen.

Ränta: Kalkyleringsagenten fastställer Räntesatsen på Fastställelsedagen. Räntesatsen kan ändras enligt regler för Reducerad Ränta som säger att räntan minskar med en fjärdedel för varje Kredithändelse (se dock Ersättande Referensbolag, Förlust, Korgförlust och Kreditposition nedan) och kan fastställas till lägst noll. Den indikativa Räntesatsen är 4,80%. Räntesatsen kan inte bekräftas lägre än vad som stiftas i "Förbehåll om emissionens genomförande", dvs till 4,50%.

Ränteförfallodagar: Årligen den 16.2. från 2006 tom 2009, första gången den 16.

Februari, 2005. Sista gången ränta betalas den 6. april, 2010. Ränteberäkningsbas är 30/360.

I samtliga fall nedan där det framgår att bedömningar, beräkningar eller liknande skall göras, förbehåller sig Kalkyleringsagenten rätten att utföra dessa.

Reducerad Ränta

För det fall en eller flera Kredithändelser inträffar ersätts den Räntesats som fastställts på Fastställelsedagen från Fastställelsedagen eller närmast föregående Ränteförfallodag med Reducerad Ränta vilken bestäms enligt: ursprunglig Räntesats x Kreditfaktorn.

Kreditfaktor

Med Kreditfaktorn avses det högsta av (i) (100 – Korgförlust) / 100, och (ii) noll.

Kalkyleringsagent

Kalkyleringsagenten är Handelsbanken Capital Markets Fastställellsedag

Med Fastställelsedag avses den 16 februari, 2005.

Referensbolag

Med Referensbolag avses var och ett av bolagen (inklusive varje Ersättande Referensbolag) specificerad i Referenskorgen.

Ersättande Referensbolag

Om, enligt Kalkyleringsagentens bedömning, samtliga eller merparten av ett Referensbolags Skuldförbindelser, direkt eller indirekt övertas av, bolag genom ett samgående, uppdelning (antingen genom frivilligt utbyte av Skuldförbindelser

(2)

eller på annat sätt), sammanslagning, fusion, överlåtelse eller motsvarande antingen i kraft av lag eller enligt avtal skall detta eller dessa bolag vara Ersättande Referensbolag och inkluderas i Referenskorgen. I enlighet med det ovan nämnda äger Kalkyleringsagenten även bestämma att Referensbolag skall exkluderas ur Referenskorgen. Ersättande Referensbolag kan vara

tidigare Referensbolag, t ex vid fusion.

Skulle Svenska Handelsbanken AB (publ) komma ifråga som Ersättande

Referensbolag skall Kalkyleringsagenten identifiera annat bolag att sätta i sitt ställe.

Referenskorg

Referenskorgen kommer att fastställas av Kalkyleringsagenten på Fastställelsedagen.

Preliminär Referenskorg redovisas i bilaga 1. För det fall Kalkyleringsagenten bestämt att Referensbolag skall tas bort eller läggas till, i enlighet med vad som anges under Ersättande Referensbolag, skall Referenskorgen justeras.

Kredithändelse

Med Kredithändelse avses att, enligt Kalkyleringsagentens bedömning endera av Underlåtenhet att Betala, Rekonstruktion eller Konkurs, har inträffat, under tiden från Fastställelsedagen till och med 16.2.2010. Beskrivningar nedan syftar till att täcka händelser både nationellt och internationellt.

Med Underlåtenhet att Betala avses ett Referensbolags underlåtenhet, att enligt gällande villkor avseende en eller flera Skuldförbindelser, erlägga betalning, till ett sammanlagt belopp vilket icke understiger USD 1 000 000 (eller dess motvärde i annan valuta vid tiden för Kredithändelsen).

Med Rekonstruktion avses att (a), avseende en eller flera Skuldförbindelser, med ett sammantaget nominellt värde om minst USD 10 000 000 (eller dess motvärde i annan valuta vid tiden för Kredithändelsen), någon av de i (i) – (v) beskrivna händelserna inträffar (frivilligt eller tvångsmässigt), avtalas mellan antingen Referensbolaget eller en myndighet och innehavaren/-na av sådan Skuldförbindelse, eller tillkännages (eller på annat sätt förordnas) av Referensbolaget eller myndighet i en för Referensbolaget bindande form.

(i) en minskning av räntesatsen eller räntebeloppet som förfallit till betalning eller summan av upplupen ränta;

(ii) en minskning av kapitalbeloppet eller premie som förfaller till betalning på förfallodagen eller vid planenliga lösendatum;

(iii) en senareläggning eller annat uppskjutande av datumet eller datumen för endera (A) betalning av upplupen ränta, eller

(B) betalning av kapitalbelopp eller premie;

(iv) en förändring i prioriteringsordningen för betalning av Skuldförbindelse, vilken ger Skuldförbindelsen en efterställd ställning; eller

(v) eventuell förändring av valutan eller sammansättning av betalning av ränta eller kapitalbelopp, till annan valuta än;

(A) lagligt betalningsmedel i något av G7-länderna; eller

(B) lagligt betalningsmedel i något land som vid datum för sådana förändringar är medlem i OECD och har en långfristig rating i lokal valuta på minst AAA hos Standard and Poor’s eller en eventuell efterträdare till deras ratingverksamhet, minst Aaa hos Moody’s Investor Services eller en eventuell efterträdare till deras ratingverksamhet eller minst AAA hos Fitch IBCA, Duff & Phelps eller en eventuell efterträdare till deras ratingverksamhet.

(b) Oaktat stadgandena i (a) ovan, skall inget av det följande utgöra Rekonstruktion:

(i) betalning i euro av ränta eller kapitalbelopp i förhållande till en Skuldförbindelse i valutan i ett medlemsland i Europeiska Unionen vilket antar eller har antagit den gemensamma valutan enligt fördraget som grundade den Europeiska gemenskapen, så som det förändrats genom fördraget om den Europeiska unionen;

(ii) om någon av de i (a) (i) - (v) ovan nämnda händelserna inträffar, avtalas eller tillkännagives på grund av en administrativ, bokföringsteknisk eller skattemässig jämkning eller annan teknisk jämkning som görs i den vanliga affärsverksamheten; samt (iii) om någon av de i (a) (i) - (v) ovan nämnda händelserna inträffar, avtalas eller tillkännagives under förhållanden där en sådan händelse inte direkt eller indirekt görs som en följd av en försämring av Referensbolagets kreditvärdighet eller finansiella ställning.

(3)

(iv) om någon av de i (a) (i) - (v) ovan nämnda händelserna inträffar och villkoren för Skuldförbindelsen, gällande vid senare av Emissionsdag för Handelsbanken

Kreditkorgsobligation 21 eller det datum då Skuldförbindelsen emitterades eller ingicks, innehöll föreskrifter om några av de i (a) (i) – (v) beskrivna händelserna.

c) Vid tolkning av stycke (a) (iv), betyder “en förändring i prioriteringsordningen för betalning av Skuldförbindelse, vilken ger Skuldförbindelsen en efterställd ställning”

endast följande: en ändring av villkoren för en sådan Skuldförbindelse eller annan avtalsreglering enligt vilken erforderlig procentandel innehavare av sådana Skuldförbindelser (”innehavare av Skuldförbindelser med efterställd rätt”)

överenskommer att, vid likvidation, upplösning, omorganisation eller avveckling av Referensbolaget, kommer krav som tillkommer innehavare av eventuella andra Skuldförbindelser att betalas före kraven med efterställd rätt. För att undanröja eventuella oklarheter anses inte ställande av säkerhet eller andra kreditstödjande åtgärder (t ex garanti) med anledning av eventuell Skuldförbindelse,

utgöra en eventuell förändring i prioriteringsordningen för betalning av Skuldförbindelsen, vilken ger Skuldförbindelsen en efterställd ställning.

Med Konkurs avses att ett Referensbolag:

(a) upplöses (annat än med anledning av konsolidering, fusion eller sammanslagning);

(b) blir insolvent eller är oförmöget att betala sina skulder eller ej uppfyller sina förpliktelser eller skriftligen medger i en rättslig eller administrativ process eller i process hos tillsynsmyndighet eller i stämning, sin allmänna oförmåga att betala sina skulder i den takt de förfaller;

(c) gör en generell överlåtelse, förlikning, företagsrekonstruktion eller ackordsuppgörelse med eller till förmån för sina borgenärer;

(d) inleder eller blir föremål för förhandlingar som syftar till en dom om obestånd eller konkurs eller någon annan skuldsanering enligt någon konkurs- eller insolvenslag eller liknande lag som påverkar borgenärernas rättigheter, eller en ansökan lämnas in för dess likvidation eller tvångsavveckling, och om någon sådan förhandling inleds eller ansökan lämnas in mot densamme, denna förhandling eller ansökan

(i) leder till en dom om obestånd eller konkurs eller en order om skuldsanering eller beslut om dess likvidation eller tvångsavveckling

(ii) inte återtagits eller återkallats inom trettio dagar efter att den inletts eller efter ansökan;

(e) en resolution antas för dess tvångsavveckling, tvångsförvaltning eller likvidation (annat än med anledning av konsolidering, fusion eller sammanslagning);

(f) ansöker om eller underkastas utnämning av förvaltare, provisorisk likvidator, förmyndare, konkursförvaltare, god man eller annan liknande tjänsteman för bolaget eller för alla eller väsentligen alla dess tillgångar;

(g) låter en panthavare ta all eller väsentligen all egendom i besittning eller får utmätning, exekution, kvarstad, införsel eller annan rättslig process beslutad, framtvingad eller väckt talan om i förhållande till alla eller väsentligen alla dess tillgångar och panthavaren behåller besittningen eller sådant förfarande inte återtagits eller återkallats inom trettio kalenderdagar därefter; eller

(h) orsakar eller utsätts för händelse, som enligt gällande lagar i någon jurisdiktion, har en liknande effekt som någon av händelserna som anges i styckena (a) - (g).

Vid en Kredithändelse skall Kalkyleringsagenten beräkna (i) Förlust, och

(ii) Korgförlust Förlust

Förlust utgörs av Referensbolag(s) Kreditposition, före aktuell Kredithändelse.

Korgförlust

Med Korgförlust avses summan av de ackumulerade Förlusterna i Referenskorgen.

Kreditposition

Med Kreditposition avses det värde som åsätts ett Referensbolag eller Ersättande Referensbolag i Referenskorgen.

På Fastställelsedagen har varje Referensbolag en Kreditposition om 25.

Efter att en Kredithändelse har inträffat skall Referensbolags Kreditposition

(4)

fastställas till noll.

Kreditpositionen för varje Ersättande Referensbolag skall vara lika med summan av Kreditpositionen för Referensbolag(et/-en) dividerat med antalet Ersättande Referensbolag (inklusive det ursprungliga Referensbolaget om tillämpligt).

Skuldförbindelser

Med Skuldförbindelser avses envar av Referensbolags alla skuldförbindelser avseende upplåning, oavsett om Referensbolaget är huvudman,

borgensman eller annat. Såväl nuvarande som framtida villkorad eller liknande skuldförbindelser omfattas.

Långivarens rätt till förtida

Återbetalning: Nej

Emittentens rätt till

förtida återbetalning: Nej Betalningssätt för ränta

och kapital: Allmänna villkor, punkt 8.

Helsingfors den 18 januari 2005

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND

Petri Hatakka Pehr Wissén

(5)

UPPGIFTER OM EMITTERING AV MASSKULDEBREVSLÅN

Beslut och befogenheter som emission av Lånet

grundar sig på: Enligt Svenska Handelsbanken AB:s (publ) styrelses befullmäktigande Emissionens karaktär: S.k. enskilt lån

Teckningsrätter: Teckningsrätten har inte begränsats Teckningstid: 24.1.2005 - 11.2.2005

Teckning: Teckning sker genom inlämnande av teckningsförbindelse hos något av Handelsbankens kontor i Finland

Emissionskurs: 100 %

Teckningsprovision och andra

kostnader: Tecknaren debiteras för envar teckningsförbindelse en teckningsprovision på 1,25 % på det nominella beloppet för en teckning nominellt mellan 3 000 – 500 000 och 0,75 % för en teckning över 500 000 euro. Provisionen betalas i samband med teckningens belopp. Vidare debiterar varje värdeandelsregisters drivare var för sig en betalning för uppehåll av värdeandelskonto i enlighet med rådande servicetariff.

Börsnotering: Nej

Låneavkastning: Oavsett hur många Kredithändelser som inträffar i Referenskorgen återbetalar Emittenten minst skuldebrevets nominella belopp på Lånets återbetalningsdag den 6.

april 2010. Därtill (i förekommande fall) betalas årligen ränta vars storlek beror på antal Kredithändelser i Referenskorgen. Låneavkastningen är negativ med

teckningsprovisionens storlek ifall det händer fyra eller flera kredithändelser under första året på löptiden.

Lånets duration: Lånets duration, dvs. den genomsnittliga löptiden vägd med nuvärden för utbetalningar av ränta och kapital på lånet, är 4,48 år med antagande om noll kredithändelser under löptiden.

Lånets ISIN-kod: FI0003017509

Källskatt: En indexgottgörelse som betalas på ett i Finland emitterat masskuldebrevslån jämställs enligt gällande lag med ränteinkomst och utgör inkomst enligt lagen om källskatt på ränteinkomst för en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person och för ett inhemskt dödsbo. Lånets kapitalbelopp utgör inte skattepliktig förmögenhet för allmänt skattskyldiga privatpersoner. Den med indexgottgörelse jämförbara avkastning som erhålls genom handel på sekundärmarknaden utgör kapitalinkomst enligt

inkomstskattelagen. Indexgottgörelsen utgör normal skattepliktig inkomst för allmänt skattepliktiga samfund och koncerner.

Säkerhet: Ingen säkerhet har ställts för lånet.

Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat

användningsändamål: Högst 20 000 000 euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning.

Förbehåll om

emissionens genomförande: Emittenten förbehåller sig rätten att inställa emissionen om totalt tecknat belopp understiger 2 000 000 euro.

Emittenten kommer att inställa emissionen om Räntesatsen inte kan fastställas till minst 4,50 % Vidare förbehåller sig Emittenten rätten att inställa emissionen om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra emissionens genomförande.

Om emissionen inställs efter betalning av teckningen återbetalar Emittenten debiterat belopp till vid teckningen angivet konto.

Meddelande om emissionen: En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Slutligt fastställt Räntesats och Referenskorg meddelas genom publicering i internet på www.handelsbanken.fi senast den 28 Februari, 2005 eller skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande.

(6)

Underrättelse om inställd emission eller minskning pga överteckning meddelas skriftligen snarast möjligt efter att saken har blivit känd.

Meddelande om en kredithändelse: En kredithändelse meddelas snarast möjligt genom publicering i internet på www.handelsbanken.fi

Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste

räkenskapsperiod: Sedan upprättande och godkännande av senaste årsredovisning och delårsrapport för emittenten har inte inträffat några omständigheter som enligt emittentens bedömning skulle kunna påverka emittentens finansiella ställning i materiellt hänseende.

Helsingfors den 18.1.2005

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ)

Petri Hatakka Pehr Wissén

(7)

Bilaga 1 Preliminär referenskorg

Namn Land Moody's S&P Bransch

3i Group plc Storbritannien Aa3 A+ Övriga finansiella bolag

Accor SA Frankrike BBB Hotel, Restaurang & Fritid

Ace Ltd Bermuda A3 BBB+ Försäkring

Aktiebolaget Electrolux (publ) Sverige Baa1 BBB+ Varaktiga konsumentvaror

Allianz AG Tyskland Aa3 AA- Försäkring

Alltel Corp USA A2 A Telekommunikation & Tjänster

Altria Group Inc USA Baa2 BBB+ Livsmedel, Drycker & Tobak

Ambac Financial Group Inc USA Aa2 AA Försäkring

Amdocs Ltd Storbritannien Baa3 BBB- Industrivaror & Tjänster

Amerenenergy Generating Co USA A3 A- Energi

Aon Corp USA Baa2 BBB+ Försäkring

Arrow Electronics Inc USA Baa3 BBB- Elektronik

Automatic Data Processing Inc USA Aaa AAA Elektronik

Autozone Inc USA Baa2 BBB+ Detaljhandel

Aviva plc Storbritannien Aa3 A+ Försäkring

Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. Panama Baa3 BBB- Övriga finansiella bolag

Bayerische Landesbank Tyskland Aaa AAA Övriga finansiella bolag

BellSouth Corp USA A2 A Telekommunikation & Tjänster

Bemis Company Inc USA A2 A Basindustri

Boots Group plc Storbritannien A3 A- Detaljhandel

British American Tobacco plc Storbritannien Baa1 BBB+ Livsmedel, Drycker & Tobak

British Land Company plc Storbritannien Baa3 Byggbolag

British Sky Broadcasting Group plc Storbritannien Baa2 BBB- Telekommunikation & Tjänster

Capital One Bank USA Baa2 BBB Övriga finansiella bolag

Cardinal Health Inc USA Baa3 BBB Hälsovårdsutrustning & Tjänster

Cargill Inc USA A2 A+ Jordbruk

Carrefour Frankrike A1 A+ Grossistföretag

Casino Guichard-Perrachon Frankrike BBB Detaljhandel

Cendant Corporation USA Baa1 BBB Telekommunikation & Tjänster

CenturyTel Inc USA Baa2 BBB+ Telekommunikation & Tjänster

Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd Singapore BBB- Elektronik

CIT Group Inc USA A2 A Övriga finansiella bolag

Citigroup Inc USA Aa1 AA- Övriga finansiella bolag

Clear Channel Communications Inc USA Baa3 BBB- Media

CNA Financial Corp USA Baa3 BBB- Försäkring

Compania de Telecomunicaciones de Chile SA Chile Baa2 BBB Telekommunikation & Tjänster

Cooper Tire & Rubber Company USA Baa2 BBB Fordon

Countrywide Home Loans Inc USA A3 A Övriga finansiella bolag

Cox Communications Inc USA Baa3 BBB- Telekommunikation & Tjänster

Cytec Industries Inc USA Baa2 BBB Kemiindustri

DaimlerChrysler AG Tyskland A3 BBB Fordon

Delphi Corp USA Baa2 BB+ Fordon

Deutsche Lufthansa AG Tyskland Baa2 BBB Transport

Dixons Group plc Storbritannien Baa1 Detaljhandel

Domtar Inc Canada Baa3 BBB- Skogsbolag

Eastman Kodak Company USA Baa3 BBB- Konsumentvaror

EMI Group plc Storbritannien Ba1 BBB- Media

FirstEnergy Corp USA Baa3 BBB- Energi

FKI plc Storbritannien Baa3 BBB- Basindustri

Ford Motor Company USA Baa1 BBB- Fordon

Federal Home Loan Mortgage Corp USA Aaa Övriga finansiella bolag

GATX Financial Corp USA Baa3 BBB- Övriga finansiella bolag

General Electric Capital Corp USA Aaa AAA Övriga finansiella bolag

General Motors Corp USA Baa2 BBB- Fordon

GKN Holdings plc Storbritannien Baa3 Fordon

Glencore International AG Schweiz Baa3 BBB- Övriga finansiella bolag

Hasbro Inc USA Baa3 BBB- Media

Health Management Associates Inc USA A- Hälsovårdsutrustning & Tjänster

Highwoods Realty LP USA BBB- Byggbolag

Horace Mann Educators Corp USA Baa3 BBB Försäkring

Hutchison Whampoa Ltd Hong Kong A3 A- Konglomerat

Intelsat Ltd Bermuda B3 BBB+ Telekommunikation & Tjänster

(8)

International Lease Finance Corporation USA A1 AA- Övriga finansiella bolag

Investcorp Capital Ltd Luxemburg BBB- Övriga finansiella bolag

Istar Financial Inc USA Baa3 BBB- Byggbolag

J Sainsbury plc Storbritannien Baa3 BBB- Grossistföretag

J.P. Morgan Chase & Co USA Aa3 A+ Övriga finansiella bolag

Kohl's Corp USA A3 A- Detaljhandel

Kookmin Bank Sydkorea A3 BBB+ Banker

Korea Electric Power Corp Sydkorea A3 A- Energi

Kraft Foods Inc USA A3 A- Livsmedel, Drycker & Tobak

Lear Corp USA Baa3 BBB- Fordon

Lehman Brothers Holdings Inc USA A1 A Övriga finansiella bolag

Liberty Media Corp USA Baa3 BBB- Media

Liberty Mutual Insurance Company USA Baa1 A Försäkring

Loews Corp USA Baa1 A Försäkring

Man Group plc Storbritannien A3 Övriga finansiella bolag

Marks and Spencer plc Storbritannien Baa2 Detaljhandel

Marsh & McLennan Companies Inc USA Baa2 BBB Telekommunikation & Tjänster

Maytag Corp USA Baa2 BBB Varaktiga konsumentvaror

MBIA Inc USA Aa2 AA Försäkring

McKesson Corp USA Baa3 BBB Hälsovårdsutrustning & Tjänster

Merck & Co Inc USA Aa2 AA- Läkemedel

Merrill Lynch & Co Inc USA Aa3 A+ Övriga finansiella bolag

Metro AG Tyskland Baa1 BBB Detaljhandel

MGIC Investment Corp USA A1 A Försäkring

Morgan Stanley USA Aa3 A+ Övriga finansiella bolag

Norske Skogindustrier ASA Norge Baa3 BBB- Skogsbolag

Old Mutual plc Storbritannien A3 Försäkring

PCCW-HKT Telephone Ltd Hong Kong Baa2 BBB Telekommunikation & Tjänster

Petroleos Mexicanos S.A (PEMEX) Mexiko Baa1 BBB- Oljebolag

Pitney Bowes Inc USA Aa3 A+ Varaktiga konsumentvaror

Precision Castparts Corp USA Baa3 BBB- Industrivaror & Tjänster

PSEG Power LLC USA Baa1 BBB Energi

Qantas Airways Ltd Australien Baa1 BBB+ Transport

Quebecor World Inc Canada Baa3 BBB- Media

Radian Group Inc USA A2 A Försäkring

Renaissance Re Holdings Ltd USA A3 A Försäkring

Rentokil Initial plc Storbritannien BBB+ Konglomerat

RPM International Inc USA Baa3 BBB Kemiindustri

Safeway Inc USA Baa2 BBB Detaljhandel

SBC Communications Inc USA A2 A Telekommunikation & Tjänster

Scor SA Frankrike Baa3 BBB+ Försäkring

Sears Roebuck Acceptance Corp USA Baa2 BBB Detaljhandel

Southwest Airlines Company USA Baa1 A Transport

Suedzucker AG Tyskland A3 Livsmedel, Drycker & Tobak

Sun Microsystems Inc USA Baa3 BB+ Elektronik

Takefuji Corp Japan Baa1 BBB Banker

Telefonos De Mexico SA DE CV Mexiko A3 BBB- Telekommunikation & Tjänster

The Dow Chemical Company USA A3 A- Kemiindustri

The Goldman Sachs Group Inc USA Aa3 A+ Övriga finansiella bolag

The Hartford Financial Services Group Inc USA A3 A- Försäkring

The Hertz Corp USA Baa2 BBB- Transport

The Interpublic Group of Companies Inc USA Baa3 BB+ Media

The Israel Electric Corporation Ltd Israel BBB+ Energi

The May Department Stores Company USA Baa2 BBB Detaljhandel

The PMI Group Inc USA A1 A Försäkring

The Prudential Insurance Company of America USA A1 AA- Försäkring

The Rank Group plc Storbritannien Baa3 BBB- Media

The St. Paul Companies Inc USA A3 BBB+ Försäkring

Thyssenkrupp AG Tyskland Baa2 BB+ Stålbolag

Time Warner Inc USA Baa1 BBB+ Media

Viacom Inc USA A3 A- Media

Western Power Distribution Holdings Ltd Storbritannien BBB- Energi

Volkswagen AG Tyskland A3 A- Fordon

Washington Mutual Inc USA A3 A- Övriga finansiella bolag

Wendel Investissement S.A. Frankrike BBB+ Konglomerat

(9)

VNU N.V. Holland Baa1 BBB Media

Wyeth USA Baa1 A Läkemedel

XL CAPITAL LTD Bermuda A2 A Försäkring

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :