• No results found

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

Kvartalsrapport december 2015

Nordic Secondary AB

(2)

INNEHÅLL

Ladda ner flera rapporter från www.obligoim.com

Huvudpunkter 3

Nyckeltal 3

Beräknat värde per aktie och utdelningar 4

Kursutveckling 5

Portföljöversikt 6

Allmänt om bolaget 7

Om rapporten 8

(3)

K V A R T A L S R A P P O R T d E c E M B E r 2 0 1 5 3

NYCKELTAL FÖR NORDIC SECONDARY AB

GEOGrAFISK FÖrdELNING

Norge 25 %

Sverige 22 %

Tyskland 20 %

Europa 17 %

Danmark 9%

USA 7%

INVESTErINGAr OcH UTBETALNINGAr

Investeringar i portföljen hittills i år (MSEK) 3

Utbetalningar till portföljen hittills i år (MSEK) 31,6

AVKASTNING OcH MULTIPLAr

Årlig avkastning mätt från sista emission (IRR) 4,17 %

Totalt värde av inbetalt kapital (TVPI) 115 %

Utbetalt av inbetalt kapital (DPI) 46 %

Återstående värde av inbetalt kapital (RVPI) 69 %

INNEHAV

Beräknat värde av investeringsportföljen (MSEK) 101

Kassa 19

MANdAT

Etableringsår 2010

Avvecklingsperiod 2016-2018

UTVEcKLING AV BErÄKNAT VÄrdE PEr AKTIE*

Utveckling senaste kvartalet 2,98 %

Utveckling senaste året 1,26 %

Utveckling senaste tre åren 26,12 %

Utveckling sedan start 21,43 %

Det beräknade värdet per aktie ökar detta kvartal med 2,98 procent till 12,98 kronor per aktie justerat för inlösen av aktier i december.

På extra bolagsstämma den 25 november fattades det beslut om inlösen av 17 procent av utstående aktier till ett inlösenpris om 10 kronor per aktie. Likviden betalas ut i mitten av december.

EQT Infrastructure har sålt Koole Tanktransport till en fond förvaltad av JPMorgan Asset Management.

EQT börnoterade Dometic i slutet av november och hotellkedjan Scandic i början av december medan IK börsnoterade det svenska bolaget Attendo på Stockholmsbörsen i slutet av november.

Bolaget har sedan det etablerades haft en positiv avkastning på 21,4 procent, justerat för utbetalningar på totalt 4,68 kronor per aktie genom utdelning och inlösen av aktier.*

Bolaget har sedan det etablerades haft en positiv avkastning på 22,2 procent, justerat för utbetalningar på totalt tre kronor per aktie*.

HuvuDPuNKTER

* Beräknad värdeutveckling förutsätter att utbetalningar har följt samma avkastning som bolaget.

HISTOrISKA UTBETALNINGAr INLÖSEN AV AKTIEr** UTdELNING % / AKTIE KrONOr / AKTIE ***

2012 0% 1% 0,10

2013 - juni 14 % 0% 1,40

2013 - december 6% 0% 0,56

2014 - juni 2,4 % 0% 0,24

2014 - december 6,6 % 0% 0,66

2015 – juni 5,7 % 0% 0,57

2015 – december 11,1 % 0 % 1,11

Total 45,8 % 1% 4,68

** Andel av ursprungligt antal aktier. Inlösenvärde är 10,00 kr per aktie.

*** Kronor per ursprungligt antal aktier.

(4)

BERÄKNAT vÄRDER PER AKTIE OCH uTDELNINGAR

INLEDNING

Den beräknade aktiekursen ökar detta kvartal med 2,98 procent till 12,98 kronor per aktie justerat för inlösen av aktier. Kursen påverkas positivt av en svagare svensk krona mot euro. värdet på portföljen har totalt sett ökat sedan föregående kvartal.

INVESTERINGSPORTFÖLJEN

Investeringsportföljen består av tre fond- investeringar i Cubera vI, Ice Nordic Secondary Fund och Capman IX. Totalt har bolaget kommitterat 11,6 miljoner euro till Cubera vI, 3,8 miljoner euro till Ice Nordic Secondary Fund och 1,5 miljoner euro till Capman IX. Totalt har 95 procent investerats.

värdet av investeringsportföljen har stigit med cirka 24 procent sedan start. Sedan den förra kvartalsrapporten har NS AB mottagit 9 miljoner kronor i utdelningar.

UTVECKLING AV VALUTA

Investeringsportföljen påverkas av valutarörelser då portföljens tillgångar är värderade i euro och amerikanska dollar. Det senaste kvartalet har den amerikanska dollarn och euron stärkts mot den svenska kronan med cirka 1,9 procent respektive 2,1 procent. valutaeffekterna påverkar isolerat sett aktiekursen positivt. valutakurser är avlästa den 30:e september.

LÅNEFINANSIERING

Bolaget har etablerat en kredit hos en norsk bank på 20 miljoner kronor. Syftet med krediten är att vara en buffert för oförutsett stora betalningar till underliggande fonder. Hittills har denna kreditfacilitet inte utnyttjats.

HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

EQT INFRASTRUCTURE HAR SÅLT KOOLE TANKTRANSPORT TILL EN FOND FÖRVALTAD AV JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

EQT Infrastructure har sålt Koole Tanktransport («Koole») till en fond förvaltad av JPMorgan Asset Management. Koole är det näst största portföljbolaget i Cubera vI och är ledande inom bulkterminaler för flytande produkter i Nordvästra Europa. Koole är starkt integrerad i Rotterdams hamn där cirka 85 procent av bolagets kapacitet finns. Rotterdams Hamn är förövrigt den största hamnen i Europa och den åttonde största hamnen i världen. Koole driver åtta hamnterminaler som i Rotterdam, Zaandam, Amsterdam, Nijmegen, Storbritannien och Polen. Lagerterminalerna rymmer över två miljoner kubikmeter lagringsutrymme för flytande bulkprodukter som vegetabiliska oljor, mineralprodukter, växter, kemikalier och andra flytande produkter. Koole fokuserar på långsiktiga avtal med industriella kunder och är strukturellt integrerade till sina kunder via pipeline som är direkt kopplad till BP, Shell och Wilmer.

EQT BÖRSNOTERADE DOMETIC I SLUTET AV NOVEMBER OCH HOTELLKEDJAN SCANDIC I BÖRJAN AV DECEMBER. DETTA ÄR TVÅ AV DE STÖRSTA INVESTERINGARNA I CUBERA VI

Två av de största investeringarna i Cubera vI har nyligen börsnoterats. Bolaget Dometic börsnoterades i slutet av november och hotellkedjan Scandic i början av december.

EQT investerade i Dometic i maj 2011, bolaget erbjuder fritidsprodukter för husvagnar, husbilar, bilar och lastbilar, hotell och maritima marknader.

Dessa fritidsprodukter omfattar ett brett utbud av kylskåp, luftkonditioneringar, markiser, spisar, sanitetssystem, belysning m.m. och säljs i över 100 länder runt om i världen.

(5)

K V A R T A L S R A P P O R T d E c E M B E r 2 0 1 5 5

SEK 0 SEK 2 SEK 4 SEK 6 SEK 8 SEK 10 SEK 12 SEK 14

Kurs per aktie

Justerad snittkurs Utbetalningsjusterad kurs Nominell aktiekurs

KuRSuTvECKLING

En stor del av försäljningen till Dometic är eftermarknaden, det vill säga ersättning och uppgradering av produkter. Företaget har cirka 6 500 anställda och 20 tillverkningsanläggningar fördelade över Nordamerika, Europa och Asien.

EQT investerade i Scandic i april 2007. Scandic är Nordens ledande hotellkedja med cirka 230 hotell och 40 000 rum fördelade över åtta länder i Europa.

Större delen av hotellen är fördelade över Norge, Sverige, Danmark och Finland. under de senaste åren har Scandics tillväxt ökat, ökningen är ett resultat av flera stora förvärv. Bolaget förvärvade bland annat hotellkedjan Rica i februari 2014 som inkluderade cirka 70 nya hotell belägna i Norge och Sverige.

Scandic har idag cirka 10 000 anställda.

IK BÖRSNOTERADE DET SVENSKA BOLAGET ATTENDO PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN I SLUTET AV NOVEMBER. ATTENDO ÄR DET FJÄRDE STÖRSTA PORTFÖLJBOLAGET I CUBERA VI

IK investerade i Attendo i januari 2007 och börnoterade bolaget på Stockholmsbörsen i slutet av november 2015. Attendo är Nordens ledande leverantör av social- och hälsovårdstjänster samt det

fjärde största portföljbolaget i Cubera vI. I Sverige, Norge och Danmark erbjuder Attendo omsorg till över 10 000 kunder. Attendos primära verksamhet riktar sig till kommuner som köper tjänster direkt från bolaget.

UTBETALNING GENOM INLÖSEN AV AKTIER ENLIGT EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 25 NOVEMBER

NS AB har mottagit flera större utdelningar från underliggande investeringsportföljen vilket möjliggjort en extra utbetalning. Den 25 november hölls en extra bolagsstämma som beslutade om extra utbetalning genom inlösen av 17 procent av utstående aktier till ett inlösenpris om 10 kronor per aktie godkändes. utbetalningen förväntas genomföras i december.

SAMMANFATTNING AV BERÄKNAT VÄRDE PER AKTIE

Den beräknade aktiekursen ökade med cirka 2,98 procent till 12,98 kronor per aktie. Totalavkastning (IRR) sedan sista emission är 4,17 procent. Nästa kursjustering publiceras den 15 mars 2016.

(6)

PORTFÖLJÖvERSIKT

Tabellen nedan visar en översikt över de fonder som det är kommitterat kapital till och andelen av kommitteringen som fonden har investerat per den första oktober 2015 (Alla belopp i miljoner)

Fonder Valuta Kommitterat kapital Investerat kapital Andel Investerat

Cubera vI Euro 11,6 11,3 98 %

ICECAPITAL Nordic Secondary Fund Euro 3,8 2,8 87 %

Capman IX Euro 1,5 1,4 95 %

Bolagets portfölj består per idag av totalt 25 PE-fonder och cirka 50 underliggande portföljbolag. Samtliga investeringar är gjorda med de bästa nordiska PE-förvaltarna, s.k. Top-Quartile. Nedan följer en översikt över NS AB:s underliggande fonder:

EQT III Hitecvision Iv IK 20004 verdane v

EQT Iv Hitecvision v IK 2007 verdane vI

EQT v Norgesinvestor III Herkules III Nordic Capital vI EQT Infrastructure Norgesinvestor vI Erhvervsinvest III ISS Damage C

FSN II IK 1997 Reiten vII CapMan IX

FSN III IK 2000 verdane Iv Segulah III

Poulsen Lighting

0,0 % -0,3 %

5,8 % 5,1 %

-1,3 % 8,3 %

1,8 % 3,7 %

-3,6 % 0,6 %

3,8 % -0,4 %

2,4 % 0,8 %

-3,9 %

0,7 % 0,4 %

-10%

0%

10%

20%

30%

Total avkastning i lokal valuta på inbetalt kapital i investeringsportföljen (TVPI)

Cumulative value growth investments Quarterly change in value of investments

Cubera VI, 69%

IceCapital NSF, 22%

CapMan IX, 9%

Portföljallokering

EQT, 0,26071276

HitecVision, … 0,147116709IK,

Erhvervsinvest, 0,115207122 FSN Capital, … Nordic Capital, … NorgesInvestor, …

Segulah, 0,016266614

Others, 0,113817756

Förvaltarexponering

(7)

K V A R T A L S R A P P O R T d E c E M B E r 2 0 1 5 7

OM BOLAGET

Bolaget har ett eget kapital på cirka 146 miljoner kronor. Kapitalet har kommitterats till tre fonder som är förvaltade av Cubera Private Equity, Ice Capital och Capman.

Bolaget har på kort tid, genom dessa förvaltare, uppnått en väldiversifierad portfölj av nordiska PE-fonder. Portföljen består av 25 PE-fonder med startår mellan år 1997 – 2009 och exponering mot totalt cirka 50 underliggande bolag.

INVESTERINGSMANDAT

Nordic Secondary AB är ett onoterat svenskt aktiebolag, etablerat 2010 och registrerat i Sverige.

Bolagets målsättning är att investera i befintliga nordiska PE-fonder.

AVKASTNINGSMÅLSÄTTNING

Bolagets målsättning är en netto egenkapitalavkastning före skatt motsvarande minst 12 procent per år, mätt som ett genomsnitt över perioden som bolaget har verksamhet. Det ges ingen garanti för att avkastningsmålsättningen uppnås.

PERIODISKA UTBETALINGAR

utbetalningar betalas löpande i takt med att den underliggande portföljen realiseras.

PRINCIPER FÖR VÄRDERING

värdet av investeringsportföljen baseras på löpande rapporter från underliggande fonder. värderingarna görs av respektive underliggande fondförvaltare enligt internationell praxis antingen genom diskonterat kassaflöde, multipelanalys eller en kombination av dessa. Dessa värderingar revideras kvartalsvis av externa revisorer.

underliggande fonder rapporterar värden i euro, amerikanska dollar och brittiska pund. Dessa värden räknas om till svenska kronor med utgångspunkt i valutakurser per den 30:e september. Aktiekursen i bolaget beräknas baserat på underliggande investeringsportfölj justerat för kassa, fordringar och lån.

Obligo genomför ingen egen värdering av underliggande innehav.

ALLMÄNT OM BOLAGET

Kursjusteringsformel (alla tal i miljoner svenska kronor):

K - Aktiekurs

RFv - Rapporterat fondvärde

vD - värdering av direktinvesteringar

LS - Latent skatt

NAK - Netto arbetskapital

LG - Långsiktiga lån

EH - Ej avskrivna emissionskostnader

SH - Intjänad avkastningsbaserade arvoden

A - Antal utstående aktier

RFV + VD - LS + NAK - LG + EH - SH

98,0 + 0,0 - 0,0 + 3,2 - 0,0 + 0,9 - 0,0 12,98 kronor pr aktie 7,8

K = A

K = =

(8)

om rapporten

Denna rapport är utarbetad av Obligo Investment Management AS. Rapporten bygger på källor som Obligo Investment Management AS anser vara tillförlitliga, men Obligo Investment Management AS kan inte garantera att informationen i rapporten är riktig eller fullständig.

Alla upplysningar om framtida förhållande är förknippade med en rad förutsättningar och ger ingen garanti för framtida utveckling. Denna osäkerhet är knuten både till förhållanden i marknaden och till bolaget Nordic Secondary AB. Ändringar i marknaderna kan komma snabbt och kan komma att få stor betydelse för utvecklingen i aktiekursen i Nordic Secondary AB. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator på framtida avkastning.

Obligo Investment Management AS tar inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller kostnad som uppstår av användningen av denna rapport. Investerare är medvetna om att det finns en risk för förlust på en investering i finansiella instrument, och Obligo Investment Management AS garanterar inte ett visst resultat.

Denna rapport skall inte uppfattas som ett anbud eller en rekommendation om köp eller försäljning av aktien.

Denna rapport är till bolagets aktieägare och är inte avsedd för offentlig publikation.

(9)

Obligo Investment Management AS PB 1753, 0122 Oslo, Norge

www.obligoim.com

References

Related documents

Vill du nå ingenjörer som arbetar som hård- och mjukvarukonstruktörer, produktions- ingenjörer, testingenjörer, systemutvecklare, tekniska beslutsfattare, inköpare och andra

Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv- och stålindustrin, och arbetar med att sprida kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter

Den fråga som Migrationsöverdomstolen ska pröva är om hans ansökan om uppehållstillstånd för fortsatta studier enligt den tillfälliga lagen ska prövas i sak även om den

[r]

Förhållandet mellan en rektangel och en cirkel, i hvilken diametern är lm, är lika stort med produkten af basens och höjdens metertal samt förhållandet mellan 4 och n... Tiden

Ett fotogenfat uppgifves innehålla 14.0 kg.. Då denna olja väger

Oavsett att erforderlig hänsyn iakttagits för att säkerställa att detaljer är riktiga och inte missvisande ansvarar inte Enspiri Consulting eller dess.. samarbetspartners

skyddsbehövande. Vid bedömningen av skälen till förföljelsen ska medlemsstaterna enligt artikel 10.1 d i direktivet ta hänsyn till att en grupp ska anses utgöra en särskild

Som redovisats ovan (avsnitt 1 b) iv) har Migrationsöverdomstolen redan gjort bedömningen.. att det finns synnerlig anledning att anta att A bär ansvar för brott mot mänskligheten

3 a § första stycket 1 samma lag, ett krav på att sökandens identitet ska vara klarlagd när han eller hon ansöker om uppehållstillstånd från hemlandet eller något annat land

Den som inte längre uppfyller villkoren för härledd uppehållsrätt kan fortfarande ha rätt att uppehålla sig i Sverige om han eller hon under vistelsetiden har kommit att

Har bebyggelsen inte färdigställts så att slutbesked meddelas inom fyra (4) år enligt ovan ska Bolaget utge vite till Kommunen med 20 procent av den årliga

Frågan är därefter om A på grund av att A inte innehaft uppehållstillstånd från den 12 juni 1999 till den 29 april 2006 därmed inte kan sägas ha vistats i Sverige lagligen och

E n m öjlig fram tida intervjustudie sku lle kunna undersöka hur m edlem m ar i den del av allm änheten som inte själva är nämndemän ser på nämndemännen — upplever man

b.) Nämn två mediciner som används vid hjärtinfarkt för att påverka dessa blodkroppar. (2 p)

Av kommentaren till utlänningslagen framgår att undantag enligt 5 kap. vid svårigheter att få pass eller utresetillstånd. Av förarbeten till utlänningslagen framgår att fall kan

»över mittrum- met lyfte sig», säger beskrivaren i Sveriges kyrkor, >en på fyra pelare vilande 'rundel' till 15 alnars höjd från golvet.» Åtminstone indirekt buro dessa

MARMOLEUM SPORT Marmoleum Sport är den enda lino- leumgolvbeläggningen för idrottsan- läggningar som finns med tjocklek 3,2 mm eller 4,0 mm.. Marmoleum Sport tål kraftig

Med hjärtats minutvolym menas den blodmängd som var och en av de två kamrarna pumpar under en minut. Slagvolymen och hjärtfrekvensen ger det som kallas för hjärtminutvolym.

5. Straffrättsideologier behandlas rätt mycket. N u b lir fram ställningen om den historiska utvecklingen isolerad sam tidigt som man måste erkänna att fram

Däremot böra lär- jungarna sjålfva på grafisk väg, helst genom konstruktion af ett diagram, få bestämma approximativa vården på kvad- ratrötter ur en följd af siffertal och

Val av färg, arbetspaltsens utformning, kan vara viktigt för intrycket man vill skapa Färgen betyder mycket - blått kanske signalerar intellektuellt, kalla egenskaper kanske

Som driftsansvarig ansvarar du för att utfärda tydliga riktlinjer för användning, rengöring och underhåll och måste säkerställa att användandet sker sakkun- nigt och i enlighet