Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2014

Full text

(1)

Ann Mannerstedt Analysavdelningen

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2014

Fått arbete

Under december påbörjade 1 201 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland någon form av arbete. Motsvarande siffra för ett år sedan var 1 229 personer. Bland dem som fick arbete var 397 ungdomar, 204 utrikes födda och 203 personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Nyinskrivna öppet arbetslösa

Det totala antalet nyinskrivna arbetslösa var 904 personer under december månad, vilket är färre än i december förra året då antalet var 1 005. Även i riket som helhet var antalet nyinskrivna arbetslösa färre än för ett år sedan, 26 721 jämfört med 27 607.

I åldersgruppen 18-24 år var antalet nyinskrivna arbetslösa i Värmlands län 71 personer färre än i december 2013.

Lediga platser

Efterfrågan på arbetskraft var i december något högre än samma månad 2013.

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till 1 186. I december 2013 var antalet lediga platser 1 125. Många av jobben finns inom vård och omsorg och försäljning. Totalt under 2014 var antalet platser 12 procent fler än under 2013.

Personer berörda av varsel

71 personer berördes av varsel om uppsägning i Värmlands län under december. Det är färre än i december 2013 då antalet var 111 personer. Under 2014 varslades därmed totalt 1 133 personer om uppsägning. Det är lägre än under 2013 då 1 743 personer berördes av varsel om uppsägning.

Inskrivna arbetslösa

Antalet inskrivna arbetslösa uppgick i slutet av december månad till 11 853 personer eller 9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Det är 0,8

procentenheter lägre än motsvarande månad förra året och 1 101 personer färre till antalet. Arbetslösheten är högre bland männen än kvinnorna. För männen var arbetslösheten 10,3 procent i slutet av december och för kvinnorna 7,9 procent.

I riket som helhet var 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften inskrivna som arbetslösa. Det är 0,6 procentenheter lägre än i december månad 2013.

(2)

Stora regionala skillnader

Kommunerna Hammarö, Årjäng, Torsby och Sunne hade lägst andelar inskrivna arbetslösa i slutet av december – 5,8, 7,2, 7,4 respektive 7,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Storfors kommun, Munkfors kommun och Säffle kommun hade högsta andelar, med 15,1, 12,7 respektive 12,5 procent. Jämfört med samma månad föregående år hade Forshaga kommun den största minskningen med 2,0 procentenhet. Störst ökning (av de två kommuner som hade en ökning) hade Storfors kommun med 0,9 procentenheter.

Andelen arbetslösa ungdomar lägre än för ett år sedan

I Värmland var andelen ungdomar i åldrarna 18-24 år som antingen var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd vid december månads slut 19,5 procent av den registerbaserade arbetskraften för åldersgruppen. Det är en minskning med 3,4 procentenhet jämfört med december månad 2013. Sett till förändring i antal procentenheter, hade kommunerna Hagfors och Forshaga störst minskningar med 9,2 respektive 8,9 procentenheter. Samtliga kommuner i länet hade en lägre andel än i december 2013. Antalet öppet arbetslösa ungdomar och ungdomar i program med aktivitetsstöd uppgick i december till 3 021 i Värmlands län, vilket är 529 färre än för ett år sedan. Alla kommuner utom två hade färre inskrivna ungdomar utan arbete jämfört med för ett år sedan.

För riket som helhet var 14,8 procent av ungdomarna öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, vilket är en minskning med 2,4 procentenheter jämfört med samma månad 2013.

Ungefär en femtedel av de inskrivna arbetslösa ungdomarna har högst förgymnasial utbildning, närmare tre fjärdedelar har högst gymnasial utbildning och sju procent har en eftergymnasial utbildning.

Öppet arbetslösa

Antalet öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen är lägre än för ett år sedan och i slutet av december var det 5 600 personer eller 4,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 0,4 procentenheter lägre än i december 2013 (och 489 personer färre till antalet). I fem av länets sexton kommuner är antalet öppet arbetslösa högre jämfört med samma månad föregående år.

I riket som helhet var andelen öppet arbetslösa i slutet av december 4,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 0,3 procentenhet lägre än för ett år sedan.

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd

Antalet personer i program med aktivitetsstöd är stort men vid en jämförelse med december månad 2013 är antalet lägre. Totalt 4,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, 6 253 personer, deltog under december i sådana program. Det är 0,5 procentenheter lägre och 612 personer färre till antalet, än för ett år sedan. Det är fyra kommuner i länet som inte har färre arbetssökande inskrivna i program med aktivitetsstöd är än för ett år sedan.

(3)

I riket som helhet deltog 3,8 procent i program med aktivitetsstöd, vilket är 0,2 procentenheter lägre än för ett år sedan.

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare – 3 255 personer i slutet av december. Det är närmare 67 personer färre än för ett år sedan.

Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin ingick 1 063 personer i

sysselsättningsfasen. Det är 81 personer färre än för ett år sedan. Programmet Stöd till start av näringsverksamhet hade 15 deltagare och det är 79 färre än för ett år sedan. Förberedande insatser1 utanför garantierna har minskat från 1 368 till 1 188 personer, vid en jämförelse med december månad föregående år.

Tider i arbetslöshet

Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetssökande som varit utan arbete under en längre tid. Det är möjligt att följa antalet personer som är öppet arbetslösa eller deltar i ett program med aktivitetsstöd och sammanhängande varit utan arbete i mer än 6, 12 och 24 månader.

Av de inskrivna arbetslösa har nästan hälften, 5 901 personer, varit utan arbete i mer än 6 månader. Närmare en tredjedel, 3 786 personer, har varit utan arbete i mer än 12 månader och 15 procent, 1 751 personer, i mer än 24 månader. För alla tre grupperna är det är det färre till antalet än samma månad 2013.

I slutet av december hade 1 178 personer varit öppet arbetslösa i mer än 6 månader och det är 97 personer färre än för ett år sedan.

Arbetssökande i arbete med stöd

Antalet personer som har arbete med någon form av lönesubvention är något fler än för ett år sedan. I slutet av december hade 3 915 personer eller 3,0 procent av den registerbaserade arbetskraften någon form av arbete med stöd. Av dem i arbeten med stöd hade 481 personer olika anställningsstöd och 3 434 personer tog del av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

1 Förberedande insatser kan vara vägledande, rehabiliterande eller orienterande och används för att förbereda arbetssökande

(4)

Torsby

Hagfors

Filip- stad Sunne

Arvika Eda

Årjäng

Säffle Kil

Karlstad

Stor- fors

Kristine- hamn Munk-

fors Fors- haga

Hammarö Grums

1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet

= 10,2 % –

= 8,1 – 10,1 %1

= – 8,0 %

*Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

Kommun

Inskrivna

arbetslösa Förändring i procentenheter*

Storfors 15,1% 0,9

Munkfors 12,7% 0,3

Säffle 12,5% -0,5

Kristinehamn 12,1% -0,1

Filipstad 11,7% -0,6

Grums 10,7% -0,6

Hagfors 9,9% -1,6

Forshaga 9,9% -2,0

Värmlands län 9,1% -0,8

Kil 8,6% -1,0

Arvika 8,5% -0,8

Karlstad 8,3% -1,1

Eda 8,3% -0,2

Riket 8,1% -0,6

Sunne 7,5% 0,0

Torsby 7,4% -0,4

Årjäng 7,2% -0,8

Hammarö 5,8% -0,8

Inskrivna arbetslösa i december 2014 som andel (%)

av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

(5)

AB BD

Y AC Z

X W

S T U D

C

O E

F H G

I M K

N

= 9,2 % –

1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet

= 7,1– 9,1 %1

= – 7,0 %

Län Inskrivna

arbetslösa Förändring i procentenheter*

X Gävleborgs län 11,8% -0,2

K Blekinge län 11,2% -0,5

D Södermanlands län 10,8% -0,4

M Skåne län 10,3% -0,4

Y Västernorrlands län 9,7% -1,0

E Östergötlands län 9,6% -0,6

U Västmanlands län 9,5% -0,9

S Värmlands län 9,1% -0,8

T Örebro län 8,6% -0,9

G Kronobergs län 8,6% -0,5

I Gotlands län 8,5% -0,9

H Kalmar län 8,1% -0,4

Riket 8,1% -0,6

Z Jämtlands län 8,0% -0,6

BD Norrbottens län 7,9% -0,9

O Västra Götalands län 7,6% -0,7

W Dalarnas län 7,4% -0,5

AC Västerbottens län 7,4% -0,8

F Jönköpings län 7,0% -0,5

N Hallands län 6,5% -0,5

AB Stockholms län 6,4% -0,5

C Uppsala län 5,4% -0,7

* Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

Inskrivna arbetslösa i december 2014 som andel (%) av den

registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

(6)

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens

registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari 2015.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :