Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 914 1 mån (%) 15,0

Nettoskuld (MSEK) 507 3 mån (%) 3,4

Enterprise Value (MSEK) 2 421 12 mån (%) 7,6

Soliditet (%) 60 YTD (%) 13,5

Antal aktier f. utsp. (m) 78,4 52-V Högst 26,6

Antal aktier e. utsp. (m) 78,4 52-V Lägst 20,1

Free Float (%) 83,5 Kortnamn CCC

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MEUR) 232 212 221 235

EBITDA (MEUR) 12 17 19 22

EBIT(MEUR) 9 12 14 17

EBT (MEUR) 13 11 13 16

Just EPS (EUR) 0,09 0,08 0,11 0,14

DPS (EUR) 0,03 0,05 0,04 0,04

Omsättningstillväxt (%) -1,1 -7,6 3,2 5,9

EPS tillväxt (%) -28,4 -17,9 46,5 25,3

EBIT-marginal (just.) (%) 3,3 5,8 6,4 7,4

2015A 2016A 2017E 2018E

Just P/E (x) 34,1 27,5 22,8 18,2

P/BV (x) 1,5 1,2 1,3 1,3

EV/Omsättning (x) 1,0 1,0 1,0 0,9

EV/EBITDA (x) 18,9 12,2 12,0 10,0

EV/EBIT (x) 26,6 17,9 16,3 12,8

Direktavkastning (%) 1,1 2,2 1,6 1,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Bure Equity AB 16,6%

0,1655

16,6%

Fjärde AP-Fonden 9,7%

0

9,7%

Fabio Cannavale 9,3%

0

9,3%

LCL International Life Assurance 9,2%

0

9,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Stefan Widegren 1Q-rapport

VD Ottonel Popesco 2Q-rapport

• Extraordinär lönsamhet i kvartalet

• Strategisk plan med mål inom räckhåll

• Estimatjusteringar

Marknadsvärde (MSEK)

NASDAQ OMX Mid Cap Industri

Extraordinär lönsamhet i kvartalet. Nettoomsättningen för kvartalet blev 60,2 MEUR (78,8) motsvarande en organisk negativ tillväxt om -22,3% samt en viss negativ effekt från FX om -1,3%. Omsättningen kom in i linje med våra estimat om 58,5 MEUR. Ports & Maritimes försäljning minskade i kvartalet med 11,6% och blev 27,0 MEUR (30,6). Segmentet Airports stod för den största minskningen och var -37,3% eller 19,2 MEUR (30,6).

Mining & Tunnelings omsättning blev 6,5 MEUR (8,4) och motsvarade en minskning om -22,5%. Vad det gäller General Industry blev omsättningen 7,4 MEUR (9,1) motsvarande en minskning om -18,6%. Rörelseresultatet justerat för EO om 2,6 MEUR blev 8,5 MEUR vilket ger en marginal om 13,8%. Det är den högsta marginal bolaget har presenterat kvartal fyra på flera år. Vi kan konstatera att den största bidragande faktorn till det högre resultatet var en osedvanligt fördelaktig produktmix som baserades på ”day to day” intäkter. Under kvartalet kunde positiva resultat realiseras från det kostnadsbesparingsprogram som initierades Q2 2016 och förväntas fortgå även under Q1 och delar av Q2. Detta kan ses i Opex som vid konstant försäljning var ca 7% lägre helåret 2016 än 2015.

Strategisk plan med lönsamhetsmål inom räckhåll. Bolagets strategiska plan implementerades i årsskiftet 2016/2017 och enligt den skall bolaget nå en top line om 500 MEUR 2021 och en EBIT marginal >12%. Top line målet bör enligt bolaget nås via en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Bolaget menar att förvärv kommer stå för ca 30% av tillväxten (främst inom Airports) och resterande organiskt tillväxt. Vi anser att lönsamhetsmålet är rimligt och utvecklingen i kvartalet tyder på att bolaget är på väg åt rätt håll. Dock anser vi att tillväxtmålet är högt satt med tanke på den underliggande marknadens tillväxt som ligger på ca 3-4% per år, samt en gruvindustri som fortsatt är svag.

Estimatjusteringar. Trots bolagets mål att växa med förvärv tar vi ej hänsyn till detta i våra prognoser. Vi höjer omsättningsprognosen för 2017 med 2% och sänker samtidigt EBIT. Detta på grund av analytikerbyte.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

Cavotec är en global industrikoncern som levererar kraftöverföring, distribution och styrteknik till hamnar & sjöfart, flygplatser, gruvor &

tunnlar samt automation & industri. All konstruktion och tillverkning sker i deras nio forskningsenheter. Cavotec har ett omfattande nätverk av

lokala säljbolag i ca 35 länder. 2017-05-03

2017-08-02

18

20 22 24 26 28 30

2016-03-01 2016-05-27 2016-08-23 2016-11-15 2017-02-09

CCC OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 46,1 53,9 51,3 60,2 45,9 56,0 52,6 66,7 235,5 232,2 211,5 221,2 234,7 245,7

KSV -22,0 -24,2 -24,1 -27,6 -21,7 -24,9 -24,9 -31,2 -116,0 -113,6 -97,9 -102,7 -107,7 -112,3

Bruttoresultat 25,3 35,1 28,0 33,9 25,7 32,6 29,2 37,0 124,9 124,6 122,3 124,5 133,0 139,4

Rörelsekostnader -26,6 -26,5 -25,5 -26,3 -25,0 -26,3 -25,6 -28,4 -107,9 -112,3 -104,9 -105,4 -110,8 -114,0

EBITDA -1,3 8,6 2,5 7,6 0,7 6,3 3,6 8,6 17,0 12,4 17,4 19,1 22,2 25,4

Avskrivningar -1,1 -1,2 -1,1 -1,7 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -4,5 -4,8 -5,1 -5,0 -4,9 -5,0

EBIT -2,4 7,4 1,4 5,9 -0,6 5,0 2,3 7,3 12,6 7,6 12,3 14,1 17,3 20,4

(varav EO-poster 0,0 3,2 -0,2 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,4 0,0 0 ) 0,0

Finansnetto -1,3 0,2 -0,9 0,9 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 3,7 5,2 -1,1 -1,2 -1,1 -1,0

EBT -3,7 7,6 0,5 6,8 -0,9 4,7 2,1 7,0 16,2 12,8 11,2 12,9 16,2 19,4

Skatt -0,2 -1,6 -1,1 -1,9 0,0 -1,4 -0,6 -2,1 -6,0 -6,7 -4,8 -4,1 -5,2 -6,2

Nettoresultat -3,9 6,0 -0,6 4,9 -0,9 3,3 1,4 4,9 10,2 6,1 6,4 8,8 11,0 13,2

EPS (EUR) -0,05 0,08 -0,01 0,06 -0,01 0,04 0,02 0,06 0,13 0,08 0,08 0,11 0,14 0,17

Just EPS (EUR) -0,05 0,04 -0,01 0,10 -0,01 0,04 0,02 0,06 0,13 0,09 0,08 0,11 0,14 0,17

Omsättningstillväxt Q/Q -41% 25% -12% 18% -23% 21% -6% 26% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningsstillväxt Y/Y 12% -1% -5% -24% 0% -3% 4% 11% 3% -1% -8% 3% 6% 5%

EBITDA marginal -2,8% 16,0% 4,9% 12,6% 1,5% 11,2% 6,9% 12,8% 7,2% 5,3% 8,2% 8,6% 9,5% 10,3%

EBIT marginal -5,2% 13,7% 2,7% 9,8% -1,3% 8,9% 4,5% 11,0% 5,3% 3,3% 5,8% 6,4% 7,4% 8,3%

EBT marginal -8,0% 8,2% 1,4% 15,6% -1,9% 8,4% 3,9% 10,6% 3,9% 6,9% 6,0% 5,1% 5,9% 6,9%

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MEUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E MEUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 10 9 9 14 16 18 EPS 0,13 0,08 0,08 0,11 0,14 0,17

Förändring rörelsekapital -11 -9 1 1 0 -1 Just. EPS 0,13 0,09 0,08 0,11 0,14 0,17

Kassaflöde löpande verksamheten -1 0 10 15 16 17 BVPS (SEK) 16,48 16,35 17,73 18,26 19,22 20,44

Kassaflöde investeringar -3 -2 -4 -4 -4 -4 CEPS -0,01 0,00 0,13 0,19 0,20 0,22

Fritt kassaflöde -4 -2 6 11 12 14 DPS 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04

Kassaflöde fin. verksamheten 3 4 -12 -4 -3 -3 ROE 6% 4% 7% 7% 9% 10%

Nettokassaflöde -1 2 -6 7 9 10 Just. ROE 6% 5% 6% 7% 9% 10%

Soliditet 54% 54% 60% 57% 58% 59%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

69 72 75 75 75 75 Antal A-aktier (m)

17 21 15 22 31 41 Antal B-aktier (m) 78,4

242 260 244 262 272 284 Totalt antal aktier (m) 78,4 +41 91 911 40 01

138 140 145 150 158 168 www.cavotec.com

20 25 36 29 20 10

54 50 48 47 48 0

MEUR Utfall Förr Nu Förr Nu

58,5 60,2 217,1 221,2 234,9 234,7

EBIT 3,4 5,9 17,0 14,1 24,6 17,3

Just. EPS (EUR) 0,03 0,10 0,13 0,11 0,20 0,14

Rörelsekapital

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

0%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 4Q 2016A 2017E 2018E

Estimat Skillnad Förändring Förändring

Omsättning 3% 2%

RESULTATRÄKNING MEUR

73% -17%

Totala tillgångar KASSAFLÖDE

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

MEUR

Immateriella tillgångar Via S. Balestra 27

CH-6900 Lugano, Switzerland Likvida medel

Eget kapital Nettoskuld

nmf -14%

-30%

-30%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT. Y/Y (MEUR) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL. Q/Q (MEUR)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING. RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 5 10 15 20 25

0 50 100 150 200 250 300

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

60%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1EQ2EQ3EQ4E

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-margin

0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X 3,0X

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE (%)* ORDERBOK PER AFFÄRSOMRÅDE (%)*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q4 2016

BOLAGSBESKRIVNING

Cavotec är en global industrikoncern som möjliggör för industrier över hela världen att förbättra produktivitet, säkerhet och hållbarhet. Koncernen levererar kraftöverföring, distribution och styrteknik som utgör länken mellan fast och mobil utrustning i hamnar & sjöfart, flygplatser, gruvor &

tunnlar samt automation & industri. All design och tillverkning av Cavotecs system sker i deras nio forskningsenheter. Säljbolag i 35 länder föreskriver ett globalt nätverk av teknisk expertis. Bland Cavotecs nuvarande innovativa produkter är MoorMaster en av de med högst potential.

Produkten bygger på en vakuum-baserad automatiserad förtöjningsteknik som eliminerar behovet av konventionella förtöjningslinor. Fjärrstyrda vakuumkuddar infälld i eller monterad på kajen eller pontoner, hedar eller frisättningsfartyg i andra hand. De finansiella målen införlivar en tillväxt om >13% årlig tillväxt och en rörelsemarginal på >12% under de kommande fem åren.

Hamnar och sjöfart Flygplatser

Gruvor & tunnlar

Automation &

industri

Hamnar och sjöfart

Flygplatser

Gruvor & tunnlar

Automation &

industri

(5)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Carl Ragnerstam, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Cavotec: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 52%

Behåll: 45%

Sälj: 2%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 19%

Behåll: 17%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 64%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :