Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NASDAQ OMX Mid Cap

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 437,7 1 mån (%) -0,6

Nettoskuld (MSEK) 23,9 3 mån (%) 4,3

Enterprise Value (MSEK) 1 461,6 12 mån (%) -21,8

Soliditet (%) 68,5 YTD (%) -5,0

Antal aktier f. utsp. (m) 12,5 52-V Högst 147,0

Antal aktier e. utsp. (m) 12,5 52-V Lägst 102,0

Free Float (%) 67,4 Kortnamn VBG B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 1 186,8 1 315,3 1 367,9 1 408,9

EBITDA (MSEK) 158,4 162,8 209,7 214,4

EBIT (MSEK) 120,9 119,5 153,7 164,8

EBT (MSEK) 112,7 119,3 148,1 160,2

EPS (just. SEK) 6,7 7,2 8,4 9,4

DPS (SEK) 3,00 3,25 3,50 3,75

Omsättningstillväxt (%) 1,3 10,8 4,0 3,0

EPS tillväxt (%) -25,4 7,9 16,3 11,0

EBIT-marginal (%) 10,8 10,2 11,2 11,7

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 15,2 16,7 13,7 12,3

P/BV (x) 1,6 1,7 1,5 1,4

EV/Omsättning (x) 1,1 1,2 1,1 1,0

EV/EBITDA (x) 8,1 9,0 7,0 6,8

EV/EBIT (x) 10,4 11,9 9,5 8,9

Direktavkastning (%) 2,9 2,7 3,0 3,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Herman Kreftings stiftelse 32,6% 0,326 33,0%

SEB Asset Management 7,2% 0 4,0%

Melker Schörling AB 6,0% 0 3,3%

Swedbank Robur Fonder 5,8% 0 3,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Peter Hansson 2Q-rapport

VD Anders Birgersson 3Q-rapport

CFO Claes Wedin 4Q-rapport

Industrials

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Claes Vikbladh

claes.vikbladh@remium.com, 08 454 32 94

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2017-02-17

• Betydligt bättre än vi förväntat

• Utvecklingen vänder för Edscha

• Oförändrade prognoser resten av året

2016-10-20 RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2016-08-24 VBG Group är moderbolag i en internationell verkstadskoncern.

Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken.

Betydligt bättre än vi förväntat. Efter en svag Q4 hade vi dragit ned förväntningarna på det första kvartalet.

Omsättningen i koncernen var visserligen y/y i princip oförändrad med hänsyn tagen till valutor och förvärv och ungefär i nivå med våra estimat. Den största och mest lönsamma divisionen VBG Truck Equipment redovisade en organisk tillväxt om 3% y/, inom Edscha Trailer Systems verkar marknaden ha vänt och divisionen lyckades visa på en volymökning om hela 18% och problemområdet Ringfeder Power Transmission hade ett stort volymtapp om 15%.

Däremot lyckades VBG betydligt bättre på marginalsidan i alla tre divisioner än vi förväntat vilket ledde till att rörelseresultatet om 51,1 MSEK (55,7) kom in betydligt bättre än förväntat. Efter en dipp i marginalen i Q4 för VBG Truck Equipment var divisionen nästan tillbaka i tidigare toppmarginaler och nådde 19,2% (20,9). Den största överraskningen stod Ringfeder för som trots det utmanande läget för råvaruindustrin och volymtappet lyckades bibehålla en marginal om 7,5% (14,3).

Utvecklingen vänder för Edscha. Ledningen har länge trott på en ökad efterfrågan på europeiska trailermarknaden till följd av den åldrande fordonsflottan som skulle gynna Edscha Trailer Systems. Detta verkar nu besannas med den klara förbättring i försäljning som nu har skett två kvartal i rad med åtföljande marginalförbättring. Med tanke på trailermarknadens volatilitet vill dock ledningen vara lite försiktig.

Oförändrade prognoser resten av året. Trots att året marginalmässigt börjat betydligt bättre än vi förväntat vill vi vänta med att höja marginalantagandena för koncernen för resten av året med tanke på osäkerheten kring Ringfeder Power Transmissions. Ledningen nämner i delårsrapporten att det inte är uteslutet med omstruktureringsåtgärder för att reducera kostnaderna i divisionen.

90 100 110 120 130 140 150

2015-04-22 2015-07-20 2015-10-12 2016-01-11 2016-04-06

VBG B OMXSPI

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16E 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 355,1 331,5 305,7 323,0 371,6 343,2 315,7 337,4 1 171 1 187 1 315 1 368 1 409 1 451

Kostnad sålda varor -201,6 -193,8 -178,0 -196,9 -217,7 -208,7 -191,9 -204,1 -692 -718 -778 -822 -845 -871

Bruttoresultat 153,5 137,7 127,7 126,1 153,9 134,5 123,8 133,3 480 469 538 545 564 580

Rörelsekostnader -97,8 -107,0 -88,9 -101,4 -102,8 -99,5 -91,6 -97,8 -317 -341 -403 -392 -399 -406

EO-poster 0,0 0,0 -6,9 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -7 -15 0 0 0

EBITDA 66,0 41,3 42,3 28,4 65,1 49,0 46,2 49,4 195 158 163 210 214 225

Avskrivningar* -10,3 -10,6 -10,4 -12,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -32 -38 -43 -56 -50 -51

EBIT 55,7 30,7 31,9 16,4 51,1 35,0 32,2 35,4 163 121 120 154 165 174

Finansnetto -0,2 -0,9 -0,5 1,4 -2,2 -1,2 -1,2 -1,2 -11 -8 0 -6 -5 -5

EBT 55,5 29,8 31,4 17,8 48,9 33,8 31,0 34,3 152 113 119 148 160 169

Skatt -15,0 -9,1 -8,4 -6,5 -14,0 -9,8 -9,0 -9,9 -39 -34 -39 -43 -43 -46

Nettoresultat 40,5 20,7 23,0 11,3 34,9 24,0 22,0 24,3 113 79 80 105 117 124

EPS (SEK) 3,24 1,66 1,84 0,90 2,79 1,92 1,76 1,95 9,00 6,31 6,42 8,42 9,35 9,90

Just EPS (SEK) 3,24 1,66 2,39 1,57 2,79 1,92 1,76 1,95 9,00 6,71 7,24 8,42 9,35 9,90

Omsättningstillväxt Q/Q 17% -7% -8% 6% 15% -8% -8% 7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 12% 20% 5% 6% 5% 4% 3% 4% 6% 1% 11% 4% 3% 3%

EBITDA tillväxt Y/Y 12% 16% -53% nmf -1% 19% 9% 74% 48% -19% 3% 29% 2% 5%

Just. EBITDA marginal 18,6% 12,5% 16,1% 11,4% 17,5% 14,3% 14,6% 14,6% 16,7% 14,0% 13,5% 15,3% 15,2% 15,5%

Just. EBIT marginal 15,7% 9,3% 12,7% 7,6% 13,8% 10,2% 10,2% 10,5% 13,9% 10,8% 10,2% 11,2% 11,7% 12,0%

*Avskrivningarna ej avdragna från rörelsekostnaderna

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 129 123 145 190 167 174 EPS 9,00 6,31 6,42 8,42 9,35 9,90

Förändring rörelsekapital 32 15 -27 -20 -29 -12 Just. EPS 9,00 6,71 7,24 8,42 9,35 9,90

Kassaflöde löpande verksamheten 160 137 118 170 138 163 BVPS 58,99 65,40 69,71 75,35 81,20 87,35

Kassaflöde investeringar -24 -40 -128 -58 -42 -44 CEPS 12,82 10,97 9,44 13,57 11,01 13,03

Fritt kassaflöde 137 97 -10 111 95 119 DPS 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Kassaflöde fin. verksamheten -70 -39 -41 -45 -44 -47 ROE 16% 10% 10% 12% 12% 12%

Nettokassaflöde 67 58 -51 66 52 72 Just. ROE 16% 11% 11% 12% 12% 12%

Soliditet 69% 68% 69% 70% 70% 71%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

348 325 385 385 383 381 Antal A-aktier (m) 1,2

132 196 144 210 261 334 Antal B-aktier (m) 12,5

1 072 1 209 1 259 1 344 1 460 1 543 Totalt antal aktier (m) 13,7 +46(0) 521 27 77 00

738 818 872 942 1 015 1 092 Antal återköpta aktier (m) 1,2 www.vbggroup.com

63 58 93 24 -27 -100 Antal utestående aktier (m) 12,5

800 876 964 966 988 992

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

367 372 1 363 1 368 1 418 1 409

EBIT 39 51 139 154 159 165

2,2 2,8 7,9 8,4 9,0 9,4

Just. EPS (SEK) Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

1Q 2016A 2016E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2017E

1% -1%

4%

MSEK

Immateriella tillgångar Herman Kreftingsg.4

462 56 Vänersborg Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Estimat

4%

31%

27%

0%

11%

7%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-50 0 50 100 150 200

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

41%

43%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-5,0X 0,0X 5,0X 10,0X 15,0X 20,0X 25,0X 30,0X 35,0X

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

BOLAGSBESKRIVNING

VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. På detta sätt ämnar bolaget komma åt produkt- och segmentnischer med uthållig lönsamhet samt organisk tillväxtpotential. VBG GROUP:s verksamhet är indelad i affärsdivisionerna Ringfeder Power Transmission, VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems. Grundfilosofin i VBG GROUP-koncernen är att de förvärvade dotterbolagen behåller sina ursprungliga varumärken även efter integreringen i koncernen. I branschen finns det många aktörer med lång historik och starka kundrelationer vilket skapat stora värden i varumärkena. Dessutom är ett bibehållet varumärke en viktig parameter för att entreprenörer ska känna sig bekväma med att sälja sina bolag till VBG GROUP.

* Per 2015

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

VBG Truck Equipment

Edscha Trailer Systems

Ringfeder Power Transmission

Sverige Övriga Norden Tyskland Övriga Europa Nordamerika Övriga Världen

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Claes Vikbladh, analytiker, Remium

DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till VBG Group, dels Introduce, dels uppdrag som Likviditetsgarant. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för VBG Group. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument.

Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :