BREDBAND2. Återstartade marknadssatsningar gav utslag EBIT-tillväxt i linje med prognos Nedjusterad företagstillväxt KURS (SEK): 1,28

Full text

(1)

897 1 mån (%) 2,0

Nettoskuld (MSEK) -96,8 3 mån (%) 23,1

Enterprise Value (MSEK) 800 12 mån (%) 24,3

Soliditet (%) 39,8 YTD (%) 8,5

Antal aktier f. utsp. (m) 701 52-V Högst 1,35

Antal aktier e. utsp. (m) 701 52-V Lägst 0,92

Free Float (%) 56,1 Kortnamn BRE2

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 451 527 606 695

EBITDA (MSEK) 54,3 64,9 80,0 101

EBIT (MSEK) 34,1 43,5 55,4 73,7

EBT (MSEK) 34,1 43,8 55,2 73,5

EPS (just. SEK) 0,04 0,05 0,06 0,08

DPS (SEK) 0,03 0,05 0,05 0,06

Omsättningstillväxt (%) 24,0 16,8 15,1 14,7

EPS tillväxt (%) 64% 29% 29% 33%

Just. EBIT marginal (%) 7,5 8,3 9,1 10,6

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 27,6 24,7 20,8 15,7

P/BV (x) 6,2 6,5 6,6 5,9

EV/S (x) 1,4 1,5 1,3 1,1

EV/EBITDA (x) 12,0 12,3 9,8 7,5

EV/EBIT (x) 19,2 18,4 14,2 10,3

Direktavkastning (%) 2,9 4,2 3,9 4,7

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Anders Lövgren 16,2% 0,1619 16,2%

Leif Danielsson 14,4% 0,1437 14,4%

Dan Örjan Berglund 13,3% 0,1334 13,3%

Avanza Pension 4,5% 0 4,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Lövgren 1Q-rapport 2018-04-26

VD Daniel Krook 2Q-rapport 2018-07-26

CFO Claes Fägersten 3Q-rapport 2018-10-26

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

• EBIT-tillväxt i linje med prognos

• Nedjusterad företagstillväxt

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Fredrik Nilsson

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN), främst till privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt till företag.

Återstartade marknadssatsningar gav utslag. Försäljningen ökade i kvartalet med 14% y/y till 140 MSEK. Strax över vår prognos om 137 MSEK. Privatsidan växte något högre än vad vi räknat med. Kundintaget blev 8 500 (9 400) mot vår prognos om 8 000 – där vi främst tar med oss att marknadssatsningarna ser ut att ge gott resultat även denna gång. Framförallt var det dock ARPU:n (Average Revenue Per User), uppgående till 150 SEK (150), som överraskade positivt. Vår bedömning var att en återgång till en mer tillväxtinriktad prissättning skulle sänka ARPU:n något sekventiellt till 145 SEK från 147 i Q3.

Företagssidan växte med 11% y/y, något under de 13% vi räknade med. Orderingången ökade med 20% under 2017. Att jämföra med en ökning om hela 50% de tre första kvartalen under 2017 jämfört med samma period 2016.

EBIT-tillväxt i linje med prognos. EBIT blev 11,2 MSEK (8,0), motsvarande en marginal om 8,0% (6,5) – vilket även var vår prognos. I motsats till vad vi är vana vid förklarades marginalexpansionen av en ökad bruttomarginal – där nivåerna under Q4 2016 visserligen var särskilt låga – och inte som brukligt av skalbarhet på OPEX. Bruttomarginalen blev 38,3%

(36,9) och således i närheten av vår prognos och antagna långsiktiga nivå om 38,2%. Skalbarheten på OPEX var inte särskilt hög i kvartalet men det var sannolikt enbart en tillfällighet på grund av stötvis rekrytering och marknadssatsningar.

Nedjusterad företagstillväxt. Efter en mer aggressiv konkurrenssituation under sommaren uppger ledningen att prisbilden åter är mer stabil, vilket vårt stickprov på ett antal större öppna nät bekräftar – där Bredband2s prisbild är attraktiv. Vi höjer upp våra ARPU-antagande, där högre hastigheter snarare än högre prisnivåer är drivande. Däremot justerar vi ned våra tillväxtförväntningar för företagssidan.

Orderingången ökade visserligen med 20% under 2017 men det räcker troligtvis inte för att nå upp till våra tidigare estimat.

Ledtiden från order till försäljningen varierar med kundstorlek och är således svårbedömd men våra estimat utgår från cirka ett år i snitt. Sammantaget, med en viss OPEX-höjning, sänks EBIT-estimatet med 8% för 2018.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 0,90

0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35

2017-02-23 2017-05-23 2017-08-18 2017-11-10 2018-02-07

BRE2 OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 126 129 133 140 144 148 153 160 364 451 527 606 695 789

Bruttoresultat 48,0 48,4 51,0 53,5 55,0 56,7 58,6 61,2 148 178 201 232 266 302

Rörelsekostnader -32,4 -34,0 -32,8 -36,9 -37,6 -37,8 -36,1 -40,1 -110 -123 -136 -152 -165 -178

EBITDA 15,6 14,4 18,3 16,6 17,5 18,9 22,5 21,1 38,2 54,3 64,9 80,0 101 123

Avskrivningar -5,5 -5,3 -5,3 -5,4 -5,7 -6,0 -6,3 -6,6 -17,7 -20,2 -21,4 -24,6 -27,1 -30,0

EBIT 10,1 9,1 13,0 11,2 11,8 12,9 16,2 14,5 20,5 34,1 43,5 55,4 73,7 93

Finansnetto 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,3 -0,2 -0,2 -0,2

EBT 10,1 9,1 13,3 11,3 11,7 12,9 16,2 14,5 19,9 34,1 43,8 55,2 73,5 93

Skatt -2,4 -2,1 -3,1 -2,7 -2,6 -2,8 -3,6 -3,2 -4,1 -8,1 -10,4 -12,2 -16,2 -20,4

Nettoresultat 7,7 6,9 10,2 8,6 9,1 10,0 12,6 11,3 15,8 25,9 33,4 43,1 57,3 72,5

EPS f. utsp. (SEK) 0,011 0,010 0,015 0,012 0,013 0,014 0,018 0,016 0,023 0,037 0,048 0,061 0,082 0,103 EPS e. utsp. (SEK) 0,011 0,010 0,015 0,012 0,013 0,014 0,018 0,016 0,023 0,037 0,048 0,061 0,082 0,103

Omsättningstillväxt Q/Q 2,8% 2,5% 2,8% 5,4% 3,1% 3,0% 3,4% 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 20,3% 18,0% 15,2% 14,1% 14,5% 15,1% 15,8% 14,8% 21,7% 24,0% 16,8% 15,1% 14,7% 13,5%

Bruttomarginal 38,2% 37,6% 38,5% 38,3% 38,2% 38,2% 38,2% 38,2% 40,8% 39,4% 38,1% 38,2% 38,2% 38,2%

Just. EBITDA marginal 12,4% 11,2% 13,8% 11,9% 12,1% 12,7% 14,7% 13,2% 10,5% 12,0% 12,3% 13,2% 14,5% 15,6%

Just. EBIT marginal 8,1% 7,1% 9,8% 8,0% 8,2% 8,7% 10,6% 9,1% 5,6% 7,5% 8,3% 9,1% 10,6% 11,8%

Just. EBT marginal 8,0% 7,0% 10,0% 8,1% 8,1% 8,7% 10,5% 9,0% 5,5% 7,5% 8,3% 9,1% 10,6% 11,8%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 38 54 65 68 84 102 EPS 0,023 0,037 0,048 0,061 0,082 0,103

Förändring rörelsekapital 24 21 9 4 8 10 Just. EPS 0,023 0,037 0,048 0,061 0,082 0,103

Kassaflöde löpande verksamheten 62 75 74 72 93 113 BVPS 0,15 0,16 0,18 0,19 0,22 0,25

Kassaflöde investeringar -20 -23 -17 -21 -24 -28 CEPS 0,09 0,11 0,11 0,10 0,13 0,16

Fritt kassaflöde 42 52 57 51 68 85 DPS 0,02 0,03 0,05 0,05 0,06 0,07

Kassaflöde fin. verksamheten -17 -16 -28 -35 -42 -49 ROE 15% 22% 26% 32% 38% 41%

Nettokassaflöde 25 36 29 15 26 36 Just. ROE 15% 22% 26% 32% 38% 41%

Soliditet 45% 41% 40% 40% 40% 41%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

81 78 79 79 79 79 Antal A-aktier (m) -

35 71 101 116 142 178 Antal B-aktier (m) 701,0

230 283 321 340 378 431 Totalt antal aktier (m) 701,0 +46 (0)771 51 85 00

104 115 128 136 151 175 www.bredband2.com

-24 -62 -97 -112 -138 -174

-59 -80 -92 -96 -104 -114

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

137,0 139,6 614 606 716 695

EBIT 11,0 11,2 60 55 82 74

Just. EPS (SEK) 0,012 0,012 0,067 0,061 -8% 0,091 0,082 -10%

4Q 2017A

1%

Skillnad Estimat

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Gävlegatan 22 A: 6 tr

113 30 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

2%

3%

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

2018E Förändring

-1%

-8%

2019E Förändring

-3%

-10%

(3)

OMSÄTTNING PER OMRÅDE MSEK Q NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

*RGU= Revenue Generating Unit ARPU= Average Revenue Per Unit

BRUTTO- och EBITMARGINAL (Q) ANTAL PRIVATA RGUer & ARPU*

-40 -20 0 20 40 60

0 100 200 300 400 500 600

Omsä'ttning EBIT

0%

5%

10%

15%

20%

0 20 40 60 80 100 120

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1E Q3E 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning Tillväxt

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

-200 -150 -100 -50 0 50

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0

20 40 60 80 100 120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Privata bredbandstjänster Företagstjänster

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1QE 3QE

2014 2015 2016 2017 2018

Bruttomarginal EBIT-marginal

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1QE 3QE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal Bredbandskunder (Utgång) ARPU/månad (Medel)

(4)

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Under de senaste åren har Bredband2s rörelsekostnader minskat som andel av både försäljning och bruttoresultat. Vid sidan av en ”naturlig” skalbarhet i en operatörsverksamhet har förmodligen även det egenutvecklade CRM-systemet BOSS haft en positiv inverkan på den tydliga skalbarhet vi sett hittills.

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

BRUTTORESULTAT & OPEX

God skalbarhet på OPEX-nivå

BRUTTOMARGINAL

Försäljningmix avgörande för bruttomarginalen Bredband2s bruttomarginal har under de senaste åren haft en nedåtgående trend, till stor del drivet av en förändrad försäljningsmix. Generellt sett har intäkter från privatkunder lägre bruttomarginal relativt företagssidan. Variationerna är dock stora även inom privatsidan, där öppna nät har en lägre

marginal än stängda nät – bland annat

BRF(Bostadsrättsföreningar):er. Den lägre marginalnivån kompenseras dock av en högre ARPU inom öppna nät.

100/100 Mbit/s kostar typiskt sett 250-350 SEK per månad i ett öppet nät medan en BRF som tecknar ett gruppavtal med motsvarande hastighet betalar cirka 100 SEK per månad och användare. Vidare är bruttomarginalen i öppna stadsnät konstant medan den kan antas öka med stigande försäljning i både företagssidan och stängda nät.

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic, PTS

Av de 73% hushåll med tillgång till 100 Mbit/s avser cirka 66% fiber. Motsvarande siffror för Företag, mätt som arbetsställen, är 63% respektive 59%. Regeringens målsättning är att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s 2020. Vår bedömning är att gapet mellan nuvarande nivåer och målsättningen till fullo kommer att fyllas genom utbyggnad av fiber, vilket således leder till en ökad adresserbar marknad för Bredband2. Bolaget har i nuläget en marknadsandel om cirka 10% inom fiberbredband.

95% ska ha minst 100 Mbit/s 2020 - Regeringen

TILLGÅNG TILL FAST BREDBAND I SVERIGE - MINST 100 Mbit/S

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2013 2014 2015 2016

Hushåll Företag

36,5%

37,0%

37,5%

38,0%

38,5%

39,0%

39,5%

40,0%

40,5%

41,0%

41,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E Företagstjänster Privata bredbandstjänster Bruttomarginal

0 50 100 150 200 250 300 350

2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

OPEX Bruttoresultat

(5)

Trots att marknaden för bredbandsuppkopplingar är på väg att bli mättad i Sverige är det viktigt att komma ihåg att bredband via ADSL och kabel-TV fortfarande utgör en betydande del av det totala antalet uppkopplingar. Dessa tekniker har dock inte alls samma höga kapacitet som fibernäten och allt fler fastighetsägare och företag väljer därför att gå över till fiberlösningar.

Vid utgången av 2016 hade drygt 66% av alla hushåll tillgång till fiber i Sverige.

Avseende arbetsställen var samma siffra cirka 59%. Regeringens målsättning är att 95%

av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s 2020. Under slutet av 2016 hade cirka 73% respektive 63% av hushåll och arbetsställen tillgång till minst 100/Mbit/s. Skillnad mellan tillgången till fiber och till 100/Mbit/s utgörs av kabel-TV- anslutningar. Utbyggnad av kabel-TV-nätet förekommer ej samtidigt som trådlöst i nuläget inte har den kapacitet som krävs för att nå målet. Därmed är det rimligt att anta den absoluta merparten av utbyggnaden som krävs för att nå målet kommer att ske genom fiberutbyggnad. Sammantaget talar således flera faktorer för att fiber, likt de senaste åren, fortsätter att ta en allt större andel av bredbandsmarknaden.

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni samt lagrings- och säkerhetslösningar via fibernätet. Bolaget kan även erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som Internet och VPN.

Kundbasen består framför allt av privatpersoner men bolaget erbjuder även en rad olika tjänster som riktar sig mot företag.

Tjänster via fibernätet

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni, TV samt lagrings- och säkerhetslösningar i hela Sverige via fibernätet. Bolaget erbjuder i ökande grad även avancerade företagstjänster även om merparten av dagens drygt 200 000 kunder är privatpersoner. I dagsläget verkar Bredband2 i huvudsak i de så kallade öppna stadsnäten där det råder fri konkurrens och flertalet leverantörer kan ansluta sig och dela på infrastrukturen. Det ger i sin tur den som har ett bredbandsuttag i hemmet och är ansluten till stadsnäten valmöjligheten att själv välja leverantör. Cirka 80% av bolagets privatkunder finns inom de öppna stadsnäten. Även de stora bostadsbolagen utgör en viktig kundgrupp där upphandlingar snabbt kan tillföra betydande tillskott av nya kunder. Bredband2 har också en så kallad White Label (WL) lösning där bolaget säljer sina tjänster till andra operatörer som sedan säljer vidare till slutkund.

Växande marknad

Fokus på fiber

95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till

minst 100 Mbit/s 2020

(6)

Bredband2 är i dagsläget Sveriges fjärde största leverantör av bredbandstjänster via fiber efter Telia, Telenor och Bahnhof. Inom öppna stadsnät har dock Bredband2 en än starkare position. Bredbandsmarknaden, och då framförallt privatsidan, är priskänslig och konkurrensfördelar är svåra att skapa - Bredband2s har dock ett par styrkor. Dels är organisationen uppväxt i en fibermiljö med många små nät, till skillnad från större operatörer med bakgrund i ADSL och kabel-TV-nät med en mer homogen struktur.

Exempelvis erbjuder Bredband2 ett pris för varje nät medan flertalet stora operatörer har ett och samma pris i hela Sverige. Därutöver har Bredband2 ett egenutvecklat affärssystem, BOSS, mer om det senare.

BREDBAND2

Uppväxt i fibermiljö

Effektiva system och BOSS

Satsning på datahallar

En viktig del av Bredband2:s infrastruktur är de effektiva systemen. Det egenutvecklade CRM (Customer Relationship Management) -systemet BOSS (Broadband Operation Support Suite) tillsammans med lång erfarenhet från fibernät gör det enkelt att hantera en geografiskt spridd kundstruktur med skiftande behov av olika tekniska lösningar.

Effektiviteten i systemen är avgörande för att lyckas på marknaden och har alltid varit en av Bredband2:s viktigaste prioriteringar. Nya stadsnät, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och företag kan snabbt och ofta till låga kostnader integreras i bolagets infrastruktur.

Bredband2 kommer att erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webbservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som internet och VPN. Detta i kombination med kraftfulla redundanta datanät med stor geografisk spridning ger bolagets kunder en framtidssäker drift. I och med datahallssatsningen får bolaget ett mer komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder och tillsammans med egna hallar på tre strategiskt placerade orter i Sverige får bolaget en stark konkurrensfördel.

På senare tid har dock Bredband2 upplevt överutbud på marknaden, vilket medfört att bolaget köpt in viss kapacitet.

Organisk tillväxt i fokus

Bredband2 har ett tydligt tillväxtfokus och erbjuder i regel generösa rabatter till nya kunder, vanligtvis halva priser under de sex första månaderna. Därtill erbjuder bolaget konkurrenskraftiga ordinarie priser som ofta är bland det specifika nätets lägsta. Bredband2 håller även möjligheter öppna för tillväxt via förvärv. Baserat på de affärer som genomförts i branschen under den senaste tiden bedömer dock ledningen, att organisk tillväxt ger en högre avkastning. Med andra ord menar bolaget att ytterligare kunder kan adderas till en lägre kostnad med hjälp av kampanjrabatter relativt förvärv.

Organisk tillväxt framför förvärv

Fiber i blodet

Egenutvecklat affärssystem

(7)

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E CAGR L3Y L5Y

Sales 123 175 182 201 227 258 299 364 451 527 606 695 20,8% 18,3%

EBIT -2 -30 6 6 11 15 18 20 34 43 55 74 34,0% 30,7%

EPS -0,01 -0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 33,5% 33,6%

DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,06

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) neg. neg. 17,7 27,0 26,7 23,8 22,5 29,2 27,6 24,7 20,8 15,7 27,2 25,6

-295,4 -5,1 9,7 12,4 12,4 11,5 10,2 11,5 12,0 12,3 9,8 7,5 12,0 11,5

-51,2 -1,7 14,2 21,6 20,7 19,7 18,1 21,4 19,2 18,4 14,2 10,3 19,7 19,4

0,8 0,3 0,5 0,7 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,3 1,1 1,4 1,3

P/FCF (x) neg. 3,8 52,1 neg. neg. 54,1 19,8 10,9 13,7 14,6 17,8 13,2 13,1 22,6

P/BV (x) 1,6 0,8 1,7 2,4 2,7 3,0 3,3 4,5 6,2 6,5 6,6 5,9 5,7 4,7

ROA (%) -1,5% -18,7% 3,9% 3,5% 15,5% 5,5% 6,7% 6,9% 9,2% 10,4% 12,7% 15,2% 8,8% 7,7%

ROE (%) -5,2% -62,8% 9,5% 8,8% 34,4% 12,8% 14,8% 15,3% 22,5% 26,1% 31,7% 37,9% 21,3% 18,3%

-4,5% -71,1% 13,1% 12,6% 14,9% 16,6% 19,0% 19,8% 29,5% 34,0% 40,8% 48,7% 27,8% 23,8%

ROC (%) -8,7% -1078,6% 21,1% 16,2% 20,6% 29,0% 36,8% 86,0% -140,3% -65,7% -68,8% -69,8% -40,0% -10,8%

-125,8% 26,2% 1,9% -7,8% -3,8% 1,8% 5,1% 9,1% 7,3% 6,8% 5,6% 7,6% 7,8% 6,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2,2% 3,0% 2,9% 4,2% 3,9% 4,7% 3,4% 3,0%

407 701 701 701 701 701 701 701 701 701,0 0,0 0,0

73 56 77 119 210 266 315 463 715 827 0 0

100 51 86 137 236 287 327 439 653 800 785 759

P/E (x) EV/SALES (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m) EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 24,9 *Medel = 0,9

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

0

5 10 15 20 25 30

P/E (x) Medel

0,0 0,5 1,0 1,5

EV/SALES (x) Medel

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :