Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 224,0 1 mån (%) -3,5

Nettoskuld (MSEK) -78,0 3 mån (%) 7,4

Enterprise Value (MSEK) 1 146,0 12 mån (%) -4,7

Soliditet (%) 68,7 YTD (%) -5,6

Antal aktier f. utsp. (m) 8,0 52-V Högst 174,0

Antal aktier e. utsp. (m) 8,0 52-V Lägst 125,0

Free Float (%) 56,8 Kortnamn MEAB B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 608,0 665,6 700,1 732,2

EBITDA (MSEK) 92,8 105,3 100,1 111,4

EBIT (MSEK) 86,9 99,3 94,1 105,2

EBT (MSEK) 87,6 97,3 92,4 103,3

EPS (just. SEK) 8,38 9,35 8,81 9,81

DPS (SEK)* 10,00 8,00 7,25 7,50

Omsättningstillväxt (%) 10,7 9,5 5,2 4,6

EPS tillväxt (%) 26,4 11,6 -5,8 11,4

EBIT-marginal (%) 14,3 14,9 13,4 14,4

*varav extrautdelning om 3,50 SEK 2014 samt 1,00 SEK 2015

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 14,9 17,3 17,4 15,6

P/BV (x) 3,4 4,5 4,1 3,9

EV/Omsättning (x) 1,5 1,9 1,6 1,6

EV/EBITDA (x) 9,8 11,8 11,4 10,3

EV/EBIT (x) 10,5 12,5 12,2 10,9

Direktavkastning (%) 8,0 4,9 4,7 4,9

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Jan Folke med familj 43,2% 0,432 70,1%

Lannebo Fonder 8,4% 0 4,4%

SEB Fonder 6,7% 0 3,5%

Nordea Fonder 6,6% 0 3,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Björn Ogard 2Q-rapport

VD Jan Folke 3Q-rapport

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

Malmbergs är ett import-, agentur och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar. Verksamheten med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England och Hong Kong är uppdelad i produktområdena elmaterial, GDS-produkter och tillfällig el/Bygg-Ström.

BOLAGSBESKRIVNING

• Kalendereffekter belastade Q1

• Fortsatt god utveckling i Sverige

• Mindre estimatrevideringar

Kalendereffekter belastade Q1. Under årets inledande kvartal summerade Malmbergs intäkter till 162 MSEK (160), motsvarande en tillväxt om 1% Y/Y. Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MSEK (30,7) innebärandes en EBIT- marginal om 12,7% (19,2). Jämfört med motsvarande kvartal under fjolåret påverkades Q1 2016 utav en negativ kalendereffekt i form av att påskhelgen låg i mars i år samt en negativ inverkan från valuta där bland annat försvagningen av den norska kronan påverkade rörelseresultatet med -1,5 MSEK. Vidare mötte bolaget även svåra jämförelsetal på EBIT-nivå i form av en EBIT-tillväxt om 56% Y/Y under jämförelsekvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 MSEK (2,1). Den betydande tillväxten Y/Y drevs av en positiv utveckling i rörelsekapitalet.

Fortsatt god utveckling i Sverige. Malmbergs har från och med 2016 justerat sin internprissättningsmodell varpå vår uppfattning är att jämförelsedata för de respektive regionerna således till viss del inte är jämförbara. Vår bedömning är dock att försäljningen i Sverige som växte 5% Y/Y, trots påskeffekter, stack ut positivt under kvartalet samtidigt som Norge drabbades hårdast av valuta- och kalendereffekterna.

Vidare annonserade bolaget i Q1-rapporten att verksamheten i England har stängts ned efter utgången av kvartalet. Givet den brittiska verksamhetens begränsade bidrag till koncernen i helhet har detta endast en marginell påverkan på våra estimat under prognosperioden.

Mindre estimatrevideringar. Sett till våra estimat kom omsättningen i Q1 in strax under vårt estimat. Avvikelsen mot vårt estimat var dock större på EBIT-nivå vilket drar ned våra helårsestimat. Utöver det har vi dock inte gjort några betydande estimatrevideringar och under 2016 räknar vi fortsatt god tillväxt baserat på bland annat fortsatt positiv utveckling på underliggande marknader, nya proffsbutiker och lanseringen av en ny webbshop. Bolagets balansräkning

är fortsatt starkt med en nettokassa om 78 MSEK (89).

RÖSTER

2016-08-24 2016-11-24 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

110 120 130 140 150 160 170 180

2015-04-22 2015-07-20 2015-10-12 2016-01-11 2016-04-06 MEAB B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16E 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 159,7 143,9 156,9 205,1 161,7 147,8 169,6 221,0 549,3 608,0 665,6 700,1 732,2 749,4

Övriga rörelseintäkter 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 2,5 3,6 2,8 2,9 3,0 3,0

Rörelsekostnader -128,5 -132,9 -133,4 -168,1 -140,5 -136,5 -145,5 -180,4 -474,9 -518,8 -563,0 -602,8 -623,8 -638,5

EBITDA 32,0 11,6 24,1 37,6 22,0 12,1 24,8 41,2 76,9 92,8 105,3 100,1 111,4 113,9

Avskrivningar -1,4 -1,5 -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -5,6 -5,8 -6,0 -6,0 -6,2 -6,0

EBIT 30,7 10,1 22,5 36,0 20,5 10,6 23,3 39,8 71,2 86,9 99,3 94,1 105,2 107,9

Finansnetto -0,1 -0,3 -0,9 -0,7 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -1,3 0,7 -2,0 -1,8 -1,9 -1,8

EBT 30,5 9,8 21,6 35,3 20,2 10,1 22,8 39,3 69,9 87,6 97,3 92,4 103,3 106,0

Skatt -7,0 -2,4 -4,5 -8,6 -4,6 -2,4 -5,5 -9,4 -16,8 -20,6 -22,5 -21,9 -24,8 -25,5

Nettoresultat 23,5 7,5 17,1 26,7 15,6 7,7 17,3 29,8 53,0 67,0 74,8 70,5 78,5 80,6

EPS f. utsp. (SEK) 2,94 0,93 2,14 3,34 1,95 0,96 2,17 3,73 6,63 8,38 9,35 8,81 9,81 10,07

EPS e. utsp. (SEK) 2,94 0,93 2,14 3,34 1,95 0,96 2,17 3,73 6,63 8,38 9,35 8,81 9,81 10,07

Omsättningstillväxt Q/Q -15,1% -9,9% 9,1% 30,7% -21,1% -8,6% 14,7% 30,3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 7,0% 16,1% 7,1% 9,0% 1,3% 2,8% 8,0% 7,8% 6,4% 10,7% 9,5% 5,2% 4,6% 2,4%

Just. EBITDA marginal 20,1% 8,1% 15,4% 18,3% 13,6% 8,2% 14,6% 18,7% 14,0% 15,3% 15,8% 14,3% 15,2% 15,2%

Just. EBIT marginal 19,2% 7,0% 14,4% 17,5% 12,7% 7,1% 13,7% 18,0% 13,0% 14,3% 14,9% 13,4% 14,4% 14,4%

Just. EBT marginal 19,1% 6,8% 13,8% 17,2% 12,5% 6,8% 13,4% 17,8% 12,7% 14,4% 14,6% 13,2% 14,1% 14,2%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 64 79 82 70 85 87 EPS 6,63 8,38 9,35 8,81 9,81 10,07

Förändring rörelsekapital -1 10 -31 -1 0 0 Just. EPS 6,63 8,38 9,35 8,81 9,81 10,07

Kassaflöde löpande verksamheten 63 90 51 69 85 86 BVPS 34,69 37,15 36,10 37,05 39,61 42,19

Kassaflöde investeringar -4 -5 -4 -6 -5 -5 CEPS 7,92 11,20 6,43 8,68 10,63 10,78

Fritt kassaflöde 60 85 47 64 80 81 DPS 6,00 10,00 8,00 7,25 7,50 7,75

Kassaflöde fin. verksamheten -41 -59 -41 -67 -58 -60 ROE 19% 23% 26% 24% 25% 24%

Nettokassaflöde 18 26 6 -3 22 21 Just. ROE 19% 23% 26% 24% 26% 25%

Soliditet 71% 73% 66% 65% 64% 65%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

6 6 6 6 6 6 Antal A-aktier (m) 0,8

88 114 118 115 137 158 Antal B-aktier (m) 7,2

393 404 435 459 496 522 Totalt antal aktier (m) 8,0 +46(0) 19 58 77 00

278 297 289 296 317 337 www.malmbergs.com

-50 -88 -53 -53 -75 -96

157 145 169 176 176 176

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

170 162 708 700 742 732

EBIT 31,0 20,5 104,8 94,1 109,8 105,2

2,90 1,95 9,75 8,81 10,24 9,81

Förändring RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Västra Bangatan 54

692 23 Kumla Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital

-1%

Omsättning

Förändring Estimat

Just. EPS (SEK) Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

-4%

-4%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-34%

-33%

-1%

-10%

-10%

Skillnad

1Q 2016A 2016E 2017E

-5%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) MEAB - OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

TILLVÄXT- & MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PER MARKNAD (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0

20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016E

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Omsättning EBIT-marginal

-1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q1 2016

BOLAGSBESKRIVNING

Malmbergs Elektriska är en industrigrossist som framför allt säljer elprodukter. Sortimentet uppgår i dagsläget till cirka 8 500 artiklar och verksamheten är indelad i tre affärsområden. Det största affärsområdet är Elmateriel vilket omfattar kablar, belysning, värme, data och nätverksutrustning. Exempel på produkter är stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Det näst största affärsområdet är GDS-produkter (Gör Det Själv) och omfattar i princip samma produkter som Elmateriel, men säljs under det egna varumärket Praktikern.

Sverige

Norge

Danmark

Finland

England

Hongkong

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: August Moberg analytiker, Remium DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Malmbergs Elektriska: dels Introduce, dels likviditetsgaranti. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Malmbergs Elektriska. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument.

Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :