SPORTAMORE. Flera störande moment Marknadsföringskostnader upp Räknar med stark tillväxt KURS (SEK): REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NASDAQ OMX Small Cap

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 020 1 mån (%) -5.3

Nettoskuld (MSEK) -77.5 3 mån (%) -20.2

Enterprise Value (MSEK) 942 12 mån (%) 59.1

Soliditet (%) 43.8 YTD (%) 56.3

Antal aktier f. utsp. (m) 9.1 52-V Högst 159.5 Antal aktier e. utsp. (m) 9.5 52-V Lägst 69.0

Free Float (%) 77.3 Kortnamn SPOR

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 542 702 767 937

Just. EBITDA (MSEK) -36.4 19.5 11.5 49.4

Just. EBIT (MSEK) -37.5 18.2 8.6 41.6

EBT (MSEK) -37.3 18.2 -9.3 40.6

Just. EPS (SEK) -4.4 1.7 1.0 3.2

DPS (SEK) 0.00 0.00 0.00 0.00

Omsättningstillväxt (%) 47.2 29.1 9.8 21.9

Just. EPS tillväxt (%) nmf nmf -37.1 210

Just. EBIT-marginal (%) -6.8 2.6 1.1 4.4

2015A 2016A 2017E 2018E

Just P/E (x) neg. 43.0 107 34.4

P/BV (x) 4.2 4.6 4.8 4.2

EV/S (x) 0.7 0.8 1.2 1.0

EV/EBITDA (x) nmf 28.5 84.1 18.7

EV/EBIT (x) nmf 30.6 112 22.3

Direktavkastning (%) 0.0 0.0 0.0 0.0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

J3 brunkeberg Invest AB 12.3% 0.1233 12.3%

Kalin Setterberg AB 10.4% 0.1035 10.4%

Håkan Lindström 8.4% 0 8.4%

Swedbank Robur 7.5% 0 7.5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Jan Friedman 4Q-rapport

VD Johan Ryding

CFO Sabina Lerne

2018-02-23 RÖSTER

Analytiker: Markus Henriksson

markus.henriksson@remium.com, 08 454 32 11

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

Sportamore grundades 2009. Bolagets affärsidé är att sälja produkter inom sport och fritid på internet. Webbsajten Sportamore.se har över 15 000 artiklar i sortimentet från cirka 300 varumärken. Bolaget opererar även webbsajten Sportamoreoutlet.se med försäljning av rabatterade varor.

Flera störande moment. För det tredje kvartalet redovisade Sportamore totala intäkter om 151 MSEK (160) motsvarande en negativ tillväxt om -5,6% (19,2) där vi hade räknat med att försäljningen skulle öka med 14,4% till 183 MSEK.

Uppstartsprocessen av bolagets nya automationsanläggning blev försenad med drygt en månad och Sportamore bedömer att försäljningen drabbats negativt med cirka 35 MSEK, varav 20 MSEK förklaras av lägre besökstillväxt och 15 MSEK härleds en lägre konverteringsgrad än för jämförelsekvartalet. 35% av bolagets sortiment har inte varit tillgängligt på bolagets hemsida under augusti. Utan att ha fått e-handelsstatistik (sportbranschen som helhet växte 11,4% y/y enligt HUI) bedömer vi att september varit en bra månad då månaden ifjol var väldigt varm. Positivt var att lagerflyttens bedömda engångskostnader om 20-25 MSEK enbart uppgick till 9,1 MSEK i kvartalet och totalt 12,6 MSEK för Q1-Q3 2017. Därutöver utgår aktierelaterade ersättningar om 5,0 MSEK i Q3. Driftsättningen av lagret är nu fullt genomförd och utleveranskapaciteten är för närvarande fördubblad och inlagringskapaciteten har tredubblats jämfört med lagret i Spånga.

Marknadsföringskostnader upp. Bruttomarginalen pressades till 33,0% (35,9) där vi hade estimerat 36,5%. Minskningen förklaras av en aggressiv likvidation av varor från tidigare säsonger och åtgärderna har bidragit till att lagret är kurant – mindre än 15% av varorna är äldre än sex månader. Vidare ökade marknadsföringskostnaderna y/y med 35% till 23,3 MSEK (17,2).

Sportamore har återigen börjat med tv-kampanjer, i Finland och Sverige, samt event och aktiviteter kopplat till tjejmilen.

Kostnaderna uppgick till cirka 7 MSEK och justerat för dessa var online-marknadsföringskostnaden ned cirka 1 MSEK y/y.

Räknar med stark tillväxt. Trots kvartalets prognosmiss väljer vi att i stort sett hålla kvar våra höga tillväxtprognoser. Med nytt lager och förbättrad leveranskapacitet bedömer vi att 2018e kommer gå i tillväxtens tecken. Dock har vi justerat upp kostnader för marknadsföring betydligt, drivet av en tro om ytterligare offline-marknadsföringssatsningar. På EPS-nivå sänker vi estimaten med 13% för 2018e, vilket förklaras av en snabbare antagen avskrivningstakt än vi tidigare räknat med.

Konsumentvaror och -tjänster

Marknadsvärde (MSEK)

• Flera störande moment

• Marknadsföringskostnader upp

• Räknar med stark tillväxt

32 52 72 92 112 132 152 172

2016-12-09 2017-03-28 2017-07-19 2017-11-01

SPOR OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoomsättning 145 154 158 245 170 170 148 279 370 542 702 767 937 1 087

Övriga intäkter 1.8 2.4 2.0 2.3 3.2 3.0 3.4 3.4 3.9 7.6 8.4 13.1 13.3 13.5

Totala Intäkter 147 156 160 247 174 173 151 282 374 550 710 780 951 1 101

Handelsvaror -94.3 -100 -101 -158 -109 -109 -99 -179 -249 -359 -454 -496 -596 -689

Bruttoresultat 52.6 56.1 58.7 89.1 64.1 64.3 52.2 103 124 191 256 283 354 411

Personalkostnader -17.0 -19.4 -17.5 -24.9 -21.3 -22.0 -28.1 -22.5 -37.1 -56.3 -78.9 -94.0 -74.0 -87.0 Övriga externa kostnader -34.2 -36.4 -37.5 -50.0 -39.4 -45.0 -50.5 -60.7 -99 -171 -158 -196 -231 -258

Varav EO 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -3.3 -14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.5 0.0 0.0

Just. EBITDA 1.4 0.3 3.6 14.2 3.4 0.6 -12.4 19.8 -11.9 -36.4 19.5 11.5 49.4 66.9

Avskrivningar -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -1.7 -1.3 -1.1 -1.3 -2.8 -7.9 -8.6

Just. EBIT 1.0 -0.1 3.3 13.8 3.1 0.3 -12.9 18.1 -13.2 -37.5 18.2 8.6 41.6 58.3

Finansnetto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 0.8 0.2 0.0 -0.4 -1.0 -1.0

EBT 1.0 -0.1 3.3 13.9 3.0 -3.0 -27.2 17.9 -12.4 -37.3 18.2 -9.3 40.6 57.3

Skatt 0.0 0.0 25.3 -3.5 -0.6 0.0 6.6 -4.3 -0.2 -0.3 21.8 1.8 -9.8 -13.8

Nettoresultat 1.0 -0.1 28.6 10.3 2.4 -3.0 -20.5 13.6 -12.6 -37.8 40.0 -7.6 30.9 43.6

EPS f. utsp. (SEK) 0.12 -0.01 3.37 1.21 0.26 -0.34 -2.25 1.49 -1.50 -4.42 4.71 -0.83 3.38 4.78

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0.12 -0.01 0.37 1.17 0.26 0.03 -0.68 1.43 -1.41 -4.37 1.66 1.05 3.25 4.59

Omsättningstillväxt Y/Y 39% 17% 19% 40% 18% 11% -6% 14% 34% 47% 29% 10% 22% 16%

Omsättningstillväxt Q/Q -17% 6% 3% 55% -30% 0% -13% 89% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Bruttomarginal 35.0% 34.9% 35.9% 35.5% 35.7% 36.1% 33.0% 35.7% 32.5% 33.9% 35.4% 35.3% 36.4% 36.6%

Just. EBITDA-marginal 0.9% 0.2% 2.3% 5.7% 2.0% 0.4% -8.2% 7.0% -3.2% -6.6% 2.7% 1.5% 5.2% 6.1%

Just. EBIT-marginal 0.7% 0.0% 2.1% 5.6% 1.8% 0.2% -8.5% 6.4% -3.5% -6.8% 2.6% 1.1% 4.4% 5.3%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen -11 -36 42 -7 39 52 EPS -1.41 -4.37 4.54 -0.80 3.25 4.59

Förändring rörelsekapital -1 -19 -22 -2 10 -6 Just. EPS -1.50 -4.42 1.72 1.09 3.38 4.78

Kassaflöde löpande verksamheten -12 -55 20 -10 49 47 BVPS 14.40 11.10 15.45 23.13 26.37 30.96

Kassaflöde investeringar -1 -3 -1 -19 -14 -3 CEPS -1.33 -6.35 2.24 -1.03 5.18 4.90

Fritt kassaflöde -13 -58 19 -29 35 43 DPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Kassaflöde fin. verksamheten 58 4 0 88 0 0 ROE -12% -34% 35% -4% 13% 16%

Nettokassaflöde 45 -53 19 59 35 43 Just. ROE -12% -34% 35% 6% 13% 16%

Soliditet 65% 50% 51% 52% 53% 55%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

128 96 136 220 251 294 Antal A-aktier -

197 191 265 421 468 537 Antal B-aktier 9.1

-94 -40 -59 -71 -106 -149 Totalt antal aktier 9.1 +46 (8) 500 075 00

94 40 59 118 153 197 www.sportamore.se

128 96 136 267 298 342

25 46 41 43 33 39

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

Kassa och bank Totala tillgångar Nettoskuld

2018E Estimat

Gustavslundsvägen 151E 167 51 Bromma MSEK

Eget kapital

Sysselsatt kapital Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

RESULTATRÄKNING MSEK

KASSAFLÖDE

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2017A 2017E

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING & OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD RULLANDE 12M

BRUTTOMARGINAL (R12m) OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD (R12m)

-60 -40 -20 0 20 40 60

0 200 400 600 800 1000

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2Q 3Q 4Q 2Q 4QE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2Q 3Q 4Q 2Q 4QE

2013 2014 2015 2016 2017

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2Q 3Q 4Q 2Q 4QE

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning Just. EBIT-marginal

-4.0X -2.0X 0.0X 2.0X 4.0X 6.0X 8.0X 10.0X 12.0X 14.0X

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

61%

16%

17%

6%

Sverige Norge Finland Danmark

(4)

Tillväxt sporthandel online i Sverige relativt Sportamore

SVENSKA MARKNADEN

VÄRDERING, PEER MULTIPLAR (X)

Omsättning och penetration sport & retail Sverige (MSEK)

VÄRDERING, PEER CAGR (%)

Försäljnings-CAGR (%) 2015-2019e EBIT-CAGR (%) 2016-2019e

Källa: E-barometern, HUI Research, Svensk handel, PostNord

Källa: Remium Nordic, Capital IQ

Adj EV/EBITDA (x) 2018e, Sportamore vs Peers EV/SALES 2018e (x), Sportamore vs Peers 0%

10%

20%

30%

40%

50%

XXL Zalando Boozt ASOS Sportamore

Rev CAGR 2015-2019e (%) Average (%)

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

105%

XXL Zalando Boozt ASOS Sportamore

EBIT CAGR (%) 2016-2019e Average (%)

0 5 10 15 20 25 30

XXL Zalando Boozt ASOS Sportamore

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1

XXL Zalando Boozt ASOS Sportamore

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

105%

120%

Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sporthandel online Sportamore

718 912 1167 1395 1800 2300

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning e-sporthandeln Total omsättning sporthandeln E-handelspenetration av total sporthandel E-handelspenetration av total retailhandel

(5)

Sportamores affärsidé är att sälja produkter och tjänster inom sport och fritid på Internet. Sportamore.se lanserades under 2010 och har snabbt vuxit till att nu ha över 15 000 artiklar i sortimentet från mer än 300 olika varumärken. Idag har bolaget en besökstakt på över 3 miljoner besök per månad med försäljning i samtliga nordiska länder.

Sportartiklar på Internet

Ett av marknadens ledande sortiment och bästa erbjudanden

Sportamore säljer produkter online inom sport- och fritidssegmentet, genom lokala domäner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Genom att välja en nisch som varit relativt obearbetad har bolaget redan från start kunnat uppvisa en kraftig tillväxt. Med över 15 000 artiklar i sortimentet och mer än 300 olika varumärken kan Sportamore erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av sport- och fritidsrelaterade produkter.

Bolaget har samarbete med starka sportvarumärken och leverantörer som exempelvis Nike, Adidas, Puma, Peak Performance, Converse och Haglöfs. Erbjudandet inkluderar fri frakt och returer, prisgaranti, kundtjänst och 30 dagars öppet köp.

Styrkan i erbjudandet speglas i en relativt hög kundlojalitet. På den svenska marknaden har andelen återkommande kunder stadigt ökat och ligger idag på den höga siffran 37%

inom en tidsram om 90 dagar, ett mönster som även har börjat etableras på bolagets marknader i de övriga nordiska länderna.

Sportamore erbjuder över 300 olika varumärken

Väsentligt högre historisk tillväxttakt än marknaden

Kommunicerad målsättning sträcker sig fram till 2020

Ökat fokus på lönsamhet

Efter att på kort tid byggt upp en ledande ställning på den svenska marknaden har Sportamore även etablerat sig i Danmark, Finland och Norge. Bolaget har haft en tillväxtfokuserad strategi som substantiellt har legat över marknadstillväxten, vilket har varit förknippat med höga marknadsföringskostnader.

Även om bolaget har utnyttjat olika marknadskanaler har merparten av kostnaden tagits för marknadsföring online. Detta har skapat möjligheter att på ett effektivt sätt kontrollera och utvärdera effektiviteten av marknadsföringsinsatserna.

Under hösten 2015 arbetades en ny affärsplan fram för den kommande femårsperioden med riktat fokus på lönsamhet, där bolaget år 2020 skall uppnå ett EBITDA-resultat om 5-10% i Sverige och positivt EBITDA-resultat i övriga Norden.

(6)

Svensk e-handel växer snabbt som ett resultat av den pågående förändringen av konsumtionsbeteendet då allt fler konsumenter väljer e-handelsalternativet gentemot traditionell handel. Inom e-handel är sport och fritid ett av de snabbast växande segmenten. Traditionell sporthandel är också en marknad som har vuxit kraftigt med en dubblering av försäljningen under det senaste decenniet samtidigt som den visat sig vara relativt opåverkad av konjunktursvängningar.

Konkurrensen hårdnar i den fysiska detaljhandeln samtidigt som allt fler kunder har fått upp ögonen för distanshandel. Sportamore lyfter fram att det är troligt att fokus kommer att ligga på att utveckla det befintliga fysiska butiksnätet i branschen snarare än att kraftigt expandera via internetförsäljning. Samtidigt i ett hårdare konkurrensklimat kommer allt fler konsumenter dras till Internet för att jämföra priser. Sportartiklar på nätet är för närvarande bolagets hemmaplan och under rådande förutsättningar kommer aktörer med en renodlad e-handelsverksamhet inom branschen att fortsätta ta marknadsandelar.

Sportamore gör ständiga marknadsföringsinsatser och utvecklar sina distributionskanaler för att förbättra kännedomen om bolagets onlinebutik. Som ett exempel på detta inleddes ett webbutikssamarbete under slutet av 2015 tillsammans med det ledande träningsföretaget SATS ELIXIA, i syfte att stärka erbjudandet till deras drygt 400 000 medlemmar samt lyfta Sportamores varumärke.

I början av 2016 lanserade Sportamore även det nya affärsområdet och sajten Sportamore Outlet (www.sportamoreoutlet.se) för att genom segmentering tillmötesgå nya och befintliga kunders efterfrågan på lågpriserbjudanden inom sportartiklar och mode.

SPORTAMORE

Stark operativ förmåga

Attraktiv e-handelsnisch

Den försäljningsexpansion bolaget uppvisat har resulterat i en lageruppbyggnad som krävt ökad rörelsekapitalbindning. Produkterna i Sportamores sortiment upplever i regel en mindre moderisk än övrig konfektionshandel. Detta bidrar till minskad risk för inkurans i varulagret vilket skapar en stabilitet i intjäningsförmågan. Dessutom har Sportamore en bred varumärkesportfölj vilket genererar en minskad operationell risk och ett minskat beroende gentemot enstaka leverantörer eller produktmodeller. Under 2017 genomförde Sportamore lagerflytt och automationsprojekt för att säkerställa bolagets långsiktiga förutsättningar för effektivare logistik och ökad skalbarhet.

Lagerfunktionen för samtliga nordiska länder är belägen i Eskilstuna.

Sportamore har enligt bolaget återförsäljaravtal med merparten av alla betydelsefulla varumärken vilket skapar en bra plattform för fortsatt tillväxt. Samtidigt bidrar volymökningarna till att Sportamore blir en alltmer betydelsefull samarbetspartner för sina leverantörer vilket skapar möjligheter att förbättra inköpsvillkor så som rabatter och kredittider. Det finns även möjlighet att erhålla tillväxtbonusar och marknadsbidrag.

Genomfört lagerflytt och automationsprojekt för att

säkerställa tillväxt

I takt med volymökningar blir Sportamore en mer

betydelsefull samarbetspartner

Sport & fritid är ett av de snabbast växande e-

handelssegmenten

Sportamore har en bra marknadspostion som renodlad e-handelsaktör

Bolaget initierar nya samarbeten för att stärka

varumärket

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :