SECITS. Hög tillväxt avslutar 2017 EBITDA fortsatt negativt Uppreviderade omsättningsestimat KURS (SEK): 9,68 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NASDAQ OMX First North

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

75 1 mån (%) -10,0

Nettoskuld (MSEK) 3,4 3 mån (%) -15,1

Enterprise Value (MSEK) 79 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 21,1 YTD (%) -3,2

Antal aktier f. utsp. (m) 7,8 52-V Högst 22,4

Antal aktier e. utsp. (m) 7,8 52-V Lägst 7,6

Free Float (%) 53,6 Kortnamn SECI

15/16A 16/17A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 15,3 44,2 59,9 70,6

EBITDA (MSEK) 0,1 -8,8 -3,4 2,8

EBIT (MSEK) -1,9 -13,5 -7,4 -1,3

EBT (MSEK) -2,0 -20,2 -7,6 -1,7

EPS (just.) -0,43 -1,57 -0,86 -0,19

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) nmf 188,5 35,4 18,0

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) -12,5 -30,6 -12,4 -1,8

15/16A 16/17A 2018E 2019E

P/E (x) (just) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 61,3 4,9 4,5 4,9

EV/S (x) 3,6 1,8 1,5 1,3

EV/EBITDA (x) 486,2 neg. neg. 31,9

EV/EBIT (x) neg. neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

Kursgraf är ej tillgänglig

* Innan nyemission om 21,5 MSEK

HUVUDÄGARE KAPITAL

Per Holmgren 16,8% 0,168 16,8%

Pavi IT i Kramfors AB 16,7% 0,1669 16,7%

Talien Invest AB 12,9% 0,1288 12,9%

BSW Capital AB 8,7% 0 8,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Årsstämma

CEO Hans Molin

CFO Daniel Fäldt

• Hög tillväxt avslutar 2017

• EBITDA fortsatt negativt

• Uppreviderade omsättningsestimat

Gerhard Larsson

Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium, Holdings

Hög tillväxt avslutar 2017. SECITS rapporterade intäkter om 18,6 MSEK (7,0), motsvarande en tillväxt y/y om 167 procent.

Det var 13 procent högre än vårt estimat om 16,5 MSEK.

Avvikelsen härleds troligtvis något högre leverans inom de samarbetsavtal bolaget slutit under hösten 2017, snarare än ett högre förvärvsbidrag från MKS. Bolaget betonar också att de mött en stark efterfrågan i början av 2018 och ser goda förutsättningar att fortsätta växa omsättningen kommande år genom en fortsatt utrullning i de samarbetsavtal som slöts under 2017 samt genom att addera nya kunder.

EBITDA fortsatt negativt. EBITDA uppgick till -3,7 MSEK (-3,2), motsvarande en EBITDA-marginal om -19,7 procent (- 45,9). Vår prognos var EBITDA uppgående till -2,7 MSEK.

Justerat för engångskostnader om 2 MSEK hänförlig noteringen och omstrukturering uppgick EBITDA till -1,7 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt om 1,5 MSEK. Enligt våra beräkningar är dock det operativa kassaflödet fortfarande negativt då förändringar i rörelsekapitalet ledde till det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten. Då kassan endast uppgår till 1,9 MSEK är det därför viktigt med fortsatt förbättrat kassaflöde för att undvika ytterligare kapitalanskaffning.

Uppreviderade omsättningsestimat. Efter rapporten justerar vi upp våra omsättningsestimat för 2018 med 22 procent för att bättre återspegla den starka efterfrågan SECITS möter. Vi är dock mer försiktiga gällande våra antaganden för rörelsemarginalen vilket leder till en mindre nedrevidering av förväntat rörelseresultat för 2018. Givet våra nuvarande prognoser räknar vi med att SECITS kommer behöva göra en kapitalanskaffning om 11 MSEK under H1 2018 för att lösa bolagets finansiella situation samt fortsätta fokusera på tillväxt. I ett annat scenario skär bolaget istället kostnader, vilket torde leda till en lägre tillväxt, för att stärka kassaflödet.

Analytiker: Stefan Knutsson

stefan.knutsson@remium.com, 08 454 32 48

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad. De största kunderna återfinnes idag i bank- och retailsektorn.

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2018-06-05 8

10 12 14 16 18 20 22

2017-05-11 2017-08-01 2017-10-17 2018-01-05

SECI OMXSPI (ombaserad)

(2)

16 mån

1HA 2HA 1HA 2HA Q4A 1HE 2HE 15/16A 16/17A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 2,4 12,9 11,7 13,9 18,6 29,0 30,8 15,3 44,2 59,9 70,6 81,2

Rörelsens kostnader -3,1 -12,1 -13,8 -22,9 -22,3 -31,3 -32,0 -15,2 -59,0 -63,3 -67,8 -72,5

Varav EO 0,0 0,0 0,0 -4,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0

Just. EBITDA -0,7 0,8 -2,1 -5,0 -1,7 -2,3 -1,2 0,1 -8,8 -3,4 2,8 8,7

Avskrivningar -0,5 -1,6 -1,5 -1,7 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -4,8 -4,0 -4,1 -4,4

Just. EBIT -1,1 -0,8 -3,6 -6,8 -3,2 -4,3 -3,2 -1,9 -13,5 -7,4 -1,3 4,3

Finansnetto 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,6 -0,2 -0,4 -0,4

EBT -1,1 -0,9 -3,9 -11,0 -5,3 -4,4 -3,3 -2,0 -20,2 -7,6 -1,7 3,9

Skatt 0,1 -0,2 0,5 2,0 0,7 0,0 0,0 -0,1 3,2 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -1,0 -1,1 -3,4 -8,9 -4,7 -4,4 -3,3 -2,1 -16,9 -7,6 -1,7 3,9

EPS f. utsp. (SEK) -0,20 -0,22 -0,53 -1,18 -0,60 -0,49 -0,37 -0,43 -2,17 -0,86 -0,19 0,44

EPS e. utsp. (SEK) -0,20 -0,22 -0,53 -0,77 -0,40 -0,49 -0,37 -0,43 -1,57 -0,86 -0,19 0,44

Omsättningstillväxt Q/Q nmf 427% -9% 19% 34% 56% 6% N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A nmf 189% 35% 18% 15%

Just. EBITDA-marginal -27% 6% -18% -36% -9% -8% -4% 1% -20% -6% 4% 11%

Just. EBIT-marginal -46% -6% -31% -49% -17% -15% -10% -13% -31% -12% -2% 5%

EBT-marginal -47% -7% -33% -79% -29% -15% -11% -13% -46% -13% -2% 5%

MSEK 15/16A 16/17A 2018E 2019E 2020E SEK 15/16A 16/17A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 0 0 -4 2 8 EPS -0,43 -2,17 -0,86 -0,19 0,44

Förändring rörelsekapital 0 0 0 0 0 Just. EPS. -0,43 -1,57 -0,86 -0,19 0,44

Kassaflöde löpande verksamheten -1 -12 -4 2 8 BVPS 0,15 2,04 2,16 1,98 2,41

Kassaflöde investeringar -15 -11 -5 -6 -6 CEPS -0,12 -1,51 -0,46 0,24 0,93

Fritt kassaflöde -16 -23 -9 -4 2 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 16 25 11 0 0 ROE nmf nmf -40% -10% 18%

Nettokassaflöde 0 2 2 -4 2 Just. ROE nmf nmf -40% -10% 18%

Soliditet 4% 48% 45% 39% 41%

AKTIESTRUKTUR 15/16A 16/17A 2018E 2019E 2020E

13 20 20 22 24 Antal A-aktier (m) 0,0

0 2 4 0 2 Antal B-aktier (m) 7,8

18 33 43 45 53 Totalt antal aktier (m) 7,8 +46 (0)73-049 89 55

1 16 19 18 21 www.secits.se

11 3 1 5 3

2 0 0 0 0

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

16,5 18,6 49 60 59 71

Just. EBIT -4,5 -3,2 -4,6 -7,4 0,3 -1,3

EPS (SEK) -0,61 -0,60 -0,61 -0,86 -0,01 -0,19

Förändring Förändring

22% 21%

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

nmf nmf

nmf

nmf nmf nmf

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

15/16 16/17 2018E

MSEK

Anläggningstillgångar Markörgatan 2

136 44 Handen Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital

Omsättning

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

Skillnad Q4A

13%

2018E 2019E

Estimat

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, H/H NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

EBITDA-MARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

15/16A 16/17A 2018E 2019E 2020E

Omsättning Just. EBIT

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

H1 H2 H1 H2A 4 mån 17A H1E H2E

2015/16 2016/17 2018

Just. EBITDA-marginal

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

H1 H2 H1 H2A 4 mån 17A H1E H2E

2015/16 2016/17 2018

Just. EBIT-marginal

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

0 5 10 15 20 25 30 35

H1 H2 H1 H2A 4 mån 17A H1E H2E

2015/16 2016/17 2018

Omsättning Just. EBIT-marginal

-20,0X 0,0X 20,0X 40,0X 60,0X 80,0X 100,0X 120,0X

0 2 4 6 8 10 12

15/16A 16/17A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

H1 H2A 4 mån 17A H1E H2E

2016/17 2018

(4)

Källa: Bolagsrapporter, Remium

TIDSLINJE

Källa: Statista

2017 ingick SECITS ett samarbetsavtal med det holländska bolaget Nedap Retail. Nedap är stora inom varularm och förhoppningen är att kunna sälja in nya tjänster, som videoanalys, till större retailaktörer.

Videoanalys skulle till exempel kunna göra en butik mer effektiv genom att analysera kundernas rörelsemönster samt köpbeteenden. Globalt förväntas videoanalys inom retail ha en CAGR om 26 procent mellan 2015-2019 enligt Statista. 2019 förväntas den globala marknaden uppgå till 796 miljoner USD.

MARKNADSSTORLEK VIDEOANALYS GLOBALT 2015-2019, RETAILSEKTORN (Mn USD)

Videoanalys inom retail ett spännande område Källa: Statista

Marknadstillväxten för IP-baserade övervakningskameror globalt förväntas vara i genomsnitt 14 procent per år för perioden 2014-2019 enligt Statista.

Den svenska marknaden har följt den globala utvecklingen historiskt. 2019 förväntas den globala marknaden uppgå till 22,3 miljarder USD. Detta gör att nya kundsegment blir tillgängliga och SECITS har börjat bearbeta kunder inom bland annat retail och i anknytning till hemmet.

IP-kameror förväntas ha bra tillväxt

MARKNADSSTORLEK KAMERAÖVERVAKNING GLOBALT 2009-2019, IP-KAMEROR (Bn USD)

2013 Bolaget har nu 10000 kameror

driftsatta

2014 Tjänsten Safe connects lanseras

2015 Tjänsten CloudView lanseras

2016 Kontor etableras i Göteborg. Bolaget

har nu 15000 kameror driftsatta

2017 Avtal tecknas med

den holländska världsledande

varularms- leverantören Nedap 1995/96

Bolaget grundas i Stockholm med tre anställda. De första analoga kamerainst- allationerna utförs

1997 Bolagets första större kund blir Nordbanken

2002 Bolaget är nu en ledande aktör inom

banksektorn

2007 Bolaget förvärvas av finska FSM OY

och tar namnet Scandisex

2011 Datadriftshall etableras i Kramfors och kontor öppnas i

Sundsvall 0

5 10 15 20 25

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2015 2016* 2017* 2018* 2019*

(5)

IP-baserade säkerhetslösningar

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad. De största kunderna återfinnes idag i bank- och retailsektorn. Affärsmodellen bygger på serviceavtal vilket leder till återkommande intäkter för SECITS

De största kunderna finns inom retail- och banksektorn.

RFID teknologin är central för SECITS lösningar inom

retail

Säkerhet och trygghet i fokus

Kamera som central del av teknikutvecklingen

IoT (Internet of Things) har varit i ropet den senaste tiden och SECITS ser att kameran kommer vara en central del i detta teknikskifte. Det kan till exempel vara för att analysera hur folk rör sig i en butik för att finna den optimala ytan att marknadsföra en kampanj eller identifiera brister i nuvarande butiksutformning. SECITS har även nyligen startat ett samarbete med holländska retailbolaget Nedap. Tillsammans ska de ta fram molnbaserade lösningar för att minska svinn och få kontroll på det totala varuflödet från fabrik till butik, något det ställs allt högre krav på i och med nya koncept som click and collect. Tekniken som används för detta ändamål är RFID (Radio Frequency Identification), där man med hjälp av antenner i taket av butiken och taggar på varor kan utforma smarta lösningar för stöldskydd samt status på lagret. En direkt fördel för butiksägaren är att de får bort bågarna vid entrén och kan på så viss bygga en mer välkomnande entré.

Genom sina IP-baserade kameror där allt filmat material direkt finns tillgängligt online sätter SECITS säkerhet och trygghet i fokus. Primärt görs detta genom olika säkerhetslösningar för banker, där övervakning av bankomater står för majoriteten av affären. En annan stor del av affären återfinnes inom retailsektorn där övervakningslösningar för butiker, bensinstationer, parkeringsgarage och hotell tillhandahålls. SECITS erbjuder även processövervakning inom industri, fabrik och lager.

Affärsidén bygger på ett ansvar för hela värdekedjan och tillsammans med kunden

utformar bolaget ett passande serviceavtal vilket leder till återkommande intäkter för

SECITS. Dessa avtal löper vanligtvis på mellan tre till fem år. Totalt har SECITS över

30 000 kameror i drift efter förvärvet av MKS.

(6)

SECITS

Ett annat potentiellt affärsområde är inom sjuk- och äldrevården där det i större utsträckning väntas utföras vård i direkt anslutning till det egna hemmet framgent. Det gör att patientövervakning blir allt viktigare och smarta övervakningslösningar kan minska personalbehovet i denna bransch. Därav ser SECITS detta som ett potentiellt nytt affärsområde framöver.

Säljfokus och förvärv

Vårdsekotrn är ett potentiellt affärsområde framgent

I samband med börsintroduktionen 2017 klargjorde SECITS att bolaget skulle intensifiera säljarbetet samt se över möjligheten till förvärv. Med bakgrund av ovan nämnda marknadsdrivare ser SECITS tillväxten som primärt fokus och behöver således se till att företaget är rätt bemannat för att kunna ta tillvara på denna möjlighet. Utöver det ser SECITS även möjligheter att göra förvärv för att dels säkra geografisk närvaro och dels för att växa inom särskilda segment. Marknaden för kameraövervakning och VSaaS (Video Surveillance as a Service) förväntas växa med i genomsnitt 17 procent per år mellan 2016 och 2024 enligt marknadsundersökningar och SECITS ser goda möjligheter att växa i takt med marknaden.

I juli 2017 förvärvades MKS Sverige AB. Det Helsingborgsbaserade företaget med över 15 års branscherfarenhet beskrivs av SECITS som ett lysande förvärvsobjekt. MKS huvudinriktning är myndigheter, hamnar, banksektorn och retail vilket kompletterar SECITS verksamhet bra samt adderar offentliga myndigheter som ett nytt segment.

Utöver de operativa synergierna får man också en bättre geografisk spridning där verksamheten nu breddas till Skåne samt till viss mån Danmark och Norge. Totalt överstiger den installerade basen 30 000 kameror efter förvärvet.

Förvärvar MKS, installerad bas över 30 000 kameror

Urval av kunder

Nedan bild är ett urval av SECTIS nuvarande kunder. Under 2017 tecknades många nya

avtal, bland annat med Ahlsell, Synsam, Netto, Lidl, Kicks och Bergendahlsgruppen

vilket tyder på en hög efterfrågan på bolagets olika produkter och tjänster.

(7)

Report completed:

DISCLAIMER

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Stefan Knutsson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

2018-03-05 13:49:52

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :