• No results found

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2011-01-25

FALKENBERG

§ 33

Medborgarförslag om anställning av en Kraniosakral terapeut KS, KF på låg- och mellanstadiet, högstadiet samt gymnasienivå.

Dnr KS 2010-572

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kanslienhetens yttrande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Linnh Adamsson 2010-11-03.

Yttrande från kanslienheten 2011-01-17.

Sammanfattning av ärendet

linnea Adamsson föreslår i sitt medborgarförslag att en kraniosakral terapeut anställs på låg- och mellanstadiet samt en på högstadiet och en på gymnasieskolan. Alternativt att kommunen startar ett projekt för att utröna resultatet av kraniosakral terapi genom fondpengar eller kommunalt anslag.

Ekonomi

Att heltidsanställa 1 kraniosakral terapeut skulle kosta kommunen ca 480 000 kronor/år.

Övervägande

Kraniosakral terapi (KST) är en alternativmedicinsk behandling som påverkar ryggmärgsvätskans rörelse och härstammar från osteopatin, läran om skelettet. Enligt behandlingsmetodens företrädare uppstår rörelser i ryggmärgsvätskan med en frekvens av 8-12 gånger per minut. Hälsoproblem uppkommer då vätskan inte kan flöda normalt och detta kan åtgärdas med hjälp av små rörelser och tryck på särskilda ställen av kroppen. Kraniosakrala terapeuter definieras inte som hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagens 1 kap 4 §. Det innebär att utövarna lyder under 5 kap 1 § enligt samma lag, som bland annat röreskriver att barn under åtta år inte yrkesmässigt får undersökas eller behandlas.

Enligt 2 kap 25 § i den nya skollagen som träde ikraft den 1 augusti 2010 ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska och psykosociala insatser och det ska därför finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Inom skolhälsovården finns i Falkenbergs

kommun idag 1 skolläkare, 13 skolsköterskor, 3 psykologer och 16 kuratorer anställda. Vid kontakt med kommunens samordnande skolsköterska uppges att komplementärmedicin av princip inte tillämpas inom skolhälsovården.

Socialstyrelsen anger på förfrågan att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt patientsäkerhetslagen 6 kap 1 §.

Vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet bedöms inom professionen. Vidare hänvisar man till att andra än hälso- och sjukvårdspersonal inte får behandla barn under åtta år, vissa sjukdomar

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Teletim växel: 0346-88 6000. Fax: 0346-133 40 c-post: kommon'ii,ffilkenberg.se

v■ w.falkenberg.se

(2)

4eitakir.

FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2011-01-25

Forts § 33

med mera. Socialstyrelsen påpekar även att utövare som enligt lag inte kan hänföras till kategorin hälso- och sjukvårdspersonal står utanför deras tillsyn.

Studier som gjorts i framförallt England och USA har påvisat att metoden har effekt på smärta samt den fysiska och psykiska hälsan. Undersökningarnas tillförlitlighet är dock omdiskuterad och i Sverige är forskningen på området inte särskilt omfattande. Inom den svenska läkarkåren råder delade meningar beträffande terapins möjligheter och effekter.

Då skolhälsovården möter barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation med begränsade möjligheter att själva påverka sin tillvaro, anser kanslienheten det vara ett viktigt område att värna om. Ovanstående resonemang indikerar att kunskapen kring kraniosakral terapi i Sverige är begränsad. Eftersom dess utövare enligt lag inte får behandla barn under åtta år och inte heller omfattas av Socialstyrelsens övervakning avstyrker kanslienheten förslaget om att anställa en kraniosakral terapeut inom elevhälsan. Vidare anser kanslienheten att det varken kan anses vara en kommuns uppgift eller ingå i dess befogenhet att bedriva alternativmedicinsk försöksverksamhet.

Medborgarförslaget som helhet föreslås således avslås.

Vid protokollet

Frida Bergman

Protokollet justerat 2011-01-26 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: komin uKif falkenberg.se

www.falkenberg.se

(3)

Med vänlig hälsning

Linnka Adamsson

Heberg 101103

Till Falkenbergs kommun

Min vision är att skolvärlden tar till sig ett KranioSakralt tänkande dvs ett komplementärt tänkande till vedertagen vetenskaplig vård för att höja elevernas fysiska och själsliga hälsa och därigenom skapa en bättre framtid för den

enskilde och skolan som helhet.

Jag önskar att kommunen anställer en Kranio-Sakral terapeut på låg- och mellanstadiet och en på högstadiet.

Dessutom behövs samma resurs på gymnasienivå.

Ett alternativ är att kommunen gör ett projekt för att

utröna resultat av KranioSakral terapi genom fondpengar eller kommunalt anslag.

Den person som skall ingå i skolhälsovården tillsammans med läkare och skolsköterska skall ha hög social kompetens, livserfarenhet, lätt att

samarbeta med, vara ansvarskännande och kunna se individens innersta problem.

Dessutom ha en grundlig utbildning i det KranioSakrala systemet, ha bas- medicinsk utbildning och coachutbildning eller annan likvärdig utbildning som samtalsterapeut.

Jag önskar att detta brev används som ett medborgarförslag.

Dipl KranioSakral terapeut ),.r );:l

Dipl Coach Dipl homeopraktiker

Cc; ;WIC

/ I ,-;1

IP kommun

NIO -ii- 0 3

(4)

2011-01-17

Beslutsförslag

FALKENBERG

Kommun ledningskontoret Kanslienheten

Rida Bergman

Medborgarförslag om anställning av en Kraniosakral terapeut på låg- och mellanstadiet, högstadiet samt gymnasienivå. Dnr KS 2010-572

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kanslienhetens yttrande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Linnh Adamsson 2010-11-03 Yttrande från kanslienheten 2011-01-17

Sammanfattning av ärendet

Linnea Adamsson föreslår i sitt medborgarförslag att en kraniosakral terapeut anställs på låg- och mellanstadiet samt en på högstadiet och en på gymnasieskolan. Alternativt att kommunen startar ett projekt för att utröna resultatet av kraniosakral terapi genom fondpengar eller kommunalt anslag.

Ekonomi

Att heltidsanställa 1 kraniosakral terapeut skulle kosta kommunen ca 480 000 kronor/år.

Övervägande

Kraniosakral terapi (KST) är en alternativmedicinsk behandling som påverkar ryggmärgsvätskans rörelse och härstammar från osteopatin, läran om skelettet. Enligt behandlingsmetodens företrädare uppstår rörelser i ryggmärgsvätskan med en frekvens av 8-12 gånger per minut. 1 fälsoproblem uppkommer då vätskan inte kan flöda normalt och detta kan åtgärdas med hjälp av små rörelser och tryck på särskilda ställen av kroppen. Kraniosakrala terapeuter definieras inte som hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagens 1 kap 4 §. Det innebär att utövarna lyder under 5 kap 1 § enligt samma lag, som bland annat föreskriver att barn under åtta år inte yrkesmässigt rar undersökas eller behandlas.

Enligt 2 kap 25 § i den nya skollagen som träde ikraft den 1 augusti 2010 ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska och psykosociala insatser och det ska därför finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Inom skolhälsovården finns i Falkenbergs

kommun idag 1 skolläkare, 13 skolsköterskor, 3 psykologer och 16 kuratorer anställda. Vid kontakt med kommunens samordnande skolsköterska uppges att komplementärmedicin av princip inte tillämpas inom skolhälsovården.

Socialstyrelsen anger på förfrågan att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt patientsäkerhetslagen 6 kap 1 §.

Vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet bedöms inom professionen. Vidare hänvisar man till att andra än hälso- och sjukvårdspersonal inte får behandla barn under åtta år, vissa sjukdomar

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. "Feletbn växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommungfalkenberg.se

www. falkenberg.se

(5)

med mera. Socialstyrelsen påpekar även att utövare som enligt lag inte kan hänföras till kategorin hälso- och sjukvårdspersonal står utanför deras tillsyn.

Studier som gjorts i framförallt England och USA har påvisat att metoden har effekt på smärta samt den fysiska och psykiska hälsan. Undersökningarnas tillförlitlighet är dock omdiskuterad och i Sverige är forskningen på området inte särskilt omfattande. Inom den svenska läkarkåren råder delade meningar beträffande terapins möjligheter och effekter.

Då skolhälsovården möter barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation med begränsade möjligheter att själva påverka sin tillvaro, anser kanslienheten det vara ett viktigt område att värna om. Ovanstående resonemang indikerar att kunskapen kring kraniosakral terapi i Sverige är begränsad. Eftersom dess utövare enligt lag inte får behandla barn under åtta år och inte heller omfattas av Socialstyrelsens övervakning avstyrker kanslienheten förslaget om att anställa en kraniosakral terapeut inom elevhälsan. Vidare anser kanslienheten att det varken kan anses vara en kommuns uppgift eller ingå i dess befogenhet att bedriva alternativmedicinsk försöksverksamhet.

Medborgarförslaget som helhet föreslås således avslås.

2

References

Related documents

Utifrån det rådande läget med smittspridning av Covid-19 beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020 att tillåta att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid

Transparens och en tydlig information till medborgarna är en viktig del i att bygga tillit till de förtroendevalda och skapa förtroende för kommunens arbete.. Vaxholm använder sig

Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) och Skolan och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning

Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för det

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa Policy för intern kontroll.. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa renhållningstaxa 2016 enligt

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa renhållningstaxa 2016 enligt

Kommunfullmäktiges mål 3: Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa. Kommunstyrelsens