Bullerutredning detaljplan del av sävstaholm 20200626

21  Download (0)

Full text

(1)

Uppdrag:

30-20018 Rapport A

Datum

2020-06-26

Upprättad av:

Elis Johansson

Telefon: Beställare:

0730- 781 115 Erik Olsson, beställarombud

E-post: Kund

elis@akustikkonsulten.se Vingåkers kommun

Bullerutredning: Säfstaholms Slottsområde, Vingåker

Akustikkonsulten i Sverige AB

Handläggare: Kvalitetsgranskning

Elis Johansson Per Lindkvist

(2)

Akustikkonsulten i Sverige AB

Sammanfattning

En bullerutredning har utförts inför framtagande av detaljplan för Säfstaholms Slottsområde i Vingåker. Detaljplanen syftar till att tillåta bl.a. bostäder. Vingåkers kommun har beställt en trafikbullerutredning med syfte att ta fram förväntade ljudnivåer på planområdet. Planområdet exponeras av vägtrafikbuller från närliggande kommunala vägar och spårtrafikbuller från Västra stambanan.

Trafikbuller vid fasad till planerad bostadsbebyggelse uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt Trafikbullerförordningen, SFS 2015:216, klaras.

För planerade bostäder kan gemensam uteplats anordnas på gårdsyta med högst 50 dBA ekvivalent och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Riktvärden för uteplats enligt Trafikbullerförordningen, SFS 2015:216, kan klaras vid merparten av bostäderna, endast i vissa fall behövs bullerskyddsåtgärder, t.ex. lokal bullerskärm intill uteplats.

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktion, fönster och uteluftdon kan Boverkets byggregler klaras och god ljudmiljö erhållas inomhus.

På planområdet finns en teaterscen och det planeras en rad olika framtida arrangemang vid Säfstaholms Slottsområde. I rapporten förs en diskussion kring lämpliga bullerskyddsåtgärder för att minska risken för att buller från musikarrangemang ska orsaka störningar och klagomål bland närboende.

(3)

Innehållsförteckning

1 Bakgrund ... 4

1.1 Uppdrag ... 5

1.2 Projekthistorik ... 5

2 Bedömningsgrunder ... 6

3 Beräkningsförutsättningar ... 6

3.1 Trafikbuller ... 6

3.2 Verksamhetsbuller från musikevenemang ... 8

3.3 Underlag ... 8

3.4 Inställningar beräkningsprogramvara ... 8

4 Beräkningsresultat ... 9

4.1 Trafikbuller ... 9

4.1.1 Översiktligt resultat Slottsområdet ... 9

4.1.2 Kommentarer för fastighet Bielke 1 samt Orangeriet 4 och 5 ... 12

4.1.3 Kommentarer för fastighet Åsen 2:6 ... 13

4.2 Resultat evenemangsbuller ... 14

4.2.1 Kommentarer scenposition 1 ... 14

4.2.2 Kommentarer scenposition 2 ... 14

4.2.3 Kommentarer scenposition 3 ... 14

5 Diskussion kring buller från musikevenemang ... 15

6 Riktvärden ... 16

6.1 Riktvärden för nya bostäder: Trafikbullerförordning SFS 2015:216 ... 16

6.2 Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21) ... 17

6.3 Boverkets byggregler ... 18

6.4 Svensk standard, SS 25267:2015... 18

6.5 Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer: FoHMFS2014:15 ... 18

7 Referenser ... 19

Bilagor

Bilaga Situation Ljudnivå

A01 Trafikbuller vid nya bostäder och Slottsområdet Dygnsekvivalent ljudnivå [dBA]

A02 Trafikbuller vid nya bostäder och Slottsområdet Maximal ljudnivå [dBA], uteplats (kl06-22) B01 Verksamhetsbuller från musikevenemang,

scenplacering 1 (befintlig scenplacering)

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

B02 Verksamhetsbuller från musikevenemang, scenplacering 2 (direkt öster om Slottet)

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

B03 Verksamhetsbuller från musikevenemang, Ekvivalent ljudnivå [dBA]

(4)

1 Bakgrund

Planarbete pågår för Säfstaholms Slottsområde, i Vingåkers kommun. Syftet med planarbetet beskrivs av kommunen så här:

"Det övergripande syftet med detaljplanen bygger på kommunens vilja att forma en levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och som samtidigt framhäver redan existerande strukturer och funktioner (av betydelse för den historiska

kontinuiteten)."

"Den nya detaljplanen ska även möjliggöra nya användningsområden inom parken och i dess närhet. Planläggningen innebär att nya byggrätter (i form av bostadshus,

parkbyggnader samt broar) tillförs. Tre delområden med nya bostadshus prövas (inom Åsen 2:6, Bielke 1, samt inom Orangeriet 4 och 5). En översyn görs även vad gäller de trafikytor som planområdet omfattar."

Se situationskarta i figur 1 nedan:

Figur 1. Situationskarta (daterad 2020-06-22) ovan visar planområdet. (Kartmaterial kommer från beställaren).

Planområdet ligger i de östra delarna av Vingåkers tätort. Närmast området finns mindre lokalgator. Längs Henalavägen sker fordonstrafik som förser skola och idrottsanläggning.

Bondegatan är en av flera infartsvägar till Vingåker från Katrineholm. Strax söder om planområdet passerar Västra stambanan med daglig spårtrafik.

Åsen 2:6 Nytt bostadsområde

Bielke 1 Nya bostäder Orangeriet 4 & 5

Nya bostäder Område avsett för

musikevenemang Område ställplats

husbilar

(5)

1.1 Uppdrag

Akustikkonsulten har på uppdrag av Vingåkers kommun utfört en bullerutredning som underlag för planprocessen för Sävstaholms slottsområde. Kommunen beskriver uppdraget på följande sätt:

”Bullerberäkningar från vägtrafik inför detaljplanläggning i/kring Sävstaholms slottsområde i Vingåkers tätort.

Beräkningarna ska baseras på framtida trafiksituation i samråd med beställaren.

Beräknade ljudnivåer ska utvärderas mot gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader. Resultatet från beräkningar ska sammanställas i en rapport med förutsättningar och resultat, samt avstämning mot riktvärden och allmänna råd.

Diskussion kommer även att behöva föras kring ljud från framtida evenemang i Slottsparken samt avstämning mot ev. riktlinjer.”

Akustikkonsulten har fått i uppdrag att genomföra en bullerutredning som underlag för planprocessen. Beställare av bullerutredningen är Vingåker kommun där Erik Olsson är beställarombud.

1.2 Projekthistorik

Projektet med Säfstaholms Slottsområde har successivt utvecklats och förändrats. Aktuell bullerutredning har utförts i olika omgångar under våren och sommaren år 2020. I tabellen nedan beskrivs projektfaserna kortfattat.

Tabell 1. Beskrivning projektfaser Datum Beskrivning projektfas

2020-04-03 Beställning av bullerutredning, via Sanna Alm (Etyd AB). Utskick av underlag som avser skiss för Slottsområdet omvandlingen, filer mottagna 200403

2020-04-14 Underlag grundkarta Säfstaholm levererades av Sanna Alm

2020-04-23 Resultat från trafikräkningar levererades av Lina Ljungqvist (Vingåkers kommun) 2020-04-30 Akustikkonsulten levererar bullerutredning genom rapport ”30-20018 Rapport A

200430 Förhandskopia.pdf”

2020-06-23 Nytt underlag avseende placering av bostäder för fastighet Bielke samt Orangeriet 4 o 5. Önskemål om att ta hänsyn till ökad trafikmängd på Henalavägen (i samband med ihoplänkningen med vägar norrut). Önskemål om att ta hänsyn till trafik i samband med ställplats för husbilar.

2020-06-26 Akustikkonsulten levererar omarbetad bullerutredning genom rapport ”30-20018 Rapport A 200626.pdf”

(6)

2 Bedömningsgrunder

I följande utredning kommenteras trafikbullernivåer vid framtida bostadsbebyggelse utifrån riktvärden i Trafikbullerförordningen (SFS2015:216):

• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostadsfasad (65 dBA för bostad om högst 35 kvadratmeter)

• högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats

Ljudnivåer från musikevenemang bedöms vid Säfstaholms Slottsområde enligt FoHMFS 2014:15:

• högst 110 dBA maximal ljudnivå

• högst 97 dBA ekvivalent ljudnivå

Det saknas riktvärden vid bostäder för buller från musikevenemang. Därför förs en diskussion kring framtida musikevenemang på Säfstaholms Slottsområde och deras möjligheter att klara Boverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (Zon A):

• Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad (45 dBA nattetid)

• Högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad från yttre installationer (40 dBA nattetid)

3 Beräkningsförutsättningar

Beräkningar av trafikbuller och buller från musikevenemang (i denna utredning klassade som verksamhetsbuller) har utförts med följande förutsättningar:

3.1 Trafikbuller

Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, Naturvårdsverkets rapport 4935 för spårtrafik och Naturvårdsverkets rapport 4653 (reviderad 1996) för vägtrafik. Beräkningarna har utförts i beräkningsprogrammet SoundPLAN 8.1. Beräknad ekvivalent ljudnivå avser dygnsmedelvärde. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik avser högst fem överskridanden natt mellan klockan 2200–0600 och medeltimme mellan klockan 0600–2200.

Vägtrafikuppgifter för dagens situation har erhållits från Vingåkers kommun och har räknats upp till prognos år 2040 med Trafikverkets trafikuppräkningstal EVA. Utförda beräkningar avser all vägtrafik på vägar som ligger närmast planerade bostäder inom planområdet. Övriga vägar i närheten bedöms ha så låg bullerpåverkan att de inte tagits med i beräkningen.

(7)

I tabell 2 nedan redovisas trafikuppgifter för dominerande vägar.

Tabell 2. Vägtrafikuppgifter

Väg ÅDT Prognos (2040) Andel tung trafik1) Skyltad hastighet (km/h) Not.

Bondegatan 2500 7% 40 a

Henalavägen 1400 7% 40 b

Ringvägen 500 7%2) 40 c

Åsen 2:6, österut 140 5%2) 30 d

Åsen 2:6, västerut 40 5%2) 30 e

Ställplats husbilar 50 50% 30 f

1) Dygnsfördelningen av tung trafik har antagits till 8 % natt mellan kl 22-06 och 6 % medeltimme dag/kväll.

2) Personbilstrafik (lätta fordon) är dimensionerande för maximala ljudnivåer.

Noteringar:

a) Trafikmätning utförd år 2020, enligt Lina Ljungqvist, trafikingenjör Vingåkers kommun. Mätningen motsvarar ÅDT (år 2020)= 1940 f/d, andel tung trafik om ca 5,5 %. Uppräkning har skett för att motsvara trafikmängd år 2040. Trafikverkets Nationella Vägdatabas beskriver att högsta tillåtna hastighet är 40 km/h, vilket har använts i beräkningen för lätta och tunga fordon.

b) Trafikmätning utförd år 2020, enligt Lina Ljungqvist, trafikingenjör Vingåkers kommun. Mätningen motsvarar ÅDT (år 2020)= 300 f/d, andel tung trafik om ca 6,5 %. Uppräkning har skett för att motsvara trafikmängd år 2040. Trafikverkets Nationella Vägdatabas beskriver att högsta tillåtna hastighet är 40 km/h, vilket har använts i beräkningen för lätta och tunga fordon. (Uppdatering 200626:

Det finns preliminära planer på att länka ihop Henalavägen med vägar i norr. För att ta höjd för ökad trafikmängd antas att tillkommande trafik ger +1000 f/d, vilket medför en total trafikmängd med ÅDT = 1400 f/d).

c) Trafikmätning utförd år 2020, enligt Lina Ljungqvist, trafikingenjör Vingåkers kommun. Mätningen motsvarar ÅDT (år 2020)= 390 f/d. Uppdelning för lätta och tunga fordon saknas och därför antas andel tung trafik till ca 7 %. Uppräkning har skett för att motsvara trafikmängd år 2040. Trafikverkets Nationella Vägdatabas beskriver att högsta tillåtna hastighet är 40 km/h, vilket har använts i beräkningen för lätta och tunga fordon

d) Ny väg och underlag avseende trafikmängd saknas. Här görs bedömning utifrån antalet nya bostäder som planeras. Varje hushåll antas trafikera vägen ca 4 ggr / dygn. Uppskattningsvis ges ca 35 nya bostäder längs vägen vilket ger ca 140 st fordon / dygn.

Andelen tung trafik antas till 5 %.

e) Ny väg och underlag avseende trafikmängd saknas. Här görs bedömning utifrån antalet nya bostäder som planeras. Varje hushåll antas trafikera vägen ca 4 ggr / dygn. Uppskattningsvis ges ca 10 nya bostäder längs vägen vilket ger ca 40 st fordon / dygn. Andelen tung trafik antas till 5 %.

f) Trafikuppgifter saknas eftersom trafiken inte finns idag. ÅDT uppskattas till högst 50 f/d med en relativt hög andel tung trafik (50

%). Här antas att fordonen kör högst 30 km/h (antagligen lägre) men eftersom beräkningsmodellen inte tar hänsyn till lägre hastigheter tillämpas 30 km/h i beräkningen.

Spårtrafikuppgifter har erhållit från Trafikverkets Trafikuppgifter järnväg T20 och bullerprognos 2040 och redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3. Spårtrafikuppgifter

Tågtyp Antal tåg (ådt) Tåglängd (m) STH tågtyp [km/h]

Gods 18,2 572 100

Pass 1,8 260 160

X50-54 17,5 110 200

X60 77,2 146 160

För aktuell bandel intill planområdet är största tillåtna hastighet för godståg (STH-A) 160 km/h, för resandetåg (STH-B) 175 km/h och för resandetåg med korglutning (STH-S) 190 km/h. Det är alltså endast tågtypen X50-54 som begränsas av bandelens största tillåtna hastighet

(8)

3.2 Verksamhetsbuller från musikevenemang

Översiktliga ljudutbredningsberäkningar har utförts för verksamhetsbuller från musikevenemang. Syftet med beräkningarna är att utvärdera olika evenemangsplatser utifrån de värst drabbade nya och befintliga bostäder.

Beräkningarna är gjorda enligt beräkningsstandarden Environmental noise from industrial plants, General prediction method i programmet SoundPLAN 8.1.

Musiken simuleras med all ljudenergi kommer från en punkt, s.k. punktkälla. Intill punktkällan finns scenbyggnaden vilket har en tydligt skärmande effekt på ljudutbredningen. Ljudutbredningsberäkningen har anpassat för att simulera en högsta tillåtna ljudtrycksnivå om 97 dBA hos en mottagare på 1 m avstånd från högtalare vid musikevenemang. Med antagande om halvsfärisk ljudutbredning (dvs inverkan av markreflex) tillämpas i beräkningen en ljudeffektnivå om 105 dBA. Ljudkällans frekvensinnehåll är hämtat från beräkningsprogrammets ljuddatabas, där specifikt frekvensinnehåll har rubriken:

“Average third-octave spectra for small stages Rock/Pop, Classical/Jazz/World, average of 40 concerts “

Resultatet från beräkningarna av ljudutbredning från musikevenemang presenteras för befintlig scenplacering samt två förslag på alternativa scenplaceringar öster om Slottet.

Resultaten motsvarar alltså en ljudnivå som precis klarar Folkhälsomyndighetens riktvärden på höga ljudnivåer intill högtalare. Detta kan dock antas motsvara ett ”värsta fall” där ljudet under störst del av arrangemangen bör vara lägre så. I sin tur medför det att den beräknade ljudutbredningen som redovisas i bilaga B01-03 också motsvarar ett

”värsta fall”.

3.3 Underlag

Följande underlag är projektspecifikt för Säfstaholms Slottsområde:

A. Digitalt kartmaterial från Metria.

B. Situationskarta skiss omvandlingen daterad 2020-06-22 , erhållen av Sanna Alm (ETYD AB)

C. Resultat från trafikmätningar från kommunala vägar, Lina Ljungqvist,

trafikingenjör på Vingåkers kommun. Mätningarna genomfördes under mars och april år 2020.

3.4 Inställningar beräkningsprogramvara

Beräkningar av ljudutbredningskartor har utförts för att motsvara ljudnivå på 1,5 m ovan mark. Markdämpningen är generellt vald med en faktor på 0,6, där 0 motsvara akustiskt hård mark (t.ex. asfaltsytor eller vatten) och 1 motsvarar akustiskt mjuk mark (t.ex. åker eller skog). För mindre vattenytor t.ex. Vingåkersån samt dammarna inne i Slottsparken tillämpas dämpningsfaktor 0, eftersom ytorna antas vara akustiskt hårda.

Värt att notera är att maximala ljudnivåer dagtid tillåts 5 st överskridanden per timme, vilket gör att tågtypen X60 blir dimensionerande istället för godståg.

(9)

4 Beräkningsresultat

Beräkningar av trafikbuller och verksamhetsbuller (buller från musikevenemang) har utförts för planområdet Säfstaholms Slottsområde. Beräkningsresultaten redovisas i bilagorna enligt följande tabell:

Tabell 4. Bilagor

Bilaga Situation Ljudnivå

A01 Trafikbuller vid nya bostäder och Slottsområdet Dygnsekvivalent ljudnivå [dBA]

A02 Trafikbuller vid nya bostäder och Slottsområdet Maximal ljudnivå [dBA], uteplats (kl06-22) B01 Verksamhetsbuller från musikevenemang,

scenplacering 1 (befintlig scenplacering)

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

B02 Verksamhetsbuller från musikevenemang, scenplacering 2 (direkt öster om Slottet)

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

B03 Verksamhetsbuller från musikevenemang, scenplacering 2 (öster om Slottsparken)

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

4.1 Trafikbuller

Generellt påverkas planområdet mest av trafikbuller från järnvägen, små lokalgator har liten betydelse. I vissa fall kan dock maximala ljudnivåer från trafik blir dimensionerande, i synnerhet om det är korta avstånd mellan väg och bostad. I beräkningarna tas hänsyn tagits till bullerskärmning av framtida bebyggelse, så som beskrivet i omvandlingsförslaget enligt underlag B.

4.1.1 Översiktligt resultat Slottsområdet

Ljudnivån på planområdet blir lägre än 60 dBA ekvivalent ljudnivå för i princip hela planområdet, se figur 2, förutom några parkdelar söder om Bondegatan närmast spåret.

De högsta ekvivalenta ljudnivåer inom Slottsparken erhålls i södra delarna av parken, strax norr om Bondegatan. I dessa delar av Slottsparken kan delbidragen till beräknad ljudnivå delas upp i vägtrafikbuller från Bondegatan och spårtrafikbuller från Västra Stambanan.

Spårtrafikbullret dominerar generellt över vägtrafikbuller.

(10)

Figur 2. Ljudutbredningskarta enligt Bilaga A01, där beräknad ekvivalent ljudnivå presenteras med färgskala i steg om 5 dB.

Ringvägen Henalaväge

n

Bondegatan Åsen 2:6, västerut

Åsen 2:

6, österut

Västra Stambanan Rin

gväg en

Ring väg

en

Skala (A3) 1:3000

0 30 60 120 180

m

Ekvivalent ljudnivå, LAeq,24h i dBA

<= 45,00 45,00- 50,00 50,00- 55,00 55,00- 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 > 70,00

(11)

Figur 3. Ljudutbredningskarta enligt Bilaga A02, där beräknad maximal ljudnivå presenteras med färgskala i steg om 5 dB.

Ringvägen Henalaväge

n

Bondegatan Åsen 2:6, västerut

Åsen 2:

6, österut

Västra Stambanan Rin

gväg en

Ring väg

en

Skala (A3) 1:3000

0 30 60 120 180

m

Maximal ljudnivå, Lmax i dBA

<= 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 70,00- 75,00 75,00- 80,00 80,00- 85,00 > 85,00

(12)

4.1.2 Kommentarer för fastighet Bielke 1 samt Orangeriet 4 och 5

Fastigheterna Bielke 1 och Orangeriet 4 samt 5 ligger strax söder om Bondegatan och norr om spåret. Här är det främst ljud från spårtrafiken som dominerar. Ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasader beräknas bli lägre än 60 dBA ekvivalent ljudnivå, se figur 4. Riktvärde enligt SFS 2015:216, om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad för nya bostäder klaras för planerade bostäder vid fastighet Bielke 1 och Orangeriet 4 och 5.

Figur 4. Ljudutbredningskarta enligt Bilaga A01, med detaljer för fastighet Bielke 1 och Orangeriet 4

& 5, där beräknad ekvivalent ljudnivå presenteras med färgskala i steg om 5 dB.

Figur 5. Ljudutbredningskarta enligt Bilaga A02, med detaljer för fastighet Bielke 1 och Orangeriet 4

& 5, där beräknad maximal ljudnivå presenteras med färgskala i steg om 5 dB.

Enligt SFS2015:216 3§, första stycket 2, finns även riktvärde för uteplats och avser både ekvivalent och maximal ljudnivå.

För fastighet Bielke 1 bör uteplats undvikas norr om byggnader (längs Bondegatan) samt vid södra fastighetsgränsen sida, där både ekvivalenta och maximala ljudnivåer överskrider riktvärdena enligt SFS2015:216. Vid dessa ställen kan uteplats tillåtas, men i så fall behöver uteplatsen skyddas med någon form av bullerskydd, t.ex.

bullerskyddsskärm med tät konstruktion. Uteplats rekommenderas istället till innergården (se gröna områden i figur 5) men även här bör uteplatserna förses med någon form av bullerskyddsåtgärd. Åtgärdens främsta syfte att sänka spårtrafikbuller och därför bör åtgärden placeras direkt söder om uteplats, t.ex. genom en 1,8 m hög tät bullerskyddskärm.

Uteplatser vid fastighet Orangeriet 4 och 5 kan anläggas fritt på blåa områden i figur 5.

Uteplats intill bostad på Orangeriet 4’s kan klaras utan bullerskyddsåtgärd, om placeringen sker i hörnet mellan byggnadskropparna. Uteplats för intill Orangeriet 5’s södra fasad behöver inte förses med bullerskyddsåtgärd. För övriga placeringar behöver uteplats förses med bullerskyddsåtgärd intill uteplats med syfte att skapa bullerskydd från buller från Bondegatan eller Västra Stambanan.

55 53 54

55 55

55 55

54 53 52 55

53 52

53 53

Bondegatan

Rin gväg en

Skala (A3) 1:1200

0 5 10 20 30

m

Ekvivalent ljudnivå, LAeq,24h i dBA

<= 45,00 45,00- 50,00 50,00- 55,00 55,00- 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 > 70,00

71 72

71 73

72

Bondegatan

Rin gv ägen

Skala (A3) 1:1200

0 5 10 20 30

m

Maximal ljudnivå, Lmax i dBA

<= 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 70,00- 75,00 75,00- 80,00 80,00- 85,00 > 85,00

(13)

4.1.3 Kommentarer för fastighet Åsen 2:6

Planerade bostäder på fastighet Åsen 2:6 ligger strax öster om Henalvägen. Inne i området förväntas även viss trafik till bostäderna och hänsyn till detta har tagits genom att anta två mindre lokala gator. Avstånden till Bondegatan och Västra stambanan i söder är så pass stort att bidragen blir försumbara. Ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasader beräknas bli lägre än 60 dBA ekvivalent ljudnivå, se figur 6. Riktvärde enligt SFS 2015:216, om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad för nya bostäder klaras för planerade bostäder vid fastighet Åsen 2:6.

Figur 6. Ljudutbredningskarta enligt Bilaga A, med detaljer för fastighet Åsen 2:6, där beräknad ekvivalent ljudnivå presenteras med färgskala i steg om 5 dB.

Figur 7. Ljudutbredningskarta enligt Bilaga A, med detaljer för fastighet Åsen 2:6, där beräknad maximal ljudnivå presenteras med färgskala i steg om 5 dB.

Angående uteplatser så finns det goda möjligheter att anlägga uteplatser för respektive bostad och samtidigt klara riktvärdet enligt SFS2015:216 3§.

51

Henalavägen Åsen 2:6, vä

sterut

Åsen 2:6, ös terut

Skala (A3) 1:1300

0 510 20 30

m

Ekvivalent ljudnivå, LAeq,24h i dBA

<= 45,00 45,00- 50,00 50,00- 55,00 55,00- 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 > 70,00

Henalavägen Åsen 2:6, vä

sterut

Åsen 2:6, ös terut

Skala (A3) 1:1300

0 510 20 30

m

Maximal ljudnivå, Lmax i dBA

<= 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 70,00- 75,00 75,00- 80,00 80,00- 85,00 > 85,00

(14)

För fastighet Åsen 2:6 kan uteplatser, utan bullerskyddsåtgärder, väljas relativt fritt utifrån enskilda önskemål. Undantaget är bostaden allra längst västerut i området och om uteplats väljs på västra sidan där 50 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids, se figur 6. Om uteplats önskas här bör uteplatsen utrustas med bullerskyddsåtgärd intill och direkt väster om uteplatsen, med syfte att skydda för buller från Henalavägen. För att klara krav om högst 70 dBA maximal ljudnivå bör placering mellan byggnad och intilliggande väg generellt undvikas, men kan i flera fall ändå klara riktvärdet enligt SFS2015:216.

4.2 Resultat evenemangsbuller

Beräkning av evenemangsbuller har utförts för tre olika scenplaceringar:

- Bilaga B01: Scenposition 1: Befintlig scenplacering, väster om Slottet.

- Bilaga B02: Scenposition 2: Nya placering direkt öster om Slottet

- Bilaga B03: Scenposition 3: Öster om Slottet men längre bort än pos 2 och där scenen vridits mer västerut.

4.2.1 Kommentarer scenposition 1

De bostäder med högst beräknad ljudnivå ligger strax väster om Ringvägen, där beräknade ljudnivåer kan uppgå till 55-60 dBA. Även nya bostäder vid Orangeriet 4 & 5 kan få något förhöjda ljudnivåer, upp till ca 55 dBA.

4.2.2 Kommentarer scenposition 2

Till skillnad från scenposition 1 förväntas nu scenpostion 2 ge betydligt lägre ljudnivåer vid befintliga bostäder längs Ringvägen, pga Slottsbyggnadens bullerskärmning. De bostäder med högst beräknad ljudnivå ligger strax söder om Bondegatan, bostäder med adress Eneroths väg, där beräknade ljudnivåer kan uppgå till 55 dBA. Fortfarande får även nya bostäder vid Orangeriet 4 & 5 något förhöjda ljudnivåer, upp till ca 55 dBA.

4.2.3 Kommentarer scenposition 3

Till skillnad från scenposition både 1 och 2 förväntas nu scenpostion 3 ge högre ljudnivåer för nya bostäder vid Åsen 2:6. Befintliga bostäder längs Ringvägen har fortsatt lägre än scenposition 1, pga Slottsbyggnadens bullerskärmning. De bostäder med högst beräknad ljudnivå ligger dels inom fastigheten Åsen 2:6 (mellan 55 och 60 dBA) och del strax söder om Bondegatan, bostäder med adress Eneroths väg (upp till 55 dBA).

(15)

5 Diskussion kring buller från musikevenemang

I Slottsområdet planeras olika musikevenemang, oftast i kommunal regi. För att göra en bedömning av evenemangens ljudbidrag till omgivningen beskrivs planerade musikarrangemang översiktligt. I samband med detta förs en diskussion med olika resonemang kring evenemangens påverkan till omgivningen. Information om planerade evenemang kommer från telefonsamtal (dat 2020-04-24) med Ulrika di Martini Brakel, som är kommunens kultursamordnare.

Omfattning?

Det kan handla om uppskattningsvis 4 till 6 arrangemang per sommar (maj t.o.m. augusti).

Planerade arrangemang riktar sig främst till barnfamiljer som åhörare, där arrangemanget t.ex. startar kl 18 och håller på ca 45 minuter. Hittills har arrangemangen besökts av ca hundra besökare inklusive medverkande per tillfälle. Planerade arrangemangen förväntas få besök av högst ca 400 personer.

Placering?

Idag finns en befintlig teaterscen strax väster om slottet, vilket även i fortsättningen planeras att användas som scen vid framtida arrangemang. Beroende på evenemang kan ljudförstärkning komma att vara aktuellt, t.ex. högtalare placerade vid scenen eller högtalare på grönområdet strax intill scenen.

I beräkningsbilaga B01 ljudutbredningen från befintlig scenposition väster om slottet.

Alternativa placeringar av scen har diskuterats på andra sidan av slottet, dvs östra sidan.

Idag har en hundklubb sin verksamhet där. Det är oklart om hundklubben kommer vara kvar på slottsområdet. Om hundklubben flyttas finns möjligheter att placera en scen och ha musikarrangemang intill öppna parken direkt öster om slottet. Detta skulle i så fall medföra att själva slottsbyggnaden blir en naturlig skärmning av buller till närliggande bostäder direkt väster om slottet.

I beräkningsbilagorna B02 och B03 undersöks ljudutbredningen från scenpositioner öster om slottet.

Tidigare erfarenheter av bullerklagomål från närboende?

I nuläget finns har inga klagomål från närboende framförts, enligt Ulrika di Martini Brakel.

Men om klagomål uppstår är kommunen öppen för att föra dialog med närboende kring val av tidpunkter och omfattning. Kommunen åtar sig informationsplikt att annonser och informera om öppna arrangemang till närboende.

(16)

6 Riktvärden

6.1 Riktvärden för nya bostäder: Trafikbullerförordning SFS 2015:216

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, se referens (1). Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken. I maj år 2017 ändrades 3§ i förordningen enligt förordningsändringar SFS 2017:359.

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Förordningen gäller såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen kommer förordningen att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015.

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus.

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Så här beskrivs riktvärdena i SFS 2015:216:

Buller från spårtrafik och vägar

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. (enligt SFS 2017:359)

4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Beräkning av bullervärden

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

(17)

6.2 Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21)

I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder” ges riktvärden enligt Tabell 6-1 och Tabell 6-2.

Tabell 6-1 Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.

Leq dag (0600-1800)

Leq kväll (1800-2200)

Lördagar, söndagar och

helgdagar Leq dag + kväll

(0600-2200)

Leq natt (2200-0600)

Zon A*

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer

50 dBA 45 dBA 45 dBA

Zon B

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna bulleranpassas.

60 dBA 55 dBA 50 dBA

Zon C

Bostadsbyggnader bör inte accepteras.

>60 dBA >55 dBA >50 dBA

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt Tabell 6-2.

Tabell 6-2 Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.

Leq dag (0600-1800)

Leq kväll (1800-2200)

Leq natt (2200-0600)

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:

▪ Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

▪ Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

▪ I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

(18)

6.3 Boverkets byggregler

Ljudnivå från trafik och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, dBA i möblerade rum med stängda fönster.

Tabell 6-3 Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor Ekvivalent ljudnivå från trafik eller

annan yttre ljudkälla, LpAeq,nT [dB] 2)

Maximal ljudnivå nattetid, LpAFmax,nT [dB] 3) Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer

utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids 1

i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45

i utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 -

1) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna.

2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt.

3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg-och flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.

6.4 Svensk standard, SS 25267:2015

Boverkets byggregler anses motsvara minimikraven. I Boverkets byggregler hänvisas också till de högre ljudstandarderna ljudklass A och B i Svensk Standard, SS 25267:2015.

Ljudklass B motsvarar generellt 4 dBA lägre inomhusnivåer och ljudklass A motsvarar generellt 8 dBA lägre inomhusnivåer och kan tillämpas då högre krav på inomhusnivån efterfrågas.

6.5 Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer:

FoHMFS2014:15

Folkhälsomyndigheten ger riktvärden för höga ljudnivåer enligt FoHMFS2014:15, vilket är rekommenderade begränsningar av ljudnivån inom- och utomhus där hög musik spelas.

Tabell 4. Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer

Beskrivning Ljudnivå Avser lokaler och

platser dit barn under 13 år ålder inte har tillträde

Avser lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde

Maximalt ljud LAFmax 1) 115 dB 110

Ekvivalent ljud LAeq,T 2) 100 dB 97 3)

Noteringar:

1) Den högsta A-vägda ljudnivån

2) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T)

3) Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.

Enligt riktvärdena ska ”verksamhetsutövaren fortlöpandeplanera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förbygga att olägenheter för människors hälsa uppstår”.

(19)

7 Referenser

1. Svensk författningssamling 2015:216. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Stockholm : Näringsdepartementet RS N, 2015-04-09.

2. Kragh, J., Andersen, B. och Jakobsen, J. Environmental Noise from Industrial plants - General prediction Method r. 32, DAL 32. u.o. : Danish Acoustical Laboratory, 1982.

3. Naturvårdsverket. Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538. Stockholm : Naturvårdsverket, 2015. 978-97-620-6538-6.

4. SOU 1974:60. Trafikbuller, del 1 vägtrafikbuller. Stockholm : Statens offentliga utredningar, 1974.

5. Naturvårdsverket, Vägverket, Nordiska ministerrådet. Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653. Stockholm och Borlänge : Naturvårdsverket, Vägverket, Nordiska ministerrådet, 1999.

6. Naturvårdsverket, Banverket, Nordiska ministerrådet. Buller från spårbunden trafik, rapport 4935. Stockholm och Borlänge : Naturvårdsverket, Banverket, Nordiska ministerrådet, 1998.

(20)

Elis Johansson Per Lindkvist

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Projekt: Säfstaholms Slott

Framtida situation - år 2040

Fasadvärden visas endast för fasader > 50 dBA

Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark Vägtrafik år2040 ÅDT, [st] Tung trafik, [%] Hastighet, [km/h]

Bondegatan Henalavägen Ringvägen Åsen 2:6, österut Åsen 2:6, västerut Husvagnsslinga

2 500 1 400 500 140 40 50

7 8 8 6 6 50

40 40 40 30 30 30

Teckenförklaring Byggnad ny bostad Byggnad befintlig bostad Övrig byggnad Väg Järnväg

Nytt bostadsområde

Beräknat fasadvärde, LAeq [dBA] (>50 dBA) Plangräns

Ekvivalent ljudnivå, LAeq,24h i dBA

<= 45,00 45,00- 50,00 50,00- 55,00 55,00- 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 > 70,00 Tågtrafik år2040 ÅDT, [st] Medellängd, [m] Hastighet, STH [km/h]

Gods Pass X50-54 X60

18,2 1,8 17,5 77,2

572 260 110 146

100 160 200 160

Ringvägen Henalavägen

Bondegatan Åsen 2:6, västerut

Åsen 2 :6, ö

sterut

Västra Stambanan Ringväg

en

Ringväge n

Skala (A3) 1:3000

0 30 60 120 180

m

51

Henalavägen Åsen 2:6, v

ästerut

Åsen 2:6, österut

Skala (A3) 1:1300

0 5 10 20 30

m

55 53 54 55 55

55 55

54 53 52 55

53 52

53 53

Bondegatan Ringv

ägen

Skala (A3) 1:1200

0 5 10 20 30

m

(21)

Projekt: Säfstaholms Slott

Framtida situation - år 2040

Fasadvärden visas endast för fasader > 70 dBA

Maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark Vägtrafik år2040 ÅDT, [st] Tung trafik, [%] Hastighet, [km/h]

Bondegatan Henalavägen Ringvägen Åsen 2:6, österut Åsen 2:6, västerut Husvagnsslinga

2 500 1 400 500 140 40 50

7 8 8 6 6 50

40 40 40 30 30 30

Teckenförklaring Byggnad ny bostad Byggnad befintlig bostad Övrig byggnad Väg Järnväg

Nytt bostadsområde

Maximal ljudnivå, Lmax i dBA

<= 60,00 60,00- 65,00 65,00- 70,00 70,00- 75,00 75,00- 80,00 80,00- 85,00 Tågtrafik år2040 ÅDT, [st] Medellängd, [m] Hastighet, STH [km/h]

Gods Pass X50-54 X60

18,2 1,8 17,5 77,2

572 260 110 146

100 160 200 160

Ringvägen Henalavägen

Bondegatan Åsen 2:6, västerut

Åsen 2 :6, ö

sterut

Västra Stambanan Ringväg

en

Ringväge n

Skala (A3) 1:3000

0 30 60 120 180

m

Henalavägen Åsen 2:6, v

ästerut

Åsen 2:6, österut

Skala (A3) 1:1300

0 5 10 20 30

m

71 72

71 73

72

Bondegatan Ringv

ägen

Skala (A3) 1:1200

0 5 10 20 30

m

Figure

Updating...

References

Related subjects :