Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 23 maj 2016 kl 19:00 22:40

27  Download (0)

Full text

(1)

Beslutande Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD)

Utses att justera Fredrik Hanell Paragrafer 69 - 89

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2016-05-27 kl. 16:00

Sekreterare

Gunilla Skoog Nilsson

Ordförande

Björn Andreasson

Justerande

Fredrik Hanell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-05-23

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-30 Datum då anslaget tas ned 2015-06-21

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

(2)

Ersättare

Övriga

Camilla Kampf (M)

Hans Erik Johansson (KD) Anna Johnsson (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD)

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Leif Henriksson, utredningssekreterare § 83 Eva Kullenberg, måltidschef, §§ 81-82 Marie Nilsson, förskolechef § 76 Anna Sjöbeck, rektor § 76

Petra Nilsson, sektorsadministratör §§ 79-80 Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare Daniella Swenson, Nämndsekreterare Sabina Zigon, ekonom/controller §§ 77-78 Anneli Andersson, Planarkitekt § 76 Kent Staaf, Fackligförtroendevald LF Johanna Sjöberg, Facklig förtroendevald LF

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 69 Upprop ... 4

§ 70 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering ... 5

§ 71 Godkännande av föredragningslistan ... 6

§ 72 Anmälan av nämndens protokoll från sammanträde 2016-04-25 ... 7

§ 73 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2016-05-10 ... 8

§ 74 Redovisning av delegeringsbeslut ... 9

§ 75 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll ... 10

§ 76 Informationsärende: Planprogram för ny- och ombyggnation förskola, skola, kök och matsal i Sätofta ... 11

§ 77 Ekonomisk uppföljning april månad 2016 ... 12

§ 78 Informationspunkt: Sökta statsbidrag samt kommande ansökningar ... 13

§ 79 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport ... 14

§ 80 Informationspunkt: Information om regler kring bibehållande av allmän förskoleplats ... 15

§ 81 Informationspunkt: Kvalitetsprojekt för måltidsverksamheten ... 16

§ 82 Informationspunkt: Prästkragens förskolas kök öppnas upp som tillagningskök ... 18

§ 83 Informationspunkt: Beläggningsgrad i skolans lokaler ... 20

§ 84 Beslut att ansöka om utdömande av vite efter tillsyn - förskolan xxxxxxx ... 22

§ 85 Beslut om föreläggande efter tillsyn av förskolan xxxxxxx... 23

§ 86 Utökat uppdrag för kontaktpolitiker ... 24

§ 87 Lägesrapport: Lokalförsörjning – lägesrapport ... 25

§ 88 Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen ... 26

§ 89 Övrigt ärende: fråga om Öppen förskola ... 27

(4)

§ 69 Upprop

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutade ledamöter är närvarande.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(5)

§ 70 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Fredrik Hanell (MP) utses att justera dagens protokoll, samt

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, den 27 maj kl. 16:00.

Ärendebeskrivning

I tur att justera är Fredrik Hanell (MP).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(6)

§ 71 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Föredragningslista till dagens möte godkänns.

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(7)

§ 72 Anmälan av nämndens protokoll från sammanträde 2016-04-25

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Protokoll från nämndens sammanträde 2016-04-25 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nämndens protokoll från sammanträde 2016-04-25 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll.doc (från BUN sammanträde 2016-04-25)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §59).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(8)

Dnr BUN 2015/322

§ 73 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2016-05-10

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2016-05-10 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottets protokoll från 2016-05-10 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll från AU 2016-05-10 _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(9)

§ 74 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under april/maj 2016

Redovisning av delegeringsbeslut från sektorschefen, april 2016, Dnr BUN 2016/1 Redovisning av delegeringsbeslut från ekonom/controller, inga beslut fattade april 2016, Dnr BUN 2016/3

Redovisning av delegeringsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut fattade april 2016, Dnr BUN 2016/2

Redovisning av delegeringsbeslut från specialpedagog, inga beslut fattade april 2016, Dnr FSK 2016/1

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(10)

Dnr BUN 2016/50

§ 75 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll SÖSAM protokoll från 2016-05-09 (se bilaga)

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål 3561-15, klagande Emiliaskolan har inte beviljats prövningstillstånd.

Skolverket, beslut Stadsbidrag för undervisning under skollov år 2016, Dnr BUN 2016/133.

Skolverket, beslut Stadsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen 2016, Dnr BUN 2016/171.

Skolinspektionen, beslut Uppföljning av beslut om skolsituationen för elev vid Sätoftaskolan, Dnr BUN 2015/329.

Skolinspektionen, Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Tjörnarps skola, Dnr BUN 2015/161.

Skolinspektionen, beslut Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Familjelunden, Dnr BUN 2016/86.

Polismyndigheten, anmälan av skadegörelse på Ringsjöskolan 2016-04-01.

Polismyndigheten, anmälan av skadegörelse på Ringsjöskolan 2016-04-08.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(11)

§ 76 Informationsärende: Planprogram för ny- och ombyggnation förskola, skola, kök och matsal i Sätofta

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Information om planprogram för ny- och ombyggnation förskola, skola, kök och matsal i Sätofta läggs med godkännande till handlingarna.

2. Nämnden tackar Anneli Andersson för informationen.

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Anneli Andersson från Samhällsbyggnadssektorn lämnade information vid nämndens april-möte och vid maj-mötet sker en uppdatering av planarbetet med skissförslag till förskola i 1 respektive 2 plan med mera, utbyggnad inom Sätoftaskolans skolområde.

Anneli Andersson har gjort besök på Sätoftaskolan och i berörda förskolor. Intervjuer har gjorts med både barn på befintliga förskoleavdelningar och med personal inom förskola/skola. En sammanställning av utfallet av intervjuerna visar barn och vuxnas önskemål inför nybyggnationen. Ett förslag till tidplan för nybyggnation och tillbyggnaden har arbetats fram.

Personalen har en samsyn för att nybyggnationen ska vara i ett plan.

Ett planprogram som utreder förutsättningar för placering av en förskola med 8

avdelningar ska ställas ut under juni och ett medborgarmöte om planen ska hållas den 15 juni kl. 18 i Sätoftaskolans matsal. Dialog kommer samtidigt att hållas med BUN angående utbyggnadsplanerna och skolområdets användning. Alla hälsas välkomna!

Tidplanen är att planprogrammet ska färdigställas och godkännas i Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj, Kommunstyrelsen 7 juni samt i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 maj och Barn- och utbildningsnämnden 23/5. Samråd angående

planprogrammet kommer att hållas under juni-juli med utställning i kommunhuset samt på www.hoor.se.

Vid dagens möte deltar rektor Anna Sjöbeck och förskolechef Marie Nilsson i egenskap av verksamhetsansvariga.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(12)

Dnr BUN 2016/69

§ 77 Ekonomisk uppföljning april månad 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Ekonomisk uppföljning/prognos samt investeringsredovisning avseende april månad 2016 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonom/controller Sabina Zigon ger en ekonomisk uppföljning för april månad 2016 samt Investeringsredovisning april 2016. Riktvärdet ligger på 33 % och visar i nuläge ett underskott om 1,1 miljoner.

Beslutsunderlag

Prognos BUN 1604.docx

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §61).doc BUN Investeringsredovisning april 2016.docx

BUN Investeringsredovisning april 2016.pdf

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(13)

§ 78 Informationspunkt: Sökta statsbidrag samt kommande ansökningar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Information om sökta statsbidrag samt kommande ansökningar läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har efterfrågat en redovisning över de statsbidrag som sökts/beviljats under 2016. Totaltbeloppet för sökta statsbidrag är 17 778 998 kr.

Beslutsunderlag

Statsbidrag 2016.docx

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §62).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(14)

Dnr BUN 2016/18

§ 79 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägesrapporten gällande efterfrågan på förskoleplatser läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sektorsadministratör Petra Nilsson lämnar en lägesrapport kring efterfrågan på förskoleplatser.

I skrivande stund är det totalt 92 barn som väntar på att bli tilldelade en förskoleplats inom Höörs kommuns verksamhet och siffran ökar ständigt. Det föreligger rätt till plats inom barnomsorgen inom fyra månader från den dagen vårdnadshavarna placerar barnet i kön.

Beslutsunderlag

Köstatistik 201615.pdf

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §63).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(15)

§ 80 Informationspunkt: Information om regler kring bibehållande av allmän

förskoleplats

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Information om hur regelverket för allmän förskola i Höörs kommun tillämpas läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I regler för din kommunala barnomsorgen och fritidshemmen i Höörs kommun finns under punkt 7.2 Allmän förskola:

”Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds 525 timmar under perioden september – maj. Under denna period reduceras barnomsorgsavgiften med 3/10 om barnets sammanlagda tillsynstid i förskoleverksamheten överstiger 15

timmar/vecka. Vårdnadshavare till barn, som är berättigad till den avgiftsfria allmänna förskolan och som efterfrågar omsorg under perioden juni - augusti, ska erlägga avgift enligt gällande taxa.”

Sektorsadministratör Petra Nilsson delger information från hur andra kommuner tillämpar regler för bibehållande av förskoleplats utöver allmän förskoleplats. I flertalet av skånska kommuner finns regler för hur betalning och utnyttjande av förskoleplats sker.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §69).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(16)

Dnr BUN 2016/166

§ 81 Informationspunkt: Kvalitetsprojekt för måltidsverksamheten

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden framför sitt tack till måltidschef Eva Kullenberg, och 2. Nämnden uttrycker sin positiva inställning till ”Kvalitetsprojekt för måltidsverksamheten”, och

3. Nämnden vill följa upp utvecklingen av ”Kvalitetsprojekt för måltidsverksamheten” vid oktober-mötet, samt

4. Information om ”Kvalitetsprojekt för måltidsverksamheten” läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information angående kvalitetsprojekt inom Måltidsverksamheten

Att servera bra, god och näringsriktig skolmat, i godkända lokaler, tillagad av kompetent personal och som uppfyller politiska mål är en spännande utmaning.

För att på sikt kunna kvalitetssäkra och likställa samtliga måltider – utifrån de mål som är satta av BUN - som serveras på förskolor, skolor och fritidshem/klubbar vill Måltidsverksamheten genomföra ett kvalitetsprojekt under ett läsår, med början höstterminen 2016. Projektet omfattar en förskola, där intresse finns för att prova att Måltidsverksamheten tar över ansvaret för mottagningsköket, med eller utan befintlig personal, samt utbildning av personal på ett fritidshem eller klubb med fokus på bra mellanmål.

Idag finns tillagningskök och mottagningskök som tillhör Måltidsverksamheten, det finns kök som tillhör förskolan med förskolechefen som ansvarig. Vi har förskolekök med kockar som lagar frukost/ lunch/mellanmål till barnen och vi har mottagningskök i förskolan som får lunch från Måltidsverksamheten, men där pedagoger ansvarar för frukost och mellanmål. Vissa fritidshem äter mellanmål på skolan och på vissa fritidshem ansvarar pedagoger för beställning och tillredning av frukost och mellanmål. Vissa råvaror skickas från Måltidsverksamhetens kök och en del beställs via mottagningsköken eller fritidshemmen, vilket gör det mycket svårt att påverka vad som beställs och att få en klar bild av hur mottagningsköken fungerar.

Kontinuerlig uppföljning av projektet sker under läsåret, avseende kvalitet, kostnader och hur personalen upplever förändringen.

Mål för kvalitetsprojektet

Kvalitetshöjning - förskoleverksamheten ska uppleva en kvalitetshöjning genom att Måltidsverksamheten ansvarar för beställningar, viss tillagning samt att matsedlar och

Justerande Utdragsbestyrkande

(17)

Tid frigörs för pedagogisk verksamhet - om Måltidsverksamheten sköter det som tillhör köket, såsom frukost, mottagning av lunch, mellanmål, beställningar, egenkontroll och så vidare

Egenkontrollerna – att lagstadgade egenkontroller blir godkända av Miljö och Hälsa, inom det som kan påverkas av köket (undantaget eftersatt underhåll)

Ekologiska livsmedel - vi når de politiska målen för ekologiska livsmedel

Kompetensutveckling för ett eller flera fritidshem/klubbar ska ske genom utbildning med fokus på bra mellanmål

Efter utvärdering

Om projektet utfaller positivt - ta ställning till om samtliga eller delar av mottagningskök/fritidshem bör ingå organisatoriskt i Måltidsverksamheten.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §72).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(18)

Dnr BUN 2016/175

§ 82 Informationspunkt: Prästkragens förskolas kök öppnas upp som tillagningskök

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Information om återuppstart av tillagningsköket på Prästkragens förskola läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Måltidsverksamhetens tillagningskök arbetar idag med ett portionsantal där kökens kapacitet inte kommer att räcka till för höstterminen 2016.

Måltidsverksamheten har också många utskick till våra förskolor, där det från olika tillagningskök skickas varm skollunch, livsmedel till frukost och mellanmål, samt mjölk/fil/yoghurt. Detta är ur kvalitetssynpunkt, arbetsmiljösynpunkt och säkerhet inte optimalt.

Planerad åtgärd

Prästkragens kök är i grunden ett tillagningskök, men har de senaste tre åren använts som mottagningskök, med leverans från Ringsjöskolan. Likaså har mat leverarats till Midgårds förskola från Ringsjöskolan.

Måltidsverksamheten kommer nu att öppna upp Prästkragen som tillagningskök och då också skicka mat och råvaror till Midgårds förskola. Målsättningen är också ett ökat samarbete mellan tillagningsköket på Prästkragens förskola och Midgårds förskola, för ökad kvalitet på maten samt underlätta för pedagogerna i verksamheten. Detta sker i samråd med förskolechefen.

Planerad öppningstid för tillagningsköket är den 15 augusti 2016.

Efter bedömning av Höörs kommuns livsmedelsinspektör samt HFAB finns inga

anmärkningar mot att öppna upp köket igen för 120 portioner. En dörr behöver åtgärdas, och detta är beställt av HFAB. En ökning av personal och viss omfördelning kommer att behöva göras för att säkerställa kvalité och att verksamheten klarar att möta det ökade behovet.

I samband med detta kommer också övriga utskick och körningar att ses över för att möta det ökade behovet och målsättningen är att varje mottagningskök ska ha en kontakt in i Måltidsverksamheten vid beställningar och kommunikation kring leveranser. I denna översyn ingår också att minimera antalet transporter.

Justerande Utdragsbestyrkande

(19)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §73).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(20)

Dnr BUN 2016/155

§ 83 Informationspunkt: Beläggningsgrad i skolans lokaler

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Informationspunkt ”beläggningsgrad i skolans lokaler” återremitteras till barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna i Höör önskar i en skrivelse att sektorn gör en undersökning och sammanställning över nyttjandegraden av skollokalerna. Skrivelsen görs mot bakgrund av att sektorn planerar att beställa moduler för att möte ett högre elevantal i grundskola och Komvux.

Vid ett skolbesök på Sätoftaskolan den 20/4 och en rundvandring på högstadiet har gruppen synpunkter på att salsutnyttjandet är lågt och att uppsatta salsscheman visar att beläggningsgraden inte överstiger 50%. Mot bakgrund av detta menar SD Höör att en inventering görs av lokalerna med målet att så få salsmoduler som möjligt beställs.

Undertecknad har fått in aktuella salsscheman från Sätoftaskolan, Ringsjöskolan och Komvux, skolenheter som alla berörs av denna fråga.

Skoltiderna är begränsade av start- och stopptider. Sätoftaskolan startar 08.30 på högstadiet och slutar 14.50 alla dagar förutom tisdagar då man slutar en timma tidigare.

Skoltiderna begränsas av att många elever åker skolskjuts från till exempel Gudmuntorp och N Rörum. Skolan lägger en skolvecka ut 24 timmars undervisning för att

överensstämma med den nationella timplanen för grundskolan. Av dessa 24 h är i genomsnitt 20 h utlagda med lektioner (83% utnyttjandegrad). För en högstadieskola är en högre utnyttjandegrad mycket svår att uppnå eftersom eleverna använder specialsalar och vid schemaläggningen måste det finnas ett spelrum för att anpassa till specialsalar, lärarnas tjänstgöring och luncher. Eftersom städning sker dagtid så behöver dessa tider också tas hänsyn till.

Dagen när gruppen besökte skolan var eleverna enligt skolans rektor i idrottshallen på temaföreläsning om klimatfrågor, vilket förklarar att lokalerna var tomma vid tiden för det oanmälda besöket.

Ringsjöskolans högstadium har lektioner från 08.40-14.50 och salarna har dessa timmar en beläggningsgrad på i genomsnitt 82%. Det finns specialsalar som hemkunskaps- och slöjdsalar som har en lägre beläggningsgrad, men dessa begränsas av att de inte kan ta emot så många elever av säkerhetsskäl eller är speciellt anpassade för sitt ämne. I ett par vanliga salar där man har en lägre beläggningsgrad delas lokalerna med elever från Komvux.

På samma sätt som på Sätoftaskolan så kan beläggningsgraden svårligen vara högre på

Justerande Utdragsbestyrkande

(21)

Komvux har skoltider 08.30-16.00 och disponerar tre klassrum för vuxenutbildningen och sex stycken för IM- programmet, gymnasieskolan. Enheten schemalägger 30 h/skolvecka.

Beläggningsgraden varierar från 50% till 97%, men här används klassrummen med lägre beläggningsgrad också som studie- och grupprum. Beläggningsgraden på ordinarie lektioner ligger i genomsnitt på 72%, Komvux lånar under våren två klassrum av

Ringsjöskolan och biblioteket. Av klassrummen som utnyttjas så är tre av dem grupprum och här finns ett rum som bland annat saknar fönster.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §68).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(22)

Dnr BUN 2016/185

§ 84 Beslut att ansöka om utdömande av vite efter tillsyn - förskolan XXX

Beslut

XXX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(23)

§ 85 Beslut om föreläggande efter tillsyn av förskolan XXX

Beslut

XXX

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

Justerande Utdragsbestyrkande

(24)

Dnr BUN 2015/5

§ 86 Utökat uppdrag för kontaktpolitiker

Beslut

Barn-och utbildningsnämnden beslutar

1. Kontaktpolitikerverksamheten utökas med nya områden enligt förslag, och 2. Föreslagna ledamöter och ersättare till respektive område anmäls ut till Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har bland ledamöter och ersättare utsett kontaktpolitiker inom sina verksamhetsområden för mandatperioden 2015-2018.

Efter önskemål utökas dessa områden med följande:

1. Lokalförsörjning, förskola och skola, förslag på kontaktpolitiker Susanne Andersson och Per-Olof Henriksson

2. Värdegrundsområdet, förslag på kontaktpolitiker Janette Skogshus och Camilla Kampf.

Beslutsunderlag

Kontaktpolitikerorganisation mandatperiod20 15-2018.pdf Protokollsutdrag.doc

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-10 (2016-05-10 BUN AU §75).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(25)

§ 87 Lägesrapport: Lokalförsörjning – lägesrapport

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Till nästkommande sammanträde för arbetsutskottet, ges sektorn i uppdrag att redovisa vilken placering som valts för modulerna vid Sätofta- och Ringsjöskolans område , och 2. Lägesrapporten om lokalförsörjning för barn- och utbildningens

verksamhetsområde, läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron informerar nämnden muntligen i ärendet.

Lokalförsörjningen har diskuterats med kommundirektören och sektorn har fått i uppdrag att titta på möjligheten att använda N Rörums skola inom förskoleverksamheten. Inom område Tjörnarp tittar sektorn på möjlighet att anordna pedagogisk omsorg i lokal som kan bedömas anpassningsbar till sådan verksamhet.

Sätofta och Ringsjöskolan; beställda moduler beräknas kunna levereras enligt plan.

Placeringarna av modulerna har diskuteras och ska anpassas efter nuvarande förutsättningar i respektive skolområde.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(26)

Dnr BUN 2016/45

§ 88 Muntlig information: anmälan av

kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Anmälan av kränkningsärenden till huvudman läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för de anmälningar om inkommit till sektorn och huvudmannen fram till 2016-05-23.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(27)

§ 89 Övrigt ärende: fråga om Öppen förskola

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Sektorsledningen ges i uppdrag att utreda förslaget om att starta Öppen förskola i kommunal regi, eventuellt tillsammans med annan verksamhet/huvudman, och Uppdraget avrapporteras till arbetsutskottet vid juni sammanträdet.

Ärendebeskrivning

Cecilia Palmqvist har mottagit fråga från kommunmedborgare angående Öppen förskola i Höörs kommun.

Beslutsunderlag

Dokument2.docx

RAPPORT BABYCAFÉ Vårterminen 2015.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :