Delårsrapport för andra kvartalet 2020 Januari Juni 2020

Full text

(1)

Delårsrapport för

andra kvartalet 2020

Januari – Juni 2020

(2)

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

1 Januari – 30 Juni, 2020

Finansiell översikt

2020 2019 2020 2019 2019

Koncernen 1 Apr – 30 Jun 1 Apr – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning, TSEK 3 905 3 454 11 631 6 968 16 876

Rörelseresultat, TSEK -22 489 -18 144 -40 748 -35 270 -83 526

Resultat efter skatt, TSEK -22 586 -18 330 -40 898 -35 670 -84 245

Soliditet, % 78% 91% 78% 91% 88%

Resultat per aktie (före och -1,3 -1,3 -2,3 -2,7 -5,5

+13% Försäljningsökning under Q2

trots Covid-19 Ny VD utsedd

Morten Henneveld

Andra kvartalet i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till 3 905 TSEK (3 454).

• Resultatet efter skatt uppgick till -22 586 TSEK (-18 330).

• Resultatet per aktie var -1,3 SEK (-1,3).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 829 TSEK (-13 917).

Första halvåret i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till 11 631 TSEK (6 968).

• Resultatet efter skatt uppgick till -40 898 TSEK (-35 670).

• Resultatet per aktie var -2,3 SEK (-2,7).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37 962 TSEK (-36 464).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Morten Henneveld utses till ny VD för OssDsign med tillträde 1/9 i samband med Anders Lundqvists pensionering.

• OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell kostnadstäckning i Japan.

• Vice President Sales för OssDsign USA Inc utsedd.

• Årsstämman 2020 hölls den 20 maj 2020.

• OssDsign utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

• Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., utnämns till OssDsigns affärspartner i Japan.

Covid-19-pandemin

Under Q2 påverkades bolagets försäljning på samtliga viktiga marknader av Covid-19-utbrottet – framförallt under pandemins inledningsfas då sjukhusen blev tvungna att ställa in planerade operationer för att kunna hantera den plötsliga tillströmningen av Covid-19-patienter. Lyckligtvis har detta en tillfällig påverkan då det långsiktiga underliggande behovet av operationer där OssDsigns produkter används kvarstår precis som tidigare. På många marknader syntes en mer normal schemaläggning av neurokirurgiska ingrepp under den senare delen av kvartalet.

OssDsign förväntar sig en fortsatt tillväxt för antalet operationer under det andra halvåret 2020 då framflyttade operationer successivt schemaläggs igen. Dock kvarstår osäkerheten kring utvecklingen i USA där flertalet viktiga delstater som Kalifornien, Florida och Texas har återinfört restriktioner samt stoppat planerade operationer då Covid-19-fallen har börjat öka igen. Det är i dagsläget svårt att förutse vilken påverkan återinförandet av dessa delstaters restriktioner kommer att ha. Bolaget prioriterar dock försäljningsaktiviteter i delstater med lägre andel Covid-19- smittade.

(3)

Försäljningstillväxt under ett kvartal påverkat av Covid-19

Sedan vår notering i maj 2019 har OssDsign levererat kvartalsvis försäljningstillväxt i enlighet med våra planer. Efter ett exceptionellt starkt första kvartal 2020 var bolaget tydligt på väg att leverera den tillväxt som behövs för att uppnå de målsättningar som kommunicerats under noteringsprocessen.

Som många andra medicinteknikbolag påverkades försäljningen under Q2 av Covid-19-utbrottet – framförallt under pandemins inledningsfas då sjukhusen tvingades ställa in planerade operationer för att kunna hantera den plötsliga tillströmningen av Covid-19-patienter. Effekten av detta är lyckligtvis tillfällig då det underliggande behovet av operationer där OssDsigns produkter används kvarstår. På många marknader har vi redan sett en återgång till en mer normal schemaläggning av neurokirurgiska ingrepp under den senare delen av kvartalet. Trots den pågående pandemin är det mycket positivt att vi har lyckats uppnå en försäljningstillväxt om 13% under Q2 jämfört med samma period föregående år. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt för antalet operationer under det andra halvåret 2020 då framflyttade operationer schemaläggs igen.

Under pandemins tidiga fas hade våra försäljningsteam mycket begränsade möjligheter att besöka sjukhusen. Vi utnyttjade istället denna möjlighet till att öka insatserna för våra tränings- och utbildningsaktiviteter riktade till såväl vår egen organisation som våra distributörer. Den tillfälliga framflyttningen av planerade operationer gjorde det även möjligt för oss att förbättra och effektivisera våra processer inom digital design och tillverkning, genomföra implementering av ett ERP-system samt påbörja inflyttningen i våra nya lokaler i Uppsala. Samtliga dessa initiativ kommer att bidra till försäljningstillväxt och möjliggöra för OssDsign att komma tillbaka som ett ännu starkare och mer effektivt bolag när situationen har normaliserats.

Vi fortsatte även att nå framsteg på nya marknader under detta turbulenta andra kvartal. I Japan utvidgades förhandlingarna med vår potentiella partner till att inkludera en utökad omfattning av det föreslagna samarbetet. Efter kvartalets slut resulterade förhandlingarna i utnämnandet av Muranaka Medical Instruments Co., Ltd till vår affärspartner i Japan. Muranaka, en framstående distributör av medicintekniska produkter i Japan, är representerade på samtliga sjukhus och kliniker i landet och därmed optimalt positionerade för att etablera vår produktportfölj i Japan. Vi ser fram emot att färdigställa vår marknadsstrategi tillsammans med Muranaka Medical och kommer att presentera mer kring denna strategi inom kort.

Vi har märkt av en stark efterfrågan på våra produkter i Frankrike, där det redan genomförts ett antal kraniella rekonstruktioner med återkommande beställningar från ett flertal framstående sjukhus. En bredare lansering kommer att genomföras när en nationell samarbetspartner har utsetts. Denna process har försvårats av Covid-19, men vi har trots det gjort betydande framsteg i våra diskussioner med en potentiell partner som uppfyller våra kriterier.

Med anledning av min stundande pensionering kommer jag inte att kunna leda OssDsign genom resten av detta år. Det är dock mycket glädjande att kunna konstatera så starkt positiva effekter på bolagets tillväxt och positionering som en följd av våra investeringar efter noteringen, även om Covid-19 givit upphov till ett tillfälligt bakslag. Jag lämnar därför över verksamheten och ledarskapet till min efterträdare Morten Henneveld med en stark tilltro till OssDsigns framtid. Morten har en optimal profil när det gäller såväl ledaregenskaper som erfarenhet från relevanta marknadssegment, och är utan tvekan rätt person att ta OssDsign till en ny nivå under de kommande åren.

VD har ordet

Trots den pågående pandemin är det mycket inspirerande att vi

har lyckats uppnå en försäljningstillväxt om 13%

under Q2 jämfört med

samma period föregående

år.

(4)

Verksamhet

Status

Produktion sker i OssDsigns lokaler i Uppsala. Företaget har erhållit myndighetsgodkännande i EU, USA samt Japan och är framgångsrikt etablerat i Europa och USA. Hösten 2017 inledde OssDsign kommersialisering av sina produkter i USA, världens största medtech-marknad. Företaget ser en stark tillväxtpotential i USA och avser att genomföra betydande marknadsföringsinitiativ där under åren som kommer. Dessutom planerar OssDsign att investera i fortsatt tillväxt i Europa samt etablera en position på den japanska marknaden.

Mål och marknadspotential

En rad framgångsrika marknadsinitiativ har skapat stort intresse kring företagets produkter, vilket resulterat i en betydande försäljningstillväxt de senaste åren. OssDsign har kunnat konstatera att det finns god potential för att etablera företagets patientspecifika och standardimplantat som standardbehandling för skall- och ansiktsskador samtidigt som nya applikationer av den befintliga teknikplattformen är under utveckling.

Koncernen OssDsign är ett medicintekniskt företag som har utvecklat ett biokeramiskt material som, när det implanteras i kroppen, ersätts av patientens egen benvävnad under läkningsprocessen. Baserat på detta

biokeramiska material har företaget utvecklat

patientspecifika skall- och ansiktsimplantat

samt standardprodukter för lagning av borrhål i

skallbenet. Dessa produkter ger en förbättrad

läkningsprocess med låg risk för komplikationer,

jämfört med publicerade data för traditionella

teknologier.

(5)

Utveckling av resultat och ställning

ANDRA KVARTALET

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2020 uppgick till 3 905 TSEK (3 454), en ökning med 13%, vilket rensat för valutaeffekter ger en ökning med 12%. Det andra kvartalet har generellt påverkats negativt av den pågående Covid-19 pandemin. Framflyttning av planerade operationer har genererat en lägre orderingång och försäljning. Försäljningen i USA uppgick till 1 180 TSEK vilket är en minskning mot föregående år med 240 TSEK eller 17%. Den europeiska försäljningen uppvisade under andra kvartalet en tillväxt mot föregående år uppgående till 629 TSEK eller 30%. Tyskland och Frankrike var de största drivkrafterna till detta.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden april-juni 2020 uppgick till -22 489 TSEK (-18 144). Genomförda planerade investeringar i sälj och produktionsorganisation ökade personalkostnaderna med 2,3 MSEK. Personalkostnaderna för andra kvartalet 2020 ligger ca 1 MSEK eller 8% under genomsnittet för de två senaste kvartalen och är nu på den lägsta nivån sedan Q2 2019.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet påverkas även negativt av ökade avskrivningar av immateriella tillgångar.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 89 285 TSEK och i slutet av perioden var de 71 685 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 829 TSEK (-13 917).

En reducering av kundfordringar uppgående till 4,3 MSEK var en starkt bidragande orsak till detta. Det totala kassaflödet för perioden var negativt med -17 366 TSEK (121 761 TSEK).

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 408 TSEK (31 TSEK) och omfattade främst investeringar kopplade till produktion och det nya kontoret i Uppsala.

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 0 TSEK (0 TSEK).

FÖRSTA HALVÅRET

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det första halvåret 2020 uppgick till 11 631 TSEK (6 968), en ökning med 67%, vilket rensat för valutaeffekter ger en ökning med 58%. Den starka försäljningen under det första kvartalet i våra nyckelmarknader är huvudorsaken till detta. Försäljningen i USA uppgick till 4 508 TSEK vilket är en ökning mot föregående år med 2 049 TSEK eller 83%. Den europeiska försäljningen uppvisade under andra kvartalet en tillväxt mot föregående år uppgående till 2 340 TSEK eller 52%. Tyskland och Frankrike var de största drivkrafterna till detta.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari–juni 2020 uppgick till -40 748 TSEK (-35 270). Genomförda planerade investeringar i sälj och produktionsorganisation ökade personalkostnaderna med 7,1 MSEK. Den förbättrade försäljningen +4,6 MSEK bidrog starkt till att förbättra resultatet mot föregående år.

Personalkostnaderna för första halvåret 2020 ligger på samma nivå som under andra halvåret 2019. Rörelseresultatet för det första halvåret påverkas även negativt av ökade avskrivningar för immateriella tillgångar.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 113 540 TSEK och i slutet av perioden var de 71 685 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2 380 TSEK och påverkades primärt av deposition av en årshyra för nya lokaler som inbetalades i januari. Inflyttning kommer att ske i etapper från och med halvårsskiftet 2020. Det totala kassaflödet för perioden var negativt med -41 775 TSEK (145 086 TSEK).

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 433 TSEK (85 TSEK) och omfattade främst investeringar kopplade till produktion och det nya kontoret i Uppsala.

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 0 TSEK (94 TSEK).

(6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Morten Henneveld utses till ny VD för OssDsign med tillträde 1/9 i samband med Anders Lundqvists pensionering.

Bolagets nuvarande VD Anders Lundqvist, meddelade tidigare i år styrelsen sin avsikt att vid 65-års ålder gå i pension när en lämplig efterträdare utsetts. Rekryteringsprocessen omfattade ett flertal högkvalificerade kandidater från olika länder, och valet föll slutligen på Morten Henneveld som idag är Senior Vice President, Business Transformation and Strategy samt medlem i ledningsgruppen för GN Hearing, ett globalt ledande bolag inom hörselhjälpmedel. Han tillträder sin nya position den 1 september 2020.

OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell kostnadstäckning i Japan.

Den 11 maj erhöll OssDsign positivt besked från det japanska ministeriet för hälsa, arbetsliv och välfärd (MHLW) att man beslutat om nationell kostnadstäckning för OssDsign Cranial PSI i Japan. Beslutet erhölls tidigare än förväntat och trädde i kraft redan i början av juni.

Vice President Sales för OssDsign USA Inc utsedd.

OssDsign meddelade i maj att man tillsatt Eric Patermo som Vice President Sales for OssDsign USA Inc. Eric Patermo har mer än 25 års erfarenhet av marknadsegmenten neurokirurgi och ortopedi. Närmast var Eric Patermo Vice President Sales för Burst Biologics (Smart Surgical) ett bolag som utvecklar och producerar teknologier för förbättrad benläkning. Tidigare har Eric Patermo, utöver andra uppdrag, haft en ledande roll i den amerikanska säljorganisationen för ApaTech Ltd, ett engelskt bolag verksamt inom ortobiologi som framgångsrikt såldes under 2010 till Baxter för 330 MUSD. Med sin gedigna bakgrund av att leda och bygga högpresterande säljorganisationer kommer Eric Patermo att vara starkt bidragande till en fortsatt accelererad tillväxt för och expansion av OssDsign i USA.

Årsstämman 2020 hölls den 20 maj 2020.

Vid årsstämman beslutades om fastställande av resultat- räkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, fastställande av vinstallokering samt ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter beslutades, samt även omval av Simon Cartmell som styrelseordförande. Vidare beslutade årsstämman om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner

och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20% av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er).

OssDsign utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant.

I juni ingick OssDsign avtal med ABG Sundal Collier ASA om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för OssDsigns aktie på Nasdaq First North. Likviditetsgarantens målsättning är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp- och säljkurs.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS SLUT

Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., utnämns till OssDsigns affärspartner i Japan

I augusti meddelade OssDsign att man tecknat ett avtal med Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., den mest framstående distributören av medicinska produkter i Japan. Som OssDsigns kommersiella representant i Japan kommer Muranaka att driva etableringen och försäljningen av OssDsigns produkter på den japanska marknaden. Utöver att utgöra en viktig milstolpe för bolaget innebär tecknandet av avtalet med Muranaka att parterna nu kan inleda sina gemensamma förberedelser inför marknadslanseringen.

(7)

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur

I slutet av det andra kvartalet fanns det 1 368 aktieägare i OssDsign AB, varav de tre största aktieägarna ägde 39,9% av kapitalet och rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 17 733 168. De största aktieägarna, den 30 Jun 2020, var SEB Ventures, Karolinska Development AB och Fouriertransform AB.

Koncernstruktur

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign Ltd med säte i England och OssDsign USA inc med säte i Maryland, USA.

OssDsigns verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moder- bolaget OssDsign AB med säte i Uppsala.

Medarbetare

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 40 (31) anställda av vilka 45% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på kontoret och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare i Tyskland, Storbritannien och USA.

Finansiering

Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att bolaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten och den strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av hur framgångsrik nuvarande produkter kommer att bli/är på marknaden.

Den 31 juli 2020 uppgick koncernens likvida medel till 71,7 miljoner SEK. Baserat på försäljningsutvecklingen har styrelsen förtroende för bolagets förmåga att på sikt uppnå lönsamhet.

På grundval av den nuvarande budgeten, prognosen och strategiska planen, nu ytterligare aktualiserat på grund av den pågående Covid-19-pandemin, är det styrelsens uppfattning att nuvarande likvida medel inte är tillräckliga för att genomföra företagets strategiska plan. Styrelsen gör bedömningen att bolaget behöver ny finansiering inom de kommande 12

månaderna. Olika finansieringsalternativ utvärderas av bolaget och styrelsen är förvissad om att tillräckliga medel kommer att finnas tillgängliga för att bolaget skall kunna leverera de mål som fastställts under IPO-processen.

Transaktioner med närstående

Dotterbolagen OssDsign USA Inc och OssDsign Ltd fakturerar sina kostnader till moderbolaget enligt transferprisavtal.

Moderbolaget har per balansdagen en fordran på OssDsign USA Inc på 1 979 TSEK och en skuld till OssDsign Ltd på 37 TSEK

Risker och osäkerhetsfaktorer

OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte begränsade till, finansiella risker såsom framtida finansiering, samt valutakurs- och kreditrisker. Utöver marknadsrisker finns det också risker relaterade till OssDsigns verksamhet, såsom erhållande av nödvändiga licenser från myndigheter, produktutveckling, patent och immateriella rättigheter, produktansvar och framåtblickande information som kan påverka företaget. Ytterligare information om bolagets riskexponering finns på sidorna 63-65 i OssDsigns Årsredovisning för 2019.

(8)

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

2020 2019 2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Apr – 30 Jun 1 Apr – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 31 Dec

Periodens resultat -22 586 -18 330 -40 898 -35 670 -84 245

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan

omföras till periodens resultat -203 -25 -34 24 18

Skatt på poster som kan komma att

omklassificeras - - - - -

Periodens övrigt totalresultat -203 -25 -34 24 18

PERIODENS TOTALRESULTAT -22 789 -18 355 -40 932 -35 645 -84 228

2020 2019 2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Apr – 30 Jun 1 Apr – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning 3 905 3 454 11 631 6 968 16 873

Övriga rörelseintäkter -249 387 491 846 1 723

Aktiverat arbete för egen räkning - - - 95 95

Material och köpta tjänster -2 286 -1 574 -4 787 -2 954 -7 205

Övriga externa kostnader -9 254 -9 385 -18 555 -19 006 -44 844

Personalkostnader -12 405 -10 119 -25 868 -18 758 -44 901

Avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 715 -589 -3 023 -2 040 -4 099

Reservering kreditförluster 248 -54 318 -21 -176

Övriga rörelsekostnader -732 -264 -956 -400 -992

Rörelseresultat -22 489 -18 144 -40 748 -35 270 -83 526

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -98 -24 -150 -126 -226

Resultat efter finansiella poster -22 586 -18 168 -40 898 -35 396 -83 526

Periodens skatt - -162 - -274 -493

Periodens resultat -22 586 -18 330 -40 898 -35 670 -84 245

Resultat per aktie

Resultat per aktie, före och efter

utspädning, SEK -1,3 -1,3 -2,3 -2,7 -5,47

(9)

Koncernens balansräkning i sammandrag

2020 2019 2019

SEK 000’ 30 Jun 30 Jun 31 Dec

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 24 790 27 520 26 431

Materiella anläggningstillgångar 13 139 4 398 3 608

Finansiella anläggningstillgångar. 2 314 - -

Summa anläggningstillgångar 40 244 31 918 30 040

Omsättningstillgångar

Varulager 1 878 1 181 1 752

Kundfordringar 3 249 5 218 5 266

Övriga fordringar 2 935 1 754 1 650

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 712 590 1 020

Likvida medel 71 685 159 162 113 540

Summa omsättningstillgångar 80 459 167 905 123 227

SUMMA TILLGÅNGAR 120 702 199 823 153 267

2020 2019 2019

SEK 000’ 30 Jun 30 Jun 31 Dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 94 431 182 378 135 275

Summa eget kapital 94 431 182 378 135 275

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 011 2 524 2 310

Leasingskuld 8 379 1 276 976

Övriga skulder - 57 -

Summa långfristiga skulder 10 390 3 857 3 286

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 513 627 513

Leverantörsskulder 4 937 4 307 2 911

Leasingskuld 1 826 1 056 750

Aktuella skatteskulder - 305 356

Övriga skulder 2 020 1 253 1 868

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 586 6 040 8 308

(10)

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

SEK 000’

Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital

Övrigt tillskjutet

kapital Reserver Balanserat resultat inkl.

årets resultat

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 348 330 122 886 17 -76 090 47 492

Periodens resultat - - - - -35 670 -35 670

Periodens övrigt totalresultat - - - 7 17 24

Summa periodens totalresultat - - - 7 -35 653 -35 645

Transaktioner med ägarna

Nyemission 760 -330 183 416 - - 183 846

Nyemissionskostnader - - -13 315 - - -13 315

Summa transaktioner med ägarna 760 -330 170 101 - - 170 531

UTGÅENDE EGET KAPITAL

2019-06-30 1 108 - 292 987 24 -111 742 182 378

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 108 - 294 467 35 -160 335 135 275

Periodens resultat - - - - -40 898 -40 898

Periodens övrigt totalresultat - - - -34 - -34

Summa periodens totalresultat - - - -34 -40 898 -40 932

Transaktioner med ägarna

Optionsprogram - - 88 - - 88

Summa transaktioner med ägarna - - 88 - - 88

UTGÅENDE EGET KAPITAL

2020-06-30 1 108 - 294 555 1 -201 233 94 431

(11)

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

2020 2019 2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Apr – 30 Jun 1 Apr – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 31 Dec Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -22 586 -18 168 -40 898 -35 396 -83 752

Justeringar för poster som inte ingår i

kassaflödet 833 3 978 1 795 4 909 2 752

Betald inkomstskatt -148 -539 -1 038 -517 -685

-21 901 -14 729 -40 141 -31 004 -81 685

Förändringar av varulager -572 101 -579 173 -411

Förändringar av rörelsefordringar 4 098 789 2 296 294 -20

Förändringar av rörelseskulder 2 546 -79 463 -5 927 -4 476

Summa förändringar av rörelsekapital 6 072 812 2 179 -5 460 -4 908

Kassaflöde från den löpande

verksamheten -15 829 -13 917 -37 962 -36 464 -86 593

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggnings-

tillgångar - - - -95 -95

Förvärv av materiella anläggnings-

tillgångar -1 408 -31 -1 433 -85 -231

Kassaflöde från investerings-

verksamheten -1 408 -31 -1 433 -180 -326

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 151 250 - 199 057 199 057

Nyemissionskostnad - -11 685 - -13 315 -13 315

Teckningsoptioner - - 234 - 1 157

Övrig förändring finansiella anläggnings-

tillgångar - - -2 314 - -

Amortering av lån -128 -3 856 -299 -4 013 -584

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten -128 135 709 -2 380 181 730 186 315

Periodens kassaflöde -17 366 121 761 -41 775 145 086 99 396

Likvida medel vid periodens början 89 285 37 401 113 540 14 077 14 077

Effekter av valutakursförändringar i

likvida medel -235 - -81 - 68

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 71 685 159 162 71 685 159 162 113 540

(12)

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

2020 2019 2020 2019 2019

SEK 000’ 1 Apr – 30 Jun 1 Apr – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 31 Dec

Nettoomsättning 4 307 3 454 11 777 6 968 17 333

Övriga rörelseintäkter -249 387 491 846 1 723

Material och köpta tjänster -2 649 -1 574 -4 842 -2 954 -7 210

Övriga externa kostnader -13 968 -12 879 -28 563 -25 174 -62 465

Personalkostnader -8 589 -7 397 -17 391 -14 103 -30 613

Avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -193 -165 -358 -328 -657

Övriga rörelsekostnader -569 -264 -956 -400 -992

Rörelseresultat -21 911 -18 437 -39 842 -35 144 -82 880

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -80 -34 -119 -82 -146

Resultat efter finansiella poster -21 991 -18 471 -39 961 -35 225 -83 026

Periodens skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT -21 991 -18 471 -39 961 -35 225 -83 026

(13)

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

2020 2019 2019

SEK 000’ 30 Jun 30 Jun 31 Dec

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital - - 15 211

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 885 2 140 1 811

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag - - -

Andra långsiktiga fordringar 2 314 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 314 - -

Summa anläggningstillgångar 5 200 2 140 1 811

Omsättningstillgångar

Varulager 1 690 1 181 1 479

Kundfordringar 2 070 5 522 3 729

Fordringar hos koncernbolag 3 720 1 028 648

Aktuella skattefordringar 682 - -

Övriga fordringar 1 759 1 720 1 586

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 835 652 1 062

Kassa och Bank 68 609 158 094 112 091

Summa omsättningstillgångar 79 365 168 197 120 595

SUMMA TILLGÅNGAR 84 565 170 337 122 406

2020 2019 2019

SEK 000’ 30 Jun 30 Jun 31 Dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital 1 108 1 108 1 108

Fritt eget kapital 66 984 153 179 106 857

Summa eget kapital 68 092 154 287 107 965

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 011 2 524 2 310

Övriga skulder - 57 -

Summa långfristiga skulder 2 011 2 581 2 310

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 513 627 513

Leverantörsskulder 4 724 4 100 2 604

Aktuella skatteskulder - 305 356

Skulder till koncernföretag 1 778 - 445

Övriga skulder 1 050 756 950

(14)

Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

Not 1 | Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisnings- lagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Det har inte skett någon förändring av de uppskattningar och bedömningar som gjordes i årsredovisningen för 2019.

Not 3 | Information om rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på de delar av verksamheten företagets högsta verkställande beslutsfattare följer upp, så kallad ”management approach”

eller företags perspektiv. Koncernens interna rapportering är uppbyggd utifrån att koncernledningen följer upp verksamheten i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna rapportering identifierat att koncernen endast har ett segment.

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land där försäljningen skett från. Koncernens anläggningstillgångar är lokaliserade till Sverige och USA.

Not 4 | Eget kapital

Aktiekapitalet i moderbolaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett nominellt (kvotvärde) värde om 0,0625 SEK/

aktie. Bolaget har 17 733 168 A-aktier.

Under första kvartalet 2019 skedde en registrering av 330 333 st aktier som emitterats och beslutats 2018. Bolaget genomförde även under första kvartalet 2019 en nyemission som ökade antalet aktier med ytterligare 86 233 st Vidare genomförde bolaget även en uppdelning av aktier till förhållandet 16:1.

Bolaget genomförde under det andra kvartalet 2019 en som ökade antalet aktier med 5 500 000. Det totala antalet aktier uppgick därefter till 17 733 168 st och med kvotvärde 0,0625 SEK. Koncernen emitterade aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt företräder en röst på OssDsigns bolagsstämma.

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer information se not 7 i årsredovisningen för 2019). Belopp som erhållits för emitterade aktier utöver nominellt värde under året (överkurs) ingår i posten “övrigt tillskjutet kapital”, efter avdrag för registrering och andra liknande avgifter samt efter avdrag för hänförliga skatteförmåner.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

April – Juni Januari – Juni

SEK 000’ 2020 2019 2020 2019

USA 1 180 1 420 4 508 2 459

Europa 2 700 2 071 6 855 4 515

Övriga världen 25 -37 268 -7

SUMMA 3 905 3 454 11 631 6 968

2020 2019

1 Jan – 30 Jun 1 Jan – 30 Jun Tecknade och betalda aktier:

Vid periodens början 17 733 168 348 007

Registrering av nyemission

beslutad 2018 - 330 333

Nyemission - 5 586 233

Uppdelning av aktier 16:1 - 11 468 595

Tecknade och betalda aktier 17 733 168 17 733 168

Aktier till aktierelaterade

ersättningar - -

SUMMA VID

PERIODENS SLUT 1 108 323 1 108 323

(15)

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av avvikelser mellan versionerna är det den svenska versionen som gäller.

Anders Lundqvist VD

OSSDSIGN AB – UPPSALA 19 AUGUSTI 2020

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport, kvartal tre 11 november, 2020

Simon Cartmell Styrelseordförande

Viktor Drvota Styrelseledamot

Håkan Engqvist Styrelseledamot

Newton Aguiar Styrelseledamot

Anders Qvarnström Styrelseledamot

(16)

OssDsign AB, Virdings Allé 2, SE 754 50 Uppsala, Sweden +46(0)18-55 39 93

info@ossdsign.com ossdsign.com

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :