• No results found

MITT SPRÅNG FRÅN MÖTEN MED NÄRSTÅENDE TILL FORSKNING AV NÄRSTÅENDE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MITT SPRÅNG FRÅN MÖTEN MED NÄRSTÅENDE TILL FORSKNING AV NÄRSTÅENDE"

Copied!
16
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

MITT SPRÅNG…

FRÅN MÖTEN MED NÄRSTÅENDE TILL FORSKNING AV

NÄRSTÅENDE

CATARINA WALLENGREN

LEG. SJUKSKÖTERSKA, VÅRDPEDAGOG, FILOSOFIE DOKTOR

(2)

Yrkesgrupper som deltog i Stroke Centrum Väst, inspirationsforum , 29 mars 2017!

Arbetsterapeut 29%

Fysioterapeut 31%

Dietist 0%

Logoped 8%

Läkare 2%

Sjuksköterska 12%

Undersköterska 12%

Annat yrke 7%

59 DELTAGARE

SVARADE PÅ FRÅGAN

(3)

Vanliga anledningar till att välja yrke

Altruistiska skäl.

Skälen baseras på att valet uppfattas som viktigt och socialt värdefullt. Dessutom finns en vilja att hjälpa människor och bidra till samhällsutvecklingen.

Inre skäl.

Kopplat till själva utövandet av yrkesvalet. Det kan vara att man tycker om att vårda eller forska eller för att man har ett stort intresse för de ämnen man ska tillämpa i

yrkesutbildningen.

Yttre skäl.

Kopplat till själva yrket såsom långa ledigheter, lön och status.

(4)

Catarinas skäl till att studera till sjuksköterska

Altruistiska skäl.

Skälen baseras på att valet uppfattas som viktigt och socialt värdefullt. Dessutom finns en vilja att hjälpa människor och bidra till samhällsutvecklingen.

Inre skäl.

Kopplat till själva utövandet av yrkesvalet. Det kan vara att man tycker om att vårda, undervisa, forska etc. eller för att man har ett stort intresse för de ämnen man ska tillämpa i yrkesutbildningen.

Yttre skäl.

Kopplat till själva yrket såsom långa ledigheter, lön och status.

(5)

Vilket var ditt motiv till din senaste utbildning?

Altruistiska skäl. Valet av utbildning uppfattas som viktigt och socialt värdefullt. Dessutom finns en vilja att hjälpa människor och bidra till

samhällsutvecklingen.

Inre skäl. Valet är kopplat till själv utövandet av yrkesvalet. Det kan vara att man tycker om att vårda, utbilda eller forska eller för att man har ett stort intresse för de ämnen som man ska tillämpa.

Yttre skäl. Kopplat till själva yrket såsom långa ledigheter, lön och status.

52 PERSONER SVARADE PÅ

FRÅGAN 21 %

65 %

13 %

(6)

Några kunskaper och

erfarenheter jag utvecklade som sjuksköterska

• Att närstående ofta var närvarande vid patientens sida

• Att de tycktes vara påverkade av sin familjemedlems ohälsa

• Jag hade svårt att förhålla mig till dem

(7)

Mitt skäl till att studera till vårdlärare

Altruistiska skäl.

Skälen baseras på att valet uppfattas som viktigt och socialt värdefullt. Dessutom finns en vilja att hjälpa människor och bidra till samhällsutvecklingen.

Inre skäl.

Kopplat till själva utövandet av yrkesvalet. Det kan vara att man tycker om att vårda eller forska eller för att man har ett stort intresse för de ämnen man ska tillämpa i

yrkesutbildningen.

Yttre skäl.

Kopplat till själva yrket såsom långa ledigheter, lön och status.

(8)

Några kunskaper och

erfarenheter jag utvecklade som vårdlärare

• Att min syn på hur jag uppfattar människan (aktiv,

passiv) avgör vilka pedagogiska metoder jag tillämpar

• Att det finns många olika pedagogiska metoder

• Skillnaden mellan ”espoused theory” och ”theory in use”

(9)

Mitt skäl till att studera till forskare

Altruistiska skäl.

Skälen baseras på att valet uppfattas som viktigt och socialt värdefullt. Dessutom finns en vilja att hjälpa människor och bidra till samhällsutvecklingen.

Inre skäl.

Kopplat till själva utövandet av yrkesvalet. Det kan vara att man tycker om att vårda eller forska eller för att man har ett stort intresse för de ämnen man ska tillämpa i

yrkesutbildningen.

Yttre skäl.

Kopplat till själva yrket såsom långa ledigheter, lön och status.

(10)

Möjliga forskningsområden

Den dolda läroplanen

Ämne: vårdpedagogik

Pedagogiskt stöd till närstående

Ämne: omvårdnad

(11)

Avhandlingens

syfte blev att öka förståelsen för

närstående i deras föränderliga

livssituation under de sex första

månaderna efter en persons

strokeinsjuknande,

med särskild fokus

på lärande.

(12)

Min slutsats

Närstående är kapabla att hantera sin föränderliga livssituation då de är:

- Aktiva

- Engagerade - Framåtriktade

(13)

En av lärdomarna från min avhandling (2009) Närstående är kapabla (aktiva, engagerade

och framåtriktade) vilket innebär att vi behöver utveckla pedagogiska metoder

som ligger i linje med att närstående är kapabla.

En fråga till er:

Används idag (2017) fler alternativa

pedagogiska metoder än föreläsning

när utbildningsstöd ges till närstående?

(14)

Idag arbetar jag som forskare

Altruistiska skäl.

Skälen baseras på att valet uppfattas som viktigt och socialt värdefullt. Dessutom finns en vilja att hjälpa människor och bidra till samhällsutvecklingen.

Inre skäl.

Kopplat till själva utövandet av yrkesvalet. Det kan vara att man tycker om att vårda eller forska eller för att man har ett stort intresse för de ämnen man ska tillämpa i

yrkesutbildningen.

Yttre skäl.

Kopplat till själva yrket, som långa ledigheter, lön och status.

(15)

Min starkaste drivkraft som forskare idag

Att nyttiggöra forskning

Att stödja människor i deras lärande (med utgångspunkt i att de är kapabla) så att de

i sin tur kan stödja patienter och närstående på bästa sätt.

• Studenter (inom universitetet)

• Yrkesutövare såsom arbetsterapeuter, dietister,

fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor etc.

(via implementering)

• Chefer och ledare (via implementering)

(16)

References

Related documents

Det är inte oproblematiskt att införa rullstolstaxi i mindre kommuner då det skulle kunna få stora ekonomiska konsekvenser för en liten kommun med små resurser. Ambitionen

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera hur de förbättrade möjligheterna att attrahera utländska studenter, forskarstuderande, forskare

De menar på att inskolningen är barnets första kontakt med förskolan och pedagogerna och därför måste barnets första anknytningsperson vara närvarande för att barnet ska känna

Denna gruppering av frågor har vi gjort utifrån våra huvudfrågor: Vad anser lärare att läroboken fyller för funktion, vilka delar av läroboken väljer dessa lärare bort, vad

mellan Piteås Hamndirektion, ASSI:s och SCA:s företrädare angående Hamnfrågan... kraftig ökning av fartygens storlek och därmed ställdes det ett krav på ett större vattendjup

Utöver ovan redovisade stöd lämnas sedan slutet av 1998 stöd uppgående till sammanlagt 15,5 MSEK till följande fem organisationer som alla verkar för att stärka insynen i

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Alla studier som utvärderat effekter av olika former av sjukgym- nastiska interventioner innehållande information till och träning av patienter som skulle genomgå buk-

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

Lindrooz menar, även han, att det inte finns någon form av strategi inom företaget för att främja det egna varumärket internt.. Dock påpekar han att Alarmstreet ibland ordnar

Att som vårdpersonal känna sig otillräcklig över att inte kunna möta den närståendes behov för att patienten behöver fokus från två vårdare upplevdes

For prediction of the missing nutrient concentration measurements we use a time varying regression model with an additional autoregressive component using the water flow measure-

Resultatet kommer fram till att stödgrupper är eftertraktat för anhöriga men att deltagandet är lågt, sjuksköterskan ska enligt de etiska koderna verka för jämlikhet och

Istället för att göra uppgifter delegerade av läkare bör sjuksköterskor företräda patienter och göra självständiga bedömningar vilket enligt resultatet inte

Syfte Syftet med denna studie var att belysa erfarenheterna vårdare till närstående med höggradigt gliom samt att beskriva vårdarnas behov av information och

Som svar på examensarbetets syfte kan det konstateras att de vårdande anhöriga upplever anhörigbörda då de känner sig förbisedda och inte får det stöd de

Konklusion: Resultatet i denna studie kan bidra till en ökad förståelse för anhörigvårdares upplevelser av situationen, vilket är betydande för att sjukvården

uterummet barnen i deras utveckling och lärande, vad erbjuder uterummet förskollärarna i deras arbete med barn och vad finns det för nackdelar med

This study explores the relative effects that brand equity as well as online product reviews have on the purchase intent of consumers. However, the question remains if this is

Keywords: Battery pack, Battery secondary use, Business model, Reverse logistic, ESS, Remanufacturing, Battery repurposing, re-use, Battery second life economic

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan svaren till män respektive kvinnor vad gäller andelen förfrågningar som fått svar inom en vecka från när frågan

Rekommendation utifrån denna uppsats är att e-handelsföretag bör vara extra uppmärksamma med hur informationskvalitet och navigeringskvalitet ger sig uttryck på