mötesplatsen för arbetsliv och lärande

Download (0)

Full text

(1)

M A S U G N E N

m ö t e s p l a t s e n f ö r a r b e t s l i v o c h l ä r a n d e

(2)

Särvux

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda, Särvux vänder sig till personer från 20 år och uppåt som har ett funktionshinder.

Utbildningen om- fattar grundskola samt gymnasial utbildning med tonvikt på svenska, matematik och dator- användning.

Undervisning sker utifrån deltagarens individuella nivå.

Mötesplatsen för arbetsliv och lärande

Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Vuxenutbildning är ett strategiskt område för att utveckla såväl arbetsliv, som individ i ett demo- kratiskt samhälle. Kunskaper måste ständigt förnyas, kompetenser kompletteras och egenskaper utvecklas. Att utbilda sig under hela sitt arbetsliv anses idag vara en självklarhet.

Vi vill med denna folder visa vår mångfald och hälsa dig välkommen till oss.

Henrik Arenvang

Förvaltningschef, Masugnen

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan från årskurs 7-9.

Utbildningen är studieförberedande. Undervisning kan ges i samtliga ämnen som ingår i den kommunala grundläggande vuxenutbildningen. Utbildningens tyngdpunkt är svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhälls- kunskap och datorkunskap.

Gymnasial vuxenutbildning

Masugnen erbjuder ett antal olika gymnasie- kurser på plats. Kurserna som ges i egen regi bedrivs som flexibla studier, men vi mäklar även webbaserade distansutbildningar via andra utbildningsanordnare.

Flexibla studier innebär att du själv i hög utsträckning väljer var, när och hur du vill studera genom en kombination av handledning och studier på egen hand. Det här studiesättet ger dig som deltagare en stor frihet. Hand- ledning erbjuds både på dag– och kvällstid.

Vi kommer successivt att utveckla fler distans- inslag i våra kurser och utbildningar. Vårt mål är att underlätta så mycket som möjligt för dig som studerar hos oss. Du kommer att få tillgång till denna service via vår nya lärplattform Fronter.

”Jag läser på en flexibel tidsplan vilket gör att jag kan satsa 100% både på studier och mitt idrottande.”

Ola Anto, student

Utbildare Catrine Pernros Eriksson diskuterar matematik med Bo Kempegård

”Jag tycker att det är trevligt på Masugnen, miljön inbjuder till studier. Man träffar mycket människor unga som gamla, många från andra kulturer och länder.”

Inga-Britt Larsson, student

Flexibla studier

”Här möts jag av glada och inspirerande utbil- dare som ger mig energi och utmanar mig att läsa mer.”

Theresa Durnell, student

”Under min tid på grundvux har jag lärt mig mer svenska, matte, data. Det hade jag inte gjort annars.”

Lidya Nessru, student

(3)

Teknikcollege, ITU – Industriteknisk utbildning

Inom Teknikcollege bedriver Masugnen en ettårig industriteknisk utbildning, ITU.

Det är en yrkesutbildning, efterfrågad av företagen. I utbildningen varvas teori och arbetsplatsförlagd utbildning direkt på fö- retagen.

Omvårdnadsutbildning

Masugnen har en omvårdnadsutbildning med tre olika inriktningar: Sjukvård, Psy- kiatri samt Utvecklingsstörning och funktionshinder. Här varvas teori med ar- betsplatslärande. Utbildningen finns även i ett distansupplägg som vänder sig till dem som vill kombinera studier med ar- bete.

Vård- och Omsorgs- college under uppbyggnad (VOC)

Behovet av välutbildad personal inom vård och omsorg

ökar. Nu görs satsningar på att höja kvali- teten och rekrytera mer personal genom att utbildningsanordnare och arbetsliv utvecklar både ungdoms- och vuxen- utbildning tillsammans i VOC. Gymnasi- ekurser, Kvalificerad Yrkesutbildning, högskolekurser och skräddarsydda kurser kommer att

kunna erbjudas

inom ramen för VOC, där anställda kan ta del av arbetsplatsförlagd utbildning.

Utbildning till Tandsköterska

Yrkeshögskoleutbildning till Tandskö- terska är en eftergymnasial utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.

Masugnen erbjuder en 60 veckors yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot Tandsköterska.

Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik.

Yrkesutbildning

Skötare inom psykiatrisk vård och om- sorg är en eftergymnasial utbildning som bedrivs och utformas i samarbete med arbetslivet för att svara mot dess behov.

En tredjedel av utbildningen är arbets- platsförlagd. Utbildningen blir på så sätt

”special-designad” mot en viss bransch.

Sedan 2008 har Masugnen bedrivit den populära yrkeshögskoleutbildningen (tidigare KY-utbildning) Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg.

Masugnen har även sedan 2002 bedrivit en KY–utbildning med inriktning mot processteknik inom explosivämnes- industrin.

Högskola på hemmaplan

Det finns idag ett stort utbud av distans- kurser på olika högskolor och universitet.

Det öppnar nya möjligheter för dig som inte vill eller kan flytta hemifrån för att bedriva högskolestudier. Du kan läsa hela

program, enstaka kurser samt kurser an- passade till företag så som Bättre produkt- ion.

När du väljer att läsa på distans, väljer du Masugnen som ditt lärcentrum. Vi hjälper dig med studierum, teknisk utrustning samt ger dig support och stöd under hela studietiden.

Du kan även göra dina tentamen på hemmaplan.

Yrkeshögskola

Högskolestudier på distans Högskolestudier på distans

Här pågår en föreläsning via telebild från Karlstads Universitet

”Målsättningen med utbildningen var att få ett fast arbete och jag insåg ganska fort vilka enorma möjlig- heter vi fick genom den här KY- utbildningen.”

Mattias Lundgren (Eurenco Bofors AB)

"Det är ju det som är det fina med distans- studier, du är fri att styra över dina egna studier och din egen tid.”

Susanne Kenttälä Medberg (student, lärarprogram) Tamilla Osmanova

och hennes hand- ledare Lena Nyström på Källgården talar om vad en under- sköterska behöver kunna.

”Jag läste kursen Bättre produktion samtidigt som jag jobbade. För mig som jobbar med verksamhetsutveckling gav kursen bättre kunskap i fokusering på kund, ledar- verktyg och värdeflöden, samt motiverade mig till fortsatta studier.” Anna Beijer, För- bättringsledare, ArvinMeritor Martin Viberg vid en CNC-

maskin på Linde Maskiner AB

(4)

Flyktingmottagning

På flyktingmottagningen arbetar vi med att introducera nyanlända flyk- tingar och deras anhöriga. En kart- läggning och planering inför fram- tiden utformas.

Flyktingmottagningen har hand om introduktionsersättning, anskaffande av bostäder, samhällsinformation och ger råd och stöd till nyanlända flyktingar.

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Med hjälp av sfi som en av många resurser arbetar vi för att invandrare ska integreras i samhälle och arbets- liv och nå egen försörjning.

Masugnen gör detta genom att samordna kommunens resurser, exempelvis flyktingmottagning, vägledning, vuxenutbildning och genom att samverka med arbetsför- medlingen och det lokala arbetslivet.

Språkpraktik är ett viktigt inslag i sfi -undervisningen.

Arbete och integration

”Jag tycker det är utmärkt att man kan studera på olika ni- våer. När jag är klar med sfi-kurserna kan jag studera vidare på Masugnen.”

Zakaria Entezar

”Jag tycker att Ma- sugnen är bra därför att det är lätt för mig att ta mig dit. Att vuxenutbildningen ligger på samma plats gör att jag känner en personlig trygghet.”

Aloys Hakizimana.

Fellingsbro Folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola är en av våra samarbetspartner som bl.a.

arbetar med språkundervisning för invandrare och en ettårig utbild- ning till Personlig Assistent för invandrare.

Externa utbildnings- anordnare

För att bredda det egna utbudet av kurser erbjuder Masugnen i samarbete med externa utbildnings- anordnare webbaserade distans- kurser på gymnasienivå.

Samarbete inom REKO

REKO (Regionalt kompetensforum) är ett nätverk för vuxnas lärande mellan länets kommuner som samarbetar för att möta de krav på tillgänglighet, flexibilitet och utveckl- ing som vuxenutbildningen står inför.

Amel Rajehi gör sin språkpraktik i Masugnens café

Samarbete ger mervärde

(5)

Projekt

Masugnen har under en längre tid arbetat med utveckling av vuxenutbildning. Det har skett via olika utvecklingsprojekt som finansierats externt.

Projekten har bidragit till utveckling av Masug- nens verksamhet.

Exempel på några projekt är strategisk om- världsanalys, utveckling av språkstöd för invand- rare, kortare yrkesutbildningar och handledarut- bildningar.

Handledarutbildning

Handledarna är nyckelpersoner i det arbetsplats- förlagda lärandet (APL), för den studerande, arbetsplatsen och för utbildningsanordnaren.

Handledarna är inte bara den studerandes stöd och förebild, utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får nya kunniga medarbetare.

Vägledning

Vägledaren kan ses som en samtalspartner och hjälper dig med information om studier, utbild- ningar, yrken, behörighet och studiefinansiering utifrån dina tankar och önskemål. Kontakta oss på telefon 0581-816 04 eller 0581-816 14.

Karriärväxling

Många människor kommer någon gång under sitt yrkesliv att hamna i en situation som innebär förändring. På Masugnens karriärcentrum finns formell vägledarkompetens, men också stor erfarenhet av vuxnas behov i samband med utveckling och förändring av yrkesrollen.

Tillbaka till hälsan och arbetslivet

Långtidssjukskrivning är ofta en situation där man har anledning att stanna upp och fundera över sitt fortsatta yrkesliv. Då kan kursen ”Tillbaka till hälsan och arbetslivet” vara en hjälp att komma vidare.

LÄS MER Mer om Karriärväxling och Tillbaka till hälsan och arbetslivet hittar du

på www.masugnen.se

www.masugnen.se

Framtidsvision

Vidareutveckling av yrkes- utbildningar

Näringslivets efterfrågan på kortare yrkes- utbildningar som svarar mot ett aktuellt behov är stort. Att tillsammans med branschen fortsätta att utveckla korta yrkeskurser som komplement till längre utbildningar inom exempelvis Teknik- och Vård & Omsorgs- college är en av våra ambitioner inför framtiden.

Validering

Validering är att bekräfta vad någon redan kan och få det intygat. Masugnen har utvecklat valideringsmodeller och redskap i olika sammanhang. Valideringen är kopplad till vägledning och yrkesutbildning. Kanske har du kompetens du vill få intygad?

Kompetensråd

Syftet med ett kompetensråd är att med gemensamma krafter fånga upp det lokala arbetslivets behov av att utveckla sin personal samt höja kompetensnivån på den lokala arbetsmarknaden.

Vi lever i en föränderlig värld och behöver utbildning både i ett kort- och långsiktigt perspektiv, och kompetensutveckling är en investering i framtiden.

(6)

Uppdragsutbildning

Vid sidan om den reguljära verksamheten erbjuder Masugnen utbildningar till företag, myndigheter och organisationer. Några exempel på utbildningar som vi har bedrivit är datorutbildningar, teknisk engelska, tillämpad naturvetenskap, praktisk juridik för små företagare etc.

Branschutbildningar

Vi kan erbjuda olika branschutbildningar som explosivämnesutbildning och hand- ledarutbildningar anpassade till olika branscher.

Utbildnings– och konferenslokaler

Masugnen erbjuder lokaler för uthyrning för externa utbildningar och konferenser.

Vi har lokaler för upp till 75 personer och erbjuder er den service som efterfrågas.

Välkommen att höra av er med era utbildningsbehov!

Adress: Dalkarlshyttan, Sinderstalpsvägen 1, 711 31 Lindesberg Telefon vxl: 0581-810 00 Fax: 0581-148 36

E-post: masugnen@lindesberg.se Hemsida: www.masugnen.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :