• No results found

avslå motionen Ökat stöd till församlingar för arbete med asylsökande.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "avslå motionen Ökat stöd till församlingar för arbete med asylsökande."

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MOTIONSSVAR TILL MOTIONERNA ”ÖKAT STÖD TILL FÖRSAMLINGAR FÖR ARBETE MED ASYLSÖKANDE”, ”FORMA ETT AKUT STÖD TILL INSATSER FÖR FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE 2016” OCH ”FLYKTINGARBETET”

De Ungas Kyrkomöte är positivt till hur alla tre motioner lyfter att det diakonala arbetet är en

grundpelare för oss kristna. I en otrygg värld där allt fler människor behöver fly från sina hem behöver vi kunna hjälpa dem med vad de behöver för dagen. De Ungas Kyrkomöte instämmer med motionernas intention att Svenska kyrkans arbete inte bara ska rikta sig till dem med fastslagen flyktingstatus, utan inkludera alla asylsökande.

Vi ser att motionernas förslag är väldigt lika i sitt innehåll, bortsett från att man i motionen ”Forma ett akut stöd till insatser för flyktingar och asylsökande 2016” nämner en tidsbegränsning till 2016, vilket vi tycker är onödigt.

Alla tre motionerna framhåller att de fem miljoner kronor som kyrkomötet har avsatt för 2015 var nödvändiga, men inte tillräckliga. Vi instämmer och tycker att en större, konkret summa pengar ska avsättas för detta ändamål, dock har vi svårt att veta vad som är tillräckligt. Summan 35 miljoner kronor som föreslås i motionen ”Flyktingarbetet” är en summa som vi kan förstå verkar mer rimlig, mot bakgrund av de jämförelser som motionären gör.

Att avsätta en större summa pengar kommer inte att lösa någonting om det inte existerar ett genomtänkt system för hur dessa pengar ska bli tillgängliga och fördelas. Vi tror, liksom flera av motionärerna som nämner detta, att kyrkostyrelsen är rätt instans för att ta fram ett sådant system.

Ett system för rätt fördelning av pengarna kräver noggrannhet, men samtidigt vill vi trycka på vikten av att systemet bör vara enkelt och transparent för de församlingar, pastorat och stift som kommer att ta del av det. Detta är en aspekt som vi ser att motionen ”Flyktingarbetet” lyfter. Men medan den andra att-satsen i motionen ”Flyktingarbetet” endast nämner att församlingarna ska få del av medlen, tycker vi att medlen borde kunna komma även till exempel pastorat till handa genom det system för

fördelning som kyrkostyrelsen får i uppdrag att upprätta.

De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrkomötet besluta att…

… avslå motionen ”Ökat stöd till församlingar för arbete med asylsökande”.

… avslå motionen ”Forma ett akut stöd till insatser för flyktingar och asylsökande 2016”.

… bifalla motion ”Flyktingarbetet” i sin helhet.

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de

förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas.

Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” - Jesaja 58:6-9

(2)

MOTIONSSVAR TILL MOTION ”LÅSTA KYRKORS LAND?”

 

De Ungas Kyrkomöte tycker att motionärerna lyfter en mycket viktig fråga. Tillgång till en öppen kyrkobyggnad ser vi som något viktigt och något som alla borde ha. Om Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka för alla måste vi anpassa oss till dagens samhälle och även tolka ”en öppen kyrka” mer bokstavligt, det vill säga, som en öppen kyrkobyggnad.

Idag ser tillgängligheten för kyrkobyggnaderna väldigt olika ut och det finns i nuläget tydligen inget som reglerar detta. Att kyrkobyggnaderna ska hållas tillgängliga är dock, som motionärerna påpekar, skrivet i kyrkoordningen och kyrkoordningen ska följas. Därför är en kartläggning en god idé för att se hur detta i praktiken tolkas och hanteras av församlingarna.

Det är positivt att uppmaningen i den andra att-satsen är så öppet formulerad och vi tycker att förslaget om en eventuell strategi för hur man går vidare efter att man sett resultatet av en kartläggning är en bra idé.

De Ungas Kyrkomöte uppmanar kyrkomötet att…

… bifalla motionen i sin helhet.

(3)

MOTIONSSVAR TILL MOTIONERNA: ”BISKOP I KANSKE 10 ÅR”, ”TIDSBEGRÄNSAT UPPDRAG SOM STIFTSBISKOP”, ”ÖVERSYN AV SÄTTET ATT VÄLJA BISKOP.”

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positiva till motionerna som helhet och ställer sig bakom den önskan som finns kring att en utredning genomförs kring biskopsvalen samt hur man kan arbeta vidare efter att man avgått som stiftsbiskop. Vi tycker att alla tre motioner kompletterar varandra gällande

biskopsuppdraget, och de tre motionernas olika perspektiv behöver tas till vara i den eventuella utredningen.

Vi tror att det skulle kunna vara övervägande bra att en biskop blir vald under en tidsbestämd

mandatperiod med möjlighet till omval. Vi ser däremot ingen anledning till att begränsa antalet omval.

Om biskopen känner sig bekväm med sitt uppdrag och stiftet känner sig nöjd med det arbete biskopen genomfört, ser vi ingen anledning till att denne måste avgå efter en viss tidsperiod utan kan ställa upp för omval. Vi kan tycka att val var åttonde år kan vara rimligt, dels för att biskopen ska ha tid på sig att komma in i uppdraget och dels för att denne ska känna att den hinner genomföra sina och stiftets visioner under en rimlig tidsperiod.

Vi anser även att mandatperioder öppnar möjligheter för att yngre personer ska kunna väljas till biskop utan att känna att det är för svårt att binda upp sig på uppdraget som livslångt. Att välja en yngre person till biskop skulle också kunna bredda erfarenheter och kompetens i biskopskollegiet, vilket också är önskvärt enligt motionen angående ”Översyn av sättet att välja biskop”.

Ett förslag som framkom under De Ungas Kyrkomöte var att detta sätt att välja biskop på tidsbegränsad mandatperiod även skulle kunna tillämpas på val av ärkebiskop.

Vi tycker att det är naturligt att en biskop väljs på stiftsnivå och tror att det finns risker att det lokala perspektivet går förlorat om valet flyttas till nationell nivå, som föreslås i motionen ”Översyn av sättet att välja biskop.” Framför allt tänker vi på att barn- och ungdomsperspektivet på både församlings- och stiftsnivå riskerar att falla bort om biskopen väljs enbart utifrån den nationella nivåns intressen. Vi är medvetna om att det i förslaget står att stiftet själva väljer ut tre kandidater och att det är någon av dessa tre som sedan väljs till biskop. Vi tycker dock att det ändå är stiftets sak att välja den biskop som anses vara mest lämplig för uppdraget.

En spännande och klok lösning på det eventuella problem med bristande mångfald i biskopskollegiet som skulle kunna uppstå enligt motionen ”Översyn av sättet att välja biskop” är att, som motionären beskriver i motionen ”Biskop i kanske 10 år”, skapa många möjligheter för biskopar emeritus att kunna lämna för att arbeta vidare efter sitt uppdrag. Vi är dock tveksamma till tanken att en biskop skulle återgå till en församlingstjänst, då vi är rädda att det finns en risk att församlingen anses bli en viktigare eller bättre församling för att den har en tidigare biskop som medarbetare. Detta är något vi tror är viktigt att vara medveten om i en eventuell utredning. Medvetenhet kring sådana risker kan dock kanske vara tillräckligt för att avvärja problemet.

Ett annat alternativ, som tas upp i motionen ”Tidsbegränsat uppdrag som stiftsbiskop”, skulle vara att efter avslutat uppdrag som stiftsbiskop kunna bli nationell biskop. Vi ser att detta skulle kunna vara ett bra sätt att fortsätta använda biskoparnas kompetens och erfarenhet, dock måste detta uppdrag vara tydligt beskrivet i en kommande utredning. Det är också här viktigt att dessa nationella biskopar inte ses som mer, eller mindre, viktiga utan som en tillgång för både stiftsbiskopar och ärkebiskopen. Vi vill

(4)

också betona att uppdraget som nationell biskop inte får bli så stort att det avskräcker någon från att vilja åta sig det, samt poängtera att det måste kunna finnas år då det inte finns någon nationell biskop alls. Då bör uppgifterna i uppdraget vara möjliga att fördela på andra poster, exempelvis

stiftsbiskoparna. Vi tycker det vore önskvärt att de nationella biskoparna kunde vara tillgängliga för att samarbeta med Svenska Kyrkans Unga i hög utsträckning.

De Ungas Kyrkomöte föreslår kyrkomötet besluta att…

… bifalla förslaget att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda formerna för biskopsval, inklusive

eventuella mandatperioder för uppdraget som stiftsbiskop och möjligheterna för biskopar att söka sig vidare via andra uppdrag.

(5)

MOTIONSSVAR TILL MOTIONEN ”SÄKERSTÄLL ATT INGEN DISKRIMINERING SKER I SAMBAND MED KYRKLIGA HANDLINGAR”.

De Ungas Kyrkomöte anser att det är en självklarhet att ingen diskriminering ska eller får förekomma varken i samband med kyrkliga handlingar eller i några som helst sammanhang. Även om diskriminering skulle vara ovanligt inom Svenska kyrkan vill vi betona att all diskriminering alltid är oacceptabel.

Vi tycker dock inte att det som lyfts fram i motionen motiverar förslaget om att ta fram nationella bestämmelser om diskriminering vid kyrkliga handlingar. Däremot vill vi uppmuntra kyrkomötet att fortsätta att uppmärksamma vikten av att jobba aktivt på alla nivåer för att diskriminerande bemötande inte sker inom något som helst sammanhang inom Svenska kyrkan.

I de fall där problem uppstår lokalt tror vi att det istället är lämpligt att stiftet, som har till uppdrag att utöva tillsyn över församlingarna, stöttar den lokala församlingen i deras arbete mot diskriminering och ser till att ta fram rutiner som förebygger problemen.

De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrkomötet besluta att…

… avslå motionen.

 

(6)

 

MOTIONSSVAR TILL MOTIONEN ”AVGIFTSFRITT FÖR BARN PÅ NATIONELLA KONFERENSER”

De Ungas Kyrkomöte 2015 ställer sig positivt till förslaget att Svenska kyrkans konferenser på nationell nivå skall vara avgiftsfria för barn och unga 0-18 år, detta med hänvisning till FN:s barnkonventions definition av barn som ”varje människa under 18 år”.

Vi ser dock även att åldersgruppen 19-30 år bör inkluderas som en subventionerad grupp, då många inom denna åldersgrupp deltar på de nationella arrangemangen och är en grupp där det finns många studerande, arbetslösa och andra unga med svag ekonomi.

Vi ser gärna att alla barn och unga ska få möjligheten att delta på Svenska kyrkans nationella arrangemang. Då vi är en gemenskap i Kristus bör vi möjliggöra för alla Guds barn att samlas och utvecklas tillsammans i tro.

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”- Luk 18:16

Därför vill De Ungas Kyrkomöte föreslå kyrkomötet besluta att…

… bifalla motionen, med detta tillägg.

(7)

MOTIONSSVAR TILL MOTIONEN: ”POLICYDOKUMENT KRING KYRKANS ARBETE MED FRÅGOR OM FUNKTIONSHINDER.”

De Ungas Kyrkomöte tycker att detta är en viktig fråga. Motionären har en bra tanke med sin motion och belyser ett anpassningsarbete som bör vara igång inom en snar framtid. Vi håller med om att en revidering av policydokumentet utifrån nu gällande lagstiftning behöver göras eftersom dokumentet skrevs 2008, som motionären påpekar. Vi ser också vikten av att Svenska kyrkans verksamhet ska vara tillgänglig för alla oavsett vem man är eller vilka förutsättningar man har. Vi håller med motionären om att Svenska kyrkan behöver bli mer aktiv och att det behöver hända något snart.

Eftersom policydokumentet dock inte är skrivet av Svenska kyrkan utan framtaget i ett ekumeniskt samarbete i Sveriges Kristna Råd, där Svenska kyrkan bara är en part, inser vi att kyrkomötet inte är behöriga att besluta om en revidering. Däremot kan Svenska kyrkan arbeta för en sådan revidering inom ramen för Sveriges Kristna Råd.

De Ungas Kyrkomöte föreslår kyrkomötet besluta att…

… avslå motionen.

(8)

 

MOTIONSVAR TILL MOTIONEN ”VILKA BLIR KONSEKVENSERNA AV VÅRA BESLUT?”

De Ungas Kyrkomöte är positivt till idén att vi som kyrka behöver bli bättre på att följa upp

konsekvenserna av de beslut som fattas i kyrkomötet och som berör hela kyrkan. Vi tycker särskilt att det är viktigt att se hur kyrkomötets beslut om att från 2013 genomföra barnkonsekvensanalys i samband med alla beslut tar gestalt i praktiken. Detta är något som vi gärna vill uppmuntra att det forskas kring, kanske av studenter eller på uppdrag av kyrkokansliets forskningsavdelning. Dock har vi svårt att avgöra om det är möjligt att bedriva all den typ av forskning som motionären i texten efterfrågar.

De Ungas Kyrkomöte skulle gärna se att Svenska kyrkan på alla nivåer blev bättre på att följa upp vilka effekter de beslut som fattas faktiskt har i verkligheten. Ett förslag är att utreda möjligheten att skapa en ny rutin där varje beslut om åtgärder också inkluderar ett beslut om att inom en viss tid följa upp och undersöka det eventuella resultatet av det beslut man fattat.

Efter diskussion om innehållet i motionen har De Ungas Kyrkomöte beslutat att med dessa kommentarer avstå från att föreslå avslag eller bifall till motionens att-satser.

 

(9)

MOTIONSSVAR TILL MOTIONEN ”MER INFLYTANDE FÖR BARN OCH UNGA.”

De Ungas Kyrkomöte vill tacka för en modig och viktig motion med ett bra syfte, som kan göra skillnad.

Vad gäller att-sats ett ställer De Ungas Kyrkomöte sig väldigt positivt i frågan om att sänka

valbarhetsåldern till Svenska kyrkans beslutande organ till 16 år, och detta av flera anledningar. Bland annat visar Svenska kyrkan genom att rösträttsålder är 16 år att ungas åsikter om vilka som ska sitta i de beslutande organen är värda att ta vara på. Av den anledningen anser vi att det vore logiskt att personer mellan 16-18 år även skulle kunna väljas till dessa uppdrag. Vid 16 års ålder har dessutom de flesta ungdomar nyss valt gymnasium och därigenom fastställt var de ska bo under de kommande tre åren, vilket gör det lättare att ställa upp för en längre mandatperiod.

Detta förslag skulle innebära en möjlighet att ta tillvara på ungas engagemang och perspektiv i fler instanser i kyrkan, något som vi tror att inte minst Svenska kyrkans församlingar skulle gynnas av. Dels för att det framför allt är inom församlingarna som verksamhet för unga och ungas engagemang finns, men också för att ungas perspektiv är viktigt att ta till vara på i alla frågor inom Svenska kyrkan. Något som inte minst blivit tydligt genom att beslut i Svenska kyrkan ska genomgå barnkonsekvensanalys.

Det sägs ibland att unga kanske inte kan eller vill sitta med i kyrkans beslutande organ, och att de inte behärskar de demokratiska formerna. Vi vet dock att väldigt många unga både vill och kan. Inom de flesta av Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar sitter ungdomar i styrelsen, och inom hela Svenska Kyrkans Unga är det bara de unga som har rösträtt och kan väljas till förtroendeuppdrag – vi kan demokrati!

Vi inser att det finns en viss problematik i att 16 års valbarhetsålder inte motsvarar myndighetsåldern i Sverige, och att det skulle kunna medföra vissa problem rörande till exempel juridiskt ansvar så som avtalsskrivande. Det handlar dock om vilka poster de minderåriga skulle väljas till, och vi är helt övertygade om att detta är möjligt att lösa om man vill.

Vad gäller att-sats två vill vi instämma i att Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation och därmed barn och ungas samlade röst och kraft inom kyrkan. Svenska kyrkan lyfter i kyrkoordningen barn och ungas särställning i sin verksamhet, och att våra röster är viktiga att ta till vara på. Av den anledningen anser vi att det både är logiskt och väldigt viktigt att Svenska Kyrkans Unga ska få föra barn och ungas talan, med verkligt inflytande även i kyrkostyrelsen. Då kyrkostyrelsen till skillnad från stift och församlingar inte har något krav enligt kyrkoordningen på

barnkonsekvensanalys i sina beslut känns det ännu mer relevant att få in barn och ungas tydliga röst där. I samtal mellan Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan har det ibland lyfts att det skulle kunna vara problematiskt för unga att åta sig att sitta i kyrkostyrelsen eftersom en fyraårig mandatperiod kan vara lång tid för unga människor, vars livssituation kan komma att ändras oftare än vuxnas. Vi tror dock inte att det skulle bli ett problem, eftersom mandatperiodens längd skulle vara känd redan när personen blir tillfrågad, och uppdraget antagligen skulle vara aktuellt för någon som är aktiv i ett stift eller på nationell nivå. En plats i kyrkostyrelsen vore fantastiskt för att kunna lyfta barns och ungas röster i Svenska kyrkan, och på sikt vill vi gärna se två mandat i kyrkostyrelsen för barn och unga. Vi ser med glädje och förväntan fram emot kyrkomötets beslut och välkomnar givetvis fler vägar för unga att göra sina röster hörda.

De Ungas Kyrkomöte föreslår kyrkomötet besluta att…

… bifalla motionen i dess helhet.

(10)

 

MOTIONSSVAR TILL MOTION ”RATIFICERA ILO-KONVENTION 169”.

Utifrån vår kristna människosyn är varje människa unik och okränkbar. Att få utveckla sin identitet, tala sitt språk och utöva sin religion är en del i att erkänna var människas värde oavsett vilket land eller kultur som människan är född inom. Svenska kyrkan har möjlighet att vara en föregångare och opinionsbildare i samhället och om riksdag och regering inte kan ta sitt ansvar i att erkänna samers rättigheter bör kyrkan visa på hur viktigt det är, och att människovärdet alltid bör stå över eventuella ekonomiska värden.

Vi som unga i De Ungas Kyrkomöte tycker att det är en självklarhet att uppmana kyrkomötet att…

… bifalla denna motion.

   

(11)

MOTIONSSVAR TILL MOTIONEN ”NATIONELL SAMORDNING AV NÄRVARO PÅ NÄTET”

De Ungas Kyrkomöte håller med motionären om att Svenska kyrkans närvaro på nätet och i sociala medier är mycket viktig. Vi tror dock att det också är viktigt att tydligt definiera vad en ”nätansvarig”

person är och ska göra. Exempelvis skulle en nätansvarig kunna samordna kommunikation i stiftet, skapa översikt över vad som kommer ut på sociala medier från Svenska kyrkan eller assistera till exempel församlingar med annan kommunikation över internet.

En nationell satsning och samordning av kommunikation över internet är bra, om det skapas tydliga riktlinjer och mallar. De Ungas Kyrkomöte vill att det tillsätts en barn- och

ungdomskommunikationsgrupp för nationell nivå att samråda med vid upprättandet av sådana riktlinjer. Denna grupp kan bidra med perspektiv från barn och unga som i större utsträckning rör sig på internet samt bidra med idéer för hur man kan nå målgruppen barn och unga.

Att använda sig av särskilda nätpräster och nätdiakoner som motionären nämner är en bra idé men det behöver också i fortsättningen diskuteras hur kommunikation mellan till exempel en nätdiakon och en person kan hållas över internet. Som de flesta idag vet är kontakter på internet aldrig helt säkra då det går att komma åt så gott som all information som finns på nätet.

De Ungas Kyrkomöte vill föreslå kyrkomötet besluta att…

… bifalla motionen i dess helhet.

   

References

Related documents

Vi anser att om vi i stället hade förtroendevalda ombudsmän, som kommer från den verklighet som medlemmarna lever under i de olika branscherna, så skulle de ha bättre och

Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse är ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i vårt medlemsregister, Medlemssidorna och på alla andra ställen där

Exempel på uppgifter i blanketter: personuppgifter, planansvarig, deltagande i möte, skola där barnet eller ungdomen går, barnets behov och insatser som behövs, vad som fungerar

Exempel på uppgifter i blanketter: personuppgifter, planansvarig, deltagande i möte, skola där barnet eller ungdomen går, barnets behov och insatser som behövs, vad som fungerar

Exempel på uppgifter i blanketter: personuppgifter, planansvarig, deltagande i möte, skola där barnet eller ungdomen går, barnets behov och insatser som behövs, vad som fungerar

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda frågan om möjlighet till prästvigning för dem, som kallas till olika väckelserörelser inom Svenska kyrkan, oavsett

Ett tydligt exempel mellan Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan på nationell nivå är De Ungas Kyrkomöte (DUK) där medlemmar från olika distrikt samlas för att diskutera och

Svenska kyrkan vill erbjuda miljöer där barnet i samspel med vuxna och med andra barn stimuleras och utmanas i mötet med Svenska kyrkans liv, lära och tradition.. Det handlar