IFLAKÖPIN9. Socialnämnden. Falköpingssalen, Stadshuset/Skype, klockan 09:00 11:40 Ajournering: 10:58 11:16. Plats och tid

Full text

(1)

IFLAKÖPIN9

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Falköpingssalen, Stadshuset/Skype, klockan 09:00 — 11:40 Ajournering: 10:58— 11:16

Sture Olsson (M), Ordförande

Rune Len nartsson (C), 1:e vice ordförande Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande Kovan Akrawi (S)

Lisbeth Ek (S), Skype Maria Henriksson (S), Skype Birgitta Lindh (C)

Gary Linn&isson (KD), §§ 117 — 128 Jonathan Kahrs (M), tjg ersättare, Skype Cathrine Croona (M)

Marita Ljus (SD)

Jonas Larsson (SD), Skype lowan Hedendahl (V)

Ingrid Schwanborg (S), Skype Anette Andersson (S), Skype

Albin Gilbertsson (SD), Skype Anette Larsson (SD), Skype Magnus Schedin, socialchef

Eva Olofsson, biträdande socialchef, §§ 121 — 128 Carin Karlsson, nännndsekreterare

Rocio BalagA, 1:e socialsekreterare, §§ 116 — 117 Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare, §§ 118 — 119 John Wallberg, avdelningschef, § 120

Ros -Man Friberg, enhetschef, § 120 Camilla Dahl, enhetschef, § 120

Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, §§ 121 - 122 Viktoria Jeising, ekonom, §§ 121 — 123

Roger Lundberg (S)

» Å.

Carin Karlsson

Sture Olsson 1.

Justerare Roger Lundberg

Paragrafer §§ 116 — 128

Organ

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslaget är uppsatt

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden 2020-12-09

2020-1 2-09-2020-1 2-30 2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift td 'd

Carin Karlsson

(2)
(3)

FL AK ÖP,99

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 120 Dnr 2020/00027 700

Verksamhetsinformation till socialnämnden - Avdelning Funktionsnedsättning

So c ialn ämn d en s b eslu t

I Informationen noteras till protokollet.

B ak g r u n d

Avdelningschef John Wallberg, enhetschef Ros -Mari Friberg och enhetschef Camilla Dahl informerar nämnden om förvaltningens arbete med daglig verksamhet och aktivitetscenter inom avdelning funktionsnedsättning.

Par agr afen sk ic k as till Akt

Justerarnas signaturer

,,.

N,

Protokollsutdraget bestyrks

(4)

FAKÖP11.9,

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 121 Dnr 2020/00004 700

Ekonomiuppföljning 2020

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Jeising informerar nämnden om prognosen per november 2020.

Beslutsunderlag

Prognos per november 2020

Paragrafen skickas till Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

i

Å

(5)

F AK Ö P N9

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 122 Dnr 2020/00117

Socialnämndens verksamhetsplan 2021 - 2023 och verksamhetsbudget för 2021

So c ialn ämn d en s b eslu t

1 Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens verksamhetsplan för år 2021-2023 med verksamhetsbudget för år 2021.

Reser vat io n

Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S), Lisbeth Ek (S), Maria Henriksson (S), Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för Roger Lundbergs yrkande.

Aj o u r n er in g

Socialnämnden ajournerar sig 10:58 - 11:16.

B ak g r u n d

Enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning skall nämnden fram till december månad arbeta fram nämndsbudget, vilken ska innefatta såväl nämndspecifika delmål som verksamhetsplan. Beslut om nämndsbudgeten ska fattas senast vid januari månads utgång.

B eslu t su n d er lag SNAU § 331/2020

Tjänsteutlåtande, 2020-11-23

Socialnämndens verksamhetsplan 2021-2023 och verksamhetsbudget för 2021.

Yr k an d en

Roger Lundberg (S) yrkar på att under 2021 göra en genomlysning kring behovet av platser inom äldreboendet samt att göra en risk och

konsekvensanalys kring hur verksamheterna kommer att bedrivas.

Underlaget skall vara klart inför budget 2022.

B es lu t s g ån g

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

_

pii"

(6)

FZ\LKÖPING

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Pr o t o k o llsan t ec k n in g

"Vi socialdemokrater anser att det i den VP för 2021 som maj oritetspartierna lägger fram inte tydligt beskriver de utmaningar som nämnden har inför kommande verksamhetsår.

Vi anser att det i Verksamhetsplanen bör framgå vilka konsekvenser ett minskat antal boende platser på Elvagården i Vartofta får för konsekvenser.

Eftersom Elvagården kommer att vara det äldreboende som har minst antal platser i kommunen i framtiden bör det tydligt framgå vilka konsekvenser detta får på bemanning, ledarskap, kostnad/plats och arbetsmiljön i stort.

Majoriteten lägger ett sparbeting på 13 miljoner inom nämndens äldreomsorg, funktionsnedsättning samt förvaltningsgemensamt. Det redogörs också i VP:n att grundbemanningen inom hemtjänsten är generellt lägre än vad som matchar beställningarna.

Vi socialdemokrater anser att det måste beskrivas vilka konsekvenser detta kommer att få i redan ansträngd verksamhet. P g a rådande pandemi har vi under 2020 befunnit oss i en extraordinär situation inom

omsorgsverksamheterna, denna arbetsbelastning kommer med stor

sannolikhet att fortsätta under stora delar av 2021, att då lägga ytterligare sparbeting kan vi socialdemokrater ej stå bakom."

Par agr afen sk ic k as till Magnus Schedin, socialchef

Eva Olofsson, biträdande socialchef Annelie Hedegård, förvaltningsekonom Viktoria Jeising, ekonom

Justerarnas signaturer

7 / ; . '

Protokollsutdraget bestyrks

(7)

F nLK Ö P 149

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 123 Dnr 2020/00116

Socialnämndens internkontrollplan 2021

So c ialn ämn d en s b eslu t

1 Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2021.

B ak g r u n d

Nämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom

socialförvaltningen. I enlighet med Riktlinjerna för internkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.

Socialnämndens internkontrollplan 2021 innehåller fem kontroller.

Under 2020 har en genomgång av riskerna genomförts och uppdaterats med nya risker och de risker som inte längre är relevanta har tagits bort. För övrigt har arbetet med internkontrollen varit väldigt begränsat under 2020 på grund av covid-19. Detta med tanke på att många av våra verksamheter har haft hög arbetsbelastning och därmed inte kunnat prioritera detta arbete.

Nytt inför 2021 års internkontroll är att varje nämnd endast har sina egna kontrollpunkter med på respektive kontrollplan. De kommunövergripande kontrollpunkterna kommer finnas med på kommunstyrelsens kontrollplan.

Socialför valtningens k ontr oller 1. Förhandsbedömningar (IFO)

2. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO) 3. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd)

4. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab)

5. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar (Socialförvaltningen)

B eslu t su n d er lag SNAU § 332/2020

Tjänsteutlåtande, 2020-11-23 Internkontrollplan 2021

Par agr afen sk ic k as till Ekonomiavdelningen Revisionen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

- ' )

(8)

FILKÖPL9.9

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 124 Dnr 2020/00115

Handlingsplan Suicidprevention

So c ialn ämn d en s b es lu t

1 Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom den länsövergripande handlingsplanen för suicidprevention.

B ak g r u n d

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020 anges att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska arbetas fram. En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på handlingsplan, som varit ute på remiss hos parterna.

Efter remissrundan har justeringar gjort i handlingsplanen efter inkomna förslag och synpunkter. Den omarbetade handlingsplanen är den som ligger som underlag i ärendet.

Västkom styrelse ställde sig 2020-09-01 bakom handlingsplanen och

rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Skaraborgs kommunalförbund har sedan fattat samma beslut och skickat det till kommunerna för beslut.

Handlingsplanen är ett mycket övergripande dokument och kommer att behöva kompletteras med lokala rutiner och arbetssätt. Kommunalförbundet i Skaraborg har anställt en processledare för implementering av planen i Skaraborg och primärvården har anställt motsvarande funktion hos sig. Ifrån Falköpings kommun är det folkhälsostrateg Johanna Jonsson och enhetschef Camilla Dahl som deltar i det lokala arbetet.

Socialförvaltningen har sedan tidigare arbetat med frågan, bland annat genom att personal från Socialpsykiatrin börjat med att utbilda annan personal inom socialförvaltningen i MHFA, första hjälpen psykiskhälsa.

Dessa utbildningar påbörjades våren 2020 har till syfte att förse personal med beredskap och verktyg för att möte personer med psykisk ohälsa, bland annat när risk för suicid föreligger.

B es lu t s u n d er lag SNAU § 333/2020

Tjänsteutlåtande, 2020-11-23 Handlingsplan för suicidprevention

Användarmanual handlingsplan för suicidprevention Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, § 85

Justerarnas signaturer i:,

i/

Protokollsutdraget bestyrks

--7- fIL

(9)

Ft\LKÖPING

Socialnämnden

Par agr afen sk ic k as till Skaraborgs kommunalförbund Eva Olofsson, biträdande socialchef Camilla Dahl, enhetschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

„5.---i- ki,

(10)

FL\LKÖPING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(18) Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 125 Dnr 2020/00124

Upphandling Unga resurspersoner

So c ialn ämn d en s b eslu t

1 Socialnämnden beslutar att tilldela leverantör 1 avtal om att tillhandahålla tjänsten unga resurspersoner i Falköpings kommun.

B ak g r u n d

Socialnämnden har sedan 2017 haft ett avtal med Ung omsorg gällande unga resurspersoner på Äldreboenden, där syftet hart att genomföra och höja kvaliteten på sociala aktiviteter på kommunens äldreboenden och samtidigt ge unga personer en inblick i äldreomsorgens verksamhet, för att öka intresset för vård- och omsorgsyrket. Först genomfördes ung omsorg som projekt på tre äldreboenden. Nämnden fattade 2017-09-18 beslut om att genomföra en upphandling av tjänsten och utöka omfattningen till alla äldreboenden i Falköping. Det nuvarande avtalet har gällt i tre år och går ut 2020-12-31.

Under sommaren 2020 initierade förvaltningen en ny upphandling

tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde. Avdelning äldreboende har utvärderat hur arbetet har fungerat och en uppdatering av

upphandlingsunderlaget har genomförts.

Upphandlingen gäller ett avtal om 2 år, med möjlighet att förlänga med ett år i taget, upp till totalt 4 års avtalstid. Efter det måste en ny upphandling genomföras om Falköpings kommun vill fortsätta med tjänsten.

Vid anbudstiden slut hade två anbud inkommit och dessa har utvärderats enligt den metod som beskrivits i upphandlingen, där såväl pris som kvalitet utvärderats.

Efter utvärderingen har anbudsgivare 1 varit den leverantör som

sammantaget bedömts kunna erbjuda den bästa tjänsten, då pris och kvalitet vägts samman, se upphandlingsrapport. Det är därmed anbudsgivare 1 som ska tilldelas avtalet att genomföra tjänsten unga resurspersoner på

äldreboenden i Falköpings kommun.

Fin an sier in g

Uppdraget beräknas omfatta ca 5 500 timmar, vilket innebär en total kostnad på ca 1,4 miljoner kronor. Tjänsten kommer i första hand att finansieras med statsbidrag.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

._ .

(11)

FLAKÖP[1.9.2

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

B eslu t su n d er lag SNAU § 334/2020

Tjänsteutlåtande, 2020-11-24

Upphandlingsrapport utan leverantörsnamn Utvärderingsmatris utan leverantörsnamn

Par agr afen sk ic k as till

Eva -Lotta Unnerfeldt, upphandlingsenheten Skövde kommun Marie Gustafson, avdelningschef

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

g---- -

/IL

(12)

FnIKÖPEK9,

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 126 Dnr 2020/00022

Val av ledamot till 1913 års Maltdrycksbolags understödsfond

So c ialn ämn d en s b es lu t

1 Socialnämnden beslutar att utse Lisbeth Ek (S) till ledamot i fondstyrelsen för ett år, 2021-02-01-2022-01-31.

B ak g r u n d

Enligt stiftelsens stadgar ska socialnämnden utse en ledamot till fondens styrelse för ett år, 2021-02-01-2022-01-31.

Yr k an d en

Roger Lundberg (S) yrkar att välja Lisbeth Ek (S) till ledamot.

B es lu t s g ån g

Ordförande frågar om Lisbeth Ek (S) kan utses till ledamot och finner frågan med ja besvarad.

Par ag r afen sk ic k as till

Annelie Hedegård, förvaltningsekonom Lisbeth Ek, förtroendevald

Justerarnas signaturer

i r ' ,

P rotokollsutdraget bestyrks

, i L.,

(13)

FMLKÖP199

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 127 Dnr 2020/00005 700

Anmälan av delegationsbeslut

So c ialn ämn d en s b es lu t

1 Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

B ak g r u n d

Beslut fattade med stöd av gällande delegationsordning anmäls till socialnämnden.

Delegationslistor

Beslut fattande enligt delegation under perioden 2020-11-01 — 2020-11-30 i följande områden/ärendegrupper

Individ- och familjeomsorg 1230 Äldreomsorg/funktionsnedsättning 253 Ordförandebeslut

Dödsboanmälan

Jämkning dubbla boendekostnader Personal/anställningar - tillsvidare 14 Personal/anställningar - visstid 30

Bisyssla 3

Bostadsanpassning 6

Utdelning fonder Avskrivning skuld

Tillståndsenheten i samverkan

Socialnämndens arbetsutskott — protokoll 2020-11-01 —2020-11-30

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.

Par agr afen sk ic k as till Akt

Justerarnas signaturer 1/7/` Protokollsutdraget bestyrks

_

//,1

(14)

FILKÖP11

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(18)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 128 Dnr 2020/00006 700

Rapporter till socialnämnden

So c ialn ämn d en s b eslu t

1 Informationen noteras till protokollet.

B ak g r u n d

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande;

- Lägesrapport Covid-19.

Fortfarande ansträngt läge med mycket frånvaro. Åtta bekräftade fall inom äldreboende och fyra inom hemtjänst

- Förvaltningen har fått erbjudande om att ingår avtal med SKR kring yrkesresan. Det är ett IT -baserat introduktions och

kompetensutvecklingsprogram som startade för socialsekreterare.

Förvaltningen har det redan genom avtal med GR men SKR kommer ta över driften från GR.

- Förvaltningen har fått drygt 4 miljoner av sökta 4,4 (91,4%) för merkostnader pga Covid-19

- Förslag på reglementsförändringar runt försörjningsstöd kommer till nämnd i januari.

Par agr afen sk ic k as till Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

,-- ,

A - -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :