• No results found

22.1. Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "22.1. Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2017 - 10 - 23

Jonas Sundström Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0583 KS - 2 Diariekod: 115

Kommunstyrelsen

Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, i enlighet med bilaga 1 till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017 - 10 - 23 . 2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Sammanfattning

M iljö - och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande förslag till taxa att gälla från den 1 januari 2018:

taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) med stöd av § 6 förordningen om avgift er för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

(2006:1165)

I likhet med övriga taxor inom miljö - och byggnadsnämndens område föreslås att timavgiften ska vara 1 200 kronor.

Därtill föreslås att samtliga framtida höjningar av taxan ska beslut as av fullmäktige.

Bakgrund

Miljö - och byggnadsnämnden har i beslut 2017 - 09 - 21, § 154, föreslagit att fullmäktige antar en taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Den föreslagna taxan är ny och bygger på kommuners rätt att ta ut avgift för kontroll av foder och animaliska biprodukter enligt förordningen

(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

I likhet med övriga taxor inom miljö - och byggnadsnämndens område före slås att timavgiften ska vara 1 200 kronor.

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-10-23

Dnr 2017/0583 KS-2 Sidan 2 av 2

Kommunledningskontorets beredning

Kommunens rätt att ta ut avgift

Av 8 kap. 3b § kommunallagen framgår att kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.

Av förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att en kontrollmyndighet ska ta ut årlig avgift och extra avgift för sin kontroll av sådana produkter som anges i förordningen. Är kontrollmyndigheten inom en kommun ska avgifterna baseras på en taxa som antas av kommunfullmäktige.

Att kommunen inte får ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för den aktuella tjänsten eller nyttigheten (självkostnadsprincipen) framgår av 3 kap. 3c § kommunallagen.

Beräkning av taxa

Underlaget för att beräkna handläggningskostnaden per timme består av en mall som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att räkna ut handläggningskostnaden per timma behöver man ta fram en kostnad i kronor per år och en tid i timmar per år.

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av

lönekostnad, del av gemensamma kostnader och eventuella myndighetsspecifika kostnader

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom

myndighetsområdet i kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning.

Ekonomiska konsekvenser

Med den nya framräknade taxan för Sollentuna kommun kommer

självkostnadsgraden att öka vilket innebär att avgifterna i större utsträckning täcker kostnaderna för tillsynsverksamheten inom området.

Katarina Kämpe Jonas Sundström Ingegärd Bornelind Kommundirektör Budgetcontroller Kommunjurist

Bilagor:

1. Förslag till taxa

2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut

3. Miljö- och byggnadskontorets tjänsteutlåtande

References

Related documents

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förordningar eller föreskrifter som

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

c) taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) med stöd av § 6 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska

Dessutom föreslås att kommunfullmäktige fastställer en ny taxa enligt la g (2006:805) för foder och animaliska biprodukter och förordningen om avgifter för offentlig kontroll

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet över foder i primärproduktionen enligt 12 b förordning (2006:814) om foder och animaliska