• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Ing. Monika Eichlerová

Studijní obor: Učitelství odborných předmětů

Název práce: Rozvoj komunikačních dovedností u žáků ZŠ a víceletých gymnázií Vedoucí práce: MgA. Ivana Honsnejmanová

Hodnotící kritéria Splňu-je bez

výhrad Splňu- je s drob nými výhra- dami

Splňu- je s výhra dami

Nespl- ňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich dis- kutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Práce prošla velmi bolestivým zrodem. Pro četné nedostatky bylo v minulém semestru autorce doporučeno ji z obhajoby stáhnout. Odstup od práce a její přepracování vnesly do textu větší jasnost a přehlednost. Byly doplněny chybějící citace, i když i zde, jsou stále ještě nedostatky. Autorka se zabývá možnostmi rozvíjení komunikačních dovedností na základní škole a víceletém gymnáziu. V teoretické části definuje základní pojmy související s komunikací, hledá bariéry komunikace a věnuje se tématu komunikace v učebních programech pro základní školy a víceletá gymnázia, zejména s dů- razem na průřezové téma osobnostní a sociální výchova (OSV). Chybí zde zcela problematika komuni- kace ve škole, která měla být pro autorku zásadním odrazovým můstkem. Stejně tak zde postrádám průzkum jaké problémy – bariéry v komunikaci žáci na víceletém gymnáziu, kde autorka působí, mají.

OSV vychází z potřeb žáků, nemá být jen předloženým tématem. V praktické části tedy měly být navr- ženy lekce vycházející z potřeb žáků v daném ročníku. Autorka navrhla čtyři lekce, které jsou přimě- řené věku a zvolené metody zvládnou žáci bez větších problémů.Celkově práci hodnotím známkou dobře.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ano

Práci doporučuji k obhajobě: ano

Návrh klasifikačního stupně Dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Jak lze zařadit průřezové téma osobnostní a sociální výchova do učebního plánu více- letého gymnázia?

Datum: 22.12.2011 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou