Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Full text

(1)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 1

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00 -12.00

Beslutande Anders Harr (s), ordförande

Kenneth Bäcklund (v) Bernt Vikström (s) Martin Nilsson (c) Jonas Granberg (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, samhällsbyggnadschef Åsa Andersson, miljö- och byggchef Monika Hornig-Breitbach, bygginspektör Britta Lundgren, planingenjör

Majvor Sellbom, sekreterare/handläggare

Utses att justera Kenneth Bäcklund

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2017-02-06 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-6

___________________________

Ordförande Anders Harr

Justerande Kenneth Bäcklund

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2017-02-01

Datum då anslaget 2017-02-06 Datum då anslaget 2017-02-28

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Samhällsbyggnadsförvaltningen protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 2

Ärendeförteckning Mbhn § 1 Information

Mbhn § 2 Dnr 2017-031 042

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete för år 2016

Mbhn § 3 Dnr 2016-224 041

Mål- resurs och verksamhetsplan 2017- miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Mbhn § 4 Dnr 2016-696 234

Bygglov för nybyggnad av fritidshus - Avaviken 2:6

Mbhn § 5 Dnr 2016-727 234

Förhandsbesked för Fritidshus - Gullön 13:1

Mbhn § 6

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden _____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 3

Information

Mbhn § 1

Förvaltningschefens rapport

1. Byggandet av Tjernfjellstunneln pågår – beräknas vara färdig 2018.

2. Matsvinnet i Sverige är 620 000 ton/år vilket motsvarar 400 ton i Arvidsjaur. Ett projekt i syfte att minska matsvinnet i våra skolor är påbörjat.

3. Miljökostnader för kraftproduktion – Livscykelanalys (LCA) - metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel.

4. Partikelutsläpp från olika fordon – elbilar mindre utsläpp än övriga.

5. Trafikverket genomför tillsammans med kommunen en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) av Dollarkorsningen.

6. Inventering av avlopp – Arvidsjaursjön (Fristad) 7. Utbildnings/informationsinsats om vägglöss planerad.

8. Broschyr om snöskoterkörning på gång.

9. Allmän diskussion om detaljplaneändring/markköp av allmän platsmark inom Arvidsjaurs samhälle.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 4

Redovisning av

systematiskt arbetsmiljö- arbete för år 2016

Mbhn § 2 2017-031 042

Enligt Arvidsjaurs kommuns personalpolitiska handlingsprogram ska det systematiska arbetsmiljöarbetet redovisas för nämnden.

Redovisningen för år 2016 innehåller:

 Redovisning av arbetsmiljöarbetet inom miljö- och byggenheten – sammanfattning.

 Redovisning av arbetsmiljöundersökning - miljö- och byggenheten.

 Säkerhetspolicy i händelse av hot eller våld på miljöenheten.

 Redovisning av medarbetarenkät.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2016 godkänns.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 5

Mål- resurs och verksam- hetsplan 2017- miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämnden

Bilaga ./.

Exp: . Nämnd

. Berörda på miljö- och byggenheten . Ekonomi

. Kommunstyrelsen.

Mbhn § 3 2016-224 041

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för verksamhets- och ekonomi- styrning ska kommunens nämnder upprätta förslag till mål- resurs och verksamhetsplaner för sina respektive verksamheter.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2016-04-20 § 31 att upprätta en preliminär mål- och resursplan samt styrkort för nämndens verksamhet som då omfattade verksamheterna miljö, bygg, plan, trafik och räddning.

Kommunfullmäktige har därefter 2016-06 -20 § 99 beslutat att räddnings- tjänsten skall sortera under kommunstyrelsen fr.o.m. 2016-07-01.

Kommunfullmäktige har 2016-11-29 § 173 beslutat att anta slutlig mål- och resursplan för hela kommunen.

Utifrån kommunfullmäktiges slutliga mål- och resursplan samt den förändring som innebär att räddningstjänsten inte längre sorterar under nämndens verksamhet har en slutlig mål- resurs och verksamhetsplan för år 2017 upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Mål- resurs- och verksamhetsplan för miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämndens verksamhet 2017 godkänns.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Bilaga till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-02-01 § 3

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Mål- resurs och verksamhetsplan 2017 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhet och uppdrag

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, trafik och livsmedelsområdet.

Mål för verksamheten

Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som den politiska

organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera under perioden. Verksamhetens mål är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål.

2.1 Fullmäktiges övergripande mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Perspektiv Medborgare/Kund

KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och

kunder

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog

Nämndsmål Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. Vi genomför därför återkommande

kundundersökningar inom bygg-, livsmedels- och miljöområdet.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller < 3,5 3,5 – 3,9 > 4,0

Jämförelsevärde Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid.

Perspektiv Utveckling/Tillväxt

KF-mål Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare Nämndsmål Nämndens verksamheter ska bedriva en

snabb och effektiv myndighetshandläggning.

Vi ska därför årligen undersöka våra handläggningstider för bygglov och miljöprövningar av verksamheter.

När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta om extra nämndssammanträden för att snabba på processen.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller handläggningstider >10 ve (bygg)

>6 ve (miljö) <10 ve – 5 ve

< 6 ve – 4 ve < 5 ve

< 4 ve Bedömningsintervall extra nämnd Inrättas inte

vid behov Inrättas när

det behövs

(7)

Jämförelsevärde Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshand- läggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att en fullständig bygglovs- ansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats.

Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en

anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsyns- myndigheten bestämmer något annat.

Perspektiv Ekonomi

KF-mål God ekonomisk hushållning

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Nämndsmål Nämndens tillsyns- och

prövningsverksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller <60 % 60-70 % >70 %

Jämförelsevärde SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnads-täckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet. 2014 redovisades rapport från den senaste undersökningen. För att öka kostnadstäckningsgraden för

myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Sverige tog SKL 2008 fram en modell för taxa. Av rapporten framgår att kostnadstäckningsgraden i de svarande kommunerna i genomsnitt är 50 % inom miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 70 % inom livsmedel år 2013. Skillnaden mellan miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden beror främst på att det är ett EU- krav att ha full kostnadstäckning för

offentlig livsmedelskontroll. Motsvarade krav saknas inom miljöbalkens område.

Perspektiv Arbetsgivare

KF-mål Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Nämndsmål Nämndens verksamheter ska vara attraktiva

arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljö-undersökningar.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller 10 % sämre

än riks- genomsnitt

Riksgenom- snittet +/- 10%

10 % bättre än riks- genomsnitt Jämförelsevärde SKL och Rådet för främjande av kommunala

analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart

medarbetarengagemang (HME).

(8)

Verksamhetsplan

Årshjul för uppföljning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

Varje månad

 Ekonomin följs upp varje månad och sänds till ekonomichef (BOP).

Varje nämndssammanträde

 Redovisning av ekonomi.

Februari månad – första nämndssammanträdet

 Mål- resultats- och verksamhetsplan 2017 (slutlig).

 Redovisning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 Mars - andra nämndssammanträdet

 Årsbokslut med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning samt måluppfyllelse.

 Uppföljning av intern kontrollplan 2016

 Fastställande av intern kontrollplan för 2017

 Kundundersökning bygglov

April - tredje nämndssammanträdet

 Mål- och resursplan för kommande år Maj - fjärde nämndssammanträdet

 Verksamhetsberättelse med nyckeltal och täckningsgrader t.o.m. 2017-04-30 Juni - femte nämndssammanträdet

September - sjätte nämndssammanträdet

 Delårsrapport januari-juni (2017-06-30)

 Revidering taxor som ska upp till kommunfullmäktige November - sjunde nämndssammanträdet

 Beslut om mål- resurs och verksamhetsplan för kommande år (2018)

 Sammanträdesplan 2018

 Tillsynsplan- och behovsutredning för miljö-och hälsoskydd, livsmedel och alkohol 2018-2020

 Indexuppräkning av taxor som tas i nämnd

 Kundundersökning miljö- och livsmedelstillsyn

Utvecklingstendenser 2017-2019

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt hög nivå. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och påverkas av rådande samhällsutveckling. Vi behöver utveckla e-tjänster.

Miljö- och byggenhetens ärendehanteringssystem behöver uppgraderas för att anpassas till ny teknik

gällande e-tjänster och för att förenkla skapande och utskick av handlingar till nämndsledamöterna. Målet är att det ska vara genomfört senast under år 2018.

För vissa ansvarområden råder det ett hårt konkurrensläge om resurserna och det kan var svårt att hitta och få kvalificerad kompetens att stanna kvar.

Många detaljplaner är gamla och inaktuella och behöver göras om. De speglar inte den samhällsutveckling som är idag och försvårar bygglovshandläggningen.

(9)

Ny lagstiftning kan komma att innebära att vi behöver öka inventeringstakten av avlopp.

Nämnden har små resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål.

Verksamhetsförändringar 2017

Från 1 juli är tanken att tillsynen och handläggningen av alkoholärenden ska flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Fel! Ogiltig länk.

 

Plan 2017 Plan

2018

Plan 2019

Budget 2016 7 921 7 921 7 921

Löneökningar

fr om 2017 läggs löneökningarna

centralt

Prisökningar 2,4,2,7,2,7 32 68 125

Verksamhetsförändringar 915 1 131 837

Nettoram 8 868 9 120 8 883

Ram inför 2016 8 344 8 605 inklusive löneökningar

Skillnad -524 -515

Investeringar

2016 2017 2018 2019 2020 2021

800 1 921 6 000 3 900 800

Resultatbudget 2017

Kod Per verksamhetsområde Nettoram (tkr)

005 Nämnd 176

071 Bygglovsverksamhet 315

074 Planverksamhet 259

381 Trafiksäkerhet 63

811 Administration 288

812 Hälsoskyddstillsyn 106

814 Livsmedelstillsyn 292

815 Ledningsfunktion 415

821 Miljötillsyn 208

Internhyra 249

Summa 2371

(10)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 6

Bygglov för nybyggnad av fritidshus-

Avaviken 2:6

Mbhn § 4 2016-696 234

xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Avaviken 2:6 i Arvidsjaur kommun.

Förutsättningar

Tomten omfattas av detaljplan för Högbacka. Fritidshuset kommer att vara 5,5 meter högt då huset, som ska flyttas på plats, är en gammal timring från slutet av 1800-talet. Den tillåtna höjden enligt detaljplanen är 3,5 meter.

Huset kommer att placeras bara 1 meter från tomtgränsen till Avaviken 2:7.

Enligt detaljplanen ska avståndet vara 6 meter. Sökanden äger både fastigheten Avaviken 2:6 och Avaviken 2:7, vilket gör att tomten ses som en tomtplats.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats och getts tillfälle att yttra sig ( enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna av Avaviken 2:4 och Avaviken 2:8 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut

Åtgärden anses utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas och åtgärden anses uppfyller kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5,6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3,6,7,9-13,17 och 18 §§.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 7

Exp;

Sökanden

forts. mbhn § 4 2016-696 234

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplan fastställs.

2. Åtgärden får påbörjas.

3. Utstaknings krävs inte i detta ärende.

4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked:

¤ Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov Avgiften för bygglovet är 8 581 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas separat.

Upplysningar

Anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda samt kungörs i Post- och inrikes tidningar

Bilaga 1- Hur man överklagar

Bilaga 2- Ritningar och kontrollplan som ingår i beslutet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 8

Förhandsbesked för Fritidshus - Gullön 13:1

Mbhn § 5 2016-727 234

xxx ansöker om förhandsbesked för fritidshus på en del av fastigheten Gullön 13:1 i Arvidsjaurs kommun.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår ej i område som klassas som sammanhållen bebyggelse. Befintlig byggnad är belägen utanför det generella strandskyddet.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig ( enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Mausjaur sameby har bedömts vara berörd. Inget yttrande har inkommit.

Skäl till beslut

Platsen anses uppfylla kraven enligt 2 kap. 2, 4-5 § PBL om lokalisering och användning av mark.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan angivna villkor.

Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning.

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 560 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 9

Exp;

Sökanden Sveaskog

forts. mbhn § 5 2016-727 234

Upplysningar

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Enligt plan- och bygglagens 13 kap. 16 § tredje stycke har alla som inte delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelse tillkännagivits i post- och inrikestidningar, rätt att överklaga.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda.

Bilaga- Hur man överklagar

Bilaga- Handlingar som ingår i beslutet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-01 10

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

Mbhn § 6

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2016-09-10 – 2017-01-22 §§ 512-591, 1-28 II Meddelandeärenden

- Uppföljning av revision av den lokala livsmedelskontrolen i Arvidsjaur - Rapport från Länsstyrelsen 2016-12-16 (./.)

- Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun - Kf beslut 2016-10-31 § 144) (./.) - Revisionsrapport – Granskning av chefernas arbetssituation (./.)

Meddelandeärendena har sänts ut via e-post.

III Kompetensutveckling/kurser.

-

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta beslut godkänns.

2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Närvaro och voteringslista

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämden 2015-2018

Sammanträde: 2017-02-01

Ordinarie ledamöter:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Anders Harr 1

2 Kenneth Bäcklund 1

3 Bernt Vikström 1

4 Martin Nilsson 1

5 Jonas Granberg 1

Ersättare:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Iren Ögren -

2 Berit Hemlin -

3 Leif Enberg -

4 Samuel Wigenstam -

5 Mats Klockljung -

SUMMA 5  

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :