• No results found

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika

Tillsyn på maskinstationer 2006

Rapport nr 2/06

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

(2)

Inledning

Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan har samtliga maskinstationer i Sjöbo kommun besökts under februari- april 2006. Tillsynen har fokuserat på

maskinstationernas kemikalie-, avfalls- och växtskyddsmedelshantering.

Sammanlagt har elva maskinstationer besökts, varav en bedöms ha så begränsad verksamhet att den faller utanför projektet. Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med bokning av tillsynsbesök översänt checklista (Bilaga 1) till samtliga verksamheter. Denna fylldes i och återsändes till miljö- och byggnadsnämnden och utgjorde sedan underlag för tillsynsbesöken.

Samtliga verksamhetsutövare utom en har lämnat in ifylld checklista.

Efter tillsynsbesöken har inspektionsrapporter sammanställts och översänts till maskinstationerna.

Denna rapport har sammanställts av miljöinspektör Peter Hellichius och miljöinspektör Ing- Marie Jönsson som deltagit i tillsynsprojektet.

Lagstiftning

- Miljöbalken (1998:808)

- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - Avfallsförordning (2001:1063)

- Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel samt tillhörande allmänna råd; (SNFS 1997:2 och AR 1997:3)

- Lag om brandfarliga och explosiva varor.(SFS 1988:868 § 11)

- Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor med ändringar i (SÄIFS 1997:3).

- Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; (NFS 2003:24)

- Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:9) om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor.

- Kemikalieinspektionens föreskrift (1998:8 ) - Skåne Läns Policy för kemikalielagring.

- Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering för Sjöbo kommun.

Tillsyn på maskinstationer i Sjöbo kommun 2006

Verkstaden

Av de besökta maskinstationerna så hade alla utom en gjutet golv i verkstaden. I tre fanns golvbrunnar varav en hade utlopp till kommunala spillvattennätet efter oljeavskiljning. En hade tätat golvbrunnen med plast och en hade utlopp till dräneringsledning.

Cisterner

Samtliga maskinstationer utom en förvarar diesel i cisterner som omfattas av

Naturvårdsverkets föreskrifter. Överlag är cisternerna bra placerade ur miljöskyddsynpunkt med bra avstånd till vattentäkter, dike och vattendrag. Tolv av tretton cisterner är

(3)

kontrollerade, men kopia på kontrollrapporterna har inte insänts till miljö- och byggnadsförvaltningen i någon vidare omfattning. ( NFS 2003:24)

Vidare kan konstateras att endast en verksamhetsutövare har erhållit tillstånd för hanteringen av brandfarlig vara. De som saknade nämnda tillstånd fick rådet att inkomma med ansökan.

Ansökningsblankett skickades ut tillsammans med inspektionsrapporterna.

Den som yrkesmässigt hanterar Klass1-, Klass 2-, Klass 3- vätska, utomhus, med en total volym på över 3000 liter, skall ansöka om tillstånd hos miljö-och byggnadsnämnden.(SÄIFS 1997:3)

Tabell 1. Dieselförvaring på maskinstationer i Sjöbo kommun.

Volym m³ Typ* Placering Besiktning Sekundärt skydd** Tillstånd***

5 ss Utomhus Ja Nej Nej

5 ss Utomhus 2001 Nej Nej

20 vet ej Utomhus 2004 Nej Nej

10 vet ej Utomhus Tom 2005 Nej Nej

5 s I byggnad 2003 Ja Nej

10 s I byggnad 2003 Ja Ja

5 vet ej Utomhus 2004 Nej Nej

1,5 vet ej Utomhus 2005 Nej Nej

3 vet ej Utomhus Nej Nej Nej

10 vet ej Utomhus 2004 Nej Nej

5 k Utomhus 1999 Nej Nej

5 s Utomhus 2000 Nej Nej

3 vet ej Utomhus Ja Nej Nej

* S = Cistern med mindre god korrosionsbeständighet,

SS = S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt,

K = Cistern med god korrosionsbeständighet.

** Anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern.

*** Tillstånd enligt räddningstjänsten föreskrifter (SÄIFS 1997:3)

Avfall Farligt avfall

På samtliga maskinstationer sorteras farligt avfall (spillolja, oljefilter, batterier, lysrör, etc.) ut från övrigt avfall och förvaras inomhus, dock inte inom invallning. Vid förvaring av ämnen som kan vara farliga för miljön, i fat eller andra behållare, ska detta ske inom ett sekundärt skydd för att undvika läckage till omgivningen, med hänvisning till Skåne Läns Policy för kemikalielagring och Miljöbalken 2 kap, 3 §. Exempel på hur invallningen kan se ut översändes tillsammans med inspektionsrapporterna.

Fem har lämnat det farliga avfallet till godkända mottagare medan resterande har samlat på sig större mängder. Av dem som lämnat avfall har tre anmält transporten till Länsstyrelsen medan resterande fått hämtat i SYSAV:s regi. Av verksamheterna var det endast en som nyttjat inlämningstillfällena vid återvinningscentralen i Sjöbo. Två verksamhetsutövare kunde visa upp kvitton på inlämnat avfall, vilket är ett krav enligt Avfallsförordningen.

Övrigt avfall

Skrot lämnas till godkända mottagare, däck lämnas oftast vid inbyte, plast och växtskyddsbehållare lämnas till Svepreturs mottagningsplatser.

(4)

Växtskyddsmedel

Sex maskinstationer utför kemisk bekämpning. Förvaring och hantering av växtskyddsmedel sker på ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt och samtliga sprutor var kalibrerade och

funktionstestade.

Sammanfattning

Tillsynsbesöken visar att de flesta maskinstationerna är medvetna om betydelsen av att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt avfall. Förvaring av det farliga avfallet sker inomhus, dock utan invallning. Hälften av maskinstationerna har lämnat sitt farliga avfall till godkända mottagare, och av dessa har tre anmält transporten till Länstyrelsen, resten har fått hämtat i SYSAV:s regi. Övrigt avfall lämnas till godkända mottagare.

Dieselcisternerna var kontrollerade till 90 %, men merparten av verksamheterna har inte skickat in kopia på kontrollrapporterna till miljö-och byggnadsförvaltningen. Det var endast en (1) verksamhetsutövare som erhållit tillstånd för hantering av av brandfarlig vara.

Hälften av maskinstationerna utför kemisk bekämpning. Samtliga sprutor var kalibrerade och funktionstestade. Förvaringen av växtskyddsmedel var godtagbar på samtliga maskinstationer.

Uppföljning

Enligt gällande tillsynsplan skall maskinstationer besökas vart fjärde år och en uppföljning kommer således att ske kontinuerligt. I de fall där föreläggande eller råd meddelats kommer återinspektion att vidtas tidigare i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens

beslut/inspektionsrapporter.

(5)

MILJÖSKYDDSINSPEKTION AV MASKINSTATION I SJÖBO KOMMUN

Inspektionsdatum ……….. Fastighetsbeteckning ………

Företag……….

Organisationsnummer………

Fastighetsägare ……….

Verksamhetsansvarig/ägare………..

Adress………

Antal anställda………

Avloppsanläggningar

Hushållsavlopp: Kommunalt Enskilt avlopp Godkänt år………… Ej godkänt

3k 2k Markbädd/infiltration Septictank Sluten tank Stenkista/filterbrunn

Avlopp verkstad, spolplatta,

mjölkrum………

Vattenförsörjning

Kommunalt vatten Borrad brunn Grävd brunn Djup…….……meter Övrigt

………

Verkstad

Tät ytbeläggning Nej Ja kommentar………

Golvbrunnar Nej Ja oljeavskiljare Nej Ja kommentar………

Uppsamling av spill,

kommentar………

Bilaga 1

(6)

Cisterner och kemikaliehantering

Uppvärmning bostad/verkstad: El Olja Ved Värmepump

Villaoljecistern:………m³ S-cistern K-cistern skyddad S-cistern

Ledningar………Placering………Kontrollerad…………

………

Dieseloljecistern…………m³ S-cistern K-cistern skyddad S-cistern

Placering:...………..Kontrollerad:………Tillstånd:…

………..………

Dieseloljecistern…………m³ S-cistern K-cistern skyddad S-cistern

Placering:...………..Kontrollerad:………Tillstånd:…

………..………

Dieseloljecistern…………m³ S-cistern K-cistern skyddad S-cistern

Placering:...………..Kontrollerad:………Tillstånd:…

………..………

Inom vattenskyddsområde Nej Ja Sekundärt skydd?………

Övrig kemikalieförvaring och förvaring av farligt avfall Inomhus Nej Ja invallat Nej Ja

Köldmedieanläggning

Anmäld till tillsynsmyndigheten Nej Ja År………

(gäller anl. med >10 kg köldmedium, årsrapport skall skickas in)

Påfyllningsstopp av HCFC sedan 1 jan 2002, totalförbud för CFC sen 1 jan 2000

(7)

Avfallshantering Farligt avfall

Spillolja mängd/år………..transportör………mottagare………..

Oljefilter mängd/år………..transportör………mottagare………..

Växtskydd mängd/år………..transportör………mottagare………..

Batterier mängd/år………..transportör………mottagare………..

Lysrör mängd/år………..transportör………mottagare………..

Lösningsmedel

mängd/år………..transportör………mottagare………..

Förbrukat absmedel/trasor

mängd/år………..transportör………mottagare………..

Färger mängd/år………..transportör………mottagare………..

Elektronik mängd/år………..transportör………mottagare………..

Annat farligt avfall………..………..

………..………..

……….……...

Övrigt avfall

Plast mängd/år………..transportör………mottagare………..

Däck mängd/år………..transportör………mottagare………..

Metallskrot mängd/år………..transportör………mottagare………..

växtskyddsbehållare

mängd/år………..transportör………mottagare………..

Kadaver/animaliskt avfall

mängd/år………..transportör………mottagare………..

Annat avfall………...

………

(8)

Växtskyddsmedel

1. KEMIKALIEFÖRVARING På företaget används:

Klass 1L preparat

Klass 2L preparat

Kemikalierna förvaras i:

Speciell sprutbod Annat: _____________________________________

Förvaringsutrymmet har:

Låsbar dörr Låst vid inspektionstillfället? Ja Nej

Ventilation

Tröskel eller tillräcklig sluttning Hårdgjort/avloppslöst golv

Ryms 1/3 av preparatens volym innanför tröskeln alt. slutande golv? Ja Nej

Om avlopp finns, var mynnar det? _______________________________________________

Förvaras bekämpningsmedel i originalförpackning? Ja Nej

Sker förvaring skilt från foder och livsmedel? Ja Nej

Sker förvaring tillsammans med eldfarliga eller explosiva ämnen? Ja Nej

Finns bekämpningsmedel som ej är godkända för användning? Ja Nej (ex. utgånget datum)

Vilka (om ja): _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hur sker förvaring under pågående bekämpningsarbete? ______________________________

___________________________________________________________________________

Finns förteckning över de kemikalier som används? Ja Nej

Finns säkerhetsdatablad Ja Nej

2. SPRUTFÖRARE Sprutningen utförs av:

Företagaren

Familjemedlem

(9)

Anställd(a)

Annan, t ex maskinstation:______________________________________________________

Sprutföraren(na):

Namn & Personnr: ___________________________________________________________

Tillstånd för klass 1L-medel Ja

Nej

Kunskapsbevis för klass 2L-medel Ja

Nej

Namn & Personnr: ___________________________________________________________

Tillstånd för klass 1L-medel Ja

Nej

Kunskapsbevis för klass 2L-medel Ja

Nej

Namn & Personnr: ___________________________________________________________

Tillstånd för klass 1L-medel Ja

Nej

Kunskapsbevis för klass 2L-medel Ja

Nej Personlig skyddsutrustning:

Handskar

Andningsskydd

Ögon- och/eller ansiktsskydd

Skyddskläder Övrigt: _____________________________________________________________________

3. TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Påfyllnad av vatten sker från: Tank Vattentäkt

Kommunalt Annat ________________________________________________________________

Sprutan står vid påfyllnad på: Platta kopplad till uppsamlingsbrunn/urinbrunn

Biobädd Biologisk aktiv mark mark Annat ______________________

Avstånd till vattendrag/brunnar: _________________________________________________

Används: Sprutans egen pump Separat pump

4. UTRUSTNING MM.

Vattentank för rengöring i fält Preparatpåfyllare

Diskmunstycke för invändig rengöring av tank

Vattentank för förarhygien Droppskydd

(10)

Ser utrustning tät och hel ut? Ja

Nej

Vindmätare

Termometer

Vindflöjel el. liknande

När kalibrerades sprutan senast?Ja Nej

Sprutan funktionstestades år: __________ Finns kontrollmärke? Ja Nej Är brister vid ej godkänd funktionstest åtgärdade? Ja Nej

5. FÄLTARBETET Preparat:

Följs föreskrifterna för resp. preparat (användningsområde, begränsning av användningstid, appliceringsmetod etc.?) Ja Nej Har ej kontrollerats

Vid ”nej” precisera: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Markanpassat skyddsavstånd (ej vid spridning inomhus):

Diken och dräneringsbrunnar: ___________________________________________________

Sjöar och vattendrag: __________________________________________________________

Vattentäkter: _________________________________________________________________

Används permanenta skyddszoner? Ja Nej Vindanpassade skyddsavstånd (ej vid spridning inomhus):

Finns tekniska hjälpmedel för att minska vindavdriften? Nej Ja

Vad:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Används Naturvårdsverkets ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd”?

Ja Nej

Används fasta körspår Ja Nej Spridning utanför åkermark:

Vilken/vilka bekämpningsmetoder används?

Maskinell

Dimning

Biologisk

Annat

___________________________________

(11)

Används: Handspruta Ryggspruta Kärrspruta

Finns tillstånd för bekämpning på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor, skolor och allmänna

lekplatser? Ja Nej

Anmäls behandlingar på idrottsanläggningar och områden >1000m²? Ja Nej Informeras allmänheten genom anslag vid bekämpning där allmänheten kan färdas fritt?

Ja

Nej

6. EFTER SPRUTNINGEN

Rengöring av spruta och traktor sker:

I fält På platta kopplad till uppsamlingsbrunn/urinbrunn

På biologiskt aktiv mark

Biobädd

Annat ___________

Avstånd till vattendrag och olika typer av brunnar: __________________________________

Sprutan förvaras under säsongen: Inomhus På biobädd

På bevuxen mark På gårdsplanen Annat _______________________

7. DOKUMENTATION

Finns korrekt utförd dokumentation (sprutjournal) enligt Naturvårdsverkets spridningsföreskrifter omfattande de senaste tre åren? Ja Nej Verkar dokumentationen stämma med tidigare iakttagelser av miljökontoret?

Ja Nej

Finns löpande anteckningar från användning av bifarliga medel för de tre sista åren enligt SJVFS 1999:94? Ja

Nej Används inte

8. BEKÄMPNING PÅ GÅRDSPLANER

Vilken/vilka metoder används? Mekanisk

Termisk

Kemisk

Annan:___________

Om kemisk:

Preparat:___________________________________________________________________

Vilka skyddsavstånd iakttas till brunnar och

vattentäkter?_________________________________________________________________

(12)

9. HUR SKER OMHÄNDERTAGANDE AV RESTPRODUKTER

Överbliven sprutvätska: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Preparat som är förbjudna eller ej längre aktuella för företaget:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tomemballage: ______________________________________________________________

Kasserad skyddsutrustning:_____________________________________________________

Finns anteckningar om farligt avfall? Ja Nej

Har transport av farligt avfall anmälts till länsstyrelsen? Ja Nej

Finns anteckningar om sådana transporter? Ja Nej

(13)

olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika

Sjöbo kommun • 275 80 Sjöbo • Telefon 0416-270 00 kanslihuset@sjobo.se • www.sjobo.se

Tillsyn på skolor 2005/2006

Rapport nr 1/06

References

Related documents

• Miljönämnden accepterar användning av kemiska biocider för att bekämpa insekter eller spindlar om de innebär olägenheter för människor eller husdjur. •

medverka till upprättande av detaljplan inom del av Storvall 1:66 alla kostnader för planen bekostas av sökanden. en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas genomförs

Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft...

Bedömningen i detta fall är att sanktionsavgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen då fastighetsägaren inte hade kännedom om att eldstadsanmälan krävdes

Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador,

fastighetsägaren/Kommunstyrelsen att till Miljö- o byggnadsnämnden redovisa vilka åtgärder som planeras för aktuell skola och när det kan vara genomfört.. Att redovisningen

Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador,

Länsstyrelsen ändrar ovan nämnda beslut på så sätt att tiden för när bryggorna med hus ska ha tagits bort och när redovisningen av vad som gjorts och hur avfallet, bryggorna