Minnesanteckningar från Handikapprådet 13 september 2012

Full text

(1)

Minnesanteckningar från Handikapprådet 13 september 2012

Plats: Handikappens Hus, Linnégården, Hantverkaregatan 24

Tid: 17.30–20.00

Närvarande: Karin Frisk (S), ordförande tillgänglighetsutskottet Robert Larsson, diagnosgrupp Rörelse

Sören Pettersson, diagnosgrupp Rörelse Ingrid Karlsson, diagnosgrupp Medicin Katarina Karlsson, diagnosgrupp Syn Bertil Claesson, diagnosgrupp Kognitiv Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel

Erik Bjelmrot, samhällsbyggnadsförvaltningen Tobias Lundqvist, Katrinholms Fastighets AB Anna Arvidsson, kommunledningsförvaltningen

Jörgen Rüdeberg, bildningsförvaltningen (under punkten 3)

Frånvarande: Lars Ramstedt, samhällsbyggnadsförvaltningen

Mats Lundgren, vice ordförande, diagnosgrupp Kognitiv

1. Mötets öppnande

Karin Frisk, ny ordförande i handikapprådet, hälsade alla välkomna och inledde mötet med att alla fick presentera sig.

2. Krav på friskolor avseende tillgänglighet och särskilt stöd

Jörgen Rüdeberg från bildningsförvaltningen, informerade om friskolors krav på tillgänglighet och särskilt stöd. Från den 1 juli 2011 gäller en ny skollag, denna reglerar tydligare att det ska gälla lika villkor mellan friskolor och den kommunala skolan.

Enligt skollagen har friskolor egentligen samma krav som den kommunala skolan på att ta emot elever som är i behov av särskild tillgänglighetsanpassning eller särskilt stöd. Men fortfarande kan ”betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter”

för friskolan innebära att de inte behöver uppfylla exakt samma krav som den

kommunala skolan på att kunna ta emot alla elever. Upplevelsen är dock att friskolor i hög utsträckning tar samma ansvar som den kommunala skolan för elever med särskilda behov.

3. Genomgång av minnesanteckningar från senaste sammanträdet

Minnesanteckningar från föregående möte den 23 februari 2012 var bifogat kallelsen.

Rådet lyfter frågan om ombyggnad av folktandvården samt lägesrapport kring ramp vid SEB. Angående rampen vid SEB meddelas att bygglov har godkänts.

(2)

Tobias Lundqvist informerar om att Magnus på KIAB meddelar att han inte känner till några problem med hissen vid Folktandvården. Däremot har Folktandvården själva ett projekt att bygga om entrén för att den ska fungera bättre i alla avseenden.

4. Checklista för ökad tillgänglighet vid evenemang

Checklistan var bifogad med kallelsen. Ingen av representanterna i handikapprådet hade några synpunkter på checklistan så som den ser ut i dagsläget. Anna Arvidsson kompletterar kortfattat listan med uppgifter om hur den kan användas och vilken status den har. Checklistan skickas ut inför föreningsrepresentanternas nästa förmöte för genomgång. Kommunledningsförvaltningen kommer sedan översända checklistan på remiss till berörda förvaltningar, åtminstone till kultur- och turismförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, KFV Marknadsföring och

samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter remissen planeras i samarbete med handkapprådet en revidering av checklistan som sedan ska antas av

tillgänglighetsutskottet innan den tas i bruk och börjar ”gälla” för evenemang i kommunen.

5. Information om planprocessen, reglering och tolkning

På föregående möte lyftes frågan om handikapprådets ledamöter kunde få information om planprocessen med mera. Erik Bjelmrot informerade på mötet om planprocessen, vilken reglering som finns och hur man kan läsa och förstå en detaljplan. Erik delade ut underlag på mötet, detta bifogas också utskicket av minnesanteckningarna.

6. Revidering av uppdragsbeskrivning för handikapprådet

Gällande uppdragsbeskrivning som också var kompletterad med klipp från andra kommuners uppdragsbeskrivningar var bifogad kallelsen. Rådets representanter ville inkludera samtliga exempel från andra kommuner i den nya uppdragsbeskrivningen.

Uppdragsbeskrivningen kommer att färdigställas efter budgetbeslut och beslut om eventuell ny organisering av tillgänglighetsfrågorna. Uppdraget ligger hos

kommunledningsförvaltningen.

7. Tillgänglighetsutskottets skrivelse för ökad tillgänglighet utifrån resultat i Tillgänglighetsbarometer 2012

Anna informerar om att skrivelser från tillgänglighetsutskottet har skickat till kultur- och turismnämnden, byggnadsnämnden och service- och tekniknämnden.

Skrivelserna utgick från resultat från Tillgänglighetsbarometern 2012 och vidtalade berörda nämnder om vilka brister som uppmärksammats och att utskottet ville att dessa skulle åtgärdas i den utsträckning det var möjligt.

8. Uppföljningar

Reseersättning till representanter i handikapprådet

Tillgänglighetsutskottet beslutade att representanter i handikapprådet, både ordinarie och ersättare, som uppfyller kriterierna för reseersättning ska få detta. Beslutet gäller från den 1 juli 2012.

(3)

Åtgärder vid gradängerna

Åtgärderna vi gradängerna har diskuterats tidigare av rådet som anser att de inte är tillräckliga. Håkan Stenström informerar via e-post att hela Stortorget ses över just nu och frågan beaktas i det fortsatta arbetet.

Hälsans stig

Håkan har tidigare i ett samtal meddelat Anna att han varit i kontakt med Torvald Duan på service- och teknikförvaltningen angående Hälsans stig. Frågan återkommer på nästa möte.

Ärendelista för handikapprådet

De punkter som finns på listan diskuteras, bland annat framkommer att:

 Anna informerar om den kontakt som hon haft med Peter Öjdahl på Sörmlands sparbank. Rådet var inte helt nöjd med den korrespondens som varit och ger Roland Elfving i uppdrag att ta kontakt med Peter igen.

 Bristande tillgänglighet i centrum. Dialog fördes i handikapprådet med Harriet Nilsson VD för KFV Marknadsföring för cirka ett år sedan. Rådet känner behov att få reda på vad som hänt i frågan och bjuder i Harriet till nästkommande möte.

 Ärende om taltidning är fortfarande under beredning på kommunledningsförvaltningen.

9. Nya frågor

Lägesrapport tillgänglighetsutskottet och handikapprådets framtid

Karin informerar om att beslut om utskottets och rådets framtid kommer att fattas i samband med budget. Roland informerar om att han och Mats Lundgren träffat Göran Dahlström och Mattias Jansson i ett möte rörande detta.

Information om utbildning i tillgänglighet den 22 oktober

Anna delar ut information om utbildning i tillgänglighet som hålls i kommunen den 22 oktober. Föreningsrepresentanter i rådet kan anmäla sig, platsen bekostas av kommunen. Kommunanställda anmäler sig som vanligt till Viadidakt.

KattCons skrivelse om att åtgärda tillgängligheten i föreningens lokaler Privat förening, skrivelsen lämnas utan åtgärd.

AVA-husets tillgänglighetsanpassning

Tobias informerar om att Magnus på KIAB meddelar att entrén ännu inte färdigt på Ava-huset. Notering efter mötet: Magnus har varit i kontakt med Anna och kommer att kontakta Mats och Roland med anledning av entrén.

Inpassering till vård- och omsorgsförvaltningen

Tobias informerar om att Magnus på KIAB meddelar att KIAB har varit i kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen om deras entré. KIAB håller i dagsläget på med en kostnadsutredning för att kunna åtgärda tillgängligheten vid entrén.

(4)

Tillgänglighetsinventering – hur tillgängligt är centrum, butiker med mera Handikappföreningarna i Katrineholm önskar att det ska göras en

tillgänglighetsvandring av centrum. Handikapprådet ger handikappföreningarna i Katrineholm i uppdrag att ta fram underlag för en sådan, och om möjligt genomföra den.

Handikapptoaletter i centrum, höjder med mera

Frågan bordläggs till nästa möte den 22 november 2012 då rådet bedömer att någon från samhällsbyggnadsförvaltningen bör närvara i diskussionen av frågan.

Hur tillgänglig är kommunens handikappstrategi?

Anna informerar om att kommunen gjorde en översyn av samtliga styrdokument. I samband med detta och att den nya ansvarsorganisationen för tillgänglighetsfrågor trädde i kraft i kommunen gjordes bedömningen av Handikappstrategin skulle utgå och istället implementeras i det kommande arbetet. I samband med att styrdokument om ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun – utmaningar för år 2012-2015”

togs fram sågs Handikappstrategin därför över. De punkter som ansågs viktigas i strategin såsom bemötande, inflytande och delaktighet, liksom tillgänglighet till bland annat information inkluderades i det nya gemenamma styrdokumentet. Detta för att man ville åstadkomma färre dokument och mer verkstad i frågorna. Bland annat handikapprådet var med i det arbetet.

Övergångsställen/gångpassager har problem med riktningsvisaren

Frågan bordläggs till nästa möte den 22 november 2012 då rådet bedömer att någon från samhällsbyggnadsförvaltningen bör närvara i diskussionen av frågan.

Rapport om tillgänglighet vid Köksterrassen

Robert Larsson informerar om att han varit i kontakt med ägaren på Köksterassen i Katrineholm. Det går i dagsläget inte att komma upp till restaurangen med

rullstol/permobil. Ägaren ska sätta upp en skylt med ett telefonnummer så att man kan ringa och få tillgång till hiss upp till restaurangen. Rådet följer upp att så skett vid ett senare tillfälle.

Förändring av datum för nästa möte.

Kommunledningsförvaltningen har förhinder vid nästkommande möte för handikapprådet. Rådet bestämde därför att nästa möte flyttas fram till den 22 november. Rådet träffas som vanligt klockan 17.30–19.30.

10. Information från länshandikapprådet

Roland och Ingrid Karlsson informerar från länshandikapprådet om att man bytt namn till landstingets råd för funktionshinderfrågor. Monica Johansson, ordförande i landstingets primärvårdsnämnd informerade om nämndens arbete och uppdrag. En representant från regionförbundet informerade om Sörmlandsstrategin 2020.

Fullständigt protokoll finns på landstingets Sörmlands hemsida.

(5)

11. Information från vård- och omsorgsnämnden

Karin informerar kort från vård- och omsorgsnämndens sammanträde om att vård- och omsorgsförvaltningen har en ny tjänstemannaorganisation i

tjänstemannaledningen. En ny förvaltningschef har blivit tillförordnad under ett års tid. Det kommer att bli en förhöjd personaltäthet i kommunens demensboenden till följd av ett regeringsbeslut.

12. Genomgång av protokoll från tillgänglighetsutskottets sammanträde

Protokoll från tillgänglighetsutskottets sammanträde den 7 juni var bifogat kallelsen.

Protokoll från tillgänglighetsutskottets och folkhälsoutskottets gemensamma sammanträde den 6 september bifogas vid nästa kallelse. Rådet lyfte inget särskilt från protokollet.

13. Övrigt samt önskemål inför kommande sammanträde Översiktsplanarbete

Sara Eresund har erbjudit sig att komma och informera och föra en dialog med handikappföreningarna kring kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan för centrala Katrineholm. Rådet kommer överens om att det bästa är att Sara träffar ordförandegruppen den 13 november. Roland får i uppgift att ta kontakt med Sara.

Tillgänglighetsinventeringar

En rapport från Viadidaktnämnden skickades ut för kännedom i juni. Efter en tidigare rapport har vissa synpunkter lämnats på inventeringarnas upplägg och innehåll, bland annat Roland har haft viss kontakt med Anna i frågan. Handikapprådet kommer att behandla frågan på nästa möte.

14. Mötets avslutande

Ordförande Karin Frisk förklarar mötet för avslutat.

Observera att handikapprådet bytt datum för nästa möte! Handikapprådets träffas nästa gång torsdagen den 22 november 2012, klockan 17.30.

Anna Arvidsson Tillgänglighetsstrateg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :