PROTOKOLL 1 (17)

Full text

(1)

Beslutande

Stefan Bergman (s) ordförande Jan-Erik Ershag (kd)

Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Margareta Lundgren (s) Robert Ignberg (s) Leif Holmkvist © Jan-Erik Engman (mp)

Ersättare

Lillian Carlstén (s) Elsy Larsson (s) Henry Andersson (m)

Tjänstgörande ersättare

Erik Lundgren (fp) för Catarina Lundberg (fp) Tjänstemän

Helena Markgren förvaltningschef Ulrica Marklund avdchef ekonomi Fredrik Nilsson avdchef lokalförsörjning Christer Norberg avdchef projekt Helena Bäckström avdchef internservice Sofie Pettersson avdchef personal Eva Nyström avdchef städ Åke Andersson skellefteå kraft Hallgerd Pettersson sekreterare

Justerare Jan-Erik Ershag Paragrafer 1 - 14

Tid och plats Underskrifter

……….. ………

,Stefan Bergman, ordförande Hallgerd Pettersson, sekreterare

………..

Jan-Erik Ershag , protokolljusterare

BEVIS OM ANSLAG Justering av s protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

(2)

§ 1 Dnr 2010-005-291

Fördelning av investeringsbudget – strukturplan skolor

Sammanfattning

Fastighetskontoret har i samråd med skol- och kulturkontoret föreslagit prioritering av de

5 miljoner kronor som finns att fördela 2010. Barn- och grundskolenämnden beslutade 2010-01-13 att anta redovisat förslag och sända det vidare till fastighetsnämnden för slutgiltigt fastställande

Fastighetsnämndens beslut

Investeringar ska genomföras och finansieras enligt föreslagen fördelning.

Beslutsunderlag

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-22

Protokollsutdrag från Barn- och grundskolenämnden 2010-01-13

____________________________________________________

Sänt till:

Barn- och grundskolenämnden

Lokalsamordnare, Skol- och kulturkontoret Fastighetsförvaltare

(3)

§ 2 Dnr 2010-008-009

Uppföljning av antagna policys, överenskommelser och program, FRIS

Sammanfattning

Förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS har fått i uppdrag att följa nämndernas arbete med ett antal policys mm:

• Alkohol- och drogpolitiska programmet

• Överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2009-2010 mellan Polismyndigheten och Skellefteå kommun

• Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Skellefteå

FRIS önskar en redogörelse för arbetet med de åtaganden och viljeinriktningar som finns i dessa dokument.

Fastighetsnämnden beslut

1. Redogörelsen för arbetet med antagna policys godkänns och skickas till Förebyggande rådet i Skellefteå.

Beslutsunderlag

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-25 Skrivelse från FRIS 2009-11-19 till berörda nämnder

___________________________________________________________

Sänt till:

Förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS

(4)

§ 3 Dnr 2010-009-295

Försäljning av byggnad på fastigheten Lidgärdet 1

Sammanfattning

Fastighetskontoret har föreslagit försäljning av byggnad för avflyttning.

Byggnaden har tidigare fungerat som personallokal och kontor till Norsjöbuss.

Försäljningen föreslås för att byggnaden inte behövs för kommunal verksamhet.

Fastighetsnämndens beslut

1. Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetskontoret i uppdrag att sälja byggnaden med krav på avflyttning

2. Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna försäljningen.

Beslutsunderlag

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-25

___________________________________________________

Sänt till:

Kommunstyrelsen

(5)

§ 4 Dnr 2010-010-040

Underhållsplan för 2010 – prioritering och finansiering av underhållsåtgärder

Sammanfattning

Fastighetskontoret har upprättat förslag på prioritering och kostnadsbedömning av underhållsåtgärder inom 2010 års internbudget, så kallad underhållsplan för 2010.

Fastighetsnämndens beslut

Underhållsåtgärder ska genomföras och finansieras enligt underhållsplan för 2010 daterad 2010-01-25

Beslutsunderlag

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-25 Underhållsplan 2010, daterad 2010-01-25

_________________________________________________________

Sänt till

Fastighetsnämnden

(6)

§ 5 Dnr 2009-090260

Svar på skrivelse från Elöverkänsligas förening i Skellefteå

Sammanfattning

Elöverkänsligas förening i Skellefteå har skrivit till fastighetsnämnden och frågat hur fastighetskontoret kommer att agera för att inte i ännu högre grad försvåra tillgängligheten för den elöverkänslige utifrån belysning. Vidare har de kommit med önskemål om att det i lokaler ska finnas glödljus som vid behov kan kopplas in via särskild lysknapp och att det samtidigt finns möjlighet att koppla ur lysrör och lågenergilampor/energisparlampor.

Fastighetsnämndens beslut

1 Anta tjänsteskrivelsen som svar på skrivelse från kommunala handikapprådet

2. Uppdra åt fastighetskontoret att undersöka om det är möjligt och vad kostnaden blir för att skapa ett sammanträdesrum anpassat för elöverkänsliga

3. Rapporteras till fastighetsnämnden i oktober

Beslutsunderlag

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-25 Skrivelse från Elöverkänsligas förening, daterad 2009-11-26

_______________________________________________________________

Sänt till:

Elöverkänsligas förening i Skellefteå

(7)

§ 6 Dnr 2010-003-020

Plan för lika behandling 2010-2013

Sammanfattning

Personalnämnden har antagit en policy för lika behandling. Fastighetskontoret har därefter upprättat en plan med mål och aktiviteter som stödjer policyn.

Fastighetsnämndens beslut

Godkänna fastighetskontorets plan för lika behandling 2010-2013 Beslutsunderlag

Policy för lika behandling i Skellefteå kommun

Plan för lika behandling på fastighetskontoret 2010-2013 ___________________________________________________

Sänt till:

Fastighetsnämnden

(8)

§ 7 Dnr 2010-006-049

Tidplan fastighetsnämnden 2010

Sammanfattning

Fastighetskontorets rapportering angående 2010 års målstyrning, delårsrapporter, ekonomiska prognoser, åtgärder revisionsrapport 2009,

internkontroll, 2011 års budget och internbudget m.m. kommer att ske löpande under året. En sammanställning över områden som kommer att behandlas i fastighetsnämnden under 2010 har därför gjorts. Utöver dessa upptagna beslutsområden tillkommer löpande beslutsärenden samt informationspunkter.

Fastighetsnämndens beslut

Godkänna föreslagen tidplan, daterad 2010-01-18.

Beslutsunderlag

Bilaga: Tidplan fastighetsnämnden 2010, daterad 2010-01-18.

_________________________________________________

Sänt till:

Fastighetsnämnden Fastighetskontoret

(9)

§ 8 Dnr 2010-007-042

Årsbokslut 2009, fastighetsnämnd

Sammanfattning

Fastighetskontoret har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2009.

Förslag till resultatöverföring för både drift och investering har sammanställts.

Fastighetsnämndens beslut

1. Godkänna fastighetsnämndens årsbokslut daterat 2010-01-28

2. Godkänna föreslagen resultatöverföring för fastighetskontorets drift 2009 3. Godkänna föreslagen resultatöverföring för fastighetskontorets investeringar 2009

4. Godkänna att fastighetsnämndens årsbokslut även utgör verksamhetsberättelse för 2009

5. Notera avdelningarnas årsbokslut 2009 enligt bilagor Beslutsunderlag

Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2009-01-18 Årsbokslut 2009, fastighetsnämnden, daterad 2010-01-28

Bilaga I, äskad resultatöverföring 2009 för fastighetskontorets drift Noter till äskad resultatöverföring drift

Bilaga II, äskad resultatöverföring 2009 för fastighetskontorets investeringar Bilaga III. utfall driftprojekt 2009

Bilaga IV, utfall investeringsprojekt 2009 Årsbokslut städavdelningen

Årsbokslut internserviceavdelningen Årsbokslut lokalförsörjningsavdelningen Årsbokslut driftavdelningen

Årsbokslut projektavdelningen

____________________________________________________

Sänt till:

Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Fastighetskontoret

(10)

§ 9 Dnr 2010-011-0289

Svar på beslut återkommande tillsyn, Elsäkerhet

Sammanfattning

Elsäkerhetsverket har genomfört en systemtillsyn om elsäkerhet inom kommunens egen verksamhet med följande områden, kommunledning.

fastighetskontor, fritidskontor och räddningstjänst. Elsäkerhetsverket har beslutat att Skellefteå kommun ska i förekommande fall uppdatera styrdokument samt upprätta styrdokument för vårt elsäkerhetsarbete avseende följande punkter

1. Gränsdragning för anläggningsinnehav mellan kommunledning, fastighetskontor och andra förvaltningar.

2. Rutin för tilldelning och avgränsning av anläggnings och

anläggningsinnehavaransvar samt eventuella delegationer för detta.

3 Rutin, klassingsplan med tidsintervaller för särskild kontroll enl.

ESLÄK-FS 2008:3, 5 §

Dessutom önskas förtydligande av huruvida högspänningsansvar förekommer inom Skellefteå kommuns anläggningsinnehavarområde.

Dessa förekommer, men i begränsad omfattning. Fastighetskontoret har samrått med övriga förvaltningar och samordnar svaret via fastighetsnämnden. Svaret på punkt 1 och 2 består av kopior på befintliga reglementen och delegationsordningar. På punkt 3 bifogas förslag till rutin för särskild kontroll inom fastighetskontoret, som även beskriver klassning.

Fastighetsnämndens beslut

1. Redogörelsen för svar på elsäkerhetsverkets tillsyn godkänns.

Beslutsunderlag

Beslut daterat 2009-12-14.

(11)

Tekniska nämnden Fritidsnämnden Fastighetsnämnden

(12)

§ 10 Dnr 2010-015-00

Inbjudan till Norrlands Fastighetsdagar

Sammanfattning

Östersunds kommun anordnar Norrlands Fastighetsdagar den 3 – 4 mars 2010 den vänder sig till de som arbetar med kommunal fastighetsförvaltning eller samhällsbyggnad eller ledamot i kommunstyrelse, teknisk nämnd eller motsvarande.

Fastighetsnämndens beslut

Till inbjudan anmäls Britt-Marie Lundström (s) och Jan-Erik Ershag (kd) från fastighetsnämnden

_____________________________________________________

Sänt till:

Fastighetsnämnden

(13)

§ 11 Dnr 2010-013-283

Begäran om utökning av handkassa till Anderstorg äldreboende

Sammanfattning

Med hänvisning till tidigare beslut i barn- och grundskolenämnden, begär måltidsavdelningens verksamhet vid Anderstorgs äldreboende, med anledning av ökat antal matgäster, att få utöka handkassan för sin verksamhet från nuvarande 500 kr till 1000 kr.

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden föreslås besluta att hos delegat vid

kommunledningskontoret begära att handkassan till Anderstorg äldreboende utökas från 500 kr till 1000 kr from 2010-03-01.

___________________________________________________________

Sänt till:

Kommunledningskontoret, ekonomichef Fastighetsnämnden

(14)

§ 12 Dnr 2010-016-287

Delegationsbeslut, ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA)

Sammanfattning

I enlighet med fastighetsnämndens beslut 2007-01-17 § 4, har följande beslut fattats under perioden.

Fastighetsnämndens beslut

Godkännande av redovisande delegationer Beslutsunderlag

Ärende Tidsperiod Kostnad Beslutande Tilläggsarb Ev åtgärd kronor

Moröskolan

Hellströms Bygg Dränering vid

norra entrén 450 000 Peder undberg

” Nytt brandlarm och ny

brandväg p g a få med

den gamla skolan 450 000 Peder undberg Örjanshallen, sporthallen

Nilsson & Sahlin A-projektering nov 109 807 T Westerlund

Örjanshallen simhallen etapp 2

Skanska Div dagboksant. apr-sept 95 089 T Westerlund Skellefteå Kraft Arena

Peab Omb. Canal + studio

nov–dec 180 000 C Norberg

Fotbollshall, Norrvalla

Contractor bygg Utökat markarbete,

(15)

Hellströms bygg Div dagboksant.

apr–juni 136 076 T Westerlund

” Div dagboksant

juni–juli 140 388 T Westerlund

” Div dagboksant aug 117 944 T Westerlund

” Undertak och dagboks-

ant. sept-okt 149 876 T Westerlund

” Inredning dec 08- sep 09 105 000 T Westerlund

” Vattenskada i träslöjd

feb-aug (försäkrings-

ärende) 188 304 C Norberg

Valters lås Nytt låssystem hus 001,

nov 111 877 T Westerlund

Hellströms bygg ÄTA PM A1-A7,

hela byggtiden 152 764 C Norberg

” ÄTA PM K1-K4

hela byggtiden 150 000 T Westerlund

” ÄTA PM K1-4, rivning

jan–juli 100 760 T Westerlund

” Mattläggning, etapp 2-3

feb–sept 93 349 T Westerlund

” Målning etapp 2,

mars–aug 119 794 T Westerlund

” Målning gymnastik

juni–sept 72 903 T Westerlund

” Lås, beslag, dörröppnare

aug–okt 94 609 T Westerlund

” Läktare gymnastik

aug–sept 87 793 T Westerlund Ursviksskolan hus 005

Consultec A & K K-ritningar, ljudkonsult

m m, dec 79 712 T Westerlund _____________________________________________________________

Beslut sändes till:

Fastighetsnämnden Peder Lundberg Tommy Westerlund

(16)

§ 13

Informationsärenden

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Markgren informerar:

Information om fastighetsnämndens måldag 2010 samt KS uppdrag om långsiktiga handlingsplaner: Nämnden informerades om kommunstyrelsens uppdrag att alla nämnder ska lämna långsiktiga handlingsplaner för att trygga verksamheternas kvalitet och ekonomi har förlängts till 2010-05-15 samt förslag till tidsplan för uppdraget och förslag datum för måldag 2010.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar att genomföra 2010 år måldag den 13 april.

Måldagen ska behandla styrkort 2011 och förslag till långsiktiga handlingsplaner enligt KS uppdrag.

Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningen att utifrån det arbetet redovisa förslag till handlingsplan för beslut i fastighetsnämndens arbetsutskott i maj med eventuella justeringar i majnämnden och förslag till styrkort i samband med budgetförslag 2011 i juninämnden.

”Samspel mellan fritidspolitiker och förvaltning”Resultatet i denna revisionsrapport. Förbättringsområden är fler beslutsalternativ, tydligare konsekvensbeskrivning och rutin för årlig uppföljning/utvärdering av sammanträdesordning.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar att under inplanerad måldag fördjupa sig i revisionens förbättringsområde samt uppdra till förvaltningen att utifrån det arbetet redovisa förslag till åtgärder i majnämnden.

”Årlig granskning ansvarsutövande”:Resultatet i denna revisionsrapport där fastighetsnämndens ansvarsutövande bedömts tillfredsställande och att de förslag som året innan lämnats inom ledning, styrning och uppföljning i allt väsentligt beaktats och åtgärdats. Förbättringsområde är fortfarande styrning av investeringsverksamheten, liksom fortsatt utveckling ar resultatmål som

(17)

Delgivningar

Delges och läggs till handlingarna

Socialnämnden: § 207 2009-11-26 Planering för äldreboende i kvarteret Konsumenten 2009-090266

Kommunstyrelsens au: § 25 2010-01-19 Skrivelse om lokalutredningen för gymnasieskolorna, Maria Wiksten (KD) m fl 2009-090125

Kommunstyrelsen: § 428 2009-11-25 Igångsättning av arbetet med byggande av hus 005 Ursviksskolan 2009-090251

Personalnämnden: § 173 2009-12-10 Delegation lönesättning vid nyanställning 2010-018-020

Kommunrevisionen: 2010-01-14 Årlig granskning av ansvarsutövande 2010- 019-007

Kommunstyrelsen: § 68 2010-02-02 Riktlinjer för kontaktuppgifter via webb och post 2010-017-009

Fastighetsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

_______________________________________________________________

Sänt till:

Fastighetsnämnden

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :