Taxa för fastighetsrenhållning 2015

Full text

(1)

Taxa för

fastighetsrenhållning

2015

för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

(2)

Taxa för fastighetsrenhållning för Härnösand

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Härnösand kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om taxa för fastighetsrenhållning.

Innehåll

Fastighetsrenhållning ... 3

Grundavgift ... 3

Hämtningsavgift ... 3

Hämtningsavgifter för småhus ... 4

Hämtningsavgifter för flerfamiljshus och samfälligheter ... 6

Hämtningsavgifter för verksamheter ... 7

Hämtningsavgifter för fritidshus ... 8

Övrigt fastighetsrenhållning ... 9

Kärlbyte ... 9

Delat avfallskärl ... 9

Uppehåll i hämtning ... 9

Säckhämtning ... 9

Handelsavfall eller löst avfall ... 9

Latrinhämtning ... 10

Kundens åliggande ... 10

Slamtömning brunn och tank ... 11

Priser övrig renhållning Behandlingsavgifter 2015 ... 12

Container och flak ... 14

Container ... 14

Flak ... 14

Hämtning av förpackningar och returpapper ... 15

Slamsugare och spolbil ... 16

Farligt avfall ... 17

Oljefilter ... 17

Elektroniksskrot/Elektriskt avfall ... 18

(3)

Fastighetsrenhållning

Taxan för fastighetsrenhållning består av en grundavgift samt en hämtningsavgift och varierar beroende på vilken kärllösning du valt, vilken storlek du har på kärlet, hur ofta det töms samt vilken boendeform du har eller om det är en verksamhet. Denna indelning är gjord för att kunderna så rättvist som möjligt ska betala för den servicegrad de nyttjar.

Standardhämtning i Härnösand innefattar hämtning av matavall och brännbart avfall i enlighet med Härnösands kommuns lokala föreskrifter för avfallshantering. I Härnösand införs

succesivt insamling av förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, metall, plast samt tidningar som ett frivilligt system.

Grundavgift

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. För de som beviljats uppehåll i hämtning eller total befrielse betalas endast grundavgiften. För verksamheter/företag varierar grundavgiften beroende på kärlets storlek.

Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av avfallet. Det gäller bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler, farligt avfall, småbatterier, kylmöbler samt viss hantering av grovavfall.

Kundkategori Grundavgift per år

Småhus 797 kr

Fritidshus 399 kr

Lägenhet 399 kr

Kundkategori Grundavgift per kärl och år

Verksamhet 190 liters kärl 797 kr

240 liters kärl 903 kr

370 liters kärl 1 179 kr

660 liters kärl 1 794 kr

Container 3 195 kr

Hämtningsavgift

Denna avgift består av kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfallet samt förekommande skatter.

Hämtningsavgiften för hushållsavfallet beror på vilken kärllösning, kärlstorlek samt vilket hämtningsintervall som kunden har.

(4)

Hämtningsavgifter för småhus

Avgifter inkl. moms. Grundavgift tillkommer, se sid 3.

Alt. A Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall, förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast och metall samt tidningar.

Hämtning sker i två st. 370 liters flerfackskärl.

Kärl 2 töms varannan vecka och kärl 1 töms var fjärde vecka.

Avgift 1 553 kr/år

Alt. B Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall.

Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.

Hämtning varannan vecka

Kärlstorlek i liter Avgift

190 liter brännbart + 140 liter matavfall 1 553 kr/år 140 liter brännbart + 140 liter matavfall 1 347 kr/år 80* liter brännbart + 140 liter matavfall 1 216 kr/år

* alternativet är ej längre möjligt att nyteckna.

(5)

Alt. C Sortering av brännbart avfall

Hämtning av endast brännbart avfall. Detta val kräver godkänd kompost med dispens från Härnösands kommun. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.

Kärlstorlek i liter Avgift

190 liter brännbart hämtning varannan vecka 1 553 kr/år 140 liter brännbar hämtning varannan vecka 1 347 kr/år 80* liter brännbart hämtning varannan vecka 1 216 kr/år 190 liter brännbart hämtning var 4:e vecka 777 kr/år 140 liter brännbart hämtning var 4:e vecka 653 kr/år 80* liter brännbart hämtning var 4:e vecka 608 kr/år 80* liter brännbart hämtning var 8:e vecka* 328 kr/år

* alternativet är ej längre möjligt att nyteckna.

(6)

Hämtningsavgifter för flerfamiljshus samt samfälligheter

Avgifter inkl. moms. Grundavgift tillkommer, se sid 3.

Alt. A Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall, förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast och metall samt tidningar.

Hämtning sker i två st. 370 liters flerfackskärl.

Kärl 2 töms varannan vecka och kärl 1 töms var fjärde vecka.

Avgift 1 553 kr/år

Alt. B Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial, se sid. 15.

Brännbart avfall

Kärlstorlek i liter 190 240* 370 660

1 gång per vecka ¹ 3 106 3 914 5 739 11 109

Varannan vecka 1 553 1 957 2 870 5 555

Matavfall

Kärlstorlek i liter 140 1 gång per vecka ¹ 2 602

Varannan vecka 1 301

* alternativet är ej längre möjligt att nyteckna.

¹ går endast att teckna efter samråd med Renhållaren.

(7)

Hämtningsavgifter för verksamheter

Avgifter kr/år inkl. moms. Grundavgift tillkommer, se sid 3.

Alt. A Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall, förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast och metall samt tidningar.

Hämtning sker i två st. 370 liters flerfackskärl.

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Avgift 1 553 kr/år

Alt. B Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial, se sid. 15.

Brännbart avfall

Kärlstorlek i liter 190 240* 370 660

3 gånger per vecka ¹ - - - 33 327

2 gånger per vecka ¹ 6 212 7 829 11 479 22 218 1 gång per vecka ¹ 3 106 3 914 5 739 11 109

Varannan vecka 1 553 1 957 2 870 5 555

Matavfall

Kärlstorlek i liter 140

3 gånger per vecka ¹ 7 806 2 gånger per vecka ¹ 5 204 1 gång per vecka ¹ 2 602

Varannan vecka 1 301

¹ Gäller endast kommersiell livsmedelshantering.

(8)

Hämtningsavgifter för fritidshus

Avgifter kr/år inkl. moms. Grundavgift tillkommer, se sid 3.

För fritidsfastigheter finns ett säsongsabonnemang med hämtning av hushållsavfall under perioden 1 maj – 30 september. Hämtning sker i gemensamhetsanläggning som container, gemensamt kärl eller om möjligt eget kärl. För de fritidsfastigheter som slänger i

gemensamhetsanläggning bestämmer Renhållaren typ av kärl och uppställningsplats. Samtliga av kommunen registrerade fritidshus inom hämtningsområdet debiteras. Hämtning sker av matavfall och brännbart avfall.

Hämtningsavgiften är 867 kr.

För de fastigheter som har eget kärl finns möjlighet att välja sortering med flerfackskärl, se taxa nedan.

Sortering med flerfackskärl

I fritidshus med eget kärl.

Hämtning av matavfall, brännbart avfall, förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast och metall samt tidningar.

Hämtning sker i två st. 370 liters flerfackskärl.

Kärl 2 töms varannan vecka och kärl 1 töms var fjärde vecka under perioden 1 maj – 30 september

Avgift 1 073 kr/år

(9)

Övrigt fastighetsrenhållning

Kärlbyte

Byte av kärl kan beställas när annan kärlstorlek önskas. Avgiften för byte av kärl, som ägs av HEMAB, debiteras med 300 kr/kärl. I denna avgift ingår utkörning av kärl till abonnentens hämtningsställe och borttagning av det utbytta kärlet, samt rengöring av detta och

omregistrering i abonnentregistret.

Kärlbyte från grönt + brunt kärl till flerfackskärl görs utan extra kostnad.

Delat avfallskärl

Kärl får endast delas mellan närliggande permanentboenden i småhus. Högst två hushåll kan dela på gemensamma kärl. För vart och ett av de två hushållen som delar kärl gäller följande;

grundavgift + halva hämtningsavgiften. Faktura skickas separat till de båda hushållen som delar kärl.

Uppehåll i hämtning

För de som beviljats uppehåll i hämtning betalas endast grundavgiften. Grundavgiften tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. Vid total befrielse tas ingen grundavgift ut alls. För dispenser gällande uppehåll och totalbefrielse görs detta hos Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.

Säckhämtning

Fastigheter som använder säckar betalar avgift efter respektive hämtningsfrekvens och ett tillägg till avgiften per hämtad säck. Säck om 160 liter betalar enligt avgift för 190 liter, säck om 190 liter betalar enligt avgift för 240 liter, plus säcktillägg enligt nedan. Säck bekostas av kunden.

Säckstorlek i liter 160 190

Tillägg, kr/år

2 gånger per vecka 880 880

Varje vecka 440 440

Varannan vecka 220 220

Handelsavfall eller löst avfall

För avfall, som ej förvaras i kärl – löst avfall – debiteras en avgift enligt överenskommelse eller efter volym. Abonnemanget kan tecknas för avhämtning av uppskattad kvantitet. Avgift 204 kr per kubikmeter.

(10)

Latrinhämtning

Endast kärl köpta hos HEMAB hämtas. Latrinkärlet skall vid hämtning ställas på av HEMAB anvisad hämtningsplats, ha locket på samt giltig etikett för latrin påklistrad. Inga påsar får finnas i eller utanpå kärlet.

I avgiften 360 kr/kärl ingår hämtning och behandling.

Återvinningscentraler

Härnösand har två återvinningscentraler, Härnösands Kretsloppspark och Älands avfallsanläggning. Härnösands Kretsloppspark tar ej emot fordon över 3,5 ton.

På återvinningscentralerna får möbler från bostäder avgiftsfritt lämnas om dessa transporteras med personbil och släpvagn.

Privatperson i bil och släpvagn kan avgiftsfritt lämna enstaka lass med byggavfall.

Kundens åliggande

Vintertid är fastighetsägaren skyldig att efter snöfall skotta och sanda väg till

uppställningsplatsen samt runt denna. Om så icke sker och arbetet därigenom försvåras, tillämpas utöver abonnemanget avgift för budningshämtning. Avfallskärl får ej fyllas mer än att de kan tillslutas. Vid överfyllt kärl debiteras, utöver abonnemanget, budningsavgift.

Detsamma gäller hämtning av kärl, som inte ställts ut på hämtningsdagen och därför hämtas enskilt.

Budningsavgiften är 240 kronor per gång och kärl.

Köksavfall och vått avfall skall paketeras.

Farligt avfall, elektronik, tyngre avfall, som byggnadsavfall, sten, jord, grus, glas, metaller och dylikt får ej läggas i behållaren.

Med stöd av Miljöbalken 1998:808. 27 § 4-6 skall avgift enligt denna taxa erläggas till HEMAB. Avgiftsskyldig är den kund, som står för abonnemang, beställning eller särskilt avtal. Vid obestånd faller betalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren.

Rengöring av avfallsutrymmen och upptagning av avfall från golv eller markplan, ingår ej i hämtningspersonalens åligganden. Fastighetsägaren är skyldig att från HEMAB beställa tillräckligt antal avfallskärl för att täcka fastighetens behov.

Kund, som är fastighetsägare, skall snarast till HEMAB anmäla fastighetens eventuella övergång till annan ägare samt den tidpunkt från vilken den nya ägaren skall debiteras grund- och hämtningsavgift.

Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna, betraktas fastighetsägaren som abonnent.

Övriga bestämmelser finns i kommunens renhållningsordning.

(11)

Slamtömning brunn och tank

Turlista

Avser slamvolym upp till 3 m³ per gång. Tömning enl. turlista kan ske 2 ggr/år (vår, höst).

Avgift per tömning upp till 3 m³ 1 256 kr

Tilläggsavgift per m³ över 3 m³ 467 kr

Budning och sluten tank

Lägsta fast avgift förutsätter 1 timme och leverans inom 48 timmar.

Avgift upp till 3 m³ 1 722 kr

Tilläggsavgift per m³ över 3 m³ 467 kr

Tilläggsavgift tid över 1 timme 668 kr

Gemensamhetsanläggning

Turlistebaserad tömning av gemensamhetsanläggningar upp till 7 m³.

Faktureras samtliga delägare, utgår faktureringsavgift.

Avgift ordinarie tömning 2 785 kr

Fosforfilter, ordinarie tömning

Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg 2 805 kr/tillfälle Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg 3 443 kr/tillfälle

Tilläggsavgifter

Slangtillägg. För varje slanglängd utöver de första 12 metrarna 253 kr Friläggning av brunnslock. Ej frilagd brunn (t.ex. jordtäckt/isolerad) 162 kr

Tunga brunnslock. Brunnslock max 25 kg. 400 kr

Framkörningsavgift om tömning ej kunnat ske pga. hinder eller 475 kr liknande eller avstyrt av fastighetsägaren.

Krav på närvaro vid tömning/specifierad tömningstid 475 kr

Med stöd av Miljöbalken 1998:808 kap. 27 § 4-6 skall avgift enligt denna taxa erläggas till HEMAB. Avgiftsskyldig är den kund, som står för abonnemang, beställning eller särskilt avtal. Vid obestånd faller betalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren.

(12)

Behandlingsavgifter 2015

Avgifterna fakturas vid Älands avfallsanläggning. Deponiskatt ingår – i förekommande fall – med 435 kr/ton.

Upptäcks elavfall och/eller farligt avfall i nedanstående avfall så tillkommer 2 000 kr/lass exkl.

moms för sortering och behandling. Till detta kommer också destruktionsavgift för farligt avfall.

Överstiger kostnaden 2 000 kr/lass tas självkostnad + 20 %.

Tippavgifter

Tillkommer vid hyra av container/flak eller körning med lastbil el. dyl.

Exkl. moms kr/ton

Inkl. moms kr/ton

Asbest* 946 1 181

Betong, tegel etc. – direkt användbart 0 0

Blästringssand** 667 834

Borrslam*, avvattnat 250 313

Deponirest eller svårbehandlat avfall 1 363 1 704

Grovavfall i container – osorterat avfall 1 567 1 959

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 1 448 1 810

Impregnerat trä 1 848 2 310

Jord och sten – direkt användbart 0 0

Kalk och sand från vattenverket 1 159 1 449

Latrin 1 404 1 755

Metallskrot 0 0

Oavvattnat slam 1 159 1 449

Rent träavfall (grövre grenar, stammar och dyl.)* 315 394

Sorterat brännbart avfall 1 071 1 339

Spån* 32 40

Stallgödsel* 32 40

Träavfall, (bygg och rivning och dyl.)* 368 460

Trädgårds- och parkavfall 315 394

Personbil / personbil med släp kr/gång kr/gång

Avfall i personbil, företag 100 125

Avfall på släpvagn kopplad till personbil/lätt lastbil, företag 200 250 Byggavfall på släpvagn kopplad till personbil, privatperson*** 0 0 Elavfall som ej ingår i producentansvar:

Pannor för uppvärmning 600 kr/st. 750 kr/st.

Mindre utrustning, t.ex. elcentraler 100 kr/st. 125 kr/st.

Varmvattenberedare 300 kr/st. 375 kr/st.

Övrig utrustning 4 kr/kg 5 kr/kg

Sorteringsavgifter

Eftersorteringsavgift 2 000 kr/lass 2 500 kr/lass

Sorteringsavgift beställd 500 kr/lass 625 kr/lass

(13)

*) skattebefriat. Skatt ingår ej i priset.

**) kan endast mottagas efter att avfallets innehåll analyserats av avfallslämnaren och godkänts av oss.

***) Asbest, impregnerat trä och fast installerat elavfall är ej avgiftsbefriat för hushållen.

Obs! Avgiftsfri inlämning av byggavfall gäller endast enstaka lass.

Farligt avfall från hushåll mottages utan kostnad.

Farligt avfall från näringsidkare, institutioner etc. faktureras transport, administration och destruktionskostnad. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat i annat fall tillkommer analyskostnad. Vi erbjuder företag helhetslösning på omhändertagande av farligt avfall efter förfrågan.

Förorenade jordar tas emot efter överenskommelse med vår samarbetspartner SAKAB.

(14)

Container och flak

Vi kan erbjuda containers i storlekarna 6 - 10 m³ och flak 18 - 30 m³.

För beställning av containers och flak, ring 0611-55 75 34.

Tippavgift tillkommer, se sid. 12.

Container

Utkörning och hämtning

Korttidskund Exkl. moms Inkl. moms

Utkörningsavgift 335 kr 419 kr

Hämtningsavgift 668 kr 835 kr

Långtidskund (företag) Exkl. moms Inkl. moms

Utkörningsavgift 335 kr 419 kr

Hämtningsavgift 606 kr 758 kr

Hyra

Container (öppen) Exkl. moms Inkl. moms

Per kalendermånad 299 kr 374 kr

Per dag* 34 kr 43 kr

Container (med lock) Exkl. moms Inkl. moms

Per kalendermånad 420 kr 525 kr

Per dag* 34 kr 43 kr

Flak

Utkörning och hämtning

Flak Exkl. moms Inkl. moms

Utkörningsavgift 376 kr 470 kr

Hämtningsavgift/timme 754 kr 943 kr

Hyra

Flak 18 m³ Exkl. moms Inkl. moms

Per kalendermånad 609 kr 761 kr

Per dag* 42 kr 53 kr

Flak 30 m³ Exkl. moms Inkl. moms

Per kalendermånad 862 kr 1 078 kr

Per dag* 42 kr 53 kr

* hyran räknas alla dagar även helger.

(15)

Hämtning av förpackningar och returpapper

Kärl eller häck köpt av kunden

Hämtningsfrekvens Hämtning/år Avgift kr/år, kärl Plastkärl

1 gång per vecka 52 2 970

Varannan vecka 26 1 326

Var 4:e vecka 12 685

Hämtningsfrekvens Hämtning/år Avgift kr/år, st.

Häckar eller balar

1 gång per vecka 52 3 823

Varannan vecka 26 1 868

Var 4:e vecka 12 850

Kärl eller häck tillhandahålls och ägs av HEMAB

Avgift kr/år, kärl Hämtningsfrekvens Hämtning/år 140 l 190 l 370 l 660 l Plastkärl

1 gång per vecka 52 3 156 3 170 3 323 3 747

Varannan vecka 26 1 513 1 527 1 680 2 104

Var 4:e vecka 12 872 886 1039 1 464

Hämtningsfrekvens Hämtning/år Avgift kr/år, st.

Häckar eller balar

1 gång per vecka 52 4 395

Varannan vecka 26 2 440

Var 4:e vecka 12 1 456

Avgiften för hämtning av förpackningar och tidningar avser hämtning utöver basutbudet för insamling från hushållen.

Kärl och häckar erbjuds enligt nedan:

Kärlstorlek i liter Användningsområde

140 Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast, glas samt tidningar 190 Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast, glas samt tidningar 370 Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast.

660 Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast.

Häck Wellpapp

Hämtning via containers enligt sid. 14.

Kärl och/eller häck skall vara godkänt av HEMAB.

Tömning sker efter schemalagd körning.

Tömning utöver schemalagd körning sker enligt budning. Avgift för detta är 260 kr/kärl och tömning.

(16)

Slamsugare och spolbil

Timpriser exkl. tippavgifter

Nedanstående timpriser tillämpas ej på externslam.

Vardagar 07.00-16.00 Exkl. moms

kr/tim.

Inkl. moms kr/tim.

Slamsugare 797 996

Högtrycksspolning 914 1 143

Hantlangare 272 340

ADR 844 1 055

Vardagar 16.00–18.00

Slamsugare 995 1 244

Högtrycksspolning 1 112 1 390

Hantlangare 501 626

ADR 1 041 1 301

Helgdagar samt vardagar 18.00–07.00

Slamsugare 1 137 1 421

Högtrycksspolning 1 255 1 569

Hantlangare 665 831

ADR 1 184 1 480

Externslam

Se slamtaxa sid. 11.

(17)

Farligt avfall

Tanktransport/kranbil se ADR sid 16.

Styckegods med liten bil (2-axlig) debiteras 667 kr/tim. exkl. moms, 834 kr/tim. inkl. moms.

Tömning, administration och transport faktureras från HEMAB.

Destruktionsavgift tillkommer och faktureras från det företag till vilket avfallet transporteras.

Oljefilter

Insamlas i 200 liters spännbandsfat.

Endast godkända spännbandsfat får användas.

Insamling, paketering, administration, transport och destruktion 1 100 kr/fat exkl. moms eller 1 375 kr/fat inkl. moms.

(18)

Elektronikskrot/Elektriskt avfall

Som omfattas av producentansvar.

Elektronikskrot lämnas avgiftsfritt på Härnösands Kretsloppspark eller på

Älands avfallsanläggning. Se Behandlingsavgifter sid. 12 angående avfall som ej omfattas av avgiftsfriheten.

Hushåll kan kostnadsfritt lämna kyl- och frysskåp på Härnösands Kretsloppspark och Älands avfallsanläggning eller beställa hämtning mot erläggande av avgift.

Verksamhetsidkare kan lämna kyl- och frysskåp samt kyl- och frysdiskar på Älands avfallsanläggning till följande kostnad

- Produkter lika stora som ett kylskåp 0,6 x 0,6 x 2 m eller mindre 280 kr/st. exkl. moms

- Produkter större än ett kylskåp 784 kr/st. exkl. moms

Mot ersättning kan vi hämta kyl- och frysmöbler.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :